سرخ مو یهود

نتایج جستجو برای عبارت :

سرخ مو یهود

انتقام سخت یعنی ریشه کن گردد يهود/خیبری در پیش باشد از برآل سعود/غرب وآمریکای خائن هست ابلیس زمان/میرسد سوی مسلمان چون جنایاتش فرود/ریشه هرفتنه ای هم گشته شیطان رجیم/فتنه راطوفان نمایدآتشی ازجنس دود/دشمنان ازروی کینه ضربه برحیدر زدند/برشهیدکربلایی باهمه یاران درود/انقلاب کشورمابا خمینی جاودان/جانشینش رهبری شد معدن خوبی وجود/لشکری آماده باش حضرت سیدعلی/میزندبرقلب فتنه یاورانش زود زود/روی سربند ولایت یاحسین وفاطمه/جمع کرده دشمنیها با تم
انتقام سخت یعنی ریشه کن گردد يهود/خیبری در پیش باشد از برآل سعود/غرب وآمریکای خائن هست ابلیس زمان/میرسد سوی مسلمان چون جنایاتش فرود/ریشه هرفتنه ای هم گشته شیطان رجیم/فتنه راطوفان نمایدآتشی ازجنس دود/دشمنان ازروی کینه ضربه برحیدر زدند/برشهیدکربلایی باهمه یاران درود/انقلاب کشورمابا خمینی جاودان/جانشینش رهبری شد معدن خوبی وجود/لشکری آماده باش حضرت سیدعلی/میزندبرقلب فتنه یاورانش زود زود/روی سربند ولایت یاحسین وفاطمه/جمع کرده دشمنیها با تم
انتقام سخت یعنی ریشه کن گردد يهود/خیبری در پیش باشد از برآل سعود/غرب وآمریکای خائن هست ابلیس زمان/میرسد سوی مسلمان چون جنایاتش فرود/ریشه هرفتنه ای هم گشته شیطان رجیم/فتنه راطوفان نمایدآتشی ازجنس دود/دشمنان ازروی کینه ضربه برحیدر زدند/برشهیدکربلایی باهمه یاران درود/انقلاب کشورمابا خمینی جاودان/جانشینش رهبری شد معدن خوبی وجود/لشکری آماده باش حضرت سیدعلی/میزندبرقلب فتنه یاورانش زود زود/روی سربند ولایت یاحسین وفاطمه/جمع کرده دشمنیها با تم
انتقام سخت یعنی ریشه کن گردد يهود/خیبری در پیش باشد از برآل سعود/غرب وآمریکای خائن هست ابلیس زمان/میرسد سوی مسلمان چون جنایاتش فرود/ریشه هرفتنه ای هم گشته شیطان رجیم/فتنه راطوفان نمایدآتشی ازجنس دود/دشمنان ازروی کینه ضربه برحیدر زدند/برشهیدکربلایی باهمه یاران درود/انقلاب کشورمابا خمینی جاودان/جانشینش رهبری شد معدن خوبی وجود/لشکری آماده باش حضرت سیدعلی/میزندبرقلب فتنه یاورانش زود زود/روی سربند ولایت یاحسین وفاطمه/جمع کرده دشمنیها با تم
انتقام سخت یعنی ریشه کن گردد يهود/خیبری در پیش باشد از برآل سعود/غرب وآمریکای خائن هست ابلیس زمان/میرسد سوی مسلمان چون جنایاتش فرود/ریشه هرفتنه ای هم گشته شیطان رجیم/فتنه راطوفان نمایدآتشی ازجنس دود/دشمنان ازروی کینه ضربه برحیدر زدند/برشهیدکربلایی باهمه یاران درود/انقلاب کشورمابا خمینی جاودان/جانشینش رهبری شد معدن خوبی وجود/لشکری آماده باش حضرت سیدعلی/میزندبرقلب فتنه یاورانش زود زود/روی سربند ولایت یاحسین وفاطمه/جمع کرده دشمنیها با تم
انتقام سخت یعنی ریشه کن گردد يهود/خیبری در پیش باشد از برآل سعود/غرب وآمریکای خائن هست ابلیس زمان/میرسد سوی مسلمان چون جنایاتش فرود/ریشه هرفتنه ای هم گشته شیطان رجیم/فتنه راطوفان نمایدآتشی ازجنس دود/دشمنان ازروی کینه ضربه برحیدر زدند/برشهیدکربلایی باهمه یاران درود/انقلاب کشورمابا خمینی جاودان/جانشینش رهبری شد معدن خوبی وجود/لشکری آماده باش حضرت سیدعلی/میزندبرقلب فتنه یاورانش زود زود/روی سربند ولایت یاحسین وفاطمه/جمع کرده دشمنیها با تم
انتقام سخت یعنی ریشه کن گردد يهود/خیبری در پیش باشد از برآل سعود/غرب وآمریکای خائن هست ابلیس زمان/میرسد سوی مسلمان چون جنایاتش فرود/ریشه هرفتنه ای هم گشته شیطان رجیم/فتنه راطوفان نمایدآتشی ازجنس دود/دشمنان ازروی کینه ضربه برحیدر زدند/برشهیدکربلایی باهمه یاران درود/انقلاب کشورمابا خمینی جاودان/جانشینش رهبری شد معدن خوبی وجود/لشکری آماده باش حضرت سیدعلی/میزندبرقلب فتنه یاورانش زود زود/روی سربند ولایت یاحسین وفاطمه/جمع کرده دشمنیها با تم
انتقام سخت یعنی ریشه کن گردد يهود/خیبری در پیش باشد از برآل سعود/غرب وآمریکای خائن هست ابلیس زمان/میرسد سوی مسلمان چون جنایاتش فرود/ریشه هرفتنه ای هم گشته شیطان رجیم/فتنه راطوفان نمایدآتشی ازجنس دود/دشمنان ازروی کینه ضربه برحیدر زدند/برشهیدکربلایی باهمه یاران درود/انقلاب کشورمابا خمینی جاودان/جانشینش رهبری شد معدن خوبی وجود/لشکری آماده باش حضرت سیدعلی/میزندبرقلب فتنه یاورانش زود زود/روی سربند ولایت یاحسین وفاطمه/جمع کرده دشمنیها با تم
انتقام سخت یعنی ریشه کن گردد يهود/خیبری در پیش باشد از برآل سعود/غرب وآمریکای خائن هست ابلیس زمان/میرسد سوی مسلمان چون جنایاتش فرود/ریشه هرفتنه ای هم گشته شیطان رجیم/فتنه راطوفان نمایدآتشی ازجنس دود/دشمنان ازروی کینه ضربه برحیدر زدند/برشهیدکربلایی باهمه یاران درود/انقلاب کشورمابا خمینی جاودان/جانشینش رهبری شد معدن خوبی وجود/لشکری آماده باش حضرت سیدعلی/میزندبرقلب فتنه یاورانش زود زود/روی سربند ولایت یاحسین وفاطمه/جمع کرده دشمنیها با تم
انتقام سخت یعنی ریشه کن گردد يهود/خیبری در پیش باشد از برآل سعود/غرب وآمریکای خائن هست ابلیس زمان/میرسد سوی مسلمان چون جنایاتش فرود/ریشه هرفتنه ای هم گشته شیطان رجیم/فتنه راطوفان نمایدآتشی ازجنس دود/دشمنان ازروی کینه ضربه برحیدر زدند/برشهیدکربلایی باهمه یاران درود/انقلاب کشورمابا خمینی جاودان/جانشینش رهبری شد معدن خوبی وجود/لشکری آماده باش حضرت سیدعلی/میزندبرقلب فتنه یاورانش زود زود/روی سربند ولایت یاحسین وفاطمه/جمع کرده دشمنیها با تم
