بنده را نام خویشتن نبود

نتایج جستجو برای عبارت :

بنده را نام خویشتن نبود

در روایتی امام‌صادق(ع) می‌فرماید: زنی بیابانی وارد مدینه شد و با پیغمبراکرم(ص) برخورد کرد. دید پیامبر(ص) دارد غذا می‌خورد. وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَى الْحَضِیض»؛ دید ایشان روی سنگ یا زمین نشسته و مشغول غذا خوردن است. فَقَالَتْ یَا مُحَمَّدُ وَ اللَّهِ إِنَّکَ لَتَأْکُلُ أَکْلَ الْعَبْد»؛ تعجّب کرد و گفت: مثل بنده‌ها نشسته‌ای و سفره‌ات را پهن کرده و غذا می‌خوری؟ تو آقایی! تو مولایی! چه مولایی بالاتر از تو! وَ تَجْلِسُ جُلُوسَه»؛ امّا به سب
در روایتی امام‌صادق(ع) می‌فرماید: زنی بیابانی وارد مدینه شد و با پیغمبراکرم(ص) برخورد کرد. دید پیامبر(ص) دارد غذا می‌خورد. وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَى الْحَضِیض»؛ دید ایشان روی سنگ یا زمین نشسته و مشغول غذا خوردن است. فَقَالَتْ یَا مُحَمَّدُ وَ اللَّهِ إِنَّکَ لَتَأْکُلُ أَکْلَ الْعَبْد»؛ تعجّب کرد و گفت: مثل بنده‌ها نشسته‌ای و سفره‌ات را پهن کرده و غذا می‌خوری؟ تو آقایی! تو مولایی! چه مولایی بالاتر از تو! وَ تَجْلِسُ جُلُوسَه»؛ امّا به سب
در روایتی امام‌صادق(ع) می‌فرماید: زنی بیابانی وارد مدینه شد و با پیغمبراکرم(ص) برخورد کرد. دید پیامبر(ص) دارد غذا می‌خورد. وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَى الْحَضِیض»؛ دید ایشان روی سنگ یا زمین نشسته و مشغول غذا خوردن است. فَقَالَتْ یَا مُحَمَّدُ وَ اللَّهِ إِنَّکَ لَتَأْکُلُ أَکْلَ الْعَبْد»؛ تعجّب کرد و گفت: مثل بنده‌ها نشسته‌ای و سفره‌ات را پهن کرده و غذا می‌خوری؟ تو آقایی! تو مولایی! چه مولایی بالاتر از تو! وَ تَجْلِسُ جُلُوسَه»؛ امّا به سب
در روایتی امام‌صادق(ع) می‌فرماید: زنی بیابانی وارد مدینه شد و با پیغمبراکرم(ص) برخورد کرد. دید پیامبر(ص) دارد غذا می‌خورد. وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَى الْحَضِیض»؛ دید ایشان روی سنگ یا زمین نشسته و مشغول غذا خوردن است. فَقَالَتْ یَا مُحَمَّدُ وَ اللَّهِ إِنَّکَ لَتَأْکُلُ أَکْلَ الْعَبْد»؛ تعجّب کرد و گفت: مثل بنده‌ها نشسته‌ای و سفره‌ات را پهن کرده و غذا می‌خوری؟ تو آقایی! تو مولایی! چه مولایی بالاتر از تو! وَ تَجْلِسُ جُلُوسَه»؛ امّا به سب
در روایتی امام‌صادق(ع) می‌فرماید: زنی بیابانی وارد مدینه شد و با پیغمبراکرم(ص) برخورد کرد. دید پیامبر(ص) دارد غذا می‌خورد. وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَى الْحَضِیض»؛ دید ایشان روی سنگ یا زمین نشسته و مشغول غذا خوردن است. فَقَالَتْ یَا مُحَمَّدُ وَ اللَّهِ إِنَّکَ لَتَأْکُلُ أَکْلَ الْعَبْد»؛ تعجّب کرد و گفت: مثل بنده‌ها نشسته‌ای و سفره‌ات را پهن کرده و غذا می‌خوری؟ تو آقایی! تو مولایی! چه مولایی بالاتر از تو! وَ تَجْلِسُ جُلُوسَه»؛ امّا به سب
در روایتی امام‌صادق(ع) می‌فرماید: زنی بیابانی وارد مدینه شد و با پیغمبراکرم(ص) برخورد کرد. دید پیامبر(ص) دارد غذا می‌خورد. وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَى الْحَضِیض»؛ دید ایشان روی سنگ یا زمین نشسته و مشغول غذا خوردن است. فَقَالَتْ یَا مُحَمَّدُ وَ اللَّهِ إِنَّکَ لَتَأْکُلُ أَکْلَ الْعَبْد»؛ تعجّب کرد و گفت: مثل بنده‌ها نشسته‌ای و سفره‌ات را پهن کرده و غذا می‌خوری؟ تو آقایی! تو مولایی! چه مولایی بالاتر از تو! وَ تَجْلِسُ جُلُوسَه»؛ امّا به سب
در روایتی امام‌صادق(ع) می‌فرماید: زنی بیابانی وارد مدینه شد و با پیغمبراکرم(ص) برخورد کرد. دید پیامبر(ص) دارد غذا می‌خورد. وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَى الْحَضِیض»؛ دید ایشان روی سنگ یا زمین نشسته و مشغول غذا خوردن است. فَقَالَتْ یَا مُحَمَّدُ وَ اللَّهِ إِنَّکَ لَتَأْکُلُ أَکْلَ الْعَبْد»؛ تعجّب کرد و گفت: مثل بنده‌ها نشسته‌ای و سفره‌ات را پهن کرده و غذا می‌خوری؟ تو آقایی! تو مولایی! چه مولایی بالاتر از تو! وَ تَجْلِسُ جُلُوسَه»؛ امّا به سب
در روایتی امام‌صادق(ع) می‌فرماید: زنی بیابانی وارد مدینه شد و با پیغمبراکرم(ص) برخورد کرد. دید پیامبر(ص) دارد غذا می‌خورد. وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَى الْحَضِیض»؛ دید ایشان روی سنگ یا زمین نشسته و مشغول غذا خوردن است. فَقَالَتْ یَا مُحَمَّدُ وَ اللَّهِ إِنَّکَ لَتَأْکُلُ أَکْلَ الْعَبْد»؛ تعجّب کرد و گفت: مثل بنده‌ها نشسته‌ای و سفره‌ات را پهن کرده و غذا می‌خوری؟ تو آقایی! تو مولایی! چه مولایی بالاتر از تو! وَ تَجْلِسُ جُلُوسَه»؛ امّا به سب
برشی از غزل حضرت سعدی 
ما گدایان خیل سلطانیم 
شهربند هوای جانانیم 
بنده را نام خويشتن نبود 
هر چه ما را لقب دهند آنیم 
گر برانند و گر ببخشایند 
ره به جای دگر نمی دانیم 
چون دلارام می زند شمشیر 
سر ببازیم و رخ نگردانیم 
دوستان در هوای صحبت یار 
زر فشانند و ما سر افشانیم 
مر خداوند عقل و دانش را 
عیب ما گو مکن که نادانیم 
هرچه گفتیم جز حکایت دوست 
در همه عمر از آن پشیمانیم 
سعدیا بی وجود صحبت یار 
همه عالم به هیچ نستانیم 
ترک جان عزیز بتوان گفت
برشی از غزل حضرت سعدی 
ما گدایان خیل سلطانیم 
شهربند هوای جانانیم 
بنده را نام خويشتن نبود 
هر چه ما را لقب دهند آنیم 
گر برانند و گر ببخشایند 
ره به جای دگر نمی دانیم 
چون دلارام می زند شمشیر 
سر ببازیم و رخ نگردانیم 
دوستان در هوای صحبت یار 
زر فشانند و ما سر افشانیم 
مر خداوند عقل و دانش را 
عیب ما گو مکن که نادانیم 
هرچه گفتیم جز حکایت دوست 
در همه عمر از آن پشیمانیم 
سعدیا بی وجود صحبت یار 
همه عالم به هیچ نستانیم 
ترک جان عزیز بتوان گفت
برشی از غزل حضرت سعدی 
ما گدایان خیل سلطانیم 
شهربند هوای جانانیم 
بنده را نام خويشتن نبود 
هر چه ما را لقب دهند آنیم 
گر برانند و گر ببخشایند 
ره به جای دگر نمی دانیم 
چون دلارام می زند شمشیر 
سر ببازیم و رخ نگردانیم 
دوستان در هوای صحبت یار 
زر فشانند و ما سر افشانیم 
مر خداوند عقل و دانش را 
عیب ما گو مکن که نادانیم 
هرچه گفتیم جز حکایت دوست 
در همه عمر از آن پشیمانیم 
سعدیا بی وجود صحبت یار 
همه عالم به هیچ نستانیم 
ترک جان عزیز بتوان گفت
برشی از غزل حضرت سعدی 
ما گدایان خیل سلطانیم 
شهربند هوای جانانیم 
بنده را نام خويشتن نبود 
هر چه ما را لقب دهند آنیم 
گر برانند و گر ببخشایند 
ره به جای دگر نمی دانیم 
چون دلارام می زند شمشیر 
سر ببازیم و رخ نگردانیم 
دوستان در هوای صحبت یار 
زر فشانند و ما سر افشانیم 
مر خداوند عقل و دانش را 
عیب ما گو مکن که نادانیم 
هرچه گفتیم جز حکایت دوست 
در همه عمر از آن پشیمانیم 
سعدیا بی وجود صحبت یار 
همه عالم به هیچ نستانیم 
ترک جان عزیز بتوان گفت
به نام خدایی که جانم در دست اوست  
همراهان دوست داشتنی من سلااااام ❣️ امیدوارم که حال جسم و روحتون خوب باشه❣️
یه روز یه مادری به بچش میگه قربون چشمای بادومیت برم و بچه لوس مامان میگه من بادوم میخوام. 
