حداکثر دمای رادیات پکیج

نتایج جستجو برای عبارت :

حداکثر دمای رادیات پکیج

هواکش بین کانالی 10سانت VORTICE مدل CA
 
هواکش بین کانالی ورتیس مدل CA 100MD با ابعاد کانال ورودی و خروجی 10سانت و
هوادهی 340مترمکعب برساعت در دوربالا و 220مترمکعب برساعت در
دورپایین دارای صدای کم(43.2dBدوربالا، 32.2dB دورپایین) و عایق بندی جذب انرژی
صوتی می باشد.
هواکش 10سانت بین کانالی ورتیس دارای دو سرعت 1730-2450 با توان مصرفی
85W دردوربالا و 60W در دورپایین، تکفاز220V و با شدت
جریان 0.4A در دوربالاو 0.3A دردورپایین می باشد.
هواکش 10سانت بین کانالی ورتیس 
هواکش بین کانالی 10سانت VORTICE مدل CA
 
هواکش بین کانالی ورتیس مدل CA 100MD با ابعاد کانال ورودی و خروجی 10سانت و
هوادهی 340مترمکعب برساعت در دوربالا و 220مترمکعب برساعت در
دورپایین دارای صدای کم(43.2dBدوربالا، 32.2dB دورپایین) و عایق بندی جذب انرژی
صوتی می باشد.
هواکش 10سانت بین کانالی ورتیس دارای دو سرعت 1730-2450 با توان مصرفی
85W دردوربالا و 60W در دورپایین، تکفاز220V و با شدت
جریان 0.4A در دوربالاو 0.3A دردورپایین می باشد.
هواکش 10سانت بین کانالی ورتیس 
هواکش بین کانالی 10سانت VORTICE مدل CA
 
هواکش بین کانالی ورتیس مدل CA 100MD با ابعاد کانال ورودی و خروجی 10سانت و
هوادهی 340مترمکعب برساعت در دوربالا و 220مترمکعب برساعت در
دورپایین دارای صدای کم(43.2dBدوربالا، 32.2dB دورپایین) و عایق بندی جذب انرژی
صوتی می باشد.
هواکش 10سانت بین کانالی ورتیس دارای دو سرعت 1730-2450 با توان مصرفی
85W دردوربالا و 60W در دورپایین، تکفاز220V و با شدت
جریان 0.4A در دوربالاو 0.3A دردورپایین می باشد.
هواکش 10سانت بین کانالی ورتیس 
هواکش بین کانالی 10سانت VORTICE مدل CA
 
هواکش بین کانالی ورتیس مدل CA 100MD با ابعاد کانال ورودی و خروجی 10سانت و
هوادهی 340مترمکعب برساعت در دوربالا و 220مترمکعب برساعت در
دورپایین دارای صدای کم(43.2dBدوربالا، 32.2dB دورپایین) و عایق بندی جذب انرژی
صوتی می باشد.
هواکش 10سانت بین کانالی ورتیس دارای دو سرعت 1730-2450 با توان مصرفی
85W دردوربالا و 60W در دورپایین، تکفاز220V و با شدت
جریان 0.4A در دوربالاو 0.3A دردورپایین می باشد.
هواکش 10سانت بین کانالی ورتیس 
هواکش بین کانالی 10سانت VORTICE مدل CA
 
هواکش بین کانالی ورتیس مدل CA 100MD با ابعاد کانال ورودی و خروجی 10سانت و
هوادهی 340مترمکعب برساعت در دوربالا و 220مترمکعب برساعت در
دورپایین دارای صدای کم(43.2dBدوربالا، 32.2dB دورپایین) و عایق بندی جذب انرژی
صوتی می باشد.
هواکش 10سانت بین کانالی ورتیس دارای دو سرعت 1730-2450 با توان مصرفی
85W دردوربالا و 60W در دورپایین، تکفاز220V و با شدت
جریان 0.4A در دوربالاو 0.3A دردورپایین می باشد.
هواکش 10سانت بین کانالی ورتیس 
هواکش بین کانالی 10سانت VORTICE مدل CA
 
هواکش بین کانالی ورتیس مدل CA 100MD با ابعاد کانال ورودی و خروجی 10سانت و
هوادهی 340مترمکعب برساعت در دوربالا و 220مترمکعب برساعت در
دورپایین دارای صدای کم(43.2dBدوربالا، 32.2dB دورپایین) و عایق بندی جذب انرژی
صوتی می باشد.
هواکش 10سانت بین کانالی ورتیس دارای دو سرعت 1730-2450 با توان مصرفی
85W دردوربالا و 60W در دورپایین، تکفاز220V و با شدت
جریان 0.4A در دوربالاو 0.3A دردورپایین می باشد.
هواکش 10سانت بین کانالی ورتیس 
هواکش بین کانالی 10سانت VORTICE مدل CA
 
هواکش بین کانالی ورتیس مدل CA 100MD با ابعاد کانال ورودی و خروجی 10سانت و
هوادهی 340مترمکعب برساعت در دوربالا و 220مترمکعب برساعت در
دورپایین دارای صدای کم(43.2dBدوربالا، 32.2dB دورپایین) و عایق بندی جذب انرژی
صوتی می باشد.
هواکش 10سانت بین کانالی ورتیس دارای دو سرعت 1730-2450 با توان مصرفی
85W دردوربالا و 60W در دورپایین، تکفاز220V و با شدت
جریان 0.4A در دوربالاو 0.3A دردورپایین می باشد.
هواکش 10سانت بین کانالی ورتیس 
هواکش بین کانالی 10سانت VORTICE مدل CA
 
هواکش بین کانالی ورتیس مدل CA 100MD با ابعاد کانال ورودی و خروجی 10سانت و
هوادهی 340مترمکعب برساعت در دوربالا و 220مترمکعب برساعت در
دورپایین دارای صدای کم(43.2dBدوربالا، 32.2dB دورپایین) و عایق بندی جذب انرژی
صوتی می باشد.
هواکش 10سانت بین کانالی ورتیس دارای دو سرعت 1730-2450 با توان مصرفی
85W دردوربالا و 60W در دورپایین، تکفاز220V و با شدت
جریان 0.4A در دوربالاو 0.3A دردورپایین می باشد.
هواکش 10سانت بین کانالی ورتیس 
هواکش بین کانالی 10سانت VORTICE مدل CA
 
هواکش بین کانالی ورتیس مدل CA 100MD با ابعاد کانال ورودی و خروجی 10سانت و
هوادهی 340مترمکعب برساعت در دوربالا و 220مترمکعب برساعت در
دورپایین دارای صدای کم(43.2dBدوربالا، 32.2dB دورپایین) و عایق بندی جذب انرژی
صوتی می باشد.
هواکش 10سانت بین کانالی ورتیس دارای دو سرعت 1730-2450 با توان مصرفی
85W دردوربالا و 60W در دورپایین، تکفاز220V و با شدت
جریان 0.4A در دوربالاو 0.3A دردورپایین می باشد.
هواکش 10سانت بین کانالی ورتیس 
هواکش بین کانالی 10سانت VORTICE مدل CA
 
هواکش بین کانالی ورتیس مدل CA 100MD با ابعاد کانال ورودی و خروجی 10سانت و
هوادهی 340مترمکعب برساعت در دوربالا و 220مترمکعب برساعت در
دورپایین دارای صدای کم(43.2dBدوربالا، 32.2dB دورپایین) و عایق بندی جذب انرژی
صوتی می باشد.
هواکش 10سانت بین کانالی ورتیس دارای دو سرعت 1730-2450 با توان مصرفی
85W دردوربالا و 60W در دورپایین، تکفاز220V و با شدت
جریان 0.4A در دوربالاو 0.3A دردورپایین می باشد.
هواکش 10سانت بین کانالی ورتیس 
هواکش بین کانالی 10سانت VORTICE مدل CA
 
هواکش بین کانالی ورتیس مدل CA 100MD با ابعاد کانال ورودی و خروجی 10سانت و
هوادهی 340مترمکعب برساعت در دوربالا و 220مترمکعب برساعت در
دورپایین دارای صدای کم(43.2dBدوربالا، 32.2dB دورپایین) و عایق بندی جذب انرژی
صوتی می باشد.
هواکش 10سانت بین کانالی ورتیس دارای دو سرعت 1730-2450 با توان مصرفی
85W دردوربالا و 60W در دورپایین، تکفاز220V و با شدت
جریان 0.4A در دوربالاو 0.3A دردورپایین می باشد.
هواکش 10سانت بین کانالی ورتیس 
هواکش بین کانالی 10سانت VORTICE مدل CA
 
هواکش بین کانالی ورتیس مدل CA 100MD با ابعاد کانال ورودی و خروجی 10سانت و
هوادهی 340مترمکعب برساعت در دوربالا و 220مترمکعب برساعت در
دورپایین دارای صدای کم(43.2dBدوربالا، 32.2dB دورپایین) و عایق بندی جذب انرژی
صوتی می باشد.
هواکش 10سانت بین کانالی ورتیس دارای دو سرعت 1730-2450 با توان مصرفی
85W دردوربالا و 60W در دورپایین، تکفاز220V و با شدت
جریان 0.4A در دوربالاو 0.3A دردورپایین می باشد.
هواکش 10سانت بین کانالی ورتیس 
نحوه تعمیر و نگهداری از پکيج بوتان: بوتان یکی از برندهای معروف و شناخته شده پکيج های دیواری است، اما سرویس و تعمیر پکيج بوتان همانند تعمیر پکيج ایران رادياتور کار هرکسی نیست و لازم است که توسط یک تعمیرکار پکيج عیب یابی و تعمیر شود. به همین علت تلاش کردیم تا علاوه بر معرفی اکثر مشکلات ایرادات رایج پکيج بوتان به معرفی یکی از بهترین مراکز تعمیر پکيج در تهران بپردازیم. چرا که رفع تمامی این مشکلات باید توسط یک تعمیرکار حرفه ای و با تجربه انجام
سرویس هر محصولی از جمله پکيج در فصل های سرد سال مانند پاییز و زمستان از اهمیت بسیاری برخوردار است.
تعمیر و سرویس پکيج بوتان
پکيج های بوتان نیز نیاز به تعمیر و سرویس دارند. تعمیر پکيج بوتان در تهران یکی از خدمات های مهم هر شرکت تاسیساتی می باشد.
 
