برای بلاگفا من هم ای یاران تنها ماندم

نتایج جستجو برای عبارت :

برای بلاگفا من هم ای یاران تنها ماندم

اخرشم نتونسم دووم بیارم 
بلاگفای لعنتی قط شده . قبلا واسه روز مبادا توی بیانم یه وبلاگ درست کردم چون میدونسم بلاگفا گاهی وقتا گند میزنه 
الانم ازین تصمیمم خشنود و خوشحالم
هرچقد منتظر موندم ک نت وصل بشه و وبلاگم بالا بیاد دیدم زهی خیال باطل .
هرچند خیلی بلد نیستم با بیان کار کنم و بلاگفا فضاي ساده تری داره 
ولی تصمیم گرفتم کلا از اونجا کوچ کنم و بار و بندیلمو بیارم همینجا:((
داشتم خفه میشدم قشنگ .
می‌خواهم وسط دوراهی را بگیرم و راست بروم تا انتها. تا انتهاي بیراهه‌ی پوچی، خموشی، ملال، تنهايی، تا انتهاي بیراهه‌ی هیچ، بیراهه‌ی هر آنچه که می‌خواهی اسمش را بگذار. لعنت به اسم‌ها. لعنت به لقب‌ها و صفت‌ها. وسط بیراهه، وسط تنهايی، وسط "هیچ"، چه فرقی می‌کند دیگر که اسم‌ها چه اند و لقب‌ها کدام اند و صفت‌ها چطور تلفظ می‌شوند و اصلا زبان چیست؟ کلام کدام است؟
تو می‌فهمی وقتی از "هیچ" می‌گویم منظورم چیست؟ شده توی هیچ گروهی جا نشوی؟ شده هیچ ج
می‌خواهم وسط دوراهی را بگیرم و راست بروم تا انتها. تا انتهاي بیراهه‌ی پوچی، خموشی، ملال، تنهايی، تا انتهاي بیراهه‌ی هیچ، بیراهه‌ی هر آنچه که می‌خواهی اسمش را بگذار. لعنت به اسم‌ها. لعنت به لقب‌ها و صفت‌ها. وسط بیراهه، وسط تنهايی، وسط "هیچ"، چه فرقی می‌کند دیگر که اسم‌ها چه اند و لقب‌ها کدام اند و صفت‌ها چطور تلفظ می‌شوند و اصلا زبان چیست؟ کلام کدام است؟
تو می‌فهمی وقتی از "هیچ" می‌گویم منظورم چیست؟ شده توی هیچ گروهی جا نشوی؟ شده هیچ ج
می‌خواهم وسط دوراهی را بگیرم و راست بروم تا انتها. تا انتهاي بیراهه‌ی پوچی، خموشی، ملال، تنهايی، تا انتهاي بیراهه‌ی هیچ، بیراهه‌ی هر آنچه که می‌خواهی اسمش را بگذار. لعنت به اسم‌ها. لعنت به لقب‌ها و صفت‌ها. وسط بیراهه، وسط تنهايی، وسط "هیچ"، چه فرقی می‌کند دیگر که اسم‌ها چه اند و لقب‌ها کدام اند و صفت‌ها چطور تلفظ می‌شوند و اصلا زبان چیست؟ کلام کدام است؟
تو می‌فهمی وقتی از "هیچ" می‌گویم منظورم چیست؟ شده توی هیچ گروهی جا نشوی؟ شده هیچ ج
می‌خواهم وسط دوراهی را بگیرم و راست بروم تا انتها. تا انتهاي بیراهه‌ی پوچی، خموشی، ملال، تنهايی، تا انتهاي بیراهه‌ی هیچ، بیراهه‌ی هر آنچه که می‌خواهی اسمش را بگذار. لعنت به اسم‌ها. لعنت به لقب‌ها و صفت‌ها. وسط بیراهه، وسط تنهايی، وسط "هیچ"، چه فرقی می‌کند دیگر که اسم‌ها چه اند و لقب‌ها کدام اند و صفت‌ها چطور تلفظ می‌شوند و اصلا زبان چیست؟ کلام کدام است؟
تو می‌فهمی وقتی از "هیچ" می‌گویم منظورم چیست؟ شده توی هیچ گروهی جا نشوی؟ شده هیچ ج
می‌خواهم وسط دوراهی را بگیرم و راست بروم تا انتها. تا انتهاي بیراهه‌ی پوچی، خموشی، ملال، تنهايی، تا انتهاي بیراهه‌ی هیچ، بیراهه‌ی هر آنچه که می‌خواهی اسمش را بگذار. لعنت به اسم‌ها. لعنت به لقب‌ها و صفت‌ها. وسط بیراهه، وسط تنهايی، وسط "هیچ"، چه فرقی می‌کند دیگر که اسم‌ها چه اند و لقب‌ها کدام اند و صفت‌ها چطور تلفظ می‌شوند و اصلا زبان چیست؟ کلام کدام است؟
تو می‌فهمی وقتی از "هیچ" می‌گویم منظورم چیست؟ شده توی هیچ گروهی جا نشوی؟ شده هیچ ج
می‌خواهم وسط دوراهی را بگیرم و راست بروم تا انتها. تا انتهاي بیراهه‌ی پوچی، خموشی، ملال، تنهايی، تا انتهاي بیراهه‌ی هیچ، بیراهه‌ی هر آنچه که می‌خواهی اسمش را بگذار. لعنت به اسم‌ها. لعنت به لقب‌ها و صفت‌ها. وسط بیراهه، وسط تنهايی، وسط "هیچ"، چه فرقی می‌کند دیگر که اسم‌ها چه اند و لقب‌ها کدام اند و صفت‌ها چطور تلفظ می‌شوند و اصلا زبان چیست؟ کلام کدام است؟
تو می‌فهمی وقتی از "هیچ" می‌گویم منظورم چیست؟ شده توی هیچ گروهی جا نشوی؟ شده هیچ ج
می‌خواهم وسط دوراهی را بگیرم و راست بروم تا انتها. تا انتهاي بیراهه‌ی پوچی، خموشی، ملال، تنهايی، تا انتهاي بیراهه‌ی هیچ، بیراهه‌ی هر آنچه که می‌خواهی اسمش را بگذار. لعنت به اسم‌ها. لعنت به لقب‌ها و صفت‌ها. وسط بیراهه، وسط تنهايی، وسط "هیچ"، چه فرقی می‌کند دیگر که اسم‌ها چه اند و لقب‌ها کدام اند و صفت‌ها چطور تلفظ می‌شوند و اصلا زبان چیست؟ کلام کدام است؟
تو می‌فهمی وقتی از "هیچ" می‌گویم منظورم چیست؟ شده توی هیچ گروهی جا نشوی؟ شده هیچ ج
می‌خواهم وسط دوراهی را بگیرم و راست بروم تا انتها. تا انتهاي بیراهه‌ی پوچی، خموشی، ملال، تنهايی، تا انتهاي بیراهه‌ی هیچ، بیراهه‌ی هر آنچه که می‌خواهی اسمش را بگذار. لعنت به اسم‌ها. لعنت به لقب‌ها و صفت‌ها. وسط بیراهه، وسط تنهايی، وسط "هیچ"، چه فرقی می‌کند دیگر که اسم‌ها چه اند و لقب‌ها کدام اند و صفت‌ها چطور تلفظ می‌شوند و اصلا زبان چیست؟ کلام کدام است؟
تو می‌فهمی وقتی از "هیچ" می‌گویم منظورم چیست؟ شده توی هیچ گروهی جا نشوی؟ شده هیچ ج
می‌خواهم وسط دوراهی را بگیرم و راست بروم تا انتها. تا انتهاي بیراهه‌ی پوچی، خموشی، ملال، تنهايی، تا انتهاي بیراهه‌ی هیچ، بیراهه‌ی هر آنچه که می‌خواهی اسمش را بگذار. لعنت به اسم‌ها. لعنت به لقب‌ها و صفت‌ها. وسط بیراهه، وسط تنهايی، وسط "هیچ"، چه فرقی می‌کند دیگر که اسم‌ها چه اند و لقب‌ها کدام اند و صفت‌ها چطور تلفظ می‌شوند و اصلا زبان چیست؟ کلام کدام است؟
تو می‌فهمی وقتی از "هیچ" می‌گویم منظورم چیست؟ شده توی هیچ گروهی جا نشوی؟ شده هیچ ج
می‌خواهم وسط دوراهی را بگیرم و راست بروم تا انتها. تا انتهاي بیراهه‌ی پوچی، خموشی، ملال، تنهايی، تا انتهاي بیراهه‌ی هیچ، بیراهه‌ی هر آنچه که می‌خواهی اسمش را بگذار. لعنت به اسم‌ها. لعنت به لقب‌ها و صفت‌ها. وسط بیراهه، وسط تنهايی، وسط "هیچ"، چه فرقی می‌کند دیگر که اسم‌ها چه اند و لقب‌ها کدام اند و صفت‌ها چطور تلفظ می‌شوند و اصلا زبان چیست؟ کلام کدام است؟
تو می‌فهمی وقتی از "هیچ" می‌گویم منظورم چیست؟ شده توی هیچ گروهی جا نشوی؟ شده هیچ ج
می‌خواهم وسط دوراهی را بگیرم و راست بروم تا انتها. تا انتهاي بیراهه‌ی پوچی، خموشی، ملال، تنهايی، تا انتهاي بیراهه‌ی هیچ، بیراهه‌ی هر آنچه که می‌خواهی اسمش را بگذار. لعنت به اسم‌ها. لعنت به لقب‌ها و صفت‌ها. وسط بیراهه، وسط تنهايی، وسط "هیچ"، چه فرقی می‌کند دیگر که اسم‌ها چه اند و لقب‌ها کدام اند و صفت‌ها چطور تلفظ می‌شوند و اصلا زبان چیست؟ کلام کدام است؟
تو می‌فهمی وقتی از "هیچ" می‌گویم منظورم چیست؟ شده توی هیچ گروهی جا نشوی؟ شده هیچ ج
می‌خواهم وسط دوراهی را بگیرم و راست بروم تا انتها. تا انتهاي بیراهه‌ی پوچی، خموشی، ملال، تنهايی، تا انتهاي بیراهه‌ی هیچ، بیراهه‌ی هر آنچه که می‌خواهی اسمش را بگذار. لعنت به اسم‌ها. لعنت به لقب‌ها و صفت‌ها. وسط بیراهه، وسط تنهايی، وسط "هیچ"، چه فرقی می‌کند دیگر که اسم‌ها چه اند و لقب‌ها کدام اند و صفت‌ها چطور تلفظ می‌شوند و اصلا زبان چیست؟ کلام کدام است؟
تو می‌فهمی وقتی از "هیچ" می‌گویم منظورم چیست؟ شده توی هیچ گروهی جا نشوی؟ شده هیچ ج
می‌خواهم وسط دوراهی را بگیرم و راست بروم تا انتها. تا انتهاي بیراهه‌ی پوچی، خموشی، ملال، تنهايی، تا انتهاي بیراهه‌ی هیچ، بیراهه‌ی هر آنچه که می‌خواهی اسمش را بگذار. لعنت به اسم‌ها. لعنت به لقب‌ها و صفت‌ها. وسط بیراهه، وسط تنهايی، وسط "هیچ"، چه فرقی می‌کند دیگر که اسم‌ها چه اند و لقب‌ها کدام اند و صفت‌ها چطور تلفظ می‌شوند و اصلا زبان چیست؟ کلام کدام است؟
تو می‌فهمی وقتی از "هیچ" می‌گویم منظورم چیست؟ شده توی هیچ گروهی جا نشوی؟ شده هیچ ج
می‌خواهم وسط دوراهی را بگیرم و راست بروم تا انتها. تا انتهاي بیراهه‌ی پوچی، خموشی، ملال، تنهايی، تا انتهاي بیراهه‌ی هیچ، بیراهه‌ی هر آنچه که می‌خواهی اسمش را بگذار. لعنت به اسم‌ها. لعنت به لقب‌ها و صفت‌ها. وسط بیراهه، وسط تنهايی، وسط "هیچ"، چه فرقی می‌کند دیگر که اسم‌ها چه اند و لقب‌ها کدام اند و صفت‌ها چطور تلفظ می‌شوند و اصلا زبان چیست؟ کلام کدام است؟
تو می‌فهمی وقتی از "هیچ" می‌گویم منظورم چیست؟ شده توی هیچ گروهی جا نشوی؟ شده هیچ ج
نرم افزار پیدا کردن وبلاگ رنکدار بلاگفا
 