این بچه لوس مصداق ما بنده هاست. خدا به فرشته هاش دستور داد به آدم سجده کنین. همه سجده کردند جز ابلیس که از دستور خدا سرپیچی کرد. خدا در کتاب هدایتش میگه من بهت قدرت میدم که تو بشی اشرف مخلوقات من. من بهت ثروت میدم، حیات میدم، برتری میدم و باعث ش
به نام خدایی که جانم در دست اوست  
همراهان دوست داشتنی من سلااااام ❣️ امیدوارم که حال جسم و روحتون خوب باشه❣️
یه روز یه مادری به بچش میگه قربون چشمای بادومیت برم و بچه لوس مامان میگه من بادوم میخوام. 
این بچه لوس مصداق ما بنده هاست. خدا به فرشته هاش دستور داد به آدم سجده کنین. همه سجده کردند جز ابلیس که از دستور خدا سرپیچی کرد. خدا در کتاب هدایتش میگه من بهت قدرت میدم که تو بشی اشرف مخلوقات من. من بهت ثروت میدم، حیات میدم، برتری میدم و باعث ش
سبزۀ خطّ تو دیدیم‌ و ز بستان‌ بهشتبه‌ طلبکاری‌ این‌ مِهر گیاه‌ آمده‌ایم‌»
ما طلبکار توایم حضرت صاحب منصببه طلب از پی تو این همه راه آمده‌ایم
دو مصرع اول از برای حضرت حافظ رحمة الله علیه است و بیت بعدی از جانب بنده.بنده که بزرگ نمیشوم، لااقل حرف‌های گنده گنده بزنم و در جای بزرگان بنشینم.
سبزۀ خطّ تو دیدیم‌ و ز بستان‌ بهشتبه‌ طلبکاری‌ این‌ مِهر گیاه‌ آمده‌ایم‌»
ما طلبکار توایم حضرت صاحب منصببه طلب از پی تو این همه راه آمده‌ایم
دو مصرع اول از برای حضرت حافظ رحمة الله علیه است و بیت بعدی از جانب بنده.بنده که بزرگ نمیشوم، لااقل حرف‌های گنده گنده بزنم و در جای بزرگان بنشینم.
سبزۀ خطّ تو دیدیم‌ و ز بستان‌ بهشتبه‌ طلبکاری‌ این‌ مِهر گیاه‌ آمده‌ایم‌»
ما طلبکار توایم حضرت صاحب منصببه طلب از پی تو این همه راه آمده‌ایم
دو مصرع اول از برای حضرت حافظ رحمة الله علیه است و بیت بعدی از جانب بنده.بنده که بزرگ نمیشوم، لااقل حرف‌های گنده گنده بزنم و در جای بزرگان بنشینم.
سبزۀ خطّ تو دیدیم‌ و ز بستان‌ بهشتبه‌ طلبکاری‌ این‌ مِهر گیاه‌ آمده‌ایم‌»
ما طلبکار توایم حضرت صاحب منصببه طلب از پی تو این همه راه آمده‌ایم
دو مصرع اول از برای حضرت حافظ رحمة الله علیه است و بیت بعدی از جانب بنده.بنده که بزرگ نمیشوم، لااقل حرف‌های گنده گنده بزنم و در جای بزرگان بنشینم.
سبزۀ خطّ تو دیدیم‌ و ز بستان‌ بهشتبه‌ طلبکاری‌ این‌ مِهر گیاه‌ آمده‌ایم‌»
ما طلبکار توایم حضرت صاحب منصببه طلب از پی تو این همه راه آمده‌ایم
دو مصرع اول از برای حضرت حافظ رحمة الله علیه است و بیت بعدی از جانب بنده.بنده که بزرگ نمیشوم، لااقل حرف‌های گنده گنده بزنم و در جای بزرگان بنشینم.
سبزۀ خطّ تو دیدیم‌ و ز بستان‌ بهشتبه‌ طلبکاری‌ این‌ مِهر گیاه‌ آمده‌ایم‌»
ما طلبکار توایم حضرت صاحب منصببه طلب از پی تو این همه راه آمده‌ایم
دو مصرع اول از برای حضرت حافظ رحمة الله علیه است و بیت بعدی از جانب بنده.بنده که بزرگ نمیشوم، لااقل حرف‌های گنده گنده بزنم و در جای بزرگان بنشینم.
سبزۀ خطّ تو دیدیم‌ و ز بستان‌ بهشتبه‌ طلبکاری‌ این‌ مِهر گیاه‌ آمده‌ایم‌»
ما طلبکار توایم حضرت صاحب منصببه طلب از پی تو این همه راه آمده‌ایم
دو مصرع اول از برای حضرت حافظ رحمة الله علیه است و بیت بعدی از جانب بنده.بنده که بزرگ نمیشوم، لااقل حرف‌های گنده گنده بزنم و در جای بزرگان بنشینم.
سبزۀ خطّ تو دیدیم‌ و ز بستان‌ بهشتبه‌ طلبکاری‌ این‌ مِهر گیاه‌ آمده‌ایم‌»
ما طلبکار توایم حضرت صاحب منصببه طلب از پی تو این همه راه آمده‌ایم
دو مصرع اول از برای حضرت حافظ رحمة الله علیه است و بیت بعدی از جانب بنده.بنده که بزرگ نمیشوم، لااقل حرف‌های گنده گنده بزنم و در جای بزرگان بنشینم.
سبزۀ خطّ تو دیدیم‌ و ز بستان‌ بهشتبه‌ طلبکاری‌ این‌ مِهر گیاه‌ آمده‌ایم‌»
ما طلبکار توایم حضرت صاحب منصببه طلب از پی تو این همه راه آمده‌ایم
دو مصرع اول از برای حضرت حافظ رحمة الله علیه است و بیت بعدی از جانب بنده.بنده که بزرگ نمیشوم، لااقل حرف‌های گنده گنده بزنم و در جای بزرگان بنشینم.
سبزۀ خطّ تو دیدیم‌ و ز بستان‌ بهشتبه‌ طلبکاری‌ این‌ مِهر گیاه‌ آمده‌ایم‌»
ما طلبکار توایم حضرت صاحب منصببه طلب از پی تو این همه راه آمده‌ایم
دو مصرع اول از برای حضرت حافظ رحمة الله علیه است و بیت بعدی از جانب بنده.بنده که بزرگ نمیشوم، لااقل حرف‌های گنده گنده بزنم و در جای بزرگان بنشینم.