خصوصا در فصول سرد درخواست این خدمات به حداکثر خود می رسد. ما در کنار شما هستیم تا بهترین خدمات تعمیر پکيج بوتان در تهران را به شما ارائه دهیم.
سرویس پکيج بوتان با نظارت کامل با تجربه ترین سرویسکاران در
سرویس هر محصولی از جمله پکيج در فصل های سرد سال مانند پاییز و زمستان از اهمیت بسیاری برخوردار است.
تعمیر و سرویس پکيج بوتان
پکيج های بوتان نیز نیاز به تعمیر و سرویس دارند. تعمیر پکيج بوتان در تهران یکی از خدمات های مهم هر شرکت تاسیساتی می باشد.
 
خصوصا در فصول سرد درخواست این خدمات به حداکثر خود می رسد. ما در کنار شما هستیم تا بهترین خدمات تعمیر پکيج بوتان در تهران را به شما ارائه دهیم.
سرویس پکيج بوتان با نظارت کامل با تجربه ترین سرویسکاران در
سرویس هر محصولی از جمله پکيج در فصل های سرد سال مانند پاییز و زمستان از اهمیت بسیاری برخوردار است.
تعمیر و سرویس پکيج بوتان
پکيج های بوتان نیز نیاز به تعمیر و سرویس دارند. تعمیر پکيج بوتان در تهران یکی از خدمات های مهم هر شرکت تاسیساتی می باشد.
 
خصوصا در فصول سرد درخواست این خدمات به حداکثر خود می رسد. ما در کنار شما هستیم تا بهترین خدمات تعمیر پکيج بوتان در تهران را به شما ارائه دهیم.
سرویس پکيج بوتان با نظارت کامل با تجربه ترین سرویسکاران در
سرویس هر محصولی از جمله پکيج در فصل های سرد سال مانند پاییز و زمستان از اهمیت بسیاری برخوردار است.
تعمیر و سرویس پکيج بوتان
پکيج های بوتان نیز نیاز به تعمیر و سرویس دارند. تعمیر پکيج بوتان در تهران یکی از خدمات های مهم هر شرکت تاسیساتی می باشد.
 
خصوصا در فصول سرد درخواست این خدمات به حداکثر خود می رسد. ما در کنار شما هستیم تا بهترین خدمات تعمیر پکيج بوتان در تهران را به شما ارائه دهیم.
سرویس پکيج بوتان با نظارت کامل با تجربه ترین سرویسکاران در
سرویس هر محصولی از جمله پکيج در فصل های سرد سال مانند پاییز و زمستان از اهمیت بسیاری برخوردار است.
تعمیر و سرویس پکيج بوتان
پکيج های بوتان نیز نیاز به تعمیر و سرویس دارند. تعمیر پکيج بوتان در تهران یکی از خدمات های مهم هر شرکت تاسیساتی می باشد.
 
خصوصا در فصول سرد درخواست این خدمات به حداکثر خود می رسد. ما در کنار شما هستیم تا بهترین خدمات تعمیر پکيج بوتان در تهران را به شما ارائه دهیم.
سرویس پکيج بوتان با نظارت کامل با تجربه ترین سرویسکاران در
سرویس هر محصولی از جمله پکيج در فصل های سرد سال مانند پاییز و زمستان از اهمیت بسیاری برخوردار است.
تعمیر و سرویس پکيج بوتان
پکيج های بوتان نیز نیاز به تعمیر و سرویس دارند. تعمیر پکيج بوتان در تهران یکی از خدمات های مهم هر شرکت تاسیساتی می باشد.
 
خصوصا در فصول سرد درخواست این خدمات به حداکثر خود می رسد. ما در کنار شما هستیم تا بهترین خدمات تعمیر پکيج بوتان در تهران را به شما ارائه دهیم.
سرویس پکيج بوتان با نظارت کامل با تجربه ترین سرویسکاران در
سرویس هر محصولی از جمله پکيج در فصل های سرد سال مانند پاییز و زمستان از اهمیت بسیاری برخوردار است.
تعمیر و سرویس پکيج بوتان
پکيج های بوتان نیز نیاز به تعمیر و سرویس دارند. تعمیر پکيج بوتان در تهران یکی از خدمات های مهم هر شرکت تاسیساتی می باشد.
 
خصوصا در فصول سرد درخواست این خدمات به حداکثر خود می رسد. ما در کنار شما هستیم تا بهترین خدمات تعمیر پکيج بوتان در تهران را به شما ارائه دهیم.
سرویس پکيج بوتان با نظارت کامل با تجربه ترین سرویسکاران در
سرویس هر محصولی از جمله پکيج در فصل های سرد سال مانند پاییز و زمستان از اهمیت بسیاری برخوردار است.
تعمیر و سرویس پکيج بوتان
پکيج های بوتان نیز نیاز به تعمیر و سرویس دارند. تعمیر پکيج بوتان در تهران یکی از خدمات های مهم هر شرکت تاسیساتی می باشد.
 
خصوصا در فصول سرد درخواست این خدمات به حداکثر خود می رسد. ما در کنار شما هستیم تا بهترین خدمات تعمیر پکيج بوتان در تهران را به شما ارائه دهیم.
سرویس پکيج بوتان با نظارت کامل با تجربه ترین سرویسکاران در
سرویس هر محصولی از جمله پکيج در فصل های سرد سال مانند پاییز و زمستان از اهمیت بسیاری برخوردار است.
تعمیر و سرویس پکيج بوتان
پکيج های بوتان نیز نیاز به تعمیر و سرویس دارند. تعمیر پکيج بوتان در تهران یکی از خدمات های مهم هر شرکت تاسیساتی می باشد.
 
خصوصا در فصول سرد درخواست این خدمات به حداکثر خود می رسد. ما در کنار شما هستیم تا بهترین خدمات تعمیر پکيج بوتان در تهران را به شما ارائه دهیم.
سرویس پکيج بوتان با نظارت کامل با تجربه ترین سرویسکاران در
سرویس هر محصولی از جمله پکيج در فصل های سرد سال مانند پاییز و زمستان از اهمیت بسیاری برخوردار است.
تعمیر و سرویس پکيج بوتان
پکيج های بوتان نیز نیاز به تعمیر و سرویس دارند. تعمیر پکيج بوتان در تهران یکی از خدمات های مهم هر شرکت تاسیساتی می باشد.
 
خصوصا در فصول سرد درخواست این خدمات به حداکثر خود می رسد. ما در کنار شما هستیم تا بهترین خدمات تعمیر پکيج بوتان در تهران را به شما ارائه دهیم.
سرویس پکيج بوتان با نظارت کامل با تجربه ترین سرویسکاران در
سرویس هر محصولی از جمله پکيج در فصل های سرد سال مانند پاییز و زمستان از اهمیت بسیاری برخوردار است.
تعمیر و سرویس پکيج بوتان
پکيج های بوتان نیز نیاز به تعمیر و سرویس دارند. تعمیر پکيج بوتان در تهران یکی از خدمات های مهم هر شرکت تاسیساتی می باشد.
 