انتقام سخت یعنی ریشه کن گردد يهود/خیبری در پیش باشد از برآل سعود/غرب وآمریکای خائن هست ابلیس زمان/میرسد سوی مسلمان چون جنایاتش فرود/ریشه هرفتنه ای هم گشته شیطان رجیم/فتنه راطوفان نمایدآتشی ازجنس دود/دشمنان ازروی کینه ضربه برحیدر زدند/برشهیدکربلایی باهمه یاران درود/انقلاب کشورمابا خمینی جاودان/جانشینش رهبری شد معدن خوبی وجود/لشکری آماده باش حضرت سیدعلی/میزندبرقلب فتنه یاورانش زود زود/روی سربند ولایت یاحسین وفاطمه/جمع کرده دشمنیها با تم
انتقام سخت یعنی ریشه کن گردد يهود/خیبری در پیش باشد از برآل سعود/غرب وآمریکای خائن هست ابلیس زمان/میرسد سوی مسلمان چون جنایاتش فرود/ریشه هرفتنه ای هم گشته شیطان رجیم/فتنه راطوفان نمایدآتشی ازجنس دود/دشمنان ازروی کینه ضربه برحیدر زدند/برشهیدکربلایی باهمه یاران درود/انقلاب کشورمابا خمینی جاودان/جانشینش رهبری شد معدن خوبی وجود/لشکری آماده باش حضرت سیدعلی/میزندبرقلب فتنه یاورانش زود زود/روی سربند ولایت یاحسین وفاطمه/جمع کرده دشمنیها با تم
انتقام سخت یعنی ریشه کن گردد يهود/خیبری در پیش باشد از برآل سعود/غرب وآمریکای خائن هست ابلیس زمان/میرسد سوی مسلمان چون جنایاتش فرود/ریشه هرفتنه ای هم گشته شیطان رجیم/فتنه راطوفان نمایدآتشی ازجنس دود/دشمنان ازروی کینه ضربه برحیدر زدند/برشهیدکربلایی باهمه یاران درود/انقلاب کشورمابا خمینی جاودان/جانشینش رهبری شد معدن خوبی وجود/لشکری آماده باش حضرت سیدعلی/میزندبرقلب فتنه یاورانش زود زود/روی سربند ولایت یاحسین وفاطمه/جمع کرده دشمنیها با تم
انتقام سخت یعنی ریشه کن گردد يهود/خیبری در پیش باشد از برآل سعود/غرب وآمریکای خائن هست ابلیس زمان/میرسد سوی مسلمان چون جنایاتش فرود/ریشه هرفتنه ای هم گشته شیطان رجیم/فتنه راطوفان نمایدآتشی ازجنس دود/دشمنان ازروی کینه ضربه برحیدر زدند/برشهیدکربلایی باهمه یاران درود/انقلاب کشورمابا خمینی جاودان/جانشینش رهبری شد معدن خوبی وجود/لشکری آماده باش حضرت سیدعلی/میزندبرقلب فتنه یاورانش زود زود/روی سربند ولایت یاحسین وفاطمه/جمع کرده دشمنیها با تم
انتقام سخت یعنی ریشه کن گردد يهود/خیبری در پیش باشد از برآل سعود/غرب وآمریکای خائن هست ابلیس زمان/میرسد سوی مسلمان چون جنایاتش فرود/ریشه هرفتنه ای هم گشته شیطان رجیم/فتنه راطوفان نمایدآتشی ازجنس دود/دشمنان ازروی کینه ضربه برحیدر زدند/برشهیدکربلایی باهمه یاران درود/انقلاب کشورمابا خمینی جاودان/جانشینش رهبری شد معدن خوبی وجود/لشکری آماده باش حضرت سیدعلی/میزندبرقلب فتنه یاورانش زود زود/روی سربند ولایت یاحسین وفاطمه/جمع کرده دشمنیها با تم
انتقام سخت یعنی ریشه کن گردد يهود/خیبری در پیش باشد از برآل سعود/غرب وآمریکای خائن هست ابلیس زمان/میرسد سوی مسلمان چون جنایاتش فرود/ریشه هرفتنه ای هم گشته شیطان رجیم/فتنه راطوفان نمایدآتشی ازجنس دود/دشمنان ازروی کینه ضربه برحیدر زدند/برشهیدکربلایی باهمه یاران درود/انقلاب کشورمابا خمینی جاودان/جانشینش رهبری شد معدن خوبی وجود/لشکری آماده باش حضرت سیدعلی/میزندبرقلب فتنه یاورانش زود زود/روی سربند ولایت یاحسین وفاطمه/جمع کرده دشمنیها با تم
قدس هم درانتظارشیعیان وخیبر است/مرهم دردفلسطین آن نبردآخر است/قبه الصخره زاحمد یادگار انبیاست/قبله گاه اول مادست قومی کافراست/محواسرائیل غاصب آرمان مسلمین/شرمطلق جایگاهش ظلمهای دیگراست/غرب وآمریکای خائن حامی قوم يهود/در شقاوت سوی دنیادرمقام برتراست/فجرپیروزی ایران ریشه کن سازد يهود/فتح قدس ومرگ دشمن آرمان کشوراست/رحمت حق برخمینی با شهیدان خدا/بهراین فتح الهی فوج فوجی لشکراست/مسلمین آماده باش حضرت سیدعلی/وحدت وخلق حماسه درکلام رهبراس
قدس هم درانتظارشیعیان وخیبر است/مرهم دردفلسطین آن نبردآخر است/قبه الصخره زاحمد یادگار انبیاست/قبله گاه اول مادست قومی کافراست/محواسرائیل غاصب آرمان مسلمین/شرمطلق جایگاهش ظلمهای دیگراست/غرب وآمریکای خائن حامی قوم يهود/در شقاوت سوی دنیادرمقام برتراست/فجرپیروزی ایران ریشه کن سازد يهود/فتح قدس ومرگ دشمن آرمان کشوراست/رحمت حق برخمینی با شهیدان خدا/بهراین فتح الهی فوج فوجی لشکراست/مسلمین آماده باش حضرت سیدعلی/وحدت وخلق حماسه درکلام رهبراس
قدس هم درانتظارشیعیان وخیبر است/مرهم دردفلسطین آن نبردآخر است/قبه الصخره زاحمد یادگار انبیاست/قبله گاه اول مادست قومی کافراست/محواسرائیل غاصب آرمان مسلمین/شرمطلق جایگاهش ظلمهای دیگراست/غرب وآمریکای خائن حامی قوم يهود/در شقاوت سوی دنیادرمقام برتراست/فجرپیروزی ایران ریشه کن سازد يهود/فتح قدس ومرگ دشمن آرمان کشوراست/رحمت حق برخمینی با شهیدان خدا/بهراین فتح الهی فوج فوجی لشکراست/مسلمین آماده باش حضرت سیدعلی/وحدت وخلق حماسه درکلام رهبراس
قدس هم درانتظارشیعیان وخیبر است/مرهم دردفلسطین آن نبردآخر است/قبه الصخره زاحمد یادگار انبیاست/قبله گاه اول مادست قومی کافراست/محواسرائیل غاصب آرمان مسلمین/شرمطلق جایگاهش ظلمهای دیگراست/غرب وآمریکای خائن حامی قوم يهود/در شقاوت سوی دنیادرمقام برتراست/فجرپیروزی ایران ریشه کن سازد يهود/فتح قدس ومرگ دشمن آرمان کشوراست/رحمت حق برخمینی با شهیدان خدا/بهراین فتح الهی فوج فوجی لشکراست/مسلمین آماده باش حضرت سیدعلی/وحدت وخلق حماسه درکلام رهبراس
قدس هم درانتظارشیعیان وخیبر است/مرهم دردفلسطین آن نبردآخر است/قبه الصخره زاحمد یادگار انبیاست/قبله گاه اول مادست قومی کافراست/محواسرائیل غاصب آرمان مسلمین/شرمطلق جایگاهش ظلمهای دیگراست/غرب وآمریکای خائن حامی قوم يهود/در شقاوت سوی دنیادرمقام برتراست/فجرپیروزی ایران ریشه کن سازد يهود/فتح قدس ومرگ دشمن آرمان کشوراست/رحمت حق برخمینی با شهیدان خدا/بهراین فتح الهی فوج فوجی لشکراست/مسلمین آماده باش حضرت سیدعلی/وحدت وخلق حماسه درکلام رهبراس
 