سبزۀ خطّ تو دیدیم‌ و ز بستان‌ بهشتبه‌ طلبکاری‌ این‌ مِهر گیاه‌ آمده‌ایم‌»
ما طلبکار توایم حضرت صاحب منصببه طلب از پی تو این همه راه آمده‌ایم
دو مصرع اول از برای حضرت حافظ رحمة الله علیه است و بیت بعدی از جانب بنده.بنده که بزرگ نمیشوم، لااقل حرف‌های گنده گنده بزنم و در جای بزرگان بنشینم.
شب قبلش زنگ زدم خونه و به خانواده می‌گم دعا فراموش نشه و دعا کنید A بشم. و واکنش‌ها:
مامان: از تابستون داری زبان می‌خونی! اگه A نشی، احتمالا مغزت مشکل داره…
بابا: دو‌هزار ترم کلاس زبان رفتی، یعنی نمی‌تونی از پسِ یه تعیین‌ سطح بربیای؟
من: :| [ واقعا دل‌گرم‌کننده بود! ]
.
روز آزمون چند تایی (نمی‌دونم، چندتا!) رو کلا نزدم. بالغ بر ۱۰ سوال هم شک داشتم ولی با وقاحت تمام، هر ۱۰ تا رو جواب دادم. یه پسری هم بغل دستم بود، هی پیس پیس می‌کرد که بهش برسونم. م
شب قبلش زنگ زدم خونه و به خانواده می‌گم دعا فراموش نشه و دعا کنید A بشم. و واکنش‌ها:
مامان: از تابستون داری زبان می‌خونی! اگه A نشی، احتمالا مغزت مشکل داره…
بابا: دو‌هزار ترم کلاس زبان رفتی، یعنی نمی‌تونی از پسِ یه تعیین‌ سطح بربیای؟
من: :| [ واقعا دل‌گرم‌کننده بود! ]
.
روز آزمون چند تایی (نمی‌دونم، چندتا!) رو کلا نزدم. بالغ بر ۱۰ سوال هم شک داشتم ولی با وقاحت تمام، هر ۱۰ تا رو جواب دادم. یه پسری هم بغل دستم بود، هی پیس پیس می‌کرد که بهش برسونم. م
شب قبلش زنگ زدم خونه و به خانواده می‌گم دعا فراموش نشه و دعا کنید A بشم. و واکنش‌ها:
مامان: از تابستون داری زبان می‌خونی! اگه A نشی، احتمالا مغزت مشکل داره…
بابا: دو‌هزار ترم کلاس زبان رفتی، یعنی نمی‌تونی از پسِ یه تعیین‌ سطح بربیای؟
من: :| [ واقعا دل‌گرم‌کننده بود! ]
.
روز آزمون چند تایی (نمی‌دونم، چندتا!) رو کلا نزدم. بالغ بر ۱۰ سوال هم شک داشتم ولی با وقاحت تمام، هر ۱۰ تا رو جواب دادم. یه پسری هم بغل دستم بود، هی پیس پیس می‌کرد که بهش برسونم. م
شب قبلش زنگ زدم خونه و به خانواده می‌گم دعا فراموش نشه و دعا کنید A بشم. و واکنش‌ها:
مامان: از تابستون داری زبان می‌خونی! اگه A نشی، احتمالا مغزت مشکل داره…
بابا: دو‌هزار ترم کلاس زبان رفتی، یعنی نمی‌تونی از پسِ یه تعیین‌ سطح بربیای؟
من: :| [ واقعا دل‌گرم‌کننده بود! ]
.
روز آزمون چند تایی (نمی‌دونم، چندتا!) رو کلا نزدم. بالغ بر ۱۰ سوال هم شک داشتم ولی با وقاحت تمام، هر ۱۰ تا رو جواب دادم. یه پسری هم بغل دستم بود، هی پیس پیس می‌کرد که بهش برسونم. م
شب قبلش زنگ زدم خونه و به خانواده می‌گم دعا فراموش نشه و دعا کنید A بشم. و واکنش‌ها:
مامان: از تابستون داری زبان می‌خونی! اگه A نشی، احتمالا مغزت مشکل داره…
بابا: دو‌هزار ترم کلاس زبان رفتی، یعنی نمی‌تونی از پسِ یه تعیین‌ سطح بربیای؟
من: :| [ واقعا دل‌گرم‌کننده بود! ]
.
روز آزمون چند تایی (نمی‌دونم، چندتا!) رو کلا نزدم. بالغ بر ۱۰ سوال هم شک داشتم ولی با وقاحت تمام، هر ۱۰ تا رو جواب دادم. یه پسری هم بغل دستم بود، هی پیس پیس می‌کرد که بهش برسونم. م
شب قبلش زنگ زدم خونه و به خانواده می‌گم دعا فراموش نشه و دعا کنید A بشم. و واکنش‌ها:
مامان: از تابستون داری زبان می‌خونی! اگه A نشی، احتمالا مغزت مشکل داره…
بابا: دو‌هزار ترم کلاس زبان رفتی، یعنی نمی‌تونی از پسِ یه تعیین‌ سطح بربیای؟
من: :| [ واقعا دل‌گرم‌کننده بود! ]
.
روز آزمون چند تایی (نمی‌دونم، چندتا!) رو کلا نزدم. بالغ بر ۱۰ سوال هم شک داشتم ولی با وقاحت تمام، هر ۱۰ تا رو جواب دادم. یه پسری هم بغل دستم بود، هی پیس پیس می‌کرد که بهش برسونم. م
شب قبلش زنگ زدم خونه و به خانواده می‌گم دعا فراموش نشه و دعا کنید A بشم. و واکنش‌ها:
مامان: از تابستون داری زبان می‌خونی! اگه A نشی، احتمالا مغزت مشکل داره…
بابا: دو‌هزار ترم کلاس زبان رفتی، یعنی نمی‌تونی از پسِ یه تعیین‌ سطح بربیای؟
من: :| [ واقعا دل‌گرم‌کننده بود! ]
.
روز آزمون چند تایی (نمی‌دونم، چندتا!) رو کلا نزدم. بالغ بر ۱۰ سوال هم شک داشتم ولی با وقاحت تمام، هر ۱۰ تا رو جواب دادم. یه پسری هم بغل دستم بود، هی پیس پیس می‌کرد که بهش برسونم. م
شب قبلش زنگ زدم خونه و به خانواده می‌گم دعا فراموش نشه و دعا کنید A بشم. و واکنش‌ها:
مامان: از تابستون داری زبان می‌خونی! اگه A نشی، احتمالا مغزت مشکل داره…
بابا: دو‌هزار ترم کلاس زبان رفتی، یعنی نمی‌تونی از پسِ یه تعیین‌ سطح بربیای؟
من: :| [ واقعا دل‌گرم‌کننده بود! ]
.
روز آزمون چند تایی (نمی‌دونم، چندتا!) رو کلا نزدم. بالغ بر ۱۰ سوال هم شک داشتم ولی با وقاحت تمام، هر ۱۰ تا رو جواب دادم. یه پسری هم بغل دستم بود، هی پیس پیس می‌کرد که بهش برسونم. م
شب قبلش زنگ زدم خونه و به خانواده می‌گم دعا فراموش نشه و دعا کنید A بشم. و واکنش‌ها:
مامان: از تابستون داری زبان می‌خونی! اگه A نشی، احتمالا مغزت مشکل داره…
بابا: دو‌هزار ترم کلاس زبان رفتی، یعنی نمی‌تونی از پسِ یه تعیین‌ سطح بربیای؟
من: :| [ واقعا دل‌گرم‌کننده بود! ]
.
روز آزمون چند تایی (نمی‌دونم، چندتا!) رو کلا نزدم. بالغ بر ۱۰ سوال هم شک داشتم ولی با وقاحت تمام، هر ۱۰ تا رو جواب دادم. یه پسری هم بغل دستم بود، هی پیس پیس می‌کرد که بهش برسونم. م
شب قبلش زنگ زدم خونه و به خانواده می‌گم دعا فراموش نشه و دعا کنید A بشم. و واکنش‌ها:
مامان: از تابستون داری زبان می‌خونی! اگه A نشی، احتمالا مغزت مشکل داره…
بابا: دو‌هزار ترم کلاس زبان رفتی، یعنی نمی‌تونی از پسِ یه تعیین‌ سطح بربیای؟
من: :| [ واقعا دل‌گرم‌کننده بود! ]
.