خصوصا در فصول سرد درخواست این خدمات به حداکثر خود می رسد. ما در کنار شما هستیم تا بهترین خدمات تعمیر پکيج بوتان در تهران را به شما ارائه دهیم.
سرویس پکيج بوتان با نظارت کامل با تجربه ترین سرویسکاران در
سرویسکاران نمایندگی پکيج بوتان می باشد ، الان که وارد این صفحه شده اید ، به احتمال زیاد پکيج شما دچار مشکل شده است. کافیست با کارشناسان مجموعه سرویسکاران تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به حل مشکل پکيج شما اقدام کنند. ادامه مطلب.
پکيج های دیواری بوتان نسبت به پکيج های زمینی دارای کاربرد بیشتری هستند و استفاده از آن ها رایج تر می باشد.این پکيج ها مانند یک دهنه کابینت بر روی دیوار ها نصب می شوند و ابعاد آن ها معمولا به متراژ واحد ساختمانی،موقعیت مکانی واحد ساختمانی و موقعیت جغرافیایی واحد ساختمانی بستگی دارد.می دانیم که تابش آفتاب بر دیواره های یک واحد ساختمانی می تواند به گرمای آن واحد بسیار کمک کند.همچنین در واحد های ساختمانی که زیر بنای آن ها خالی می باشد در فصول
پکيج های دیواری بوتان نسبت به پکيج های زمینی دارای کاربرد بیشتری هستند و استفاده از آن ها رایج تر می باشد.این پکيج ها مانند یک دهنه کابینت بر روی دیوار ها نصب می شوند و ابعاد آن ها معمولا به متراژ واحد ساختمانی،موقعیت مکانی واحد ساختمانی و موقعیت جغرافیایی واحد ساختمانی بستگی دارد.می دانیم که تابش آفتاب بر دیواره های یک واحد ساختمانی می تواند به گرمای آن واحد بسیار کمک کند.همچنین در واحد های ساختمانی که زیر بنای آن ها خالی می باشد در فصول
تعمیرکار پکيج ایران رادياتور در زمینه فعالیت خود که نصب یکیج ، سرویس و تعمیر پکيج ایران رادياتور در تهران می باشد قادر به انجام کارهای زیادی است ضمن اینکه سرویسکاران آگهی افراد دارای تخصص و مهارت را انتشار می دهد که شما به راحتی و با اطمینان خاطر بتوانید تعمیر انواع پکيج ایران رادياتور در مدل های مختلف را به افراد فنی کار بسپارید. ادامه مطلب.
تعمیرکار پکيج ایران رادياتور در زمینه فعالیت خود که نصب یکیج ، سرویس و تعمیر پکيج ایران رادياتور در تهران می باشد قادر به انجام کارهای زیادی است ضمن اینکه سرویسکاران آگهی افراد دارای تخصص و مهارت را انتشار می دهد که شما به راحتی و با اطمینان خاطر بتوانید تعمیر انواع پکيج ایران رادياتور در مدل های مختلف را به افراد فنی کار بسپارید. ادامه مطلب.
تعمیرات پکيج ایران رادياتور از خدمات ویژه سرویسکاران است. کمپین تعمیر پکيج ایران رادياتور که متقاضیان بسیاری دارد جهت رفاه مشتریان و برای سهولت در انجام کار شما می باشد. ما در سرویسکاران متخصصین باتجربه و تعمیرکاران حرفه ای را از نمایندگی فروش ایران رادياتور تهران بزرگ گرد هم آورده‌ایم. کارشناسان حاضر در سرویسکاران در نمایندگی فروش پکيج ایران با با تماس و درخواست تعمیرات پکيج ایران رادياتور از خدمات پس از فروش پکيج ایران رادياتور سرو
امروزه شاهد نصب پکيج های ایران رادياتور در اکثر خانه ها هستیم. نصب ساده و آسان، اشغال فضای کمی از آشپزخانه نسبت به آب گرمکن های قدیمی، حذف بخاریاز محسنات استفاده از پکيج دیواری می باشد. در این بین با وجود امکانات و تامین آب گرم بهداشتی و آب داغ گرمایشی رادياتورها هر پکيج ممکن است دچار مشکل شود. در این مواقع ممکن است سردرگم شوید و با دوست آشنا تماس بگیرید تا شماره یک سرویس کار پکيج را به شما معرفی کنند. در این هنگام فقط کافی است با مجموعه سرویس
هواکش خانگی 10 سانت مدل VORTICE PUNTO EVO FLEXO
کشور سازنده : ایتالیا
برند : VORTICE
قطر لوله : 100mm
دور موتور : 2175دور در دقیقه
ولتاژ : تکفاز 230V
رنج هوادهی : 90مترمکعب برساعت
شدت جریان : 0.052A
توان : 9W
درجه محافظت موتور : IP45
کلاس عایق بندی : II
حداکثر دماي محیط کاری : 50درجه سانتیگراد
حداکثر دماي محیط کاری : 50درجه سانتیگراد
وزن : 0.6kg
حداکثر فشار : 39.23Pa
شدت صدای صوتی : 26.9dB
ابعاد قاب بیرونی : 17.3*17.3سانتیمتر
دمپر : دارد
عمر مفید کارکرد : 30.000ساعت
جنس پره : پلاستیک PP
جنس بدنه : پلاست
هواکش خانگی 10 سانت مدل VORTICE PUNTO EVO FLEXO
کشور سازنده : ایتالیا
برند : VORTICE
قطر لوله : 100mm
دور موتور : 2175دور در دقیقه
ولتاژ : تکفاز 230V
رنج هوادهی : 90مترمکعب برساعت
شدت جریان : 0.052A
توان : 9W
درجه محافظت موتور : IP45
کلاس عایق بندی : II
حداکثر دماي محیط کاری : 50درجه سانتیگراد
حداکثر دماي محیط کاری : 50درجه سانتیگراد
وزن : 0.6kg
حداکثر فشار : 39.23Pa
شدت صدای صوتی : 26.9dB
ابعاد قاب بیرونی : 17.3*17.3سانتیمتر
دمپر : دارد
عمر مفید کارکرد : 30.000ساعت
جنس پره : پلاستیک PP
جنس بدنه : پلاست
هواکش خانگی 10 سانت مدل VORTICE PUNTO EVO FLEXO
کشور سازنده : ایتالیا
برند : VORTICE
قطر لوله : 100mm
دور موتور : 2175دور در دقیقه
ولتاژ : تکفاز 230V
رنج هوادهی : 90مترمکعب برساعت
شدت جریان : 0.052A
توان : 9W
درجه محافظت موتور : IP45
کلاس عایق بندی : II
حداکثر دماي محیط کاری : 50درجه سانتیگراد
حداکثر دماي محیط کاری : 50درجه سانتیگراد
وزن : 0.6kg
حداکثر فشار : 39.23Pa
شدت صدای صوتی : 26.9dB
ابعاد قاب بیرونی : 17.3*17.3سانتیمتر
دمپر : دارد
عمر مفید کارکرد : 30.000ساعت
جنس پره : پلاستیک PP
جنس بدنه : پلاست
هواکش خانگی 10 سانت مدل VORTICE PUNTO EVO FLEXO
کشور سازنده : ایتالیا
برند : VORTICE
قطر لوله : 100mm
دور موتور : 2175دور در دقیقه
ولتاژ : تکفاز 230V
رنج هوادهی : 90مترمکعب برساعت
شدت جریان : 0.052A
توان : 9W
درجه محافظت موتور : IP45
کلاس عایق بندی : II
حداکثر دماي محیط کاری : 50درجه سانتیگراد
حداکثر دماي محیط کاری : 50درجه سانتیگراد
وزن : 0.6kg
حداکثر فشار : 39.23Pa
شدت صدای صوتی : 26.9dB
ابعاد قاب بیرونی : 17.3*17.3سانتیمتر
دمپر : دارد
عمر مفید کارکرد : 30.000ساعت
جنس پره : پلاستیک PP
جنس بدنه : پلاست
هواکش خانگی 10 سانت مدل VORTICE PUNTO EVO FLEXO
کشور سازنده : ایتالیا
برند : VORTICE
قطر لوله : 100mm
دور موتور : 2175دور در دقیقه
ولتاژ : تکفاز 230V
رنج هوادهی : 90مترمکعب برساعت
شدت جریان : 0.052A
توان : 9W
درجه محافظت موتور : IP45
کلاس عایق بندی : II
حداکثر دماي محیط کاری : 50درجه سانتیگراد
حداکثر دماي محیط کاری : 50درجه سانتیگراد
وزن : 0.6kg
حداکثر فشار : 39.23Pa
شدت صدای صوتی : 26.9dB
ابعاد قاب بیرونی : 17.3*17.3سانتیمتر
دمپر : دارد
عمر مفید کارکرد : 30.000ساعت
جنس پره : پلاستیک PP
جنس بدنه : پلاست
هواکش خانگی 10 سانت مدل VORTICE PUNTO EVO FLEXO
کشور سازنده : ایتالیا
برند : VORTICE
قطر لوله : 100mm
دور موتور : 2175دور در دقیقه
ولتاژ : تکفاز 230V
رنج هوادهی : 90مترمکعب برساعت
شدت جریان : 0.052A
توان : 9W
درجه محافظت موتور : IP45
کلاس عایق بندی : II
حداکثر دماي محیط کاری : 50درجه سانتیگراد
حداکثر دماي محیط کاری : 50درجه سانتیگراد
وزن : 0.6kg
حداکثر فشار : 39.23Pa
شدت صدای صوتی : 26.9dB
ابعاد قاب بیرونی : 17.3*17.3سانتیمتر
دمپر : دارد
عمر مفید کارکرد : 30.000ساعت
جنس پره : پلاستیک PP
جنس بدنه : پلاست
هواکش خانگی 10 سانت مدل VORTICE PUNTO EVO FLEXO
کشور سازنده : ایتالیا
برند : VORTICE
قطر لوله : 100mm
دور موتور : 2175دور در دقیقه
ولتاژ : تکفاز 230V
رنج هوادهی : 90مترمکعب برساعت
شدت جریان : 0.052A
توان : 9W
درجه محافظت موتور : IP45
کلاس عایق بندی : II
حداکثر دماي محیط کاری : 50درجه سانتیگراد
حداکثر دماي محیط کاری : 50درجه سانتیگراد
وزن : 0.6kg
حداکثر فشار : 39.23Pa
شدت صدای صوتی : 26.9dB
ابعاد قاب بیرونی : 17.3*17.3سانتیمتر
دمپر : دارد
عمر مفید کارکرد : 30.000ساعت
جنس پره : پلاستیک PP
جنس بدنه : پلاست
هواکش خانگی 10 سانت مدل VORTICE PUNTO EVO FLEXO
کشور سازنده : ایتالیا
برند : VORTICE
قطر لوله : 100mm
دور موتور : 2175دور در دقیقه
ولتاژ : تکفاز 230V
رنج هوادهی : 90مترمکعب برساعت
شدت جریان : 0.052A
توان : 9W
درجه محافظت موتور : IP45
کلاس عایق بندی : II
حداکثر دماي محیط کاری : 50درجه سانتیگراد
حداکثر دماي محیط کاری : 50درجه سانتیگراد
وزن : 0.6kg
حداکثر فشار : 39.23Pa
شدت صدای صوتی : 26.9dB
ابعاد قاب بیرونی : 17.3*17.3سانتیمتر
دمپر : دارد
عمر مفید کارکرد : 30.000ساعت
جنس پره : پلاستیک PP
جنس بدنه : پلاست
هواکش خانگی 10 سانت مدل VORTICE PUNTO EVO FLEXO
کشور سازنده : ایتالیا
برند : VORTICE
قطر لوله : 100mm
دور موتور : 2175دور در دقیقه
ولتاژ : تکفاز 230V
رنج هوادهی : 90مترمکعب برساعت
شدت جریان : 0.052A
توان : 9W
درجه محافظت موتور : IP45
کلاس عایق بندی : II
حداکثر دماي محیط کاری : 50درجه سانتیگراد
حداکثر دماي محیط کاری : 50درجه سانتیگراد
وزن : 0.6kg
حداکثر فشار : 39.23Pa
شدت صدای صوتی : 26.9dB
ابعاد قاب بیرونی : 17.3*17.3سانتیمتر
دمپر : دارد
عمر مفید کارکرد : 30.000ساعت
جنس پره : پلاستیک PP
جنس بدنه : پلاست
هواکش خانگی 10 سانت مدل VORTICE PUNTO EVO FLEXO
کشور سازنده : ایتالیا
برند : VORTICE
قطر لوله : 100mm
دور موتور : 2175دور در دقیقه
ولتاژ : تکفاز 230V
رنج هوادهی : 90مترمکعب برساعت
شدت جریان : 0.052A
توان : 9W
درجه محافظت موتور : IP45
کلاس عایق بندی : II
حداکثر دماي محیط کاری : 50درجه سانتیگراد
حداکثر دماي محیط کاری : 50درجه سانتیگراد
وزن : 0.6kg
حداکثر فشار : 39.23Pa
شدت صدای صوتی : 26.9dB
ابعاد قاب بیرونی : 17.3*17.3سانتیمتر
دمپر : دارد
عمر مفید کارکرد : 30.000ساعت
جنس پره : پلاستیک PP
جنس بدنه : پلاست