به گزارش خبرنگار پایگاه تحلیلی - خبری تاریخ تطبیقی؛ يهود در بدل سازی نقش بسزایی داشته و حتی برای اهل بیت(ع) نیز بدل سازی کرده اند؛
 
آنچه دانستن آن مهم است و از فعل ائمه(ع) می‌توان فهمید، این است که یک آرامش در حاکمیت نسبت به دین ایجاد کنند تا مرکزیتِ تربیت، بتواند نیرو تربیت کند و این تصمیم ائمه(ع) را يهودیان به‌خوبی فهمیده بودند.
 
يهودیان برای مقابله با این هدف ائمه اطهار(ع) دو کار را در پیش می‌گیرند: 1- این آرامشی را که برقرار است و در طی آ
به یاد آر وقتی که خدا فرمود : 
ای عیسی همانا من روح تو را قبض نموده و 
به سوی آسمان قرب خود بالا برم و 
تو را پاک و منزه از معاشرت و آلایش کافران گردانم و
پیروان تو را بر کافران تا روز قیامت برتری دهم 
آن گاه بازگشت شما به سوی من خواهد بود
پس به حق حکم کنم در آنچه برسر آن با هم به نزاع بر می خاستید .
پس آن گروهی را که کافر شدند به عذابی سخت در دنیا و آخرت
معذب گردانم و برای نجاتشان هیچ کس به آنها مدد و یاری نخواهد کرد .
 
55 و 56 آل عمران .
 
پس ای کافران
به یاد آر وقتی که خدا فرمود : 
ای عیسی همانا من روح تو را قبض نموده و 
به سوی آسمان قرب خود بالا برم و 
تو را پاک و منزه از معاشرت و آلایش کافران گردانم و
پیروان تو را بر کافران تا روز قیامت برتری دهم 
آن گاه بازگشت شما به سوی من خواهد بود
پس به حق حکم کنم در آنچه برسر آن با هم به نزاع بر می خاستید .
پس آن گروهی را که کافر شدند به عذابی سخت در دنیا و آخرت
معذب گردانم و برای نجاتشان هیچ کس به آنها مدد و یاری نخواهد کرد .
 
55 و 56 آل عمران .
 
پس ای کافران
به یاد آر وقتی که خدا فرمود : 
ای عیسی همانا من روح تو را قبض نموده و 
به سوی آسمان قرب خود بالا برم و 
تو را پاک و منزه از معاشرت و آلایش کافران گردانم و
پیروان تو را بر کافران تا روز قیامت برتری دهم 
آن گاه بازگشت شما به سوی من خواهد بود
پس به حق حکم کنم در آنچه برسر آن با هم به نزاع بر می خاستید .
پس آن گروهی را که کافر شدند به عذابی سخت در دنیا و آخرت
معذب گردانم و برای نجاتشان هیچ کس به آنها مدد و یاری نخواهد کرد .
 
55 و 56 آل عمران .
 
پس ای کافران
به یاد آر وقتی که خدا فرمود : 
ای عیسی همانا من روح تو را قبض نموده و 
به سوی آسمان قرب خود بالا برم و 
تو را پاک و منزه از معاشرت و آلایش کافران گردانم و
پیروان تو را بر کافران تا روز قیامت برتری دهم 
آن گاه بازگشت شما به سوی من خواهد بود
پس به حق حکم کنم در آنچه برسر آن با هم به نزاع بر می خاستید .
پس آن گروهی را که کافر شدند به عذابی سخت در دنیا و آخرت
معذب گردانم و برای نجاتشان هیچ کس به آنها مدد و یاری نخواهد کرد .
 
55 و 56 آل عمران .
 
پس ای کافران
به یاد آر وقتی که خدا فرمود : 
ای عیسی همانا من روح تو را قبض نموده و 
به سوی آسمان قرب خود بالا برم و 
تو را پاک و منزه از معاشرت و آلایش کافران گردانم و
پیروان تو را بر کافران تا روز قیامت برتری دهم 
آن گاه بازگشت شما به سوی من خواهد بود
پس به حق حکم کنم در آنچه برسر آن با هم به نزاع بر می خاستید .
پس آن گروهی را که کافر شدند به عذابی سخت در دنیا و آخرت
معذب گردانم و برای نجاتشان هیچ کس به آنها مدد و یاری نخواهد کرد .
 
55 و 56 آل عمران .
 
پس ای کافران
به یاد آر وقتی که خدا فرمود : 
ای عیسی همانا من روح تو را قبض نموده و 
به سوی آسمان قرب خود بالا برم و 
تو را پاک و منزه از معاشرت و آلایش کافران گردانم و
پیروان تو را بر کافران تا روز قیامت برتری دهم 
آن گاه بازگشت شما به سوی من خواهد بود
پس به حق حکم کنم در آنچه برسر آن با هم به نزاع بر می خاستید .
پس آن گروهی را که کافر شدند به عذابی سخت در دنیا و آخرت
معذب گردانم و برای نجاتشان هیچ کس به آنها مدد و یاری نخواهد کرد .
 
55 و 56 آل عمران .
 