 براي توضیحات بیشتر و دانلود بر روی عنوان زیر کلیک کنید
نرم افزار پیدا کردن وبلاگ رنکدار بلاگفا
 
 


نرم افزار پیدا کردن وبلاگ رنکدار بلاگفا
1398/02/11 PcProg نظر بدهید
نرم افزار پیدا کردن وبلاگ رنکدار بلاگفا
آخرین آپدیت : 04 اردیبهشت ماه 1398 | (1398/02/04) | ورژن 1?0
پیدا کردن وبلاگ رنکدار بلاگفا و با پیج اتوریتی بالا دغدغه ی بسیاری از وبمستر ها و مدیران وبلاگ ها است. اين کار دردسر هاي فراوانی دارد و هر کسی
نرم افزار پیدا کردن وبلاگ رنکدار بلاگفا
 
 براي توضیحات بیشتر و دانلود بر روی عنوان زیر کلیک کنید
ONVANZZZ
 
 


نرم افزار پیدا کردن وبلاگ رنکدار بلاگفا
1398/02/11 PcProg نظر بدهید
نرم افزار پیدا کردن وبلاگ رنکدار بلاگفا
آخرین آپدیت : 04 اردیبهشت ماه 1398 | (1398/02/04) | ورژن 1?0
پیدا کردن وبلاگ رنکدار بلاگفا و با پیج اتوریتی بالا دغدغه ی بسیاری از وبمستر ها و مدیران وبلاگ ها است. اين کار دردسر هاي فراوانی دارد و هر کسی به راحتی نمیتواند وبلاگ هاي با کیفی
نرم افزار پیدا کردن وبلاگ رنکدار بلاگفا
 
 براي توضیحات بیشتر و دانلود بر روی عنوان زیر کلیک کنید
ONVANZZZ
 
 


نرم افزار پیدا کردن وبلاگ رنکدار بلاگفا
1398/02/11 PcProg نظر بدهید
نرم افزار پیدا کردن وبلاگ رنکدار بلاگفا
آخرین آپدیت : 04 اردیبهشت ماه 1398 | (1398/02/04) | ورژن 1?0
پیدا کردن وبلاگ رنکدار بلاگفا و با پیج اتوریتی بالا دغدغه ی بسیاری از وبمستر ها و مدیران وبلاگ ها است. اين کار دردسر هاي فراوانی دارد و هر کسی به راحتی نمیتواند وبلاگ هاي با کیفی
 
چهارشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۰۷:۱۳ ب.ظ
در کمال نا باوری وبلاگ را از دست کثیف هکر ِ زشت و سیاه ِ بد ادا درش آوردیم !دی:از جناب شیرازی مدیر بلاگفا کمال تشکر را دارم فقط مانده ام انگیزه ی هکر جان واقعن ازقفل شکانی  اين خلوت کده اي که چیز با ارزشی براي دیگران درش پیدا نمی شود چه بوده ؟/؟ گرچه وبلاگ ها به باد داده ام ولی اين تنها دارايی ِ حرف هاي دلم را که  به دور از نگاه هاي تیزبود  سخت بود از دستش بدهم .از دوستان پیگیر در اين رابطه هم ممنونم
 
چهارشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۰۷:۱۳ ب.ظ
در کمال نا باوری وبلاگ را از دست کثیف هکر ِ زشت و سیاه ِ بد ادا درش آوردیم !دی:از جناب شیرازی مدیر بلاگفا کمال تشکر را دارم فقط مانده ام انگیزه ی هکر جان واقعن ازقفل شکانی  اين خلوت کده اي که چیز با ارزشی براي دیگران درش پیدا نمی شود چه بوده ؟/؟ گرچه وبلاگ ها به باد داده ام ولی اين تنها دارايی ِ حرف هاي دلم را که  به دور از نگاه هاي تیزبود  سخت بود از دستش بدهم .از دوستان پیگیر در اين رابطه هم ممنونم
 
چهارشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۰۷:۱۳ ب.ظ
در کمال نا باوری وبلاگ را از دست کثیف هکر ِ زشت و سیاه ِ بد ادا درش آوردیم !دی:از جناب شیرازی مدیر بلاگفا کمال تشکر را دارم فقط مانده ام انگیزه ی هکر جان واقعن ازقفل شکانی  اين خلوت کده اي که چیز با ارزشی براي دیگران درش پیدا نمی شود چه بوده ؟/؟ گرچه وبلاگ ها به باد داده ام ولی اين تنها دارايی ِ حرف هاي دلم را که  به دور از نگاه هاي تیزبود  سخت بود از دستش بدهم .از دوستان پیگیر در اين رابطه هم ممنونم
 
چهارشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۰۷:۱۳ ب.ظ
در کمال نا باوری وبلاگ را از دست کثیف هکر ِ زشت و سیاه ِ بد ادا درش آوردیم !دی:از جناب شیرازی مدیر بلاگفا کمال تشکر را دارم فقط مانده ام انگیزه ی هکر جان واقعن ازقفل شکانی  اين خلوت کده اي که چیز با ارزشی براي دیگران درش پیدا نمی شود چه بوده ؟/؟ گرچه وبلاگ ها به باد داده ام ولی اين تنها دارايی ِ حرف هاي دلم را که  به دور از نگاه هاي تیزبود  سخت بود از دستش بدهم .از دوستان پیگیر در اين رابطه هم ممنونم
 
چهارشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۱، ۰۷:۱۳ ب.ظ
در کمال نا باوری وبلاگ را از دست کثیف هکر ِ زشت و سیاه ِ بد ادا درش آوردیم !دی:از جناب شیرازی مدیر بلاگفا کمال تشکر را دارم فقط مانده ام انگیزه ی هکر جان واقعن ازقفل شکانی  اين خلوت کده اي که چیز با ارزشی براي دیگران درش پیدا نمی شود چه بوده ؟/؟ گرچه وبلاگ ها به باد داده ام ولی اين تنها دارايی ِ حرف هاي دلم را که  به دور از نگاه هاي تیزبود  سخت بود از دستش بدهم .از دوستان پیگیر در اين رابطه هم ممنونم
اين اسپمر بهترین اسپمری می باشد که من تا حالا دیدم به دلايل زیر

1)دادن پیام به فقط به وبلاگ هاي رنگ بالا

2)طراحی و قسمت کاربری جذاب

3)استفاده از بلاگفا به عنوان اسپمرخوب
دلیل اول اينه که شما اگر لینک سايت خودتون رو در 100 سايت و وبلاگ با پیچ
رنگ 0 ثبت کنیم ارزشش برابر با ٍبت لینک سايت در 1 سايت با پیچ رنگ 2 -پس
حالا میفهمیم چقدر اين برنامه با ارزش هستدلیل
2 واضح و دلیل سوم واسه اينه که بلاگ فا داراي بیشترین وبلاگدهی و قدیمی
تری
حقیقتش تا حالا چندین بار گفتم میام و نوشتنو از سر میگیرم تو بیان . ولی هربار دست و دلم نرفته به نوشتن. واسه ماهايی که عمری بزرگ شده لاي همین پستاي وبلاگا بودیم، سخته دل کندن. نمیدونم چیشد که یهو دور شدیم و چرا بايد اينستا و تله و امثالهم رو جايگزین میکردیم. فقط میدونم دلم واسه تک تک اين واژه هايی که اينجا مینویسم تنگ شده.
حقیقتش تا حالا چندین بار گفتم میام و نوشتنو از سر میگیرم تو بیان . ولی هربار دست و دلم نرفته به نوشتن. واسه ماهايی که عمری بزرگ شده لاي همین پستاي وبلاگا بودیم، سخته دل کندن. نمیدونم چیشد که یهو دور شدیم و چرا بايد اينستا و تله و امثالهم رو جايگزین میکردیم. فقط میدونم دلم واسه تک تک اين واژه هايی که اينجا مینویسم تنگ شده.
اسپمر میهن بلاگ هم میتواند جالب باشد . ولی باز میگویم بلاگفا بهتر استدانلود اسپمر جذاب بلاگفا