پمپ های سیرکولاتور لوارا سری ecocirc Pro پمپ های کارآمدی هستند که طراحی آنها بر اساس ساختار بدون شفت و فناوری ECM می باشد. این پمپ ها دارای راندمان بالا، سر و صدای پایین و قیمت قابل قبول است. از ویژگی های ecocirc Pro ، تهویه خودکار، دارا بودن عایق حرارتی و امکان تنظیم دما می باشد.از پمپ آب سیرکولاتور لوارا سری ecocirc Pro جهت استفاده در منازل و مصارف مسی مناسب می باشد. در این پمپ ها استاندارد های آبهای آشامیدنی رعایت شده و در برابر باکتری ها محافظت می گردد.
پمپ های سیرکولاتور لوارا سری ecocirc Pro پمپ های کارآمدی هستند که طراحی آنها بر اساس ساختار بدون شفت و فناوری ECM می باشد. این پمپ ها دارای راندمان بالا، سر و صدای پایین و قیمت قابل قبول است. از ویژگی های ecocirc Pro ، تهویه خودکار، دارا بودن عایق حرارتی و امکان تنظیم دما می باشد.از پمپ آب سیرکولاتور لوارا سری ecocirc Pro جهت استفاده در منازل و مصارف مسی مناسب می باشد. در این پمپ ها استاندارد های آبهای آشامیدنی رعایت شده و در برابر باکتری ها محافظت می گردد.
پمپ های سیرکولاتور لوارا سری ecocirc Pro پمپ های کارآمدی هستند که طراحی آنها بر اساس ساختار بدون شفت و فناوری ECM می باشد. این پمپ ها دارای راندمان بالا، سر و صدای پایین و قیمت قابل قبول است. از ویژگی های ecocirc Pro ، تهویه خودکار، دارا بودن عایق حرارتی و امکان تنظیم دما می باشد.از پمپ آب سیرکولاتور لوارا سری ecocirc Pro جهت استفاده در منازل و مصارف مسی مناسب می باشد. در این پمپ ها استاندارد های آبهای آشامیدنی رعایت شده و در برابر باکتری ها محافظت می گردد.
پمپ های سیرکولاتور لوارا سری ecocirc Pro پمپ های کارآمدی هستند که طراحی آنها بر اساس ساختار بدون شفت و فناوری ECM می باشد. این پمپ ها دارای راندمان بالا، سر و صدای پایین و قیمت قابل قبول است. از ویژگی های ecocirc Pro ، تهویه خودکار، دارا بودن عایق حرارتی و امکان تنظیم دما می باشد.از پمپ آب سیرکولاتور لوارا سری ecocirc Pro جهت استفاده در منازل و مصارف مسی مناسب می باشد. در این پمپ ها استاندارد های آبهای آشامیدنی رعایت شده و در برابر باکتری ها محافظت می گردد.
پمپ های سیرکولاتور لوارا سری ecocirc Pro پمپ های کارآمدی هستند که طراحی آنها بر اساس ساختار بدون شفت و فناوری ECM می باشد. این پمپ ها دارای راندمان بالا، سر و صدای پایین و قیمت قابل قبول است. از ویژگی های ecocirc Pro ، تهویه خودکار، دارا بودن عایق حرارتی و امکان تنظیم دما می باشد.از پمپ آب سیرکولاتور لوارا سری ecocirc Pro جهت استفاده در منازل و مصارف مسی مناسب می باشد. در این پمپ ها استاندارد های آبهای آشامیدنی رعایت شده و در برابر باکتری ها محافظت می گردد.
پمپ های سیرکولاتور لوارا سری ecocirc Pro پمپ های کارآمدی هستند که طراحی آنها بر اساس ساختار بدون شفت و فناوری ECM می باشد. این پمپ ها دارای راندمان بالا، سر و صدای پایین و قیمت قابل قبول است. از ویژگی های ecocirc Pro ، تهویه خودکار، دارا بودن عایق حرارتی و امکان تنظیم دما می باشد.از پمپ آب سیرکولاتور لوارا سری ecocirc Pro جهت استفاده در منازل و مصارف مسی مناسب می باشد. در این پمپ ها استاندارد های آبهای آشامیدنی رعایت شده و در برابر باکتری ها محافظت می گردد.
پمپ های سیرکولاتور لوارا سری ecocirc Pro پمپ های کارآمدی هستند که طراحی آنها بر اساس ساختار بدون شفت و فناوری ECM می باشد. این پمپ ها دارای راندمان بالا، سر و صدای پایین و قیمت قابل قبول است. از ویژگی های ecocirc Pro ، تهویه خودکار، دارا بودن عایق حرارتی و امکان تنظیم دما می باشد.از پمپ آب سیرکولاتور لوارا سری ecocirc Pro جهت استفاده در منازل و مصارف مسی مناسب می باشد. در این پمپ ها استاندارد های آبهای آشامیدنی رعایت شده و در برابر باکتری ها محافظت می گردد.
پمپ های سیرکولاتور لوارا سری ecocirc Pro پمپ های کارآمدی هستند که طراحی آنها بر اساس ساختار بدون شفت و فناوری ECM می باشد. این پمپ ها دارای راندمان بالا، سر و صدای پایین و قیمت قابل قبول است. از ویژگی های ecocirc Pro ، تهویه خودکار، دارا بودن عایق حرارتی و امکان تنظیم دما می باشد.از پمپ آب سیرکولاتور لوارا سری ecocirc Pro جهت استفاده در منازل و مصارف مسی مناسب می باشد. در این پمپ ها استاندارد های آبهای آشامیدنی رعایت شده و در برابر باکتری ها محافظت می گردد.
پمپ های سیرکولاتور لوارا سری ecocirc Pro پمپ های کارآمدی هستند که طراحی آنها بر اساس ساختار بدون شفت و فناوری ECM می باشد. این پمپ ها دارای راندمان بالا، سر و صدای پایین و قیمت قابل قبول است. از ویژگی های ecocirc Pro ، تهویه خودکار، دارا بودن عایق حرارتی و امکان تنظیم دما می باشد.از پمپ آب سیرکولاتور لوارا سری ecocirc Pro جهت استفاده در منازل و مصارف مسی مناسب می باشد. در این پمپ ها استاندارد های آبهای آشامیدنی رعایت شده و در برابر باکتری ها محافظت می گردد.
پمپ های سیرکولاتور لوارا سری ecocirc Pro پمپ های کارآمدی هستند که طراحی آنها بر اساس ساختار بدون شفت و فناوری ECM می باشد. این پمپ ها دارای راندمان بالا، سر و صدای پایین و قیمت قابل قبول است. از ویژگی های ecocirc Pro ، تهویه خودکار، دارا بودن عایق حرارتی و امکان تنظیم دما می باشد.از پمپ آب سیرکولاتور لوارا سری ecocirc Pro جهت استفاده در منازل و مصارف مسی مناسب می باشد. در این پمپ ها استاندارد های آبهای آشامیدنی رعایت شده و در برابر باکتری ها محافظت می گردد.
پختن استخوان های گوشت‌وقتی که استخوان را می‌پزید برای آن‌که مواد غذایی بیشتری از استخوان خارج شود چند عدد گوجه فرنگی یا مقداری سرکه به آن اضافه کنید. آب استخوان خواص غذایی زیادی دارد. از مصرف آن کوتاهی نکنید.
گوشت را در دماي مناسب نگهدارید
یکی از مهم ترین نکته ها در تهیه کباب که متاسفانه بیشتر خانواده ها به آن اهمیتی نمی دهند، نگهداری گوشت خام در دماي مناسب تا پیش از کباب کردن آن است. شما باید گوشت کبابی را حداکثر در دماي 6 تا 8 درجه سانتیگرا
پختن استخوان های گوشت‌وقتی که استخوان را می‌پزید برای آن‌که مواد غذایی بیشتری از استخوان خارج شود چند عدد گوجه فرنگی یا مقداری سرکه به آن اضافه کنید. آب استخوان خواص غذایی زیادی دارد. از مصرف آن کوتاهی نکنید.
گوشت را در دماي مناسب نگهدارید
یکی از مهم ترین نکته ها در تهیه کباب که متاسفانه بیشتر خانواده ها به آن اهمیتی نمی دهند، نگهداری گوشت خام در دماي مناسب تا پیش از کباب کردن آن است. شما باید گوشت کبابی را حداکثر در دماي 6 تا 8 درجه سانتیگرا
پختن استخوان های گوشت‌وقتی که استخوان را می‌پزید برای آن‌که مواد غذایی بیشتری از استخوان خارج شود چند عدد گوجه فرنگی یا مقداری سرکه به آن اضافه کنید. آب استخوان خواص غذایی زیادی دارد. از مصرف آن کوتاهی نکنید.
گوشت را در دماي مناسب نگهدارید
یکی از مهم ترین نکته ها در تهیه کباب که متاسفانه بیشتر خانواده ها به آن اهمیتی نمی دهند، نگهداری گوشت خام در دماي مناسب تا پیش از کباب کردن آن است. شما باید گوشت کبابی را حداکثر در دماي 6 تا 8 درجه سانتیگرا
پختن استخوان های گوشت‌وقتی که استخوان را می‌پزید برای آن‌که مواد غذایی بیشتری از استخوان خارج شود چند عدد گوجه فرنگی یا مقداری سرکه به آن اضافه کنید. آب استخوان خواص غذایی زیادی دارد. از مصرف آن کوتاهی نکنید.
گوشت را در دماي مناسب نگهدارید
یکی از مهم ترین نکته ها در تهیه کباب که متاسفانه بیشتر خانواده ها به آن اهمیتی نمی دهند، نگهداری گوشت خام در دماي مناسب تا پیش از کباب کردن آن است. شما باید گوشت کبابی را حداکثر در دماي 6 تا 8 درجه سانتیگرا
پختن استخوان های گوشت‌وقتی که استخوان را می‌پزید برای آن‌که مواد غذایی بیشتری از استخوان خارج شود چند عدد گوجه فرنگی یا مقداری سرکه به آن اضافه کنید. آب استخوان خواص غذایی زیادی دارد. از مصرف آن کوتاهی نکنید.
گوشت را در دماي مناسب نگهدارید
یکی از مهم ترین نکته ها در تهیه کباب که متاسفانه بیشتر خانواده ها به آن اهمیتی نمی دهند، نگهداری گوشت خام در دماي مناسب تا پیش از کباب کردن آن است. شما باید گوشت کبابی را حداکثر در دماي 6 تا 8 درجه سانتیگرا
پختن استخوان های گوشت‌وقتی که استخوان را می‌پزید برای آن‌که مواد غذایی بیشتری از استخوان خارج شود چند عدد گوجه فرنگی یا مقداری سرکه به آن اضافه کنید. آب استخوان خواص غذایی زیادی دارد. از مصرف آن کوتاهی نکنید.
گوشت را در دماي مناسب نگهدارید
یکی از مهم ترین نکته ها در تهیه کباب که متاسفانه بیشتر خانواده ها به آن اهمیتی نمی دهند، نگهداری گوشت خام در دماي مناسب تا پیش از کباب کردن آن است. شما باید گوشت کبابی را حداکثر در دماي 6 تا 8 درجه سانتیگرا
پختن استخوان های گوشت‌وقتی که استخوان را می‌پزید برای آن‌که مواد غذایی بیشتری از استخوان خارج شود چند عدد گوجه فرنگی یا مقداری سرکه به آن اضافه کنید. آب استخوان خواص غذایی زیادی دارد. از مصرف آن کوتاهی نکنید.
گوشت را در دماي مناسب نگهدارید
یکی از مهم ترین نکته ها در تهیه کباب که متاسفانه بیشتر خانواده ها به آن اهمیتی نمی دهند، نگهداری گوشت خام در دماي مناسب تا پیش از کباب کردن آن است. شما باید گوشت کبابی را حداکثر در دماي 6 تا 8 درجه سانتیگرا
پختن استخوان های گوشت‌وقتی که استخوان را می‌پزید برای آن‌که مواد غذایی بیشتری از استخوان خارج شود چند عدد گوجه فرنگی یا مقداری سرکه به آن اضافه کنید. آب استخوان خواص غذایی زیادی دارد. از مصرف آن کوتاهی نکنید.
گوشت را در دماي مناسب نگهدارید
یکی از مهم ترین نکته ها در تهیه کباب که متاسفانه بیشتر خانواده ها به آن اهمیتی نمی دهند، نگهداری گوشت خام در دماي مناسب تا پیش از کباب کردن آن است. شما باید گوشت کبابی را حداکثر در دماي 6 تا 8 درجه سانتیگرا