روز آزمون چند تایی (نمی‌دونم، چندتا!) رو کلا نزدم. بالغ بر ۱۰ سوال هم شک داشتم ولی با وقاحت تمام، هر ۱۰ تا رو جواب دادم. یه پسری هم بغل دستم بود، هی پیس پیس می‌کرد که بهش برسونم. م
شب قبلش زنگ زدم خونه و به خانواده می‌گم دعا فراموش نشه و دعا کنید A بشم. و واکنش‌ها:
مامان: از تابستون داری زبان می‌خونی! اگه A نشی، احتمالا مغزت مشکل داره…
بابا: دو‌هزار ترم کلاس زبان رفتی، یعنی نمی‌تونی از پسِ یه تعیین‌ سطح بربیای؟
من: :| [ واقعا دل‌گرم‌کننده بود! ]
.
روز آزمون چند تایی (نمی‌دونم، چندتا!) رو کلا نزدم. بالغ بر ۱۰ سوال هم شک داشتم ولی با وقاحت تمام، هر ۱۰ تا رو جواب دادم. یه پسری هم بغل دستم بود، هی پیس پیس می‌کرد که بهش برسونم. م
امیرالمونین صلوات الله فرمود بر هر بنده یی چهل پرده کشبده تا وقتی چهل گناه. کبیره  مرتکب شود چون مرتکب چهل کبیره شد پرده ها از او برداشته. شود انگاه خدا بان فرشته ها وحی فرماید که بنده ام را با بالهای خود بپوشانید  فرشتگان اورابا بالهای. خودبپوشانند. سپس ان بنده کار زشتی را نگذارد جز انکه مرتکب شود تا انجا که با ارتکاب زشتکاری میان مردم ببالد  انگاه فرشتگان گویند پرورد گارا این بنده تو هر عملی را مرتکب میشود و ما اگر وما از کرداراو خجالت میکش
ابو بصیر گوید شنیدم از حضرتصادق ع که. میفرمود  همانامومن دعا کند واجابت دعایش تا روز جمعه یا روز قیا مت بتاخیر افتد 7 ونیز انحضرت ع  فرمود همانا بنده. ایکه دوست خدا است در پیش امدی که برای او رخ داده  دعا کند و خدا بفرشته ایکه موکل باو یابان دعا  است فرمابد حاجت بنده مرا بر اورد ولی در دادن ان شتاب مکن زیرا که میل دارم صدا و اواز اورا بشنوم. و همانا بنده ای دشمن خدابنده ای دشمن خدا بدرگاه خدای عزوجل در باره. اتفاقی که برای او پیش امده دعا کند پس ب
 عبدالله بن موسب جعفر  گوبد از پدرم موسی بن جففر ع پرسیدم از دو فرشته موکل بر انسان که ایا هرگاه بنده قصد  گناه کند یا  قصد کار نیک میدانند فرمود بوی مبال و بوی عطر  یکی است گفتم نه فرمود همانا  بنده چون. اهنگ کار نبک کند نفسش خوسبو بیرون. اید پس فرشته دست راست بعرشته بفرشته دست چبپ. کویدبر خیز ودنبال وکار خود رو زیرا این بنده اهنگ.کار خوب کرده  و هنگامیکه ان  کار خوب را انجام داد زبانش قلم او باشد و اب دهانش مرکب. او وان را برای او ثبت کند و هرگ
مادر یکی از بچه‌های دانشکده‌مون بخاطر خطای پزشکی کماست و الان بنده خدا توی قلب و ریه و مغزش تعداد زیادی ه خون جمع شده ممنون میشم دعا کنید خوب شه بنده خدا هنوز خیلی جوونه واقعا وقتش نیست که الان بخواد بمیره یا توی زندگی نباتی بمونه. 
مادر یکی از بچه‌های دانشکده‌مون بخاطر خطای پزشکی کماست و الان بنده خدا توی قلب و ریه و مغزش تعداد زیادی ه خون جمع شده ممنون میشم دعا کنید خوب شه بنده خدا هنوز خیلی جوونه واقعا وقتش نیست که الان بخواد بمیره یا توی زندگی نباتی بمونه. 
مادر یکی از بچه‌های دانشکده‌مون بخاطر خطای پزشکی کماست و الان بنده خدا توی قلب و ریه و مغزش تعداد زیادی ه خون جمع شده ممنون میشم دعا کنید خوب شه بنده خدا هنوز خیلی جوونه واقعا وقتش نیست که الان بخواد بمیره یا توی زندگی نباتی بمونه. 
مادر یکی از بچه‌های دانشکده‌مون بخاطر خطای پزشکی کماست و الان بنده خدا توی قلب و ریه و مغزش تعداد زیادی ه خون جمع شده ممنون میشم دعا کنید خوب شه بنده خدا هنوز خیلی جوونه واقعا وقتش نیست که الان بخواد بمیره یا توی زندگی نباتی بمونه. 
مادر یکی از بچه‌های دانشکده‌مون بخاطر خطای پزشکی کماست و الان بنده خدا توی قلب و ریه و مغزش تعداد زیادی ه خون جمع شده ممنون میشم دعا کنید خوب شه بنده خدا هنوز خیلی جوونه واقعا وقتش نیست که الان بخواد بمیره یا توی زندگی نباتی بمونه. 
مادر یکی از بچه‌های دانشکده‌مون بخاطر خطای پزشکی کماست و الان بنده خدا توی قلب و ریه و مغزش تعداد زیادی ه خون جمع شده ممنون میشم دعا کنید خوب شه بنده خدا هنوز خیلی جوونه واقعا وقتش نیست که الان بخواد بمیره یا توی زندگی نباتی بمونه. 
مادر یکی از بچه‌های دانشکده‌مون بخاطر خطای پزشکی کماست و الان بنده خدا توی قلب و ریه و مغزش تعداد زیادی ه خون جمع شده ممنون میشم دعا کنید خوب شه بنده خدا هنوز خیلی جوونه واقعا وقتش نیست که الان بخواد بمیره یا توی زندگی نباتی بمونه. 
مادر یکی از بچه‌های دانشکده‌مون بخاطر خطای پزشکی کماست و الان بنده خدا توی قلب و ریه و مغزش تعداد زیادی ه خون جمع شده ممنون میشم دعا کنید خوب شه بنده خدا هنوز خیلی جوونه واقعا وقتش نیست که الان بخواد بمیره یا توی زندگی نباتی بمونه. 