توضیحات جالب در باره افزايش بازدید سايت و وبلاگبراي دانلود اسپمر میهن بلاگ روی دکمه زیر کلیک بنمايیدمرجع دانلود
چرا بیان سر ناسازگاری برداشته؟:)) اون همه نوشتم و گفتم از اينکه چقدر روزاي سختی رو گذروندم و چقدر قدر اين درکی که بهش رسیدم رو نمیدونم. که چقدر به خودم بها نمیدم و فرصتی قائل نمیشم برا خودم که بهتر کنم اوضاع درونی رو. که چسبیدم به یه ظاهر خوب داشتن و موفقیتاي بیرونی فارغ از تموم خرابه هايی که اتفاقات اخیر اورد برام. که قول دادم درستش کنم اما بیان هم مثل بلاگفا نساخت؟ الله اکبر-.- :))
 سخت‌ترین تصمیمی بود که بايد می‌گرفتم. ماندن و خود را در دل اتفاقات از پیش تعیین نشده انداختن. چاره‌اي جز ماندن نبود. اگر می‌رفتم حالم بهتر می‌شد، خیلی بهتر از الآن اما با رفتن من کسانی دیگر به زحمت می‌افتادند و برخلاف من راحت نبودند. اگر می‌رفتم دیگری بايد هزینه‌ی گزافی می‌داد و حالا که ماندم بار اين هزینه‌ی گزاف تنها بر دوش من است. من نمی‌خواستم بمانم اما به هر دلیلی نشد. نشد که بروم. حالا مجبور به ماندن هستم. می‌دانم بهاي اين ماندن ر
 سخت‌ترین تصمیمی بود که بايد می‌گرفتم. ماندن و خود را در دل اتفاقات از پیش تعیین نشده انداختن. چاره‌اي جز ماندن نبود. اگر می‌رفتم حالم بهتر می‌شد، خیلی بهتر از الآن اما با رفتن من کسانی دیگر به زحمت می‌افتادند و برخلاف من راحت نبودند. اگر می‌رفتم دیگری بايد هزینه‌ی گزافی می‌داد و حالا که ماندم بار اين هزینه‌ی گزاف تنها بر دوش من است. من نمی‌خواستم بمانم اما به هر دلیلی نشد. نشد که بروم. حالا مجبور به ماندن هستم. می‌دانم بهاي اين ماندن ر
 سخت‌ترین تصمیمی بود که بايد می‌گرفتم. ماندن و خود را در دل اتفاقات از پیش تعیین نشده انداختن. چاره‌اي جز ماندن نبود. اگر می‌رفتم حالم بهتر می‌شد، خیلی بهتر از الآن اما با رفتن من کسانی دیگر به زحمت می‌افتادند و برخلاف من راحت نبودند. اگر می‌رفتم دیگری بايد هزینه‌ی گزافی می‌داد و حالا که ماندم بار اين هزینه‌ی گزاف تنها بر دوش من است. من نمی‌خواستم بمانم اما به هر دلیلی نشد. نشد که بروم. حالا مجبور به ماندن هستم. می‌دانم بهاي اين ماندن ر
 سخت‌ترین تصمیمی بود که بايد می‌گرفتم. ماندن و خود را در دل اتفاقات از پیش تعیین نشده انداختن. چاره‌اي جز ماندن نبود. اگر می‌رفتم حالم بهتر می‌شد، خیلی بهتر از الآن اما با رفتن من کسانی دیگر به زحمت می‌افتادند و برخلاف من راحت نبودند. اگر می‌رفتم دیگری بايد هزینه‌ی گزافی می‌داد و حالا که ماندم بار اين هزینه‌ی گزاف تنها بر دوش من است. من نمی‌خواستم بمانم اما به هر دلیلی نشد. نشد که بروم. حالا مجبور به ماندن هستم. می‌دانم بهاي اين ماندن ر
 سخت‌ترین تصمیمی بود که بايد می‌گرفتم. ماندن و خود را در دل اتفاقات از پیش تعیین نشده انداختن. چاره‌اي جز ماندن نبود. اگر می‌رفتم حالم بهتر می‌شد، خیلی بهتر از الآن اما با رفتن من کسانی دیگر به زحمت می‌افتادند و برخلاف من راحت نبودند. اگر می‌رفتم دیگری بايد هزینه‌ی گزافی می‌داد و حالا که ماندم بار اين هزینه‌ی گزاف تنها بر دوش من است. من نمی‌خواستم بمانم اما به هر دلیلی نشد. نشد که بروم. حالا مجبور به ماندن هستم. می‌دانم بهاي اين ماندن ر
 سخت‌ترین تصمیمی بود که بايد می‌گرفتم. ماندن و خود را در دل اتفاقات از پیش تعیین نشده انداختن. چاره‌اي جز ماندن نبود. اگر می‌رفتم حالم بهتر می‌شد، خیلی بهتر از الآن اما با رفتن من کسانی دیگر به زحمت می‌افتادند و برخلاف من راحت نبودند. اگر می‌رفتم دیگری بايد هزینه‌ی گزافی می‌داد و حالا که ماندم بار اين هزینه‌ی گزاف تنها بر دوش من است. من نمی‌خواستم بمانم اما به هر دلیلی نشد. نشد که بروم. حالا مجبور به ماندن هستم. می‌دانم بهاي اين ماندن ر
 سخت‌ترین تصمیمی بود که بايد می‌گرفتم. ماندن و خود را در دل اتفاقات از پیش تعیین نشده انداختن. چاره‌اي جز ماندن نبود. اگر می‌رفتم حالم بهتر می‌شد، خیلی بهتر از الآن اما با رفتن من کسانی دیگر به زحمت می‌افتادند و برخلاف من راحت نبودند. اگر می‌رفتم دیگری بايد هزینه‌ی گزافی می‌داد و حالا که ماندم بار اين هزینه‌ی گزاف تنها بر دوش من است. من نمی‌خواستم بمانم اما به هر دلیلی نشد. نشد که بروم. حالا مجبور به ماندن هستم. می‌دانم بهاي اين ماندن ر
 سخت‌ترین تصمیمی بود که بايد می‌گرفتم. ماندن و خود را در دل اتفاقات از پیش تعیین نشده انداختن. چاره‌اي جز ماندن نبود. اگر می‌رفتم حالم بهتر می‌شد، خیلی بهتر از الآن اما با رفتن من کسانی دیگر به زحمت می‌افتادند و برخلاف من راحت نبودند. اگر می‌رفتم دیگری بايد هزینه‌ی گزافی می‌داد و حالا که ماندم بار اين هزینه‌ی گزاف تنها بر دوش من است. من نمی‌خواستم بمانم اما به هر دلیلی نشد. نشد که بروم. حالا مجبور به ماندن هستم. می‌دانم بهاي اين ماندن ر
سلام
تو اين چند وقت آشنايی من با بیان (بلاگفا چی بود اه) متوجه شدم یه تعدادی از وبلاگ هارو میتونم جزو ترین ها قرار بدم
البته اگه نظری انتقادی پیشنهادی حرفی حدیثی فحشی بد و بیراهی اعتراضی چیزی بود در خدمتم
اگر نظری درباره رتبه بندی من دارین بگین من ناراحت نمیشم
لیست ترین هاي بیان↓↓↓
ادامه مطلب
سلام
تو اين چند وقت آشنايی من با بیان (بلاگفا چی بود اه) متوجه شدم یه تعدادی از وبلاگ هارو میتونم جزو ترین ها قرار بدم
البته اگه نظری انتقادی پیشنهادی حرفی حدیثی فحشی بد و بیراهی اعتراضی چیزی بود در خدمتم
اگر نظری درباره رتبه بندی من دارین بگین من ناراحت نمیشم
لیست ترین هاي بیان↓↓↓
ادامه مطلب
سلام
تو اين چند وقت آشنايی من با بیان (بلاگفا چی بود اه) متوجه شدم یه تعدادی از وبلاگ هارو میتونم جزو ترین ها قرار بدم
البته اگه نظری انتقادی پیشنهادی حرفی حدیثی فحشی بد و بیراهی اعتراضی چیزی بود در خدمتم
اگر نظری درباره رتبه بندی من دارین بگین من ناراحت نمیشم
لیست ترین هاي بیان↓↓↓
ادامه مطلب
سلام
تو اين چند وقت آشنايی من با بیان (بلاگفا چی بود اه) متوجه شدم یه تعدادی از وبلاگ هارو میتونم جزو ترین ها قرار بدم
البته اگه نظری انتقادی پیشنهادی حرفی حدیثی فحشی بد و بیراهی اعتراضی چیزی بود در خدمتم
اگر نظری درباره رتبه بندی من دارین بگین من ناراحت نمیشم
لیست ترین هاي بیان↓↓↓
ادامه مطلب
سلام
تو اين چند وقت آشنايی من با بیان (بلاگفا چی بود اه) متوجه شدم یه تعدادی از وبلاگ هارو میتونم جزو ترین ها قرار بدم
البته اگه نظری انتقادی پیشنهادی حرفی حدیثی فحشی بد و بیراهی اعتراضی چیزی بود در خدمتم
اگر نظری درباره رتبه بندی من دارین بگین من ناراحت نمیشم
لیست ترین هاي بیان↓↓↓
ادامه مطلب
سلام
تو اين چند وقت آشنايی من با بیان (بلاگفا چی بود اه) متوجه شدم یه تعدادی از وبلاگ هارو میتونم جزو ترین ها قرار بدم
البته اگه نظری انتقادی پیشنهادی حرفی حدیثی فحشی بد و بیراهی اعتراضی چیزی بود در خدمتم
اگر نظری درباره رتبه بندی من دارین بگین من ناراحت نمیشم
لیست ترین هاي بیان↓↓↓
ادامه مطلب
مشغول کند و کاو درباره اختلاف بلاگ و بلاگفا بودم و بعد از مدتها، دوباره وبلاگ علیرضا شیرازی را باز کردم. مطلبی با اين عنوان آپوکالیپس زامبی - آیا دنیا توسط زامبی ها از بین می رود؟» توجهم را جلب کرد. خواندمش. (اينجا) جالب بود. اما از نظر من، به طور کلی آقاي شیرازی راه را اشتباه رفته بود. قبل از اينکه به بحث زامبی ها و چیستی آنها بپردازم، اين را هم بنویسم که من هم به عنوان یک مخاطب، دل خوشی از بلاگفا نداشتم و آن روزها که بحث کوچ از بلاگفا به دیگر وب
مشغول کند و کاو درباره اختلاف بلاگ و بلاگفا بودم و بعد از مدتها، دوباره وبلاگ علیرضا شیرازی را باز کردم. مطلبی با اين عنوان آپوکالیپس زامبی - آیا دنیا توسط زامبی ها از بین می رود؟» توجهم را جلب کرد. خواندمش. (اينجا) جالب بود. اما از نظر من، به طور کلی آقاي شیرازی راه را اشتباه رفته بود. قبل از اينکه به بحث زامبی ها و چیستی آنها بپردازم، اين را هم بنویسم که من هم به عنوان یک مخاطب، دل خوشی از بلاگفا نداشتم و آن روزها که بحث کوچ از بلاگفا به دیگر وب
مشغول کند و کاو درباره اختلاف بلاگ و بلاگفا بودم و بعد از مدتها، دوباره وبلاگ علیرضا شیرازی را باز کردم. مطلبی با اين عنوان آپوکالیپس زامبی - آیا دنیا توسط زامبی ها از بین می رود؟» توجهم را جلب کرد. خواندمش. (اينجا) جالب بود. اما از نظر من، به طور کلی آقاي شیرازی راه را اشتباه رفته بود. قبل از اينکه به بحث زامبی ها و چیستی آنها بپردازم، اين را هم بنویسم که من هم به عنوان یک مخاطب، دل خوشی از بلاگفا نداشتم و آن روزها که بحث کوچ از بلاگفا به دیگر وب
مشغول کند و کاو درباره اختلاف بلاگ و بلاگفا بودم و بعد از مدتها، دوباره وبلاگ علیرضا شیرازی را باز کردم. مطلبی با اين عنوان آپوکالیپس زامبی - آیا دنیا توسط زامبی ها از بین می رود؟» توجهم را جلب کرد. خواندمش. (اينجا) جالب بود. اما از نظر من، به طور کلی آقاي شیرازی راه را اشتباه رفته بود. قبل از اينکه به بحث زامبی ها و چیستی آنها بپردازم، اين را هم بنویسم که من هم به عنوان یک مخاطب، دل خوشی از بلاگفا نداشتم و آن روزها که بحث کوچ از بلاگفا به دیگر وب