پختن استخوان های گوشت‌وقتی که استخوان را می‌پزید برای آن‌که مواد غذایی بیشتری از استخوان خارج شود چند عدد گوجه فرنگی یا مقداری سرکه به آن اضافه کنید. آب استخوان خواص غذایی زیادی دارد. از مصرف آن کوتاهی نکنید.
گوشت را در دماي مناسب نگهدارید
یکی از مهم ترین نکته ها در تهیه کباب که متاسفانه بیشتر خانواده ها به آن اهمیتی نمی دهند، نگهداری گوشت خام در دماي مناسب تا پیش از کباب کردن آن است. شما باید گوشت کبابی را حداکثر در دماي 6 تا 8 درجه سانتیگرا
پختن استخوان های گوشت‌وقتی که استخوان را می‌پزید برای آن‌که مواد غذایی بیشتری از استخوان خارج شود چند عدد گوجه فرنگی یا مقداری سرکه به آن اضافه کنید. آب استخوان خواص غذایی زیادی دارد. از مصرف آن کوتاهی نکنید.
گوشت را در دماي مناسب نگهدارید
یکی از مهم ترین نکته ها در تهیه کباب که متاسفانه بیشتر خانواده ها به آن اهمیتی نمی دهند، نگهداری گوشت خام در دماي مناسب تا پیش از کباب کردن آن است. شما باید گوشت کبابی را حداکثر در دماي 6 تا 8 درجه سانتیگرا
پختن استخوان های گوشت‌وقتی که استخوان را می‌پزید برای آن‌که مواد غذایی بیشتری از استخوان خارج شود چند عدد گوجه فرنگی یا مقداری سرکه به آن اضافه کنید. آب استخوان خواص غذایی زیادی دارد. از مصرف آن کوتاهی نکنید.
گوشت را در دماي مناسب نگهدارید
یکی از مهم ترین نکته ها در تهیه کباب که متاسفانه بیشتر خانواده ها به آن اهمیتی نمی دهند، نگهداری گوشت خام در دماي مناسب تا پیش از کباب کردن آن است. شما باید گوشت کبابی را حداکثر در دماي 6 تا 8 درجه سانتیگرا
پختن استخوان های گوشت‌وقتی که استخوان را می‌پزید برای آن‌که مواد غذایی بیشتری از استخوان خارج شود چند عدد گوجه فرنگی یا مقداری سرکه به آن اضافه کنید. آب استخوان خواص غذایی زیادی دارد. از مصرف آن کوتاهی نکنید.
گوشت را در دماي مناسب نگهدارید
یکی از مهم ترین نکته ها در تهیه کباب که متاسفانه بیشتر خانواده ها به آن اهمیتی نمی دهند، نگهداری گوشت خام در دماي مناسب تا پیش از کباب کردن آن است. شما باید گوشت کبابی را حداکثر در دماي 6 تا 8 درجه سانتیگرا
پختن استخوان های گوشت‌وقتی که استخوان را می‌پزید برای آن‌که مواد غذایی بیشتری از استخوان خارج شود چند عدد گوجه فرنگی یا مقداری سرکه به آن اضافه کنید. آب استخوان خواص غذایی زیادی دارد. از مصرف آن کوتاهی نکنید.
گوشت را در دماي مناسب نگهدارید
یکی از مهم ترین نکته ها در تهیه کباب که متاسفانه بیشتر خانواده ها به آن اهمیتی نمی دهند، نگهداری گوشت خام در دماي مناسب تا پیش از کباب کردن آن است. شما باید گوشت کبابی را حداکثر در دماي 6 تا 8 درجه سانتیگرا
پختن استخوان های گوشت‌وقتی که استخوان را می‌پزید برای آن‌که مواد غذایی بیشتری از استخوان خارج شود چند عدد گوجه فرنگی یا مقداری سرکه به آن اضافه کنید. آب استخوان خواص غذایی زیادی دارد. از مصرف آن کوتاهی نکنید.
گوشت را در دماي مناسب نگهدارید
یکی از مهم ترین نکته ها در تهیه کباب که متاسفانه بیشتر خانواده ها به آن اهمیتی نمی دهند، نگهداری گوشت خام در دماي مناسب تا پیش از کباب کردن آن است. شما باید گوشت کبابی را حداکثر در دماي 6 تا 8 درجه سانتیگرا
پختن استخوان های گوشت‌وقتی که استخوان را می‌پزید برای آن‌که مواد غذایی بیشتری از استخوان خارج شود چند عدد گوجه فرنگی یا مقداری سرکه به آن اضافه کنید. آب استخوان خواص غذایی زیادی دارد. از مصرف آن کوتاهی نکنید.
گوشت را در دماي مناسب نگهدارید
یکی از مهم ترین نکته ها در تهیه کباب که متاسفانه بیشتر خانواده ها به آن اهمیتی نمی دهند، نگهداری گوشت خام در دماي مناسب تا پیش از کباب کردن آن است. شما باید گوشت کبابی را حداکثر در دماي 6 تا 8 درجه سانتیگرا
پختن استخوان های گوشت‌وقتی که استخوان را می‌پزید برای آن‌که مواد غذایی بیشتری از استخوان خارج شود چند عدد گوجه فرنگی یا مقداری سرکه به آن اضافه کنید. آب استخوان خواص غذایی زیادی دارد. از مصرف آن کوتاهی نکنید.
گوشت را در دماي مناسب نگهدارید
یکی از مهم ترین نکته ها در تهیه کباب که متاسفانه بیشتر خانواده ها به آن اهمیتی نمی دهند، نگهداری گوشت خام در دماي مناسب تا پیش از کباب کردن آن است. شما باید گوشت کبابی را حداکثر در دماي 6 تا 8 درجه سانتیگرا
پختن استخوان های گوشت‌وقتی که استخوان را می‌پزید برای آن‌که مواد غذایی بیشتری از استخوان خارج شود چند عدد گوجه فرنگی یا مقداری سرکه به آن اضافه کنید. آب استخوان خواص غذایی زیادی دارد. از مصرف آن کوتاهی نکنید.
گوشت را در دماي مناسب نگهدارید
یکی از مهم ترین نکته ها در تهیه کباب که متاسفانه بیشتر خانواده ها به آن اهمیتی نمی دهند، نگهداری گوشت خام در دماي مناسب تا پیش از کباب کردن آن است. شما باید گوشت کبابی را حداکثر در دماي 6 تا 8 درجه سانتیگرا
پختن استخوان های گوشت‌وقتی که استخوان را می‌پزید برای آن‌که مواد غذایی بیشتری از استخوان خارج شود چند عدد گوجه فرنگی یا مقداری سرکه به آن اضافه کنید. آب استخوان خواص غذایی زیادی دارد. از مصرف آن کوتاهی نکنید.
گوشت را در دماي مناسب نگهدارید
یکی از مهم ترین نکته ها در تهیه کباب که متاسفانه بیشتر خانواده ها به آن اهمیتی نمی دهند، نگهداری گوشت خام در دماي مناسب تا پیش از کباب کردن آن است. شما باید گوشت کبابی را حداکثر در دماي 6 تا 8 درجه سانتیگرا
پختن استخوان های گوشت‌وقتی که استخوان را می‌پزید برای آن‌که مواد غذایی بیشتری از استخوان خارج شود چند عدد گوجه فرنگی یا مقداری سرکه به آن اضافه کنید. آب استخوان خواص غذایی زیادی دارد. از مصرف آن کوتاهی نکنید.
گوشت را در دماي مناسب نگهدارید
یکی از مهم ترین نکته ها در تهیه کباب که متاسفانه بیشتر خانواده ها به آن اهمیتی نمی دهند، نگهداری گوشت خام در دماي مناسب تا پیش از کباب کردن آن است. شما باید گوشت کبابی را حداکثر در دماي 6 تا 8 درجه سانتیگرا
پختن استخوان های گوشت‌وقتی که استخوان را می‌پزید برای آن‌که مواد غذایی بیشتری از استخوان خارج شود چند عدد گوجه فرنگی یا مقداری سرکه به آن اضافه کنید. آب استخوان خواص غذایی زیادی دارد. از مصرف آن کوتاهی نکنید.
گوشت را در دماي مناسب نگهدارید
یکی از مهم ترین نکته ها در تهیه کباب که متاسفانه بیشتر خانواده ها به آن اهمیتی نمی دهند، نگهداری گوشت خام در دماي مناسب تا پیش از کباب کردن آن است. شما باید گوشت کبابی را حداکثر در دماي 6 تا 8 درجه سانتیگرا
پختن استخوان های گوشت‌وقتی که استخوان را می‌پزید برای آن‌که مواد غذایی بیشتری از استخوان خارج شود چند عدد گوجه فرنگی یا مقداری سرکه به آن اضافه کنید. آب استخوان خواص غذایی زیادی دارد. از مصرف آن کوتاهی نکنید.
گوشت را در دماي مناسب نگهدارید
یکی از مهم ترین نکته ها در تهیه کباب که متاسفانه بیشتر خانواده ها به آن اهمیتی نمی دهند، نگهداری گوشت خام در دماي مناسب تا پیش از کباب کردن آن است. شما باید گوشت کبابی را حداکثر در دماي 6 تا 8 درجه سانتیگرا
پختن استخوان های گوشت‌وقتی که استخوان را می‌پزید برای آن‌که مواد غذایی بیشتری از استخوان خارج شود چند عدد گوجه فرنگی یا مقداری سرکه به آن اضافه کنید. آب استخوان خواص غذایی زیادی دارد. از مصرف آن کوتاهی نکنید.
گوشت را در دماي مناسب نگهدارید
یکی از مهم ترین نکته ها در تهیه کباب که متاسفانه بیشتر خانواده ها به آن اهمیتی نمی دهند، نگهداری گوشت خام در دماي مناسب تا پیش از کباب کردن آن است. شما باید گوشت کبابی را حداکثر در دماي 6 تا 8 درجه سانتیگرا
پختن استخوان های گوشت‌وقتی که استخوان را می‌پزید برای آن‌که مواد غذایی بیشتری از استخوان خارج شود چند عدد گوجه فرنگی یا مقداری سرکه به آن اضافه کنید. آب استخوان خواص غذایی زیادی دارد. از مصرف آن کوتاهی نکنید.
گوشت را در دماي مناسب نگهدارید
یکی از مهم ترین نکته ها در تهیه کباب که متاسفانه بیشتر خانواده ها به آن اهمیتی نمی دهند، نگهداری گوشت خام در دماي مناسب تا پیش از کباب کردن آن است. شما باید گوشت کبابی را حداکثر در دماي 6 تا 8 درجه سانتیگرا
پختن استخوان های گوشت‌وقتی که استخوان را می‌پزید برای آن‌که مواد غذایی بیشتری از استخوان خارج شود چند عدد گوجه فرنگی یا مقداری سرکه به آن اضافه کنید. آب استخوان خواص غذایی زیادی دارد. از مصرف آن کوتاهی نکنید.
گوشت را در دماي مناسب نگهدارید
یکی از مهم ترین نکته ها در تهیه کباب که متاسفانه بیشتر خانواده ها به آن اهمیتی نمی دهند، نگهداری گوشت خام در دماي مناسب تا پیش از کباب کردن آن است. شما باید گوشت کبابی را حداکثر در دماي 6 تا 8 درجه سانتیگرا
پختن استخوان های گوشت‌وقتی که استخوان را می‌پزید برای آن‌که مواد غذایی بیشتری از استخوان خارج شود چند عدد گوجه فرنگی یا مقداری سرکه به آن اضافه کنید. آب استخوان خواص غذایی زیادی دارد. از مصرف آن کوتاهی نکنید.
گوشت را در دماي مناسب نگهدارید
یکی از مهم ترین نکته ها در تهیه کباب که متاسفانه بیشتر خانواده ها به آن اهمیتی نمی دهند، نگهداری گوشت خام در دماي مناسب تا پیش از کباب کردن آن است. شما باید گوشت کبابی را حداکثر در دماي 6 تا 8 درجه سانتیگرا
پختن استخوان های گوشت‌وقتی که استخوان را می‌پزید برای آن‌که مواد غذایی بیشتری از استخوان خارج شود چند عدد گوجه فرنگی یا مقداری سرکه به آن اضافه کنید. آب استخوان خواص غذایی زیادی دارد. از مصرف آن کوتاهی نکنید.
گوشت را در دماي مناسب نگهدارید
یکی از مهم ترین نکته ها در تهیه کباب که متاسفانه بیشتر خانواده ها به آن اهمیتی نمی دهند، نگهداری گوشت خام در دماي مناسب تا پیش از کباب کردن آن است. شما باید گوشت کبابی را حداکثر در دماي 6 تا 8 درجه سانتیگرا
پمپ آب خانگی نیم اسب چدنی ابارا سری PRA
 