حالیا مصلحت وقت در آن میبینم
که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم
جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم
یعنی از اهل جهان پاکدلی بگزینم
جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم
تا حریفان دغا را به جهان کم بینم
سر به آزادگی از خلق برآرم چون سرو
گر دهد دست که دامن ز جهان درچینم
بس که در خرقه آلوده زدم لاف صلاح
شرمسار از رخ ساقی و می رنگینم
سینه تنگ من و بار غم او هیهات
مرد این بار گران نیست دل مسکینم
من اگر رند خراباتم و گر زاهد شهر
این متاعم که همی بینی و کمتر زینم
ب
حالیا مصلحت وقت در آن میبینم
که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم
جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم
یعنی از اهل جهان پاکدلی بگزینم
جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم
تا حریفان دغا را به جهان کم بینم
سر به آزادگی از خلق برآرم چون سرو
گر دهد دست که دامن ز جهان درچینم
بس که در خرقه آلوده زدم لاف صلاح
شرمسار از رخ ساقی و می رنگینم
سینه تنگ من و بار غم او هیهات
مرد این بار گران نیست دل مسکینم
من اگر رند خراباتم و گر زاهد شهر
این متاعم که همی بینی و کمتر زینم
ب
حالیا مصلحت وقت در آن میبینم
که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم
جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم
یعنی از اهل جهان پاکدلی بگزینم
جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم
تا حریفان دغا را به جهان کم بینم
سر به آزادگی از خلق برآرم چون سرو
گر دهد دست که دامن ز جهان درچینم
بس که در خرقه آلوده زدم لاف صلاح
شرمسار از رخ ساقی و می رنگینم
سینه تنگ من و بار غم او هیهات
مرد این بار گران نیست دل مسکینم
من اگر رند خراباتم و گر زاهد شهر
این متاعم که همی بینی و کمتر زینم
ب
حالیا مصلحت وقت در آن میبینم
که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم
جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم
یعنی از اهل جهان پاکدلی بگزینم
جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم
تا حریفان دغا را به جهان کم بینم
سر به آزادگی از خلق برآرم چون سرو
گر دهد دست که دامن ز جهان درچینم
بس که در خرقه آلوده زدم لاف صلاح
شرمسار از رخ ساقی و می رنگینم
سینه تنگ من و بار غم او هیهات
مرد این بار گران نیست دل مسکینم
من اگر رند خراباتم و گر زاهد شهر
این متاعم که همی بینی و کمتر زینم
ب
 حضرت. صادق ع  فرمودهمانا. خداونددوست دارد بنده. ای را که در  گناه بررگ او توجه کند و از او امرزش بخواهد و مبغوض دارد بنده ای را که گناه. اندک. را خوارشمارد وبانبی اعتنا باشد ودر  مقا م  توبه وتدارک  ان نباسد 7 حضرت صادق  ع فرمود امبدالمومنین علیه السلام. فرمود همانا   پشبمانی  بر گناه و بدی  انسانرا بدست کشیدن ار ان  وا مبدارد
بنده‌خدا یعنی روحی که پذیرفته است حکم حق بر فکر و خیال و قلب و بدن او جاری باشد، اختیارش را به دست حق داده است، و این غیر از این است که انسان بی‌اختیار باشد، بلکه با اختیارش حکم خدا را اختیار کرده است و لذا می‌بینیم درظاهر و باطن کاملا تسلیم حکم خدا است.به قول مولوی :
این معیت با حق است و جبر نیست / این تجلی مَه است، اَبر نیست
یکی از جا‌هایی که عموماً حرف عرفا را نمی‌فهمند همین‌جا است. آن عارف، مدام به نفس امّاره گفته: تو حرف نزن، بگذار حق فرما
بنده‌خدا یعنی روحی که پذیرفته است حکم حق بر فکر و خیال و قلب و بدن او جاری باشد، اختیارش را به دست حق داده است، و این غیر از این است که انسان بی‌اختیار باشد، بلکه با اختیارش حکم خدا را اختیار کرده است و لذا می‌بینیم درظاهر و باطن کاملا تسلیم حکم خدا است.به قول مولوی :
این معیت با حق است و جبر نیست / این تجلی مَه است، اَبر نیست
یکی از جا‌هایی که عموماً حرف عرفا را نمی‌فهمند همین‌جا است. آن عارف، مدام به نفس امّاره گفته: تو حرف نزن، بگذار حق فرما
A letter to someone, anyone
دوست دارم یه نامه برای خدا بنویسم.
انتظار ندارید که اینجا بنویسم شمام بخونیدش؟! ولی اشکالی ندارد:
سلام علیک یا خدا :)
زیاد وقتتان را نمی گیرم. حالم را می دانی که چطور است، حالت را نمی دانم که چگونه است. بگذریم. این را می دانم که بنده های خوبی نیستیم، می دانم از ما انتظاراتی داری اما حواست هست که ما هم از تو انتظاراتی داریم؟! بنده بی چشم و رویت را ببخش اما ما بنده ایم و تو خدا! به ما ممکن است بگویند مهربان اما تو مهربان ترینی.
خدایا ا
A letter to someone, anyone
دوست دارم یه نامه برای خدا بنویسم.
انتظار ندارید که اینجا بنویسم شمام بخونیدش؟! ولی اشکالی ندارد:
سلام علیک یا خدا :)
زیاد وقتتان را نمی گیرم. حالم را می دانی که چطور است، حالت را نمی دانم که چگونه است. بگذریم. این را می دانم که بنده های خوبی نیستیم، می دانم از ما انتظاراتی داری اما حواست هست که ما هم از تو انتظاراتی داریم؟! بنده بی چشم و رویت را ببخش اما ما بنده ایم و تو خدا! به ما ممکن است بگویند مهربان اما تو مهربان ترینی.
خدایا ا
A letter to someone, anyone
دوست دارم یه نامه برای خدا بنویسم.
انتظار ندارید که اینجا بنویسم شمام بخونیدش؟! ولی اشکالی ندارد:
سلام علیک یا خدا :)
زیاد وقتتان را نمی گیرم. حالم را می دانی که چطور است، حالت را نمی دانم که چگونه است. بگذریم. این را می دانم که بنده های خوبی نیستیم، می دانم از ما انتظاراتی داری اما حواست هست که ما هم از تو انتظاراتی داریم؟! بنده بی چشم و رویت را ببخش اما ما بنده ایم و تو خدا! به ما ممکن است بگویند مهربان اما تو مهربان ترینی.
خدایا ا
ابو عبیده حذا ی گوبد شنیدم از حضرت با قر ع که میفرمود همانا خدای تعالی بتوبه و بازگشت بنده خود فرهناک تر است  از مردی که در شب تاری شتر و توشه خود را گم کند و انها را بیابد پس خدا بتوبه  بنده اش ازچنین مردی در انحال که راحله  گم شده را پبدا که شا دتر است شرح چزری در نهایه پس از نقل. حدیثی  گذشته گوید فرح  در اینجا و در امثال ان کنابه از خوشنودی و سرعت پذیدش. پاداش نیکو داشتن است زیرا  اطلاق  ظاهر  فرح  بر خدای تعالی جایر نیست
           
بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدای آورد. 
خدایا شکرت، درسته رفتار ما همیشه مثل بچه ها بوده ولی در عوض تو هم همبشه صبور بودی و هیچ وقت از کوره در نرفتی و همیشه از بی ادبی ها و ناشکری های ما چشم پوشیدی. 
خدایا شکرت که خدای ما تویی و شکرت که ما مخلوق و بنده تو هستیم.
بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدای آورد. 
خدایا شکرت، درسته رفتار ما همیشه مثل بچه ها بوده ولی در عوض تو هم همبشه صبور بودی و هیچ وقت از کوره در نرفتی و همیشه از بی ادبی ها و ناشکری های ما چشم پوشیدی. 
خدایا شکرت که خدای ما تویی و شکرت که ما مخلوق و بنده تو هستیم.
بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدای آورد. 
خدایا شکرت، درسته رفتار ما همیشه مثل بچه ها بوده ولی در عوض تو هم همبشه صبور بودی و هیچ وقت از کوره در نرفتی و همیشه از بی ادبی ها و ناشکری های ما چشم پوشیدی. 
خدایا شکرت که خدای ما تویی و شکرت که ما مخلوق و بنده تو هستیم.
بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدای آورد. 
خدایا شکرت، درسته رفتار ما همیشه مثل بچه ها بوده ولی در عوض تو هم همبشه صبور بودی و هیچ وقت از کوره در نرفتی و همیشه از بی ادبی ها و ناشکری های ما چشم پوشیدی. 
خدایا شکرت که خدای ما تویی و شکرت که ما مخلوق و بنده تو هستیم.
بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدای آورد. 
خدایا شکرت، درسته رفتار ما همیشه مثل بچه ها بوده ولی در عوض تو هم همبشه صبور بودی و هیچ وقت از کوره در نرفتی و همیشه از بی ادبی ها و ناشکری های ما چشم پوشیدی. 
خدایا شکرت که خدای ما تویی و شکرت که ما مخلوق و بنده تو هستیم.
بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدای آورد. 
خدایا شکرت، درسته رفتار ما همیشه مثل بچه ها بوده ولی در عوض تو هم همبشه صبور بودی و هیچ وقت از کوره در نرفتی و همیشه از بی ادبی ها و ناشکری های ما چشم پوشیدی. 
خدایا شکرت که خدای ما تویی و شکرت که ما مخلوق و بنده تو هستیم.
بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدای آورد. 