مشغول کند و کاو درباره اختلاف بلاگ و بلاگفا بودم و بعد از مدتها، دوباره وبلاگ علیرضا شیرازی را باز کردم. مطلبی با اين عنوان آپوکالیپس زامبی - آیا دنیا توسط زامبی ها از بین می رود؟» توجهم را جلب کرد. خواندمش. (اينجا) جالب بود. اما از نظر من، به طور کلی آقاي شیرازی راه را اشتباه رفته بود. قبل از اينکه به بحث زامبی ها و چیستی آنها بپردازم، اين را هم بنویسم که من هم به عنوان یک مخاطب، دل خوشی از بلاگفا نداشتم و آن روزها که بحث کوچ از بلاگفا به دیگر وب
مشغول کند و کاو درباره اختلاف بلاگ و بلاگفا بودم و بعد از مدتها، دوباره وبلاگ علیرضا شیرازی را باز کردم. مطلبی با اين عنوان آپوکالیپس زامبی - آیا دنیا توسط زامبی ها از بین می رود؟» توجهم را جلب کرد. خواندمش. (اينجا) جالب بود. اما از نظر من، به طور کلی آقاي شیرازی راه را اشتباه رفته بود. قبل از اينکه به بحث زامبی ها و چیستی آنها بپردازم، اين را هم بنویسم که من هم به عنوان یک مخاطب، دل خوشی از بلاگفا نداشتم و آن روزها که بحث کوچ از بلاگفا به دیگر وب
مشغول کند و کاو درباره اختلاف بلاگ و بلاگفا بودم و بعد از مدتها، دوباره وبلاگ علیرضا شیرازی را باز کردم. مطلبی با اين عنوان آپوکالیپس زامبی - آیا دنیا توسط زامبی ها از بین می رود؟» توجهم را جلب کرد. خواندمش. (اينجا) جالب بود. اما از نظر من، به طور کلی آقاي شیرازی راه را اشتباه رفته بود. قبل از اينکه به بحث زامبی ها و چیستی آنها بپردازم، اين را هم بنویسم که من هم به عنوان یک مخاطب، دل خوشی از بلاگفا نداشتم و آن روزها که بحث کوچ از بلاگفا به دیگر وب
مشغول کند و کاو درباره اختلاف بلاگ و بلاگفا بودم و بعد از مدتها، دوباره وبلاگ علیرضا شیرازی را باز کردم. مطلبی با اين عنوان آپوکالیپس زامبی - آیا دنیا توسط زامبی ها از بین می رود؟» توجهم را جلب کرد. خواندمش. (اينجا) جالب بود. اما از نظر من، به طور کلی آقاي شیرازی راه را اشتباه رفته بود. قبل از اينکه به بحث زامبی ها و چیستی آنها بپردازم، اين را هم بنویسم که من هم به عنوان یک مخاطب، دل خوشی از بلاگفا نداشتم و آن روزها که بحث کوچ از بلاگفا به دیگر وب
اين وبلاگ بیان خیلی سوت و کوره، انگار اينجا کسی زندگی نمیکنه و هیچ صداي از کسی در نمیاد باز همون بلاگفا بودم خیلی بهتر بود :(
زندگی ما ايرانیا وصله به اخبار جنجالی و تاثیری که خبر داره توی زندگی ما اعمال ما نداره، انگار ما بت هستیم و سنگ تراش با اخبار ما رو برش میده و کوتاه و بلند می کنه.بقول اين آرونسون ما هم شیفته ی تاثیرپذیری و تابعیت از کسی هستیم که دوستش داریم. تا چهار صفجه ی اولش که بد نبوده،(the social animal) ولی حس میکنیم در آینده به درد بخوره ا
اين وبلاگ بیان خیلی سوت و کوره، انگار اينجا کسی زندگی نمیکنه و هیچ صداي از کسی در نمیاد باز همون بلاگفا بودم خیلی بهتر بود :(
زندگی ما ايرانیا وصله به اخبار جنجالی و تاثیری که خبر داره توی زندگی ما اعمال ما نداره، انگار ما بت هستیم و سنگ تراش با اخبار ما رو برش میده و کوتاه و بلند می کنه.بقول اين آرونسون ما هم شیفته ی تاثیرپذیری و تابعیت از کسی هستیم که دوستش داریم. تا چهار صفجه ی اولش که بد نبوده،(the social animal) ولی حس میکنیم در آینده به درد بخوره ا
اين وبلاگ بیان خیلی سوت و کوره، انگار اينجا کسی زندگی نمیکنه و هیچ صداي از کسی در نمیاد باز همون بلاگفا بودم خیلی بهتر بود :(
زندگی ما ايرانیا وصله به اخبار جنجالی و تاثیری که خبر داره توی زندگی ما اعمال ما نداره، انگار ما بت هستیم و سنگ تراش با اخبار ما رو برش میده و کوتاه و بلند می کنه.بقول اين آرونسون ما هم شیفته ی تاثیرپذیری و تابعیت از کسی هستیم که دوستش داریم. تا چهار صفجه ی اولش که بد نبوده،(the social animal) ولی حس میکنیم در آینده به درد بخوره ا
اين وبلاگ بیان خیلی سوت و کوره، انگار اينجا کسی زندگی نمیکنه و هیچ صداي از کسی در نمیاد باز همون بلاگفا بودم خیلی بهتر بود :(
زندگی ما ايرانیا وصله به اخبار جنجالی و تاثیری که خبر داره توی زندگی ما اعمال ما نداره، انگار ما بت هستیم و سنگ تراش با اخبار ما رو برش میده و کوتاه و بلند می کنه.بقول اين آرونسون ما هم شیفته ی تاثیرپذیری و تابعیت از کسی هستیم که دوستش داریم. تا چهار صفجه ی اولش که بد نبوده،(the social animal) ولی حس میکنیم در آینده به درد بخوره ا
اين وبلاگ بیان خیلی سوت و کوره، انگار اينجا کسی زندگی نمیکنه و هیچ صداي از کسی در نمیاد باز همون بلاگفا بودم خیلی بهتر بود :(
زندگی ما ايرانیا وصله به اخبار جنجالی و تاثیری که خبر داره توی زندگی ما اعمال ما نداره، انگار ما بت هستیم و سنگ تراش با اخبار ما رو برش میده و کوتاه و بلند می کنه.بقول اين آرونسون ما هم شیفته ی تاثیرپذیری و تابعیت از کسی هستیم که دوستش داریم. تا چهار صفجه ی اولش که بد نبوده،(the social animal) ولی حس میکنیم در آینده به درد بخوره ا
اين وبلاگ بیان خیلی سوت و کوره، انگار اينجا کسی زندگی نمیکنه و هیچ صداي از کسی در نمیاد باز همون بلاگفا بودم خیلی بهتر بود :(
زندگی ما ايرانیا وصله به اخبار جنجالی و تاثیری که خبر داره توی زندگی ما اعمال ما نداره، انگار ما بت هستیم و سنگ تراش با اخبار ما رو برش میده و کوتاه و بلند می کنه.بقول اين آرونسون ما هم شیفته ی تاثیرپذیری و تابعیت از کسی هستیم که دوستش داریم. تا چهار صفجه ی اولش که بد نبوده،(the social animal) ولی حس میکنیم در آینده به درد بخوره ا
اين وبلاگ بیان خیلی سوت و کوره، انگار اينجا کسی زندگی نمیکنه و هیچ صداي از کسی در نمیاد باز همون بلاگفا بودم خیلی بهتر بود :(
زندگی ما ايرانیا وصله به اخبار جنجالی و تاثیری که خبر داره توی زندگی ما اعمال ما نداره، انگار ما بت هستیم و سنگ تراش با اخبار ما رو برش میده و کوتاه و بلند می کنه.بقول اين آرونسون ما هم شیفته ی تاثیرپذیری و تابعیت از کسی هستیم که دوستش داریم. تا چهار صفجه ی اولش که بد نبوده،(the social animal) ولی حس میکنیم در آینده به درد بخوره ا
اين وبلاگ بیان خیلی سوت و کوره، انگار اينجا کسی زندگی نمیکنه و هیچ صداي از کسی در نمیاد باز همون بلاگفا بودم خیلی بهتر بود :(
زندگی ما ايرانیا وصله به اخبار جنجالی و تاثیری که خبر داره توی زندگی ما اعمال ما نداره، انگار ما بت هستیم و سنگ تراش با اخبار ما رو برش میده و کوتاه و بلند می کنه.بقول اين آرونسون ما هم شیفته ی تاثیرپذیری و تابعیت از کسی هستیم که دوستش داریم. تا چهار صفجه ی اولش که بد نبوده،(the social animal) ولی حس میکنیم در آینده به درد بخوره ا
اين وبلاگ بیان خیلی سوت و کوره، انگار اينجا کسی زندگی نمیکنه و هیچ صداي از کسی در نمیاد باز همون بلاگفا بودم خیلی بهتر بود :(
زندگی ما ايرانیا وصله به اخبار جنجالی و تاثیری که خبر داره توی زندگی ما اعمال ما نداره، انگار ما بت هستیم و سنگ تراش با اخبار ما رو برش میده و کوتاه و بلند می کنه.بقول اين آرونسون ما هم شیفته ی تاثیرپذیری و تابعیت از کسی هستیم که دوستش داریم. تا چهار صفجه ی اولش که بد نبوده،(the social animal) ولی حس میکنیم در آینده به درد بخوره ا
اين وبلاگ بیان خیلی سوت و کوره، انگار اينجا کسی زندگی نمیکنه و هیچ صداي از کسی در نمیاد باز همون بلاگفا بودم خیلی بهتر بود :(
زندگی ما ايرانیا وصله به اخبار جنجالی و تاثیری که خبر داره توی زندگی ما اعمال ما نداره، انگار ما بت هستیم و سنگ تراش با اخبار ما رو برش میده و کوتاه و بلند می کنه.بقول اين آرونسون ما هم شیفته ی تاثیرپذیری و تابعیت از کسی هستیم که دوستش داریم. تا چهار صفجه ی اولش که بد نبوده،(the social animal) ولی حس میکنیم در آینده به درد بخوره ا
نه واقعا دمتون گرم اينکه خیلیاتون بهم نظر میدید از انتقاد ساده تا در مورد قالبا خیلی باعث خوشحالیه ی کار کوچیک واس کاربرا واس مردمت دلنشینه انتقاد ها و درخواستايی ک دارید همش ب جاس و قطعا همشون رو به دید منت میزارم براي رفع ی سری مشکلات از جمله قالب ب زمان نیاز داره ک کم کم همشون درست میشه ی مورد دیگه هم توی نظرات دوستان گفته بودن براي بلاگفا و دیگر سرویس ها هم ترجمه کنم ک اين مورد هم قطعا بهش فکر میکنم
خیلی دمتون گرمه و خیلی خوشحالم ک تونستم ی
نه واقعا دمتون گرم اينکه خیلیاتون بهم نظر میدید از انتقاد ساده تا در مورد قالبا خیلی باعث خوشحالیه ی کار کوچیک واس کاربرا واس مردمت دلنشینه انتقاد ها و درخواستايی ک دارید همش ب جاس و قطعا همشون رو به دید منت میزارم براي رفع ی سری مشکلات از جمله قالب ب زمان نیاز داره ک کم کم همشون درست میشه ی مورد دیگه هم توی نظرات دوستان گفته بودن براي بلاگفا و دیگر سرویس ها هم ترجمه کنم ک اين مورد هم قطعا بهش فکر میکنم
خیلی دمتون گرمه و خیلی خوشحالم ک تونستم ی
دلم هواي نوشتن کرده بود
نه
اولش دلم هواي بلاگ هاي قبلی بلاگفا که زد و همه را پوکاند و ترکاند.
کلی فکر کردم تا اسم هايشان، ادرسشان را یادم بیايد، از جستجو هم چیزی عايدم نشد، بعضی را یافتم و بعضی را نه.
ان وقت ها بهتر از الان بود، فضاي مجازی را می گویم.
حس بهتری داشت، ناشناس بودن بودنش لااقل.
می خواستم بنویسم ولی دستم نمی رود که هیچ ذهنم هم قفل کرده نشسته و دستانش را زیر چانه گذاشته، اينجا را یادش رفته به گمانم.
 