پمپ آب محیطی نیم اسب چدنی ابارا سری PRA از جمله پمپ های آب خانگی مناسب برای مصارف خانگی و تقویت فشار آب گرم و سرد  به حساب می آید. پمپ های نیم اسب چدنی  PRA از بدنه مقاوم و کارکردی بی صدا با حجمی کم و سبک ساخته و طراحی شده اند و قادر به پمپاژ سیالات تمیز با حداکثر دماي 80 درجه سانتیگراد و حداکثر فشار 3.7 bar هستند. دور موتور این پمپ ها با مدل های تکفاز و سه فاز 2900rpm  است و مدل های تکفاز آنها دارای محافظ حرارتی ات
پمپ آب خانگی نیم اسب چدنی ابارا سری PRA
 
پمپ آب محیطی نیم اسب چدنی ابارا سری PRA از جمله پمپ های آب خانگی مناسب برای مصارف خانگی و تقویت فشار آب گرم و سرد  به حساب می آید. پمپ های نیم اسب چدنی  PRA از بدنه مقاوم و کارکردی بی صدا با حجمی کم و سبک ساخته و طراحی شده اند و قادر به پمپاژ سیالات تمیز با حداکثر دماي 80 درجه سانتیگراد و حداکثر فشار 3.7 bar هستند. دور موتور این پمپ ها با مدل های تکفاز و سه فاز 2900rpm  است و مدل های تکفاز آنها دارای محافظ حرارتی ات
پمپ آب خانگی نیم اسب چدنی ابارا سری PRA
 