پس ای کافران
به یاد آر وقتی که خدا فرمود : 
ای عیسی همانا من روح تو را قبض نموده و 
به سوی آسمان قرب خود بالا برم و 
تو را پاک و منزه از معاشرت و آلایش کافران گردانم و
پیروان تو را بر کافران تا روز قیامت برتری دهم 
آن گاه بازگشت شما به سوی من خواهد بود
پس به حق حکم کنم در آنچه برسر آن با هم به نزاع بر می خاستید .
پس آن گروهی را که کافر شدند به عذابی سخت در دنیا و آخرت
معذب گردانم و برای نجاتشان هیچ کس به آنها مدد و یاری نخواهد کرد .
 
55 و 56 آل عمران .
 
پس ای کافران
به یاد آر وقتی که خدا فرمود : 
ای عیسی همانا من روح تو را قبض نموده و 
به سوی آسمان قرب خود بالا برم و 
تو را پاک و منزه از معاشرت و آلایش کافران گردانم و
پیروان تو را بر کافران تا روز قیامت برتری دهم 
آن گاه بازگشت شما به سوی من خواهد بود
پس به حق حکم کنم در آنچه برسر آن با هم به نزاع بر می خاستید .
پس آن گروهی را که کافر شدند به عذابی سخت در دنیا و آخرت
معذب گردانم و برای نجاتشان هیچ کس به آنها مدد و یاری نخواهد کرد .
 
55 و 56 آل عمران .
 
پس ای کافران
 
به گزارش خبرنگار پایگاه تحلیلی - خبری تاریخ تطبیقی؛ يهودیان همواره در تلاش برای نفوذ در تشکیلات مسیحیان بودند که در ادامه نمونه ای از آن را از نظر می گذارنید؛
 
نفوذ يهودیان در تشکیلات مسیحیان توهم نیست بلکه عین واقعیت است.
 