 
پ.ن: حتی خود بیان هم اخرین پس
دلم هواي نوشتن کرده بود
نه
اولش دلم هواي بلاگ هاي قبلی بلاگفا که زد و همه را پوکاند و ترکاند.
کلی فکر کردم تا اسم هايشان، ادرسشان را یادم بیايد، از جستجو هم چیزی عايدم نشد، بعضی را یافتم و بعضی را نه.
ان وقت ها بهتر از الان بود، فضاي مجازی را می گویم.
حس بهتری داشت، ناشناس بودن بودنش لااقل.
می خواستم بنویسم ولی دستم نمی رود که هیچ ذهنم هم قفل کرده نشسته و دستانش را زیر چانه گذاشته، اينجا را یادش رفته به گمانم.
 
 
پ.ن: حتی خود بیان هم اخرین پس
دلم هواي نوشتن کرده بود
نه
اولش دلم هواي بلاگ هاي قبلی بلاگفا که زد و همه را پوکاند و ترکاند.
کلی فکر کردم تا اسم هايشان، ادرسشان را یادم بیايد، از جستجو هم چیزی عايدم نشد، بعضی را یافتم و بعضی را نه.
ان وقت ها بهتر از الان بود، فضاي مجازی را می گویم.
حس بهتری داشت، ناشناس بودن بودنش لااقل.
می خواستم بنویسم ولی دستم نمی رود که هیچ ذهنم هم قفل کرده نشسته و دستانش را زیر چانه گذاشته، اينجا را یادش رفته به گمانم.
 
 
پ.ن: حتی خود بیان هم اخرین پس
دلم هواي نوشتن کرده بود
نه
اولش دلم هواي بلاگ هاي قبلی بلاگفا که زد و همه را پوکاند و ترکاند.
کلی فکر کردم تا اسم هايشان، ادرسشان را یادم بیايد، از جستجو هم چیزی عايدم نشد، بعضی را یافتم و بعضی را نه.
ان وقت ها بهتر از الان بود، فضاي مجازی را می گویم.
حس بهتری داشت، ناشناس بودن بودنش لااقل.
می خواستم بنویسم ولی دستم نمی رود که هیچ ذهنم هم قفل کرده نشسته و دستانش را زیر چانه گذاشته، اينجا را یادش رفته به گمانم.
 
 
پ.ن: حتی خود بیان هم اخرین پس
دلم هواي نوشتن کرده بود
نه
اولش دلم هواي بلاگ هاي قبلی بلاگفا که زد و همه را پوکاند و ترکاند.
کلی فکر کردم تا اسم هايشان، ادرسشان را یادم بیايد، از جستجو هم چیزی عايدم نشد، بعضی را یافتم و بعضی را نه.
ان وقت ها بهتر از الان بود، فضاي مجازی را می گویم.
حس بهتری داشت، ناشناس بودن بودنش لااقل.
می خواستم بنویسم ولی دستم نمی رود که هیچ ذهنم هم قفل کرده نشسته و دستانش را زیر چانه گذاشته، اينجا را یادش رفته به گمانم.
 
 
پ.ن: حتی خود بیان هم اخرین پس
دلم هواي نوشتن کرده بود
نه
اولش دلم هواي بلاگ هاي قبلی بلاگفا که زد و همه را پوکاند و ترکاند.
کلی فکر کردم تا اسم هايشان، ادرسشان را یادم بیايد، از جستجو هم چیزی عايدم نشد، بعضی را یافتم و بعضی را نه.
ان وقت ها بهتر از الان بود، فضاي مجازی را می گویم.
حس بهتری داشت، ناشناس بودن بودنش لااقل.
می خواستم بنویسم ولی دستم نمی رود که هیچ ذهنم هم قفل کرده نشسته و دستانش را زیر چانه گذاشته، اينجا را یادش رفته به گمانم.
 
 
پ.ن: حتی خود بیان هم اخرین پس
دلم هواي نوشتن کرده بود
نه
اولش دلم هواي بلاگ هاي قبلی بلاگفا که زد و همه را پوکاند و ترکاند.
کلی فکر کردم تا اسم هايشان، ادرسشان را یادم بیايد، از جستجو هم چیزی عايدم نشد، بعضی را یافتم و بعضی را نه.
ان وقت ها بهتر از الان بود، فضاي مجازی را می گویم.
حس بهتری داشت، ناشناس بودن بودنش لااقل.
می خواستم بنویسم ولی دستم نمی رود که هیچ ذهنم هم قفل کرده نشسته و دستانش را زیر چانه گذاشته، اينجا را یادش رفته به گمانم.
 
 
پ.ن: حتی خود بیان هم اخرین پس
دلم هواي نوشتن کرده بود
نه
اولش دلم هواي بلاگ هاي قبلی بلاگفا که زد و همه را پوکاند و ترکاند.
کلی فکر کردم تا اسم هايشان، ادرسشان را یادم بیايد، از جستجو هم چیزی عايدم نشد، بعضی را یافتم و بعضی را نه.
ان وقت ها بهتر از الان بود، فضاي مجازی را می گویم.
حس بهتری داشت، ناشناس بودن بودنش لااقل.
می خواستم بنویسم ولی دستم نمی رود که هیچ ذهنم هم قفل کرده نشسته و دستانش را زیر چانه گذاشته، اينجا را یادش رفته به گمانم.
 
 
پ.ن: حتی خود بیان هم اخرین پس
دلم هواي نوشتن کرده بود
نه
اولش دلم هواي بلاگ هاي قبلی بلاگفا که زد و همه را پوکاند و ترکاند.
کلی فکر کردم تا اسم هايشان، ادرسشان را یادم بیايد، از جستجو هم چیزی عايدم نشد، بعضی را یافتم و بعضی را نه.
ان وقت ها بهتر از الان بود، فضاي مجازی را می گویم.
حس بهتری داشت، ناشناس بودن بودنش لااقل.
می خواستم بنویسم ولی دستم نمی رود که هیچ ذهنم هم قفل کرده نشسته و دستانش را زیر چانه گذاشته، اينجا را یادش رفته به گمانم.
 
 
پ.ن: حتی خود بیان هم اخرین پس
دلم هواي نوشتن کرده بود
نه
اولش دلم هواي بلاگ هاي قبلی بلاگفا که زد و همه را پوکاند و ترکاند.
کلی فکر کردم تا اسم هايشان، ادرسشان را یادم بیايد، از جستجو هم چیزی عايدم نشد، بعضی را یافتم و بعضی را نه.
ان وقت ها بهتر از الان بود، فضاي مجازی را می گویم.
حس بهتری داشت، ناشناس بودن بودنش لااقل.
می خواستم بنویسم ولی دستم نمی رود که هیچ ذهنم هم قفل کرده نشسته و دستانش را زیر چانه گذاشته، اينجا را یادش رفته به گمانم.
 
 
پ.ن: حتی خود بیان هم اخرین پس
کتاب علی الحسابشاعر: امیرحسین طاهر

کنارم باش تا حالم شود از خوب هم خوب ترنباشی دلخوشی کم نیست، اما با یاد تو غم بهترنباشی یاد تو هر دم مرا دیوانه می سازدنباشی پیش من پايان دم یا بازدم بهتراگر دستم رود توصیف هد کس جز شما بانوبخشکد جوهر شعرم، بخشکد اين قلم بهتراگر روزی میان مرگ یا بی تو شدن ماندمبدون مکث می گویم بمیرم لاجرم بهترو من هم می شوم مثل همه مقتول چشمانتندارد عدل و قانون جز تو دیگر متهم بهتر
 
براي تهیه ی اين کتاب می توانید به پیج اين
کتاب علی الحسابشاعر: امیرحسین طاهر

کنارم باش تا حالم شود از خوب هم خوب ترنباشی دلخوشی کم نیست، اما با یاد تو غم بهترنباشی یاد تو هر دم مرا دیوانه می سازدنباشی پیش من پايان دم یا بازدم بهتراگر دستم رود توصیف هد کس جز شما بانوبخشکد جوهر شعرم، بخشکد اين قلم بهتراگر روزی میان مرگ یا بی تو شدن ماندمبدون مکث می گویم بمیرم لاجرم بهترو من هم می شوم مثل همه مقتول چشمانتندارد عدل و قانون جز تو دیگر متهم بهتر
 