پمپ آب محیطی نیم اسب چدنی ابارا سری PRA از جمله پمپ های آب خانگی مناسب برای مصارف خانگی و تقویت فشار آب گرم و سرد  به حساب می آید. پمپ های نیم اسب چدنی  PRA از بدنه مقاوم و کارکردی بی صدا با حجمی کم و سبک ساخته و طراحی شده اند و قادر به پمپاژ سیالات تمیز با حداکثر دماي 80 درجه سانتیگراد و حداکثر فشار 3.7 bar هستند. دور موتور این پمپ ها با مدل های تکفاز و سه فاز 2900rpm  است و مدل های تکفاز آنها دارای محافظ حرارتی ات
پمپ آب خانگی نیم اسب چدنی ابارا سری PRA
 
پمپ آب محیطی نیم اسب چدنی ابارا سری PRA از جمله پمپ های آب خانگی مناسب برای مصارف خانگی و تقویت فشار آب گرم و سرد  به حساب می آید. پمپ های نیم اسب چدنی  PRA از بدنه مقاوم و کارکردی بی صدا با حجمی کم و سبک ساخته و طراحی شده اند و قادر به پمپاژ سیالات تمیز با حداکثر دماي 80 درجه سانتیگراد و حداکثر فشار 3.7 bar هستند. دور موتور این پمپ ها با مدل های تکفاز و سه فاز 2900rpm  است و مدل های تکفاز آنها دارای محافظ حرارتی ات
پمپ آب خانگی نیم اسب چدنی ابارا سری PRA
 
پمپ آب محیطی نیم اسب چدنی ابارا سری PRA از جمله پمپ های آب خانگی مناسب برای مصارف خانگی و تقویت فشار آب گرم و سرد  به حساب می آید. پمپ های نیم اسب چدنی  PRA از بدنه مقاوم و کارکردی بی صدا با حجمی کم و سبک ساخته و طراحی شده اند و قادر به پمپاژ سیالات تمیز با حداکثر دماي 80 درجه سانتیگراد و حداکثر فشار 3.7 bar هستند. دور موتور این پمپ ها با مدل های تکفاز و سه فاز 2900rpm  است و مدل های تکفاز آنها دارای محافظ حرارتی ات
پمپ آب خانگی نیم اسب چدنی ابارا سری PRA
 
پمپ آب محیطی نیم اسب چدنی ابارا سری PRA از جمله پمپ های آب خانگی مناسب برای مصارف خانگی و تقویت فشار آب گرم و سرد  به حساب می آید. پمپ های نیم اسب چدنی  PRA از بدنه مقاوم و کارکردی بی صدا با حجمی کم و سبک ساخته و طراحی شده اند و قادر به پمپاژ سیالات تمیز با حداکثر دماي 80 درجه سانتیگراد و حداکثر فشار 3.7 bar هستند. دور موتور این پمپ ها با مدل های تکفاز و سه فاز 2900rpm  است و مدل های تکفاز آنها دارای محافظ حرارتی ات
نحوه عیب یابی و تعمیر پکيج ایران رادياتور: افرادی که داری پکيج دیواری ایران رادياتور می باشند، عیب یابی و تعمیر پکيج ایران رادياتور یکی از مسائلی است که ذهن افراد را به خود مشغول کرده است. در این مقالهمیخواهیم چند نکته اساسی را یه شما آموزش دهیم. با ما همراه باشید.? ادامه مطلب.
به دنبال تعمیر کار پکيج در تهران هستید؟ در رابطه با پیدا کردن و انتخاب تعمیرکار پکيج در تهران باید به چند نکته توجه داشته باشید. از جمله تعرفه تعمیرات پکيج دریافتی توسط او و نرخ اتحادیه تعمیر پکيج تهران و خدمات تعمیر پکيج شبانه روزی در تهران اینجا. و همچنین رعایت کردن تعرفه تعمیرات پکيج 98سرویس پکيج با مشاهده خرابی و مشکلات پکيج اولین کار پیدا کردن یک تعمیرکار پکيج حرفه ای و مجرب هست. جای نگرانی نیست. امروزه با توجه به گسترش استفاده از خ
پمپ های سانتریفیوژ لوارا جهت استفاده در آبهای گرم و سرد، میعانات و آب نمک به کار می رود. این پمپ ها قادرند مایعات تا دماي 140 درجه سانتی گراد را تحمل کنند و حداکثر فشار کاری در این پمپ ها 55بار می باشد.حداکثر ظرفیت آبدهی در پمپ آب سانتریفیوژ لوارا سری MPB 340 متر مکعب و میزان ارتفاع آن، حداکثر 500 متر می باشد. این سری از پمپ ها دارای طراحی ماژولار می باشند که با استفاده از این ویژگی قابلیت تعویض مولفه ها ی پمپ، وجود دارد. به همین ترتیب و با استناد به هم
پمپ های سانتریفیوژ لوارا جهت استفاده در آبهای گرم و سرد، میعانات و آب نمک به کار می رود. این پمپ ها قادرند مایعات تا دماي 140 درجه سانتی گراد را تحمل کنند و حداکثر فشار کاری در این پمپ ها 55بار می باشد.حداکثر ظرفیت آبدهی در پمپ آب سانتریفیوژ لوارا سری MPB 340 متر مکعب و میزان ارتفاع آن، حداکثر 500 متر می باشد. این سری از پمپ ها دارای طراحی ماژولار می باشند که با استفاده از این ویژگی قابلیت تعویض مولفه ها ی پمپ، وجود دارد. به همین ترتیب و با استناد به هم
پمپ های سانتریفیوژ لوارا جهت استفاده در آبهای گرم و سرد، میعانات و آب نمک به کار می رود. این پمپ ها قادرند مایعات تا دماي 140 درجه سانتی گراد را تحمل کنند و حداکثر فشار کاری در این پمپ ها 55بار می باشد.حداکثر ظرفیت آبدهی در پمپ آب سانتریفیوژ لوارا سری MPB 340 متر مکعب و میزان ارتفاع آن، حداکثر 500 متر می باشد. این سری از پمپ ها دارای طراحی ماژولار می باشند که با استفاده از این ویژگی قابلیت تعویض مولفه ها ی پمپ، وجود دارد. به همین ترتیب و با استناد به هم
پمپ های سانتریفیوژ لوارا جهت استفاده در آبهای گرم و سرد، میعانات و آب نمک به کار می رود. این پمپ ها قادرند مایعات تا دماي 140 درجه سانتی گراد را تحمل کنند و حداکثر فشار کاری در این پمپ ها 55بار می باشد.حداکثر ظرفیت آبدهی در پمپ آب سانتریفیوژ لوارا سری MPB 340 متر مکعب و میزان ارتفاع آن، حداکثر 500 متر می باشد. این سری از پمپ ها دارای طراحی ماژولار می باشند که با استفاده از این ویژگی قابلیت تعویض مولفه ها ی پمپ، وجود دارد. به همین ترتیب و با استناد به هم
پمپ های سانتریفیوژ لوارا جهت استفاده در آبهای گرم و سرد، میعانات و آب نمک به کار می رود. این پمپ ها قادرند مایعات تا دماي 140 درجه سانتی گراد را تحمل کنند و حداکثر فشار کاری در این پمپ ها 55بار می باشد.حداکثر ظرفیت آبدهی در پمپ آب سانتریفیوژ لوارا سری MPB 340 متر مکعب و میزان ارتفاع آن، حداکثر 500 متر می باشد. این سری از پمپ ها دارای طراحی ماژولار می باشند که با استفاده از این ویژگی قابلیت تعویض مولفه ها ی پمپ، وجود دارد. به همین ترتیب و با استناد به هم
پمپ های سانتریفیوژ لوارا جهت استفاده در آبهای گرم و سرد، میعانات و آب نمک به کار می رود. این پمپ ها قادرند مایعات تا دماي 140 درجه سانتی گراد را تحمل کنند و حداکثر فشار کاری در این پمپ ها 55بار می باشد.حداکثر ظرفیت آبدهی در پمپ آب سانتریفیوژ لوارا سری MPB 340 متر مکعب و میزان ارتفاع آن، حداکثر 500 متر می باشد. این سری از پمپ ها دارای طراحی ماژولار می باشند که با استفاده از این ویژگی قابلیت تعویض مولفه ها ی پمپ، وجود دارد. به همین ترتیب و با استناد به هم
پمپ های سانتریفیوژ لوارا جهت استفاده در آبهای گرم و سرد، میعانات و آب نمک به کار می رود. این پمپ ها قادرند مایعات تا دماي 140 درجه سانتی گراد را تحمل کنند و حداکثر فشار کاری در این پمپ ها 55بار می باشد.حداکثر ظرفیت آبدهی در پمپ آب سانتریفیوژ لوارا سری MPB 340 متر مکعب و میزان ارتفاع آن، حداکثر 500 متر می باشد. این سری از پمپ ها دارای طراحی ماژولار می باشند که با استفاده از این ویژگی قابلیت تعویض مولفه ها ی پمپ، وجود دارد. به همین ترتیب و با استناد به هم
پمپ های سانتریفیوژ لوارا جهت استفاده در آبهای گرم و سرد، میعانات و آب نمک به کار می رود. این پمپ ها قادرند مایعات تا دماي 140 درجه سانتی گراد را تحمل کنند و حداکثر فشار کاری در این پمپ ها 55بار می باشد.حداکثر ظرفیت آبدهی در پمپ آب سانتریفیوژ لوارا سری MPB 340 متر مکعب و میزان ارتفاع آن، حداکثر 500 متر می باشد. این سری از پمپ ها دارای طراحی ماژولار می باشند که با استفاده از این ویژگی قابلیت تعویض مولفه ها ی پمپ، وجود دارد. به همین ترتیب و با استناد به هم
پمپ های سانتریفیوژ لوارا جهت استفاده در آبهای گرم و سرد، میعانات و آب نمک به کار می رود. این پمپ ها قادرند مایعات تا دماي 140 درجه سانتی گراد را تحمل کنند و حداکثر فشار کاری در این پمپ ها 55بار می باشد.حداکثر ظرفیت آبدهی در پمپ آب سانتریفیوژ لوارا سری MPB 340 متر مکعب و میزان ارتفاع آن، حداکثر 500 متر می باشد. این سری از پمپ ها دارای طراحی ماژولار می باشند که با استفاده از این ویژگی قابلیت تعویض مولفه ها ی پمپ، وجود دارد. به همین ترتیب و با استناد به هم
پمپ های سانتریفیوژ لوارا جهت استفاده در آبهای گرم و سرد، میعانات و آب نمک به کار می رود. این پمپ ها قادرند مایعات تا دماي 140 درجه سانتی گراد را تحمل کنند و حداکثر فشار کاری در این پمپ ها 55بار می باشد.حداکثر ظرفیت آبدهی در پمپ آب سانتریفیوژ لوارا سری MPB 340 متر مکعب و میزان ارتفاع آن، حداکثر 500 متر می باشد. این سری از پمپ ها دارای طراحی ماژولار می باشند که با استفاده از این ویژگی قابلیت تعویض مولفه ها ی پمپ، وجود دارد. به همین ترتیب و با استناد به هم
پمپ آب خانگی چدنی ابارا سری AGA
 