همان اوایلِ دوران مسیحیّت، يهود با نفوذ دادن پولَس در میان آن‌ها، جهان مسیحیّت را با کمال زیرکی در اختیار گرفت. پولس با ظرافت تمام محتوای انجیل را تغییر داد تا جایی که حتّی نام قدس در منابع مسیحی(عهد جدید) گاه يهودیّ
حکومت سازان کتابی ی می باشد
که توســــط سرگئی نیلوس نگاشته شده
است.
موضوع فرعی کتاب پروتکل سران يهود است.
که داری 24 پروتکل می باشد.
لذا نویسنده ی کتاب حکومت و شیوه ی حکومت
را از منظر سران يهود تبیین می کند.
کتابی فوق العاده عمیق و ژرف می باشد
که شیوه ی حکومت غیر انسانی را ترویج می کند
و ارزش خواندن دارد برای شناختن بعضی مسائل
لذا توصیه موکد برای عزیزان گرامی دارم که این کتاب
را حتما تهیه نموده و مطالعه نمایند.
ادامه مطلب
حکومت سازان کتابی ی می باشد
که توســــط سرگئی نیلوس نگاشته شده
است.
موضوع فرعی کتاب پروتکل سران يهود است.
که داری 24 پروتکل می باشد.
لذا نویسنده ی کتاب حکومت و شیوه ی حکومت
را از منظر سران يهود تبیین می کند.
کتابی فوق العاده عمیق و ژرف می باشد
که شیوه ی حکومت غیر انسانی را ترویج می کند
و ارزش خواندن دارد برای شناختن بعضی مسائل
لذا توصیه موکد برای عزیزان گرامی دارم که این کتاب
را حتما تهیه نموده و مطالعه نمایند.
ادامه مطلب
حکومت سازان کتابی ی می باشد
که توســــط سرگئی نیلوس نگاشته شده
است.
موضوع فرعی کتاب پروتکل سران يهود است.
که داری 24 پروتکل می باشد.
لذا نویسنده ی کتاب حکومت و شیوه ی حکومت
را از منظر سران يهود تبیین می کند.
کتابی فوق العاده عمیق و ژرف می باشد
که شیوه ی حکومت غیر انسانی را ترویج می کند
و ارزش خواندن دارد برای شناختن بعضی مسائل
لذا توصیه موکد برای عزیزان گرامی دارم که این کتاب
را حتما تهیه نموده و مطالعه نمایند.
ادامه مطلب
حکومت سازان کتابی ی می باشد
که توســــط سرگئی نیلوس نگاشته شده
است.
موضوع فرعی کتاب پروتکل سران يهود است.
که داری 24 پروتکل می باشد.
لذا نویسنده ی کتاب حکومت و شیوه ی حکومت
را از منظر سران يهود تبیین می کند.
کتابی فوق العاده عمیق و ژرف می باشد
که شیوه ی حکومت غیر انسانی را ترویج می کند
و ارزش خواندن دارد برای شناختن بعضی مسائل
لذا توصیه موکد برای عزیزان گرامی دارم که این کتاب
را حتما تهیه نموده و مطالعه نمایند.
ادامه مطلب
حکومت سازان کتابی ی می باشد
که توســــط سرگئی نیلوس نگاشته شده
است.
موضوع فرعی کتاب پروتکل سران يهود است.
که داری 24 پروتکل می باشد.
لذا نویسنده ی کتاب حکومت و شیوه ی حکومت
را از منظر سران يهود تبیین می کند.
کتابی فوق العاده عمیق و ژرف می باشد
که شیوه ی حکومت غیر انسانی را ترویج می کند
و ارزش خواندن دارد برای شناختن بعضی مسائل
لذا توصیه موکد برای عزیزان گرامی دارم که این کتاب
را حتما تهیه نموده و مطالعه نمایند.
ادامه مطلب
حکومت سازان کتابی ی می باشد
که توســــط سرگئی نیلوس نگاشته شده
است.
موضوع فرعی کتاب پروتکل سران يهود است.
که داری 24 پروتکل می باشد.
لذا نویسنده ی کتاب حکومت و شیوه ی حکومت
را از منظر سران يهود تبیین می کند.
کتابی فوق العاده عمیق و ژرف می باشد
که شیوه ی حکومت غیر انسانی را ترویج می کند
و ارزش خواندن دارد برای شناختن بعضی مسائل
لذا توصیه موکد برای عزیزان گرامی دارم که این کتاب
را حتما تهیه نموده و مطالعه نمایند.
ادامه مطلب
حکومت سازان کتابی ی می باشد
که توســــط سرگئی نیلوس نگاشته شده
است.
موضوع فرعی کتاب پروتکل سران يهود است.
که داری 24 پروتکل می باشد.
لذا نویسنده ی کتاب حکومت و شیوه ی حکومت
را از منظر سران يهود تبیین می کند.
کتابی فوق العاده عمیق و ژرف می باشد
که شیوه ی حکومت غیر انسانی را ترویج می کند
و ارزش خواندن دارد برای شناختن بعضی مسائل
لذا توصیه موکد برای عزیزان گرامی دارم که این کتاب
را حتما تهیه نموده و مطالعه نمایند.
ادامه مطلب
حکومت سازان کتابی ی می باشد
که توســــط سرگئی نیلوس نگاشته شده
است.
موضوع فرعی کتاب پروتکل سران يهود است.
که داری 24 پروتکل می باشد.
لذا نویسنده ی کتاب حکومت و شیوه ی حکومت
را از منظر سران يهود تبیین می کند.
کتابی فوق العاده عمیق و ژرف می باشد
که شیوه ی حکومت غیر انسانی را ترویج می کند
و ارزش خواندن دارد برای شناختن بعضی مسائل
لذا توصیه موکد برای عزیزان گرامی دارم که این کتاب
را حتما تهیه نموده و مطالعه نمایند.
ادامه مطلب
بیعت يهود با رهبر ایران امام ای
  چند روز پیش هم گروهی از #يهودیان با رهبرمعظم انقلاب اسلامی ایران بیعت کردند وامروزهم تعدادی از يهودیان دیگر درخواست پناهندگی کرده اند
چرا يهودیان در اقصی نقاط جهان متمایل به ایران اسلامی شده و دست بیعت به سیدخراسانی ونائب امام زمان (عج)  می دهند                                                                                            برای شنیدن و فهمیدن جواب کمی باید به تاریخ قبل از ظهوراسلام  برگردیم         
ادام
بیعت يهود با رهبر ایران امام ای
  چند روز پیش هم گروهی از #يهودیان با رهبرمعظم انقلاب اسلامی ایران بیعت کردند وامروزهم تعدادی از يهودیان دیگر درخواست پناهندگی کرده اند
چرا يهودیان در اقصی نقاط جهان متمایل به ایران اسلامی شده و دست بیعت به سیدخراسانی ونائب امام زمان (عج)  می دهند                                                                                            برای شنیدن و فهمیدن جواب کمی باید به تاریخ قبل از ظهوراسلام  برگردیم         
ادام
بیعت يهود با رهبر ایران امام ای
  چند روز پیش هم گروهی از #يهودیان با رهبرمعظم انقلاب اسلامی ایران بیعت کردند وامروزهم تعدادی از يهودیان دیگر درخواست پناهندگی کرده اند
چرا يهودیان در اقصی نقاط جهان متمایل به ایران اسلامی شده و دست بیعت به سیدخراسانی ونائب امام زمان (عج)  می دهند                                                                                            برای شنیدن و فهمیدن جواب کمی باید به تاریخ قبل از ظهوراسلام  برگردیم         
ادام
بیعت يهود با رهبر ایران امام ای
  چند روز پیش هم گروهی از #يهودیان با رهبرمعظم انقلاب اسلامی ایران بیعت کردند وامروزهم تعدادی از يهودیان دیگر درخواست پناهندگی کرده اند
چرا يهودیان در اقصی نقاط جهان متمایل به ایران اسلامی شده و دست بیعت به سیدخراسانی ونائب امام زمان (عج)  می دهند                                                                                            برای شنیدن و فهمیدن جواب کمی باید به تاریخ قبل از ظهوراسلام  برگردیم         