خدایا شکرت، درسته رفتار ما همیشه مثل بچه ها بوده ولی در عوض تو هم همبشه صبور بودی و هیچ وقت از کوره در نرفتی و همیشه از بی ادبی ها و ناشکری های ما چشم پوشیدی. 
خدایا شکرت که خدای ما تویی و شکرت که ما مخلوق و بنده تو هستیم.
بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدای آورد. 
خدایا شکرت، درسته رفتار ما همیشه مثل بچه ها بوده ولی در عوض تو هم همبشه صبور بودی و هیچ وقت از کوره در نرفتی و همیشه از بی ادبی ها و ناشکری های ما چشم پوشیدی. 
خدایا شکرت که خدای ما تویی و شکرت که ما مخلوق و بنده تو هستیم.
بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدای آورد. 
خدایا شکرت، درسته رفتار ما همیشه مثل بچه ها بوده ولی در عوض تو هم همبشه صبور بودی و هیچ وقت از کوره در نرفتی و همیشه از بی ادبی ها و ناشکری های ما چشم پوشیدی. 
خدایا شکرت که خدای ما تویی و شکرت که ما مخلوق و بنده تو هستیم.
               سلام بر دوستان عزیز وفرهیختهاز اینکه مطالب این وبلاک  ونیز بنده ی حقیر را مورد لطف وعنایت خود قرارداده اید بینهایت سپاسگزارم و از اینکه بسیار با فاصله مطلب تقدیمتان میکنم عذر خواهی میکنم.سعی خواهم کرد از این پس مطالب بیشتری تقدیم کنم.کلیه مطالبی که در این وبلاک درج میشود کاملا دست اول و حاصل قلم وتحقیق بنده میباشد.لذا از عزیزان خواهشمندم اگر از این مطالب کپی برداری میکنند منبع راهم ذکر بغرمایند.بهترینها را برایتان آرزومندم.ز
               سلام بر دوستان عزیز وفرهیختهاز اینکه مطالب این وبلاک  ونیز بنده ی حقیر را مورد لطف وعنایت خود قرارداده اید بینهایت سپاسگزارم و از اینکه بسیار با فاصله مطلب تقدیمتان میکنم عذر خواهی میکنم.سعی خواهم کرد از این پس مطالب بیشتری تقدیم کنم.کلیه مطالبی که در این وبلاک درج میشود کاملا دست اول و حاصل قلم وتحقیق بنده میباشد.لذا از عزیزان خواهشمندم اگر از این مطالب کپی برداری میکنند منبع راهم ذکر بغرمایند.بهترینها را برایتان آرزومندم.ز
               سلام بر دوستان عزیز وفرهیختهاز اینکه مطالب این وبلاک  ونیز بنده ی حقیر را مورد لطف وعنایت خود قرارداده اید بینهایت سپاسگزارم و از اینکه بسیار با فاصله مطلب تقدیمتان میکنم عذر خواهی میکنم.سعی خواهم کرد از این پس مطالب بیشتری تقدیم کنم.کلیه مطالبی که در این وبلاک درج میشود کاملا دست اول و حاصل قلم وتحقیق بنده میباشد.لذا از عزیزان خواهشمندم اگر از این مطالب کپی برداری میکنند منبع راهم ذکر بغرمایند.بهترینها را برایتان آرزومندم.ز
               سلام بر دوستان عزیز وفرهیختهاز اینکه مطالب این وبلاک  ونیز بنده ی حقیر را مورد لطف وعنایت خود قرارداده اید بینهایت سپاسگزارم و از اینکه بسیار با فاصله مطلب تقدیمتان میکنم عذر خواهی میکنم.سعی خواهم کرد از این پس مطالب بیشتری تقدیم کنم.کلیه مطالبی که در این وبلاک درج میشود کاملا دست اول و حاصل قلم وتحقیق بنده میباشد.لذا از عزیزان خواهشمندم اگر از این مطالب کپی برداری میکنند منبع راهم ذکر بغرمایند.بهترینها را برایتان آرزومندم.ز
               سلام بر دوستان عزیز وفرهیختهاز اینکه مطالب این وبلاک  ونیز بنده ی حقیر را مورد لطف وعنایت خود قرارداده اید بینهایت سپاسگزارم و از اینکه بسیار با فاصله مطلب تقدیمتان میکنم عذر خواهی میکنم.سعی خواهم کرد از این پس مطالب بیشتری تقدیم کنم.کلیه مطالبی که در این وبلاک درج میشود کاملا دست اول و حاصل قلم وتحقیق بنده میباشد.لذا از عزیزان خواهشمندم اگر از این مطالب کپی برداری میکنند منبع راهم ذکر بغرمایند.بهترینها را برایتان آرزومندم.ز
               سلام بر دوستان عزیز وفرهیختهاز اینکه مطالب این وبلاک  ونیز بنده ی حقیر را مورد لطف وعنایت خود قرارداده اید بینهایت سپاسگزارم و از اینکه بسیار با فاصله مطلب تقدیمتان میکنم عذر خواهی میکنم.سعی خواهم کرد از این پس مطالب بیشتری تقدیم کنم.کلیه مطالبی که در این وبلاک درج میشود کاملا دست اول و حاصل قلم وتحقیق بنده میباشد.لذا از عزیزان خواهشمندم اگر از این مطالب کپی برداری میکنند منبع راهم ذکر بغرمایند.بهترینها را برایتان آرزومندم.ز
               سلام بر دوستان عزیز وفرهیختهاز اینکه مطالب این وبلاک  ونیز بنده ی حقیر را مورد لطف وعنایت خود قرارداده اید بینهایت سپاسگزارم و از اینکه بسیار با فاصله مطلب تقدیمتان میکنم عذر خواهی میکنم.سعی خواهم کرد از این پس مطالب بیشتری تقدیم کنم.کلیه مطالبی که در این وبلاک درج میشود کاملا دست اول و حاصل قلم وتحقیق بنده میباشد.لذا از عزیزان خواهشمندم اگر از این مطالب کپی برداری میکنند منبع راهم ذکر بغرمایند.بهترینها را برایتان آرزومندم.ز
               سلام بر دوستان عزیز وفرهیختهاز اینکه مطالب این وبلاک  ونیز بنده ی حقیر را مورد لطف وعنایت خود قرارداده اید بینهایت سپاسگزارم و از اینکه بسیار با فاصله مطلب تقدیمتان میکنم عذر خواهی میکنم.سعی خواهم کرد از این پس مطالب بیشتری تقدیم کنم.کلیه مطالبی که در این وبلاک درج میشود کاملا دست اول و حاصل قلم وتحقیق بنده میباشد.لذا از عزیزان خواهشمندم اگر از این مطالب کپی برداری میکنند منبع راهم ذکر بغرمایند.بهترینها را برایتان آرزومندم.ز
               سلام بر دوستان عزیز وفرهیختهاز اینکه مطالب این وبلاک  ونیز بنده ی حقیر را مورد لطف وعنایت خود قرارداده اید بینهایت سپاسگزارم و از اینکه بسیار با فاصله مطلب تقدیمتان میکنم عذر خواهی میکنم.سعی خواهم کرد از این پس مطالب بیشتری تقدیم کنم.کلیه مطالبی که در این وبلاک درج میشود کاملا دست اول و حاصل قلم وتحقیق بنده میباشد.لذا از عزیزان خواهشمندم اگر از این مطالب کپی برداری میکنند منبع راهم ذکر بغرمایند.بهترینها را برایتان آرزومندم.ز
               سلام بر دوستان عزیز وفرهیختهاز اینکه مطالب این وبلاک  ونیز بنده ی حقیر را مورد لطف وعنایت خود قرارداده اید بینهایت سپاسگزارم و از اینکه بسیار با فاصله مطلب تقدیمتان میکنم عذر خواهی میکنم.سعی خواهم کرد از این پس مطالب بیشتری تقدیم کنم.کلیه مطالبی که در این وبلاک درج میشود کاملا دست اول و حاصل قلم وتحقیق بنده میباشد.لذا از عزیزان خواهشمندم اگر از این مطالب کپی برداری میکنند منبع راهم ذکر بغرمایند.بهترینها را برایتان آرزومندم.ز