الکتروپمپ خودمکش چدنی ابارا سری AGA جز پمپ های آب خانگی پرکاربرد جهت تقویت و افزایش فشار آب ، آبیاری ، تخلیه استخرها ،  مصارف خانگی ، کارواش و پمپاژ آب تمیز با حداکثر دماي 45 درجه سانتیگراد می باشد. بدنه پمپ آب جتی AGA ابارا از استحکام بالایی برخوردار می باشد و فشار آب کافی را برای مصارف مورد نظر تامین می کند. پروانه این پمپ ها از نوع سانتریفیوژ بسته است و جنس آن در مدل های AGA 0.60,0.75,1.00 از جنس تکنو پلیمر و در سایر مد
پمپ آب خانگی چدنی ابارا سری AGA
 
الکتروپمپ خودمکش چدنی ابارا سری AGA جز پمپ های آب خانگی پرکاربرد جهت تقویت و افزایش فشار آب ، آبیاری ، تخلیه استخرها ،  مصارف خانگی ، کارواش و پمپاژ آب تمیز با حداکثر دماي 45 درجه سانتیگراد می باشد. بدنه پمپ آب جتی AGA ابارا از استحکام بالایی برخوردار می باشد و فشار آب کافی را برای مصارف مورد نظر تامین می کند. پروانه این پمپ ها از نوع سانتریفیوژ بسته است و جنس آن در مدل های AGA 0.60,0.75,1.00 از جنس تکنو پلیمر و در سایر مد
پمپ آب خانگی چدنی ابارا سری AGA
 
الکتروپمپ خودمکش چدنی ابارا سری AGA جز پمپ های آب خانگی پرکاربرد جهت تقویت و افزایش فشار آب ، آبیاری ، تخلیه استخرها ،  مصارف خانگی ، کارواش و پمپاژ آب تمیز با حداکثر دماي 45 درجه سانتیگراد می باشد. بدنه پمپ آب جتی AGA ابارا از استحکام بالایی برخوردار می باشد و فشار آب کافی را برای مصارف مورد نظر تامین می کند. پروانه این پمپ ها از نوع سانتریفیوژ بسته است و جنس آن در مدل های AGA 0.60,0.75,1.00 از جنس تکنو پلیمر و در سایر مد
پمپ آب خانگی چدنی ابارا سری AGA
 
الکتروپمپ خودمکش چدنی ابارا سری AGA جز پمپ های آب خانگی پرکاربرد جهت تقویت و افزایش فشار آب ، آبیاری ، تخلیه استخرها ،  مصارف خانگی ، کارواش و پمپاژ آب تمیز با حداکثر دماي 45 درجه سانتیگراد می باشد. بدنه پمپ آب جتی AGA ابارا از استحکام بالایی برخوردار می باشد و فشار آب کافی را برای مصارف مورد نظر تامین می کند. پروانه این پمپ ها از نوع سانتریفیوژ بسته است و جنس آن در مدل های AGA 0.60,0.75,1.00 از جنس تکنو پلیمر و در سایر مد
پمپ آب خانگی چدنی ابارا سری AGA
 
الکتروپمپ خودمکش چدنی ابارا سری AGA جز پمپ های آب خانگی پرکاربرد جهت تقویت و افزایش فشار آب ، آبیاری ، تخلیه استخرها ،  مصارف خانگی ، کارواش و پمپاژ آب تمیز با حداکثر دماي 45 درجه سانتیگراد می باشد. بدنه پمپ آب جتی AGA ابارا از استحکام بالایی برخوردار می باشد و فشار آب کافی را برای مصارف مورد نظر تامین می کند. پروانه این پمپ ها از نوع سانتریفیوژ بسته است و جنس آن در مدل های AGA 0.60,0.75,1.00 از جنس تکنو پلیمر و در سایر مد
پمپ آب خانگی چدنی ابارا سری AGA
 
الکتروپمپ خودمکش چدنی ابارا سری AGA جز پمپ های آب خانگی پرکاربرد جهت تقویت و افزایش فشار آب ، آبیاری ، تخلیه استخرها ،  مصارف خانگی ، کارواش و پمپاژ آب تمیز با حداکثر دماي 45 درجه سانتیگراد می باشد. بدنه پمپ آب جتی AGA ابارا از استحکام بالایی برخوردار می باشد و فشار آب کافی را برای مصارف مورد نظر تامین می کند. پروانه این پمپ ها از نوع سانتریفیوژ بسته است و جنس آن در مدل های AGA 0.60,0.75,1.00 از جنس تکنو پلیمر و در سایر مد
پمپ آب خانگی چدنی ابارا سری AGA
 
الکتروپمپ خودمکش چدنی ابارا سری AGA جز پمپ های آب خانگی پرکاربرد جهت تقویت و افزایش فشار آب ، آبیاری ، تخلیه استخرها ،  مصارف خانگی ، کارواش و پمپاژ آب تمیز با حداکثر دماي 45 درجه سانتیگراد می باشد. بدنه پمپ آب جتی AGA ابارا از استحکام بالایی برخوردار می باشد و فشار آب کافی را برای مصارف مورد نظر تامین می کند. پروانه این پمپ ها از نوع سانتریفیوژ بسته است و جنس آن در مدل های AGA 0.60,0.75,1.00 از جنس تکنو پلیمر و در سایر مد
پمپ آب خانگی چدنی ابارا سری AGA
 
الکتروپمپ خودمکش چدنی ابارا سری AGA جز پمپ های آب خانگی پرکاربرد جهت تقویت و افزایش فشار آب ، آبیاری ، تخلیه استخرها ،  مصارف خانگی ، کارواش و پمپاژ آب تمیز با حداکثر دماي 45 درجه سانتیگراد می باشد. بدنه پمپ آب جتی AGA ابارا از استحکام بالایی برخوردار می باشد و فشار آب کافی را برای مصارف مورد نظر تامین می کند. پروانه این پمپ ها از نوع سانتریفیوژ بسته است و جنس آن در مدل های AGA 0.60,0.75,1.00 از جنس تکنو پلیمر و در سایر مد
پمپ آب خانگی چدنی ابارا سری AGA
 
الکتروپمپ خودمکش چدنی ابارا سری AGA جز پمپ های آب خانگی پرکاربرد جهت تقویت و افزایش فشار آب ، آبیاری ، تخلیه استخرها ،  مصارف خانگی ، کارواش و پمپاژ آب تمیز با حداکثر دماي 45 درجه سانتیگراد می باشد. بدنه پمپ آب جتی AGA ابارا از استحکام بالایی برخوردار می باشد و فشار آب کافی را برای مصارف مورد نظر تامین می کند. پروانه این پمپ ها از نوع سانتریفیوژ بسته است و جنس آن در مدل های AGA 0.60,0.75,1.00 از جنس تکنو پلیمر و در سایر مد
پمپ آب خانگی چدنی ابارا سری AGA
 
الکتروپمپ خودمکش چدنی ابارا سری AGA جز پمپ های آب خانگی پرکاربرد جهت تقویت و افزایش فشار آب ، آبیاری ، تخلیه استخرها ،  مصارف خانگی ، کارواش و پمپاژ آب تمیز با حداکثر دماي 45 درجه سانتیگراد می باشد. بدنه پمپ آب جتی AGA ابارا از استحکام بالایی برخوردار می باشد و فشار آب کافی را برای مصارف مورد نظر تامین می کند. پروانه این پمپ ها از نوع سانتریفیوژ بسته است و جنس آن در مدل های AGA 0.60,0.75,1.00 از جنس تکنو پلیمر و در سایر مد
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

درب اتوماتیک شیشه ای - کرکره برقی اتوماتیک - پرشیا در زوپ ادبی معرفی پرژکتور بنکیو وبلاگ کتابخانه عمومی شهدای سنجان حامیان پروفسور قربانعلی اسدی اينفوگرافي هاي جالب یکتا:رفقا دارند برای ظهور امام عصر(ع) یارگیری میکنند Space Science علم فضایی