ادام
بیعت يهود با رهبر ایران امام ای
  چند روز پیش هم گروهی از #يهودیان با رهبرمعظم انقلاب اسلامی ایران بیعت کردند وامروزهم تعدادی از يهودیان دیگر درخواست پناهندگی کرده اند
چرا يهودیان در اقصی نقاط جهان متمایل به ایران اسلامی شده و دست بیعت به سیدخراسانی ونائب امام زمان (عج)  می دهند                                                                                            برای شنیدن و فهمیدن جواب کمی باید به تاریخ قبل از ظهوراسلام  برگردیم         
ادام
به گزارش خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری تاریخ تطبیقی؛ يهودیان همواره به دنبال تهاجم فرهنگی علیه مسلمانان بوده اند که نمونه ای از آن در متن پایین می آید؛ تفسیر آیه وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ آمِنُوا بِالَّذِی أُنْزِلَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَ اکْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُون»(آل‌عمران/72).
✅ دوازده نفر از دانشمندان يهودِ خیبر و نقاط دیگر نقشه‌اى ماهرانه براى متزل ساختن بعضى از مؤمنان طرح نموده
به گزارش خبرنگار پایگاه تحلیلی - خبری تاریخ تطبیقی؛ شبکه نامرئی يهود در طول عمر مبارک حضرت رسول(ص) فعال بود که در ادامه به بخشی از اقدامات آن اشاره می شود؛
از نظر قرآن شدیدترین دشمن يهود است، يهود قرآن نیز صهیونیسم است. در آیه 82 سوره مائده می‌فرماید لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِینَ آمَنُوا الْیَهُودَ وَالَّذِینَ أَشْرَکُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذ
من که کنیزی ام – به افتخار – در خانۀ شما، می دانم که: فدک قریه ای است در اطراف مدینه، از مدینه تا آنجا دو – سه روز راه است. این باغ از ابتدا دست يهود بوده است تا سال هفتم هجرت. در این سال که اسلام، نضج و قدرتی فوق العاده می گیرد، يهود، بیم زده، از در مصالحه درمی آیند. و این باغ را به شخص پیامبر هدیه می کند تا در امان بمانند. پیامبر آن را می پذیرد و باغ در دست پیامبر می ماند تا آیه واتِ ذَالقُربی حَقَّهُ». نازل می شود و پیامبر به دستور صریح خداون
من که کنیزی ام – به افتخار – در خانۀ شما، می دانم که: فدک قریه ای است در اطراف مدینه، از مدینه تا آنجا دو – سه روز راه است. این باغ از ابتدا دست يهود بوده است تا سال هفتم هجرت. در این سال که اسلام، نضج و قدرتی فوق العاده می گیرد، يهود، بیم زده، از در مصالحه درمی آیند. و این باغ را به شخص پیامبر هدیه می کند تا در امان بمانند. پیامبر آن را می پذیرد و باغ در دست پیامبر می ماند تا آیه واتِ ذَالقُربی حَقَّهُ». نازل می شود و پیامبر به دستور صریح خداون
من که کنیزی ام – به افتخار – در خانۀ شما، می دانم که: فدک قریه ای است در اطراف مدینه، از مدینه تا آنجا دو – سه روز راه است. این باغ از ابتدا دست يهود بوده است تا سال هفتم هجرت. در این سال که اسلام، نضج و قدرتی فوق العاده می گیرد، يهود، بیم زده، از در مصالحه درمی آیند. و این باغ را به شخص پیامبر هدیه می کند تا در امان بمانند. پیامبر آن را می پذیرد و باغ در دست پیامبر می ماند تا آیه واتِ ذَالقُربی حَقَّهُ». نازل می شود و پیامبر به دستور صریح خداون
من که کنیزی ام – به افتخار – در خانۀ شما، می دانم که: فدک قریه ای است در اطراف مدینه، از مدینه تا آنجا دو – سه روز راه است. این باغ از ابتدا دست يهود بوده است تا سال هفتم هجرت. در این سال که اسلام، نضج و قدرتی فوق العاده می گیرد، يهود، بیم زده، از در مصالحه درمی آیند. و این باغ را به شخص پیامبر هدیه می کند تا در امان بمانند. پیامبر آن را می پذیرد و باغ در دست پیامبر می ماند تا آیه واتِ ذَالقُربی حَقَّهُ». نازل می شود و پیامبر به دستور صریح خداون
من که کنیزی ام – به افتخار – در خانۀ شما، می دانم که: فدک قریه ای است در اطراف مدینه، از مدینه تا آنجا دو – سه روز راه است. این باغ از ابتدا دست يهود بوده است تا سال هفتم هجرت. در این سال که اسلام، نضج و قدرتی فوق العاده می گیرد، يهود، بیم زده، از در مصالحه درمی آیند. و این باغ را به شخص پیامبر هدیه می کند تا در امان بمانند. پیامبر آن را می پذیرد و باغ در دست پیامبر می ماند تا آیه واتِ ذَالقُربی حَقَّهُ». نازل می شود و پیامبر به دستور صریح خداون
من که کنیزی ام – به افتخار – در خانۀ شما، می دانم که: فدک قریه ای است در اطراف مدینه، از مدینه تا آنجا دو – سه روز راه است. این باغ از ابتدا دست يهود بوده است تا سال هفتم هجرت. در این سال که اسلام، نضج و قدرتی فوق العاده می گیرد، يهود، بیم زده، از در مصالحه درمی آیند. و این باغ را به شخص پیامبر هدیه می کند تا در امان بمانند. پیامبر آن را می پذیرد و باغ در دست پیامبر می ماند تا آیه واتِ ذَالقُربی حَقَّهُ». نازل می شود و پیامبر به دستور صریح خداون
من که کنیزی ام – به افتخار – در خانۀ شما، می دانم که: فدک قریه ای است در اطراف مدینه، از مدینه تا آنجا دو – سه روز راه است. این باغ از ابتدا دست يهود بوده است تا سال هفتم هجرت. در این سال که اسلام، نضج و قدرتی فوق العاده می گیرد، يهود، بیم زده، از در مصالحه درمی آیند. و این باغ را به شخص پیامبر هدیه می کند تا در امان بمانند. پیامبر آن را می پذیرد و باغ در دست پیامبر می ماند تا آیه واتِ ذَالقُربی حَقَّهُ». نازل می شود و پیامبر به دستور صریح خداون
من که کنیزی ام – به افتخار – در خانۀ شما، می دانم که: فدک قریه ای است در اطراف مدینه، از مدینه تا آنجا دو – سه روز راه است. این باغ از ابتدا دست يهود بوده است تا سال هفتم هجرت. در این سال که اسلام، نضج و قدرتی فوق العاده می گیرد، يهود، بیم زده، از در مصالحه درمی آیند. و این باغ را به شخص پیامبر هدیه می کند تا در امان بمانند. پیامبر آن را می پذیرد و باغ در دست پیامبر می ماند تا آیه واتِ ذَالقُربی حَقَّهُ». نازل می شود و پیامبر به دستور صریح خداون
من که کنیزی ام – به افتخار – در خانۀ شما، می دانم که: فدک قریه ای است در اطراف مدینه، از مدینه تا آنجا دو – سه روز راه است. این باغ از ابتدا دست يهود بوده است تا سال هفتم هجرت. در این سال که اسلام، نضج و قدرتی فوق العاده می گیرد، يهود، بیم زده، از در مصالحه درمی آیند. و این باغ را به شخص پیامبر هدیه می کند تا در امان بمانند. پیامبر آن را می پذیرد و باغ در دست پیامبر می ماند تا آیه واتِ ذَالقُربی حَقَّهُ». نازل می شود و پیامبر به دستور صریح خداون