براي تهیه ی اين کتاب می توانید به پیج اين
در طول اين چندسال فراز و فرود‌هاي زیادی را همراهم گذرانده، شب‌هايی همراهم گریسته، صبح‌هايی با لبخندم خندیده و عصرهايی خسته و دلگیر به غروب غم‌انگیز خلیج چشم دوخته است ؛ غر و نق‌هايم از گرماي تابستان را شنیده و لذت عصرهاي پايیز و شب‌هاي زمستان را هم‌پايم چشیده!
از نوشته‌هاي خامِ خامِ خام تا خامِ خامِ امروز ، از پرشین تا بلاگفا و بیان ؛ رفیق همیشگی شايد پیراهنش را تعویض کرده اما رفاقتش همچنان محکم باقیست .
سرت سلامت و نفس‌هاي سردت گرم
در طول اين چندسال فراز و فرود‌هاي زیادی را همراهم گذرانده، شب‌هايی همراهم گریسته، صبح‌هايی با لبخندم خندیده و عصرهايی خسته و دلگیر به غروب غم‌انگیز خلیج چشم دوخته است ؛ غر و نق‌هايم از گرماي تابستان را شنیده و لذت عصرهاي پايیز و شب‌هاي زمستان را هم‌پايم چشیده!
از نوشته‌هاي خامِ خامِ خام تا خامِ خامِ امروز ، از پرشین تا بلاگفا و بیان ؛ رفیق همیشگی شايد پیراهنش را تعویض کرده اما رفاقتش همچنان محکم باقیست .
سرت سلامت و نفس‌هاي سردت گرم
در طول اين چندسال فراز و فرود‌هاي زیادی را همراهم گذرانده، شب‌هايی همراهم گریسته، صبح‌هايی با لبخندم خندیده و عصرهايی خسته و دلگیر به غروب غم‌انگیز خلیج چشم دوخته است ؛ غر و نق‌هايم از گرماي تابستان را شنیده و لذت عصرهاي پايیز و شب‌هاي زمستان را هم‌پايم چشیده!
از نوشته‌هاي خامِ خامِ خام تا خامِ خامِ امروز ، از پرشین تا بلاگفا و بیان ؛ رفیق همیشگی شايد پیراهنش را تعویض کرده اما رفاقتش همچنان محکم باقیست .
سرت سلامت و نفس‌هاي سردت گرم
در طول اين چندسال فراز و فرود‌هاي زیادی را همراهم گذرانده، شب‌هايی همراهم گریسته، صبح‌هايی با لبخندم خندیده و عصرهايی خسته و دلگیر به غروب غم‌انگیز خلیج چشم دوخته است ؛ غر و نق‌هايم از گرماي تابستان را شنیده و لذت عصرهاي پايیز و شب‌هاي زمستان را هم‌پايم چشیده!
از نوشته‌هاي خامِ خامِ خام تا خامِ خامِ امروز ، از پرشین تا بلاگفا و بیان ؛ رفیق همیشگی شايد پیراهنش را تعویض کرده اما رفاقتش همچنان محکم باقیست .
سرت سلامت و نفس‌هاي سردت گرم
در طول اين چندسال فراز و فرود‌هاي زیادی را همراهم گذرانده، شب‌هايی همراهم گریسته، صبح‌هايی با لبخندم خندیده و عصرهايی خسته و دلگیر به غروب غم‌انگیز خلیج چشم دوخته است ؛ غر و نق‌هايم از گرماي تابستان را شنیده و لذت عصرهاي پايیز و شب‌هاي زمستان را هم‌پايم چشیده!
از نوشته‌هاي خامِ خامِ خام تا خامِ خامِ امروز ، از پرشین تا بلاگفا و بیان ؛ رفیق همیشگی شايد پیراهنش را تعویض کرده اما رفاقتش همچنان محکم باقیست .
سرت سلامت و نفس‌هاي سردت گرم
در طول اين چندسال فراز و فرود‌هاي زیادی را همراهم گذرانده، شب‌هايی همراهم گریسته، صبح‌هايی با لبخندم خندیده و عصرهايی خسته و دلگیر به غروب غم‌انگیز خلیج چشم دوخته است ؛ غر و نق‌هايم از گرماي تابستان را شنیده و لذت عصرهاي پايیز و شب‌هاي زمستان را هم‌پايم چشیده!
از نوشته‌هاي خامِ خامِ خام تا خامِ خامِ امروز ، از پرشین تا بلاگفا و بیان ؛ رفیق همیشگی شايد پیراهنش را تعویض کرده اما رفاقتش همچنان محکم باقیست .
سرت سلامت و نفس‌هاي سردت گرم
در طول اين چندسال فراز و فرود‌هاي زیادی را همراهم گذرانده، شب‌هايی همراهم گریسته، صبح‌هايی با لبخندم خندیده و عصرهايی خسته و دلگیر به غروب غم‌انگیز خلیج چشم دوخته است ؛ غر و نق‌هايم از گرماي تابستان را شنیده و لذت عصرهاي پايیز و شب‌هاي زمستان را هم‌پايم چشیده!
از نوشته‌هاي خامِ خامِ خام تا خامِ خامِ امروز ، از پرشین تا بلاگفا و بیان ؛ رفیق همیشگی شايد پیراهنش را تعویض کرده اما رفاقتش همچنان محکم باقیست .
سرت سلامت و نفس‌هاي سردت گرم
در طول اين چندسال فراز و فرود‌هاي زیادی را همراهم گذرانده، شب‌هايی همراهم گریسته، صبح‌هايی با لبخندم خندیده و عصرهايی خسته و دلگیر به غروب غم‌انگیز خلیج چشم دوخته است ؛ غر و نق‌هايم از گرماي تابستان را شنیده و لذت عصرهاي پايیز و شب‌هاي زمستان را هم‌پايم چشیده!
از نوشته‌هاي خامِ خامِ خام تا خامِ خامِ امروز ، از پرشین تا بلاگفا و بیان ؛ رفیق همیشگی شايد پیراهنش را تعویض کرده اما رفاقتش همچنان محکم باقیست .
سرت سلامت و نفس‌هاي سردت گرم
در طول اين چندسال فراز و فرود‌هاي زیادی را همراهم گذرانده، شب‌هايی همراهم گریسته، صبح‌هايی با لبخندم خندیده و عصرهايی خسته و دلگیر به غروب غم‌انگیز خلیج چشم دوخته است ؛ غر و نق‌هايم از گرماي تابستان را شنیده و لذت عصرهاي پايیز و شب‌هاي زمستان را هم‌پايم چشیده!
از نوشته‌هاي خامِ خامِ خام تا خامِ خامِ امروز ، از پرشین تا بلاگفا و بیان ؛ رفیق همیشگی شايد پیراهنش را تعویض کرده اما رفاقتش همچنان محکم باقیست .
سرت سلامت و نفس‌هاي سردت گرم
در طول اين چندسال فراز و فرود‌هاي زیادی را همراهم گذرانده، شب‌هايی همراهم گریسته، صبح‌هايی با لبخندم خندیده و عصرهايی خسته و دلگیر به غروب غم‌انگیز خلیج چشم دوخته است ؛ غر و نق‌هايم از گرماي تابستان را شنیده و لذت عصرهاي پايیز و شب‌هاي زمستان را هم‌پايم چشیده!
از نوشته‌هاي خامِ خامِ خام تا خامِ خامِ امروز ، از پرشین تا بلاگفا و بیان ؛ رفیق همیشگی شايد پیراهنش را تعویض کرده اما رفاقتش همچنان محکم باقیست .
سرت سلامت و نفس‌هاي سردت گرم
در طول اين چندسال فراز و فرود‌هاي زیادی را همراهم گذرانده، شب‌هايی همراهم گریسته، صبح‌هايی با لبخندم خندیده و عصرهايی خسته و دلگیر به غروب غم‌انگیز خلیج چشم دوخته است ؛ غر و نق‌هايم از گرماي تابستان را شنیده و لذت عصرهاي پايیز و شب‌هاي زمستان را هم‌پايم چشیده!
از نوشته‌هاي خامِ خامِ خام تا خامِ خامِ امروز ، از پرشین تا بلاگفا و بیان ؛ رفیق همیشگی شايد پیراهنش را تعویض کرده اما رفاقتش همچنان محکم باقیست .
سرت سلامت و نفس‌هاي سردت گرم
در طول اين چندسال فراز و فرود‌هاي زیادی را همراهم گذرانده، شب‌هايی همراهم گریسته، صبح‌هايی با لبخندم خندیده و عصرهايی خسته و دلگیر به غروب غم‌انگیز خلیج چشم دوخته است ؛ غر و نق‌هايم از گرماي تابستان را شنیده و لذت عصرهاي پايیز و شب‌هاي زمستان را هم‌پايم چشیده!
از نوشته‌هاي خامِ خامِ خام تا خامِ خامِ امروز ، از پرشین تا بلاگفا و بیان ؛ رفیق همیشگی شايد پیراهنش را تعویض کرده اما رفاقتش همچنان محکم باقیست .
سرت سلامت و نفس‌هاي سردت گرم
چرا يارانه ۷۲ هزار تومان شد؟ جزئیات کامل ياران در سال 99هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ مجلس شوراي اسلامی در
گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه ی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ابهام
به وجود آمده در شیوه ادغام پرداخت يارانه‌هاي نقدی و يارانه‌هاي معیشتی
اظهار کرد:
چرا يارانه ۷۲ هزار تومان شد؟ جزئیات کامل ياران در سال 99هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ مجلس شوراي اسلامی در
گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه ی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ابهام
به وجود آمده در شیوه ادغام پرداخت يارانه‌هاي نقدی و يارانه‌هاي معیشتی
اظهار کرد:
چرا يارانه ۷۲ هزار تومان شد؟ جزئیات کامل ياران در سال 99هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ مجلس شوراي اسلامی در
گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه ی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ابهام
به وجود آمده در شیوه ادغام پرداخت يارانه‌هاي نقدی و يارانه‌هاي معیشتی
اظهار کرد:
چرا يارانه ۷۲ هزار تومان شد؟ جزئیات کامل ياران در سال 99هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ مجلس شوراي اسلامی در
گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه ی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ابهام
به وجود آمده در شیوه ادغام پرداخت يارانه‌هاي نقدی و يارانه‌هاي معیشتی
اظهار کرد:
چرا يارانه ۷۲ هزار تومان شد؟ جزئیات کامل ياران در سال 99هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ مجلس شوراي اسلامی در
گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه ی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ابهام
به وجود آمده در شیوه ادغام پرداخت يارانه‌هاي نقدی و يارانه‌هاي معیشتی
اظهار کرد:
چرا يارانه ۷۲ هزار تومان شد؟ جزئیات کامل ياران در سال 99هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ مجلس شوراي اسلامی در
گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه ی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ابهام
به وجود آمده در شیوه ادغام پرداخت يارانه‌هاي نقدی و يارانه‌هاي معیشتی
اظهار کرد:
چرا يارانه ۷۲ هزار تومان شد؟ جزئیات کامل ياران در سال 99هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ مجلس شوراي اسلامی در
گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه ی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ابهام
به وجود آمده در شیوه ادغام پرداخت يارانه‌هاي نقدی و يارانه‌هاي معیشتی
اظهار کرد:
چرا يارانه ۷۲ هزار تومان شد؟ جزئیات کامل ياران در سال 99هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ مجلس شوراي اسلامی در
گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه ی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ابهام
به وجود آمده در شیوه ادغام پرداخت يارانه‌هاي نقدی و يارانه‌هاي معیشتی
اظهار کرد:
چرا يارانه ۷۲ هزار تومان شد؟ جزئیات کامل ياران در سال 99هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ مجلس شوراي اسلامی در
گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه ی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ابهام
به وجود آمده در شیوه ادغام پرداخت يارانه‌هاي نقدی و يارانه‌هاي معیشتی
اظهار کرد:
چرا يارانه ۷۲ هزار تومان شد؟ جزئیات کامل ياران در سال 99هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ مجلس شوراي اسلامی در
گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه ی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ابهام
به وجود آمده در شیوه ادغام پرداخت يارانه‌هاي نقدی و يارانه‌هاي معیشتی
اظهار کرد:
چرا يارانه ۷۲ هزار تومان شد؟ جزئیات کامل ياران در سال 99هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ مجلس شوراي اسلامی در
گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه ی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ابهام
به وجود آمده در شیوه ادغام پرداخت يارانه‌هاي نقدی و يارانه‌هاي معیشتی
اظهار کرد:
.
( یاضامن آهو )
دارم هوايِ مرقدت اي شاهِ مندل می طپد در سینه ام اي ماهِ من
.
از کودکی نامت شده وردِ زبانعشقت در اين دنیا شده همراهِ من
.
کمتر زِ آهو نیستم مولا بیاتا بنگری بر محبسِ جانکاهِ من
.
افتاده ام در بندِ صیّاد زمان آقا نظر کن بر اسارت گاهِ من
.
چون بچه آهو بر مزارت سر نَهمدستی کشی  تا بر سرِ گمراهِ من
.
بر پنجره فولادِ تو گشتم دَخیلکافی نبوده، همّت کوتاهِ من؟
.
مهمان شدم گاهی اگر بر سُفره اتقانع نشد گویا دل خود خواهِ من
.
لايق نبودم در کنار م
.
( یاضامن آهو )
دارم هوايِ مرقدت اي شاهِ مندل می طپد در سینه ام اي ماهِ من
.
از کودکی نامت شده وردِ زبانعشقت در اين دنیا شده همراهِ من
.
کمتر زِ آهو نیستم مولا بیاتا بنگری بر محبسِ جانکاهِ من
.
افتاده ام در بندِ صیّاد زمان آقا نظر کن بر اسارت گاهِ من
.
چون بچه آهو بر مزارت سر نَهمدستی کشی  تا بر سرِ گمراهِ من
.
بر پنجره فولادِ تو گشتم دَخیلکافی نبوده، همّت کوتاهِ من؟
.
مهمان شدم گاهی اگر بر سُفره اتقانع نشد گویا دل خود خواهِ من
.
لايق نبودم در کنار م
.
( یاضامن آهو )
دارم هوايِ مرقدت اي شاهِ مندل می طپد در سینه ام اي ماهِ من
.
از کودکی نامت شده وردِ زبانعشقت در اين دنیا شده همراهِ من
.
کمتر زِ آهو نیستم مولا بیاتا بنگری بر محبسِ جانکاهِ من
.
افتاده ام در بندِ صیّاد زمان آقا نظر کن بر اسارت گاهِ من
.
چون بچه آهو بر مزارت سر نَهمدستی کشی  تا بر سرِ گمراهِ من
.
بر پنجره فولادِ تو گشتم دَخیلکافی نبوده، همّت کوتاهِ من؟
.
مهمان شدم گاهی اگر بر سُفره اتقانع نشد گویا دل خود خواهِ من
.
لايق نبودم در کنار م
دیشب اصلا خوب نخوابیدم.هر بار که حالش بد میشد و از تخت بیرون می‌امدم یادم میافتاد فردايش روز شلوغی دارم
اما او مهمتر بود، با خودم گفتم صبح میتوانی هرچه خواستی بخوابی اگر نشد حتی براي کنفرانست هم نرو یک کاریش میکنی.بالاخره نزدیک ۵صبح خوابیدم.
میخواستم‌ بیخیال برنامه‌هايم شوم اما رفتم،آنهم منی که استاد فرار کردنم . ساعتهاي بین کلاس به نمازخانه پناه بردم و در حالی که به سجده‌هاي تند تند دختری آنطرف تر نگاه میکردم و به اين‌فکر میکردم که اين
دیشب اصلا خوب نخوابیدم.هر بار که حالش بد میشد و از تخت بیرون می‌امدم یادم میافتاد فردايش روز شلوغی دارم
اما او مهمتر بود، با خودم گفتم صبح میتوانی هرچه خواستی بخوابی اگر نشد حتی براي کنفرانست هم نرو یک کاریش میکنی.بالاخره نزدیک ۵صبح خوابیدم.
میخواستم‌ بیخیال برنامه‌هايم شوم اما رفتم،آنهم منی که استاد فرار کردنم . ساعتهاي بین کلاس به نمازخانه پناه بردم و در حالی که به سجده‌هاي تند تند دختری آنطرف تر نگاه میکردم و به اين‌فکر میکردم که اين
دیشب اصلا خوب نخوابیدم.هر بار که حالش بد میشد و از تخت بیرون می‌امدم یادم میافتاد فردايش روز شلوغی دارم
اما او مهمتر بود، با خودم گفتم صبح میتوانی هرچه خواستی بخوابی اگر نشد حتی براي کنفرانست هم نرو یک کاریش میکنی.بالاخره نزدیک ۵صبح خوابیدم.
میخواستم‌ بیخیال برنامه‌هايم شوم اما رفتم،آنهم منی که استاد فرار کردنم . ساعتهاي بین کلاس به نمازخانه پناه بردم و در حالی که به سجده‌هاي تند تند دختری آنطرف تر نگاه میکردم و به اين‌فکر میکردم که اين
دیشب اصلا خوب نخوابیدم.هر بار که حالش بد میشد و از تخت بیرون می‌امدم یادم میافتاد فردايش روز شلوغی دارم
اما او مهمتر بود، با خودم گفتم صبح میتوانی هرچه خواستی بخوابی اگر نشد حتی براي کنفرانست هم نرو یک کاریش میکنی.بالاخره نزدیک ۵صبح خوابیدم.
میخواستم‌ بیخیال برنامه‌هايم شوم اما رفتم،آنهم منی که استاد فرار کردنم . ساعتهاي بین کلاس به نمازخانه پناه بردم و در حالی که به سجده‌هاي تند تند دختری آنطرف تر نگاه میکردم و به اين‌فکر میکردم که اين
دیشب اصلا خوب نخوابیدم.هر بار که حالش بد میشد و از تخت بیرون می‌امدم یادم میافتاد فردايش روز شلوغی دارم
اما او مهمتر بود، با خودم گفتم صبح میتوانی هرچه خواستی بخوابی اگر نشد حتی براي کنفرانست هم نرو یک کاریش میکنی.بالاخره نزدیک ۵صبح خوابیدم.
میخواستم‌ بیخیال برنامه‌هايم شوم اما رفتم،آنهم منی که استاد فرار کردنم . ساعتهاي بین کلاس به نمازخانه پناه بردم و در حالی که به سجده‌هاي تند تند دختری آنطرف تر نگاه میکردم و به اين‌فکر میکردم که اين
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

کسب و کار اینترنتی طراحی سایت و فروش محصولات ساختمانی وب سایت تخصصی مجتبی ریاحی نسب بوسه خواه دنياي ماساژ و اسپا تبلیغات در گوگل hectormka96 home حمایت از کالای ایرانی خريد و فروش بيت کوين | صرافي کريپتوکامرس روانشناسی کاربردی