               سلام بر دوستان عزیز وفرهیختهاز اینکه مطالب این وبلاک  ونیز بنده ی حقیر را مورد لطف وعنایت خود قرارداده اید بینهایت سپاسگزارم و از اینکه بسیار با فاصله مطلب تقدیمتان میکنم عذر خواهی میکنم.سعی خواهم کرد از این پس مطالب بیشتری تقدیم کنم.کلیه مطالبی که در این وبلاک درج میشود کاملا دست اول و حاصل قلم وتحقیق بنده میباشد.لذا از عزیزان خواهشمندم اگر از این مطالب کپی برداری میکنند منبع راهم ذکر بغرمایند.بهترینها را برایتان آرزومندم.ز
               سلام بر دوستان عزیز وفرهیختهاز اینکه مطالب این وبلاک  ونیز بنده ی حقیر را مورد لطف وعنایت خود قرارداده اید بینهایت سپاسگزارم و از اینکه بسیار با فاصله مطلب تقدیمتان میکنم عذر خواهی میکنم.سعی خواهم کرد از این پس مطالب بیشتری تقدیم کنم.کلیه مطالبی که در این وبلاک درج میشود کاملا دست اول و حاصل قلم وتحقیق بنده میباشد.لذا از عزیزان خواهشمندم اگر از این مطالب کپی برداری میکنند منبع راهم ذکر بغرمایند.بهترینها را برایتان آرزومندم.ز
               سلام بر دوستان عزیز وفرهیختهاز اینکه مطالب این وبلاک  ونیز بنده ی حقیر را مورد لطف وعنایت خود قرارداده اید بینهایت سپاسگزارم و از اینکه بسیار با فاصله مطلب تقدیمتان میکنم عذر خواهی میکنم.سعی خواهم کرد از این پس مطالب بیشتری تقدیم کنم.کلیه مطالبی که در این وبلاک درج میشود کاملا دست اول و حاصل قلم وتحقیق بنده میباشد.لذا از عزیزان خواهشمندم اگر از این مطالب کپی برداری میکنند منبع راهم ذکر بغرمایند.بهترینها را برایتان آرزومندم.ز
               سلام بر دوستان عزیز وفرهیختهاز اینکه مطالب این وبلاک  ونیز بنده ی حقیر را مورد لطف وعنایت خود قرارداده اید بینهایت سپاسگزارم و از اینکه بسیار با فاصله مطلب تقدیمتان میکنم عذر خواهی میکنم.سعی خواهم کرد از این پس مطالب بیشتری تقدیم کنم.کلیه مطالبی که در این وبلاک درج میشود کاملا دست اول و حاصل قلم وتحقیق بنده میباشد.لذا از عزیزان خواهشمندم اگر از این مطالب کپی برداری میکنند منبع راهم ذکر بغرمایند.بهترینها را برایتان آرزومندم.ز
               سلام بر دوستان عزیز وفرهیختهاز اینکه مطالب این وبلاک  ونیز بنده ی حقیر را مورد لطف وعنایت خود قرارداده اید بینهایت سپاسگزارم و از اینکه بسیار با فاصله مطلب تقدیمتان میکنم عذر خواهی میکنم.سعی خواهم کرد از این پس مطالب بیشتری تقدیم کنم.کلیه مطالبی که در این وبلاک درج میشود کاملا دست اول و حاصل قلم وتحقیق بنده میباشد.لذا از عزیزان خواهشمندم اگر از این مطالب کپی برداری میکنند منبع راهم ذکر بغرمایند.بهترینها را برایتان آرزومندم.ز
               سلام بر دوستان عزیز وفرهیختهاز اینکه مطالب این وبلاک  ونیز بنده ی حقیر را مورد لطف وعنایت خود قرارداده اید بینهایت سپاسگزارم و از اینکه بسیار با فاصله مطلب تقدیمتان میکنم عذر خواهی میکنم.سعی خواهم کرد از این پس مطالب بیشتری تقدیم کنم.کلیه مطالبی که در این وبلاک درج میشود کاملا دست اول و حاصل قلم وتحقیق بنده میباشد.لذا از عزیزان خواهشمندم اگر از این مطالب کپی برداری میکنند منبع راهم ذکر بغرمایند.بهترینها را برایتان آرزومندم.ز
جهل به همراه تعصب وحشتناک ترین سلاح کشتار جمعی
 
 
بعد از کُنِش این دو ابزار ویرانگر، پی در پی تلفات سنگینی متحمل خواهیم شد تا نسل آدمی اصلاح بشه
 
اینجا گاهی حضور خدا رو هم نمیشه حس کرد گاهی خدا بنده ای رو در ظلمات ترین نقطه زمین می ذاره و گاه بنده ای رو در نزدیک ترین نقطه به خودش تفاوت ها در چی بوده؟؟؟ گاه شاید به ودیعه گذاشته شدن همین دو ابزار قدرتمند و ویرانگر در نسلی باشه که لازمه غبار این ظلمت از رخ بشویند و به نور برسن، و با ای
جهل به همراه تعصب وحشتناک ترین سلاح کشتار جمعی
 
 
بعد از کُنِش این دو ابزار ویرانگر، پی در پی تلفات سنگینی متحمل خواهیم شد تا نسل آدمی اصلاح بشه
 
اینجا گاهی حضور خدا رو هم نمیشه حس کرد گاهی خدا بنده ای رو در ظلمات ترین نقطه زمین می ذاره و گاه بنده ای رو در نزدیک ترین نقطه به خودش تفاوت ها در چی بوده؟؟؟ گاه شاید به ودیعه گذاشته شدن همین دو ابزار قدرتمند و ویرانگر در نسلی باشه که لازمه غبار این ظلمت از رخ بشویند و به نور برسن، و با ای
جهل به همراه تعصب وحشتناک ترین سلاح کشتار جمعی
 
 
بعد از کُنِش این دو ابزار ویرانگر، پی در پی تلفات سنگینی متحمل خواهیم شد تا نسل آدمی اصلاح بشه
 
اینجا گاهی حضور خدا رو هم نمیشه حس کرد گاهی خدا بنده ای رو در ظلمات ترین نقطه زمین می ذاره و گاه بنده ای رو در نزدیک ترین نقطه به خودش تفاوت ها در چی بوده؟؟؟ گاه شاید به ودیعه گذاشته شدن همین دو ابزار قدرتمند و ویرانگر در نسلی باشه که لازمه غبار این ظلمت از رخ بشویند و به نور برسن، و با ای
جهل به همراه تعصب وحشتناک ترین سلاح کشتار جمعی
 
 
بعد از کُنِش این دو ابزار ویرانگر، پی در پی تلفات سنگینی متحمل خواهیم شد تا نسل آدمی اصلاح بشه
 
اینجا گاهی حضور خدا رو هم نمیشه حس کرد گاهی خدا بنده ای رو در ظلمات ترین نقطه زمین می ذاره و گاه بنده ای رو در نزدیک ترین نقطه به خودش تفاوت ها در چی بوده؟؟؟ گاه شاید به ودیعه گذاشته شدن همین دو ابزار قدرتمند و ویرانگر در نسلی باشه که لازمه غبار این ظلمت از رخ بشویند و به نور برسن، و با ای
خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود، گر تو بیداد کنی شرط ِ مروت نبود، ما جفا از تو ندیدیم و تو خود نپسندی، آنچه در مذهب ِ ارباب ِ طریقت نبود، خیره آن دیده که آب.ملینا دانلود بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.
خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود، گر تو بیداد کنی شرط ِ مروت نبود، ما جفا از تو ندیدیم و تو خود نپسندی، آنچه در مذهب ِ ارباب ِ طریقت نبود، خیره آن دیده که آب.ملینا دانلود بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.
خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود، گر تو بیداد کنی شرط ِ مروت نبود، ما جفا از تو ندیدیم و تو خود نپسندی، آنچه در مذهب ِ ارباب ِ طریقت نبود، خیره آن دیده که آب.ملینا دانلود بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.
خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود، گر تو بیداد کنی شرط ِ مروت نبود، ما جفا از تو ندیدیم و تو خود نپسندی، آنچه در مذهب ِ ارباب ِ طریقت نبود، خیره آن دیده که آب.ملینا دانلود بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.