به گزارش پایگاه تحلیلی - خبری تاریخ تطبیقی؛
حدیثی از جناب سلمان نقل شده؛ طبق این روایت پیامبر اکرم(ص) روزی سلمان فارسی را به دنبال امام حسن(ع) و امام حسین(ع) فرستادند و خطاب به سلمان فرمودند برو حضرات را پیدا کن، من از مکر يهود نسبت به این دو[امام] نگران هستم.» سلمان به مناطق مختلف سر زد و حتی به منزل خواهر حضرات یعنی ام‌کلثوم رفت، اما حسنین(ع) آنجا هم نبودند. بالاخره سلمان حضرات را در یکی از محله‌ها پیدا کرد.
پرسش: آیا جمله‌ی إِنِّی خَائِفٌ
به گزارش پایگاه تحلیلی - خبری تاریخ تطبیقی؛
حدیثی از جناب سلمان نقل شده؛ طبق این روایت پیامبر اکرم(ص) روزی سلمان فارسی را به دنبال امام حسن(ع) و امام حسین(ع) فرستادند و خطاب به سلمان فرمودند برو حضرات را پیدا کن، من از مکر يهود نسبت به این دو[امام] نگران هستم.» سلمان به مناطق مختلف سر زد و حتی به منزل خواهر حضرات یعنی ام‌کلثوم رفت، اما حسنین(ع) آنجا هم نبودند. بالاخره سلمان حضرات را در یکی از محله‌ها پیدا کرد.
پرسش: آیا جمله‌ی إِنِّی خَائِفٌ
پیغپبر.ص فرمود خانه های خود را بتلاوت.  قران روشن کنید و انهارا گورستان. نکنید   چنانچه يهود  ونصاری کردند در کلیسا ها و عبادتگاه های خود نماز کنند ولی خانه های خویش را معطل گذارده اندو در انهاعبادتی. انجام ندهند زیراکه هرگاه.در خانه بسبارتلاوت قران شد خیر و برکتش  زیاد شودواهلان بوسعت رسند و ان خانه برای اهل اسمان درحشدگی داردچنانچه ستارگان اسمان برای اهل زمین میدرخشد
بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- سایت- زد- اف – ا- یعنی انجمن فدراسیون صیهمونیست- در استرالیا- این افراد طرفدار دکتر بنیامین هستند که مغز متفکر اسرائیل است اجمله تبلیغات اینه این است که ایران بمب اتمی راتجربه کرده است وحماس میخواسته مرکز هواپیمای های جنگ نابود کند وغیره- جنابحضرت سلیمانی خطرناکترین فرد برای يهود است ازاین قبیل تبلیغات انجام داده است وتمام طرح های جناب بنیامین دقیق وانسانی تلقی کرده است یک چشن گرفتن بن
بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- سایت- زد- اف – ا- یعنی انجمن فدراسیون صیهمونیست- در استرالیا- این افراد طرفدار دکتر بنیامین هستند که مغز متفکر اسرائیل است اجمله تبلیغات اینه این است که ایران بمب اتمی راتجربه کرده است وحماس میخواسته مرکز هواپیمای های جنگ نابود کند وغیره- جنابحضرت سلیمانی خطرناکترین فرد برای يهود است ازاین قبیل تبلیغات انجام داده است وتمام طرح های جناب بنیامین دقیق وانسانی تلقی کرده است یک چشن گرفتن بن
بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- سایت- زد- اف – ا- یعنی انجمن فدراسیون صیهمونیست- در استرالیا- این افراد طرفدار دکتر بنیامین هستند که مغز متفکر اسرائیل است اجمله تبلیغات اینه این است که ایران بمب اتمی راتجربه کرده است وحماس میخواسته مرکز هواپیمای های جنگ نابود کند وغیره- جنابحضرت سلیمانی خطرناکترین فرد برای يهود است ازاین قبیل تبلیغات انجام داده است وتمام طرح های جناب بنیامین دقیق وانسانی تلقی کرده است یک چشن گرفتن بن
بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- سایت- زد- اف – ا- یعنی انجمن فدراسیون صیهمونیست- در استرالیا- این افراد طرفدار دکتر بنیامین هستند که مغز متفکر اسرائیل است اجمله تبلیغات اینه این است که ایران بمب اتمی راتجربه کرده است وحماس میخواسته مرکز هواپیمای های جنگ نابود کند وغیره- جنابحضرت سلیمانی خطرناکترین فرد برای يهود است ازاین قبیل تبلیغات انجام داده است وتمام طرح های جناب بنیامین دقیق وانسانی تلقی کرده است یک چشن گرفتن بن
ملت ایران حماسه ساز دوران میشود/دشمن ابلیس وخارچشم شیطان میشود/میزندسیلی سختی سوی آمریکائیان/قوت قلبی برای کل ایران میشود/رای اوتیری به چشم غربی وآل يهود/تقویت درکل کشور دین وایمان میشود/جمعه اسفند گرددافتخارشیعیان/مشکلات کشورماباز آسان میشود/این حضور عاشقانه باولایت محوری است/شادمان قلب امام وهم شهیدان میشود/انتخابات است و وقت دلسپاری برولی/سوی اجرای عدالت زنگ سامان میشود/ملت ایران به عشق ایزد وآل نبی/جاودانه درجهان الگوی خوبان میشود
ملت ایران حماسه ساز دوران میشود/دشمن ابلیس وخارچشم شیطان میشود/میزندسیلی سختی سوی آمریکائیان/قوت قلبی برای کل ایران میشود/رای اوتیری به چشم غربی وآل يهود/تقویت درکل کشور دین وایمان میشود/جمعه اسفند گرددافتخارشیعیان/مشکلات کشورماباز آسان میشود/این حضور عاشقانه باولایت محوری است/شادمان قلب امام وهم شهیدان میشود/انتخابات است و وقت دلسپاری برولی/سوی اجرای عدالت زنگ سامان میشود/ملت ایران به عشق ایزد وآل نبی/جاودانه درجهان الگوی خوبان میشود
فاطمیه آمده تاشیعه رابرپادهد/سوی یاری ولایت دیده بینادهد/میشودمظلوم عالم مرتضی بعدنبی/جان خودرابهرحیدرحضرت زهرا دهد/جانفشانی برولایت ریشه توحیدی است/یاوران بیشماری از برمولادهد/یادداده شیعیان راهم بصیرت فاطمه/درنبرد دشمنانش قوت دلهادهد/زمزم عشق وتوسل سوی زهراگلفشان/گریه بهرفاطمیه قطره رادریادهد/دوره آخرزمان را یادزهرادلنشین/چون شجاعت شیعیان رادر ره یکتادهد/دشمنان فاطمیه هم يهود وغربیان/بهرایران ولایی حضرت آقادهد/دررکاب رهبرخود ل
فاطمیه آمده تاشیعه رابرپادهد/سوی یاری ولایت دیده بینادهد/میشودمظلوم عالم مرتضی بعدنبی/جان خودرابهرحیدرحضرت زهرا دهد/جانفشانی برولایت ریشه توحیدی است/یاوران بیشماری از برمولادهد/یادداده شیعیان راهم بصیرت فاطمه/درنبرد دشمنانش قوت دلهادهد/زمزم عشق وتوسل سوی زهراگلفشان/گریه بهرفاطمیه قطره رادریادهد/دوره آخرزمان را یادزهرادلنشین/چون شجاعت شیعیان رادر ره یکتادهد/دشمنان فاطمیه هم يهود وغربیان/بهرایران ولایی حضرت آقادهد/دررکاب رهبرخود ل
فاطمیه آمده تاشیعه رابرپادهد/سوی یاری ولایت دیده بینادهد/میشودمظلوم عالم مرتضی بعدنبی/جان خودرابهرحیدرحضرت زهرا دهد/جانفشانی برولایت ریشه توحیدی است/یاوران بیشماری از برمولادهد/یادداده شیعیان راهم بصیرت فاطمه/درنبرد دشمنانش قوت دلهادهد/زمزم عشق وتوسل سوی زهراگلفشان/گریه بهرفاطمیه قطره رادریادهد/دوره آخرزمان را یادزهرادلنشین/چون شجاعت شیعیان رادر ره یکتادهد/دشمنان فاطمیه هم يهود وغربیان/بهرایران ولایی حضرت آقادهد/دررکاب رهبرخود ل