در عشق بى‏ طمع مى ‏شود خود را دوست داشت امّا از خود چیزى نخواست و مى‏ شود مردم را دوست داشت و از آن‏ها طلب‏کار نبود و مى ‏شود خدا را دوست داشت براى خود عشق، امّا این که او چیزى عنایت مى‏ کند، بحثى دیگر است و بنده در کار مولاى خود اختیارى ندارد که به او فرمان دهد و امر و نهى کند. کسى که طمع در وجود اوست به هیچ وجه نمى ‏شود که عاشق شود. این که مى ‏گویند حتى نمک غذاى خود را از من بخواهید براى افراد عادى و ضعیف است که با پیشامد کاستى و
 امام صادق ع فرمود من در طواف بودم که پدرم  بر من  گذشت من جوان بودم.  ود ر عبادت کوشا پدرم  مرا.دید  که عرق ازمن سرازیر است  بمن. فرمود ای جعفر ی پسر حان هماناچون خدا بنده ای را دوست دارد اورا. ببهشت در اورو  و با عمل اندک از او راضی شود شرح مجلسی ره گوید چون خدا بنده ای بسبب عقاید و اخلاق نیک ورعایت  سرایط عمل که یکی از انها تقوی دوست دارداوراببیشت ببرد و حاصد اخباری که در این باب رسبده  اینیتکه.  سعی وکوشش در کیفیت. عمل بهترز سعی در  کمیت است
 امام صادق ع فرمود من در طواف بودم که پدرم  بر من  گذشت من جوان بودم.  ود ر عبادت کوشا پدرم  مرا.دید  که عرق ازمن سرازیر است  بمن. فرمود ای جعفر ی پسر حان هماناچون خدا بنده ای را دوست دارد اورا. ببهشت در اورو  و با عمل اندک از او راضی شود شرح مجلسی ره گوید چون خدا بنده ای بسبب عقاید و اخلاق نیک ورعایت  سرایط عمل که یکی از انها تقوی دوست دارداوراببیشت ببرد و حاصد اخباری که در این باب رسبده  اینیتکه.  سعی وکوشش در کیفیت. عمل بهترز سعی در  کمیت است
ابان بن تغلب گوید شنیدم حضرت صادق ع  میفرمود  هیچ بنده ای نیست که گناهی  کند از ان پشیمان گردد  جز  اینکه پیش از  انکه طلب  امرزش کند  خدا گناهش را بیامرزد و هیچ بنده ای   نیست که خداوند بر او نعمتی. ارزانی دارد و بداند که ان نعمت از طرف خدا است جز اینکه خداوند  پیش از انکه او سپاسگزاری  انراکند اورا بیامررد   1 عباس غلام   حضرت رضا ع کوید  شنبدم انحضرت  ع  میفرمود  پنهان. کننده  کار نبک کردارش برابر  هفتاد  حسنه است و اشکار کننده ان کار بد م
مهندس رسول عسگریان کاندیدای مجلس: روش فعلی اجماع مورد قبول بنده نیستبسمه تعالینمی دانم کدامین جملات را برای توصیف محبتهایتان بنویسم انسانهایی از جنس بلور ، آسمانی و مهربان، چقدر زیبا واژه ها را آسمانی می کنید.ممنون بابت همه ابراز  محبتهایتان در این چند روز اخیر که روزهای سختی برای ما بود که با لطف شما مردم خونگرم و دعاهای شما ختم بخیر شد و امروز به سلامتی وارد منطقه شدیمو در باب انتخابات با توجه به تماس بسیار زیاد شما دوستان در باب اجماع ب
مهندس رسول عسگریان کاندیدای مجلس: روش فعلی اجماع مورد قبول بنده نیستبسمه تعالینمی دانم کدامین جملات را برای توصیف محبتهایتان بنویسم انسانهایی از جنس بلور ، آسمانی و مهربان، چقدر زیبا واژه ها را آسمانی می کنید.ممنون بابت همه ابراز  محبتهایتان در این چند روز اخیر که روزهای سختی برای ما بود که با لطف شما مردم خونگرم و دعاهای شما ختم بخیر شد و امروز به سلامتی وارد منطقه شدیمو در باب انتخابات با توجه به تماس بسیار زیاد شما دوستان در باب اجماع ب
"مسابقه"
سلام رفیق! چند وقتیه ذهنم رو این مسئله درگیر کرده که اسم بلاگ رو چی بزارم؟!
شما میتونین یه سری به سایت بنده بزنین www.aftartwork.ir
با انواع مطالب و روحیه مطلب گزاری بنده آشنا بشید و یه اسم پیشنهاد بدید.
منم ممکنه یجوری از خجالتتون در بیام :-)
"مسابقه"
سلام رفیق! چند وقتیه ذهنم رو این مسئله درگیر کرده که اسم بلاگ رو چی بزارم؟!
شما میتونین یه سری به سایت بنده بزنین www.aftartwork.ir
با انواع مطالب و روحیه مطلب گزاری بنده آشنا بشید و یه اسم پیشنهاد بدید.
منم ممکنه یجوری از خجالتتون در بیام :-)
"مسابقه"
سلام رفیق! چند وقتیه ذهنم رو این مسئله درگیر کرده که اسم بلاگ رو چی بزارم؟!
شما میتونین یه سری به سایت بنده بزنین www.aftartwork.ir
با انواع مطالب و روحیه مطلب گزاری بنده آشنا بشید و یه اسم پیشنهاد بدید.
منم ممکنه یجوری از خجالتتون در بیام :-)
"مسابقه"
سلام رفیق! چند وقتیه ذهنم رو این مسئله درگیر کرده که اسم بلاگ رو چی بزارم؟!
شما میتونین یه سری به سایت بنده بزنین www.aftartwork.ir
با انواع مطالب و روحیه مطلب گزاری بنده آشنا بشید و یه اسم پیشنهاد بدید.
منم ممکنه یجوری از خجالتتون در بیام :-)
"مسابقه"
سلام رفیق! چند وقتیه ذهنم رو این مسئله درگیر کرده که اسم بلاگ رو چی بزارم؟!
شما میتونین یه سری به سایت بنده بزنین www.aftartwork.ir
با انواع مطالب و روحیه مطلب گزاری بنده آشنا بشید و یه اسم پیشنهاد بدید.
منم ممکنه یجوری از خجالتتون در بیام :-)
"مسابقه"
سلام رفیق! چند وقتیه ذهنم رو این مسئله درگیر کرده که اسم بلاگ رو چی بزارم؟!
شما میتونین یه سری به سایت بنده بزنین www.aftartwork.ir
با انواع مطالب و روحیه مطلب گزاری بنده آشنا بشید و یه اسم پیشنهاد بدید.
منم ممکنه یجوری از خجالتتون در بیام :-)
"مسابقه"
سلام رفیق! چند وقتیه ذهنم رو این مسئله درگیر کرده که اسم بلاگ رو چی بزارم؟!
شما میتونین یه سری به سایت بنده بزنین www.aftartwork.ir
با انواع مطالب و روحیه مطلب گزاری بنده آشنا بشید و یه اسم پیشنهاد بدید.
منم ممکنه یجوری از خجالتتون در بیام :-)
نمی‌بینم در این میدان یکی مرد
نند این سبک عقلان بیدرد
ندیدم مرد حق هر چند بردم
بگرد این جهان چشم جهان کرد
گرفته گرد گرداگرد عالم
نمی‌بینم سواری زیر آن کرد
سواری هست پنهان از نظرها
محرم ن پنهان بود مرد
بود مرد آنکه حق را بنده باشد
به داغ بندگی بر دست هر مرد
بود مرد آنکه او زد بر هوا پای
رگ و ریشه هوس از سربدر کرد
بود مرد آنکه دل کند از دو عالم
بیکجا داد و گشت از خويشتن فرد
بود مردآنکه با حق انس بگرفت
باو پیوست و ترک ما سوا کرد
بود مرد آن
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

فروشگاه خانه ويرايش و نگارش* مطلبستان* خانه کتاب Roman-vijeh.blog.ir آنلاین درباره پوست و مو خوشمزه ترین مزه ها بیگ بلاگستان فیلم بازار baghbani فروش محصوللات فرهنگی