فاطمیه آمده تاشیعه رابرپادهد/سوی یاری ولایت دیده بینادهد/میشودمظلوم عالم مرتضی بعدنبی/جان خودرابهرحیدرحضرت زهرا دهد/جانفشانی برولایت ریشه توحیدی است/یاوران بیشماری از برمولادهد/یادداده شیعیان راهم بصیرت فاطمه/درنبرد دشمنانش قوت دلهادهد/زمزم عشق وتوسل سوی زهراگلفشان/گریه بهرفاطمیه قطره رادریادهد/دوره آخرزمان را یادزهرادلنشین/چون شجاعت شیعیان رادر ره یکتادهد/دشمنان فاطمیه هم يهود وغربیان/بهرایران ولایی حضرت آقادهد/دررکاب رهبرخود ل
فاطمیه آمده تاشیعه رابرپادهد/سوی یاری ولایت دیده بینادهد/میشودمظلوم عالم مرتضی بعدنبی/جان خودرابهرحیدرحضرت زهرا دهد/جانفشانی برولایت ریشه توحیدی است/یاوران بیشماری از برمولادهد/یادداده شیعیان راهم بصیرت فاطمه/درنبرد دشمنانش قوت دلهادهد/زمزم عشق وتوسل سوی زهراگلفشان/گریه بهرفاطمیه قطره رادریادهد/دوره آخرزمان را یادزهرادلنشین/چون شجاعت شیعیان رادر ره یکتادهد/دشمنان فاطمیه هم يهود وغربیان/بهرایران ولایی حضرت آقادهد/دررکاب رهبرخود ل
فاطمیه آمده تاشیعه رابرپادهد/سوی یاری ولایت دیده بینادهد/میشودمظلوم عالم مرتضی بعدنبی/جان خودرابهرحیدرحضرت زهرا دهد/جانفشانی برولایت ریشه توحیدی است/یاوران بیشماری از برمولادهد/یادداده شیعیان راهم بصیرت فاطمه/درنبرد دشمنانش قوت دلهادهد/زمزم عشق وتوسل سوی زهراگلفشان/گریه بهرفاطمیه قطره رادریادهد/دوره آخرزمان را یادزهرادلنشین/چون شجاعت شیعیان رادر ره یکتادهد/دشمنان فاطمیه هم يهود وغربیان/بهرایران ولایی حضرت آقادهد/دررکاب رهبرخود ل
فاطمیه آمده تاشیعه رابرپادهد/سوی یاری ولایت دیده بینادهد/میشودمظلوم عالم مرتضی بعدنبی/جان خودرابهرحیدرحضرت زهرا دهد/جانفشانی برولایت ریشه توحیدی است/یاوران بیشماری از برمولادهد/یادداده شیعیان راهم بصیرت فاطمه/درنبرد دشمنانش قوت دلهادهد/زمزم عشق وتوسل سوی زهراگلفشان/گریه بهرفاطمیه قطره رادریادهد/دوره آخرزمان را یادزهرادلنشین/چون شجاعت شیعیان رادر ره یکتادهد/دشمنان فاطمیه هم يهود وغربیان/بهرایران ولایی حضرت آقادهد/دررکاب رهبرخود ل
فاطمیه آمده تاشیعه رابرپادهد/سوی یاری ولایت دیده بینادهد/میشودمظلوم عالم مرتضی بعدنبی/جان خودرابهرحیدرحضرت زهرا دهد/جانفشانی برولایت ریشه توحیدی است/یاوران بیشماری از برمولادهد/یادداده شیعیان راهم بصیرت فاطمه/درنبرد دشمنانش قوت دلهادهد/زمزم عشق وتوسل سوی زهراگلفشان/گریه بهرفاطمیه قطره رادریادهد/دوره آخرزمان را یادزهرادلنشین/چون شجاعت شیعیان رادر ره یکتادهد/دشمنان فاطمیه هم يهود وغربیان/بهرایران ولایی حضرت آقادهد/دررکاب رهبرخود ل
فاطمیه آمده تاشیعه رابرپادهد/سوی یاری ولایت دیده بینادهد/میشودمظلوم عالم مرتضی بعدنبی/جان خودرابهرحیدرحضرت زهرا دهد/جانفشانی برولایت ریشه توحیدی است/یاوران بیشماری از برمولادهد/یادداده شیعیان راهم بصیرت فاطمه/درنبرد دشمنانش قوت دلهادهد/زمزم عشق وتوسل سوی زهراگلفشان/گریه بهرفاطمیه قطره رادریادهد/دوره آخرزمان را یادزهرادلنشین/چون شجاعت شیعیان رادر ره یکتادهد/دشمنان فاطمیه هم يهود وغربیان/بهرایران ولایی حضرت آقادهد/دررکاب رهبرخود ل
فاطمیه آمده تاشیعه رابرپادهد/سوی یاری ولایت دیده بینادهد/میشودمظلوم عالم مرتضی بعدنبی/جان خودرابهرحیدرحضرت زهرا دهد/جانفشانی برولایت ریشه توحیدی است/یاوران بیشماری از برمولادهد/یادداده شیعیان راهم بصیرت فاطمه/درنبرد دشمنانش قوت دلهادهد/زمزم عشق وتوسل سوی زهراگلفشان/گریه بهرفاطمیه قطره رادریادهد/دوره آخرزمان را یادزهرادلنشین/چون شجاعت شیعیان رادر ره یکتادهد/دشمنان فاطمیه هم يهود وغربیان/بهرایران ولایی حضرت آقادهد/دررکاب رهبرخود ل
فاطمیه آمده تاشیعه رابرپادهد/سوی یاری ولایت دیده بینادهد/میشودمظلوم عالم مرتضی بعدنبی/جان خودرابهرحیدرحضرت زهرا دهد/جانفشانی برولایت ریشه توحیدی است/یاوران بیشماری از برمولادهد/یادداده شیعیان راهم بصیرت فاطمه/درنبرد دشمنانش قوت دلهادهد/زمزم عشق وتوسل سوی زهراگلفشان/گریه بهرفاطمیه قطره رادریادهد/دوره آخرزمان را یادزهرادلنشین/چون شجاعت شیعیان رادر ره یکتادهد/دشمنان فاطمیه هم يهود وغربیان/بهرایران ولایی حضرت آقادهد/دررکاب رهبرخود ل
فاطمیه آمده تاشیعه رابرپادهد/سوی یاری ولایت دیده بینادهد/میشودمظلوم عالم مرتضی بعدنبی/جان خودرابهرحیدرحضرت زهرا دهد/جانفشانی برولایت ریشه توحیدی است/یاوران بیشماری از برمولادهد/یادداده شیعیان راهم بصیرت فاطمه/درنبرد دشمنانش قوت دلهادهد/زمزم عشق وتوسل سوی زهراگلفشان/گریه بهرفاطمیه قطره رادریادهد/دوره آخرزمان را یادزهرادلنشین/چون شجاعت شیعیان رادر ره یکتادهد/دشمنان فاطمیه هم يهود وغربیان/بهرایران ولایی حضرت آقادهد/دررکاب رهبرخود ل
فاطمیه آمده تاشیعه رابرپادهد/سوی یاری ولایت دیده بینادهد/میشودمظلوم عالم مرتضی بعدنبی/جان خودرابهرحیدرحضرت زهرا دهد/جانفشانی برولایت ریشه توحیدی است/یاوران بیشماری از برمولادهد/یادداده شیعیان راهم بصیرت فاطمه/درنبرد دشمنانش قوت دلهادهد/زمزم عشق وتوسل سوی زهراگلفشان/گریه بهرفاطمیه قطره رادریادهد/دوره آخرزمان را یادزهرادلنشین/چون شجاعت شیعیان رادر ره یکتادهد/دشمنان فاطمیه هم يهود وغربیان/بهرایران ولایی حضرت آقادهد/دررکاب رهبرخود ل
فاطمیه آمده تاشیعه رابرپادهد/سوی یاری ولایت دیده بینادهد/میشودمظلوم عالم مرتضی بعدنبی/جان خودرابهرحیدرحضرت زهرا دهد/جانفشانی برولایت ریشه توحیدی است/یاوران بیشماری از برمولادهد/یادداده شیعیان راهم بصیرت فاطمه/درنبرد دشمنانش قوت دلهادهد/زمزم عشق وتوسل سوی زهراگلفشان/گریه بهرفاطمیه قطره رادریادهد/دوره آخرزمان را یادزهرادلنشین/چون شجاعت شیعیان رادر ره یکتادهد/دشمنان فاطمیه هم يهود وغربیان/بهرایران ولایی حضرت آقادهد/دررکاب رهبرخود ل
فاطمیه آمده تاشیعه رابرپادهد/سوی یاری ولایت دیده بینادهد/میشودمظلوم عالم مرتضی بعدنبی/جان خودرابهرحیدرحضرت زهرا دهد/جانفشانی برولایت ریشه توحیدی است/یاوران بیشماری از برمولادهد/یادداده شیعیان راهم بصیرت فاطمه/درنبرد دشمنانش قوت دلهادهد/زمزم عشق وتوسل سوی زهراگلفشان/گریه بهرفاطمیه قطره رادریادهد/دوره آخرزمان را یادزهرادلنشین/چون شجاعت شیعیان رادر ره یکتادهد/دشمنان فاطمیه هم يهود وغربیان/بهرایران ولایی حضرت آقادهد/دررکاب رهبرخود ل
فاطمیه آمده تاشیعه رابرپادهد/سوی یاری ولایت دیده بینادهد/میشودمظلوم عالم مرتضی بعدنبی/جان خودرابهرحیدرحضرت زهرا دهد/جانفشانی برولایت ریشه توحیدی است/یاوران بیشماری از برمولادهد/یادداده شیعیان راهم بصیرت فاطمه/درنبرد دشمنانش قوت دلهادهد/زمزم عشق وتوسل سوی زهراگلفشان/گریه بهرفاطمیه قطره رادریادهد/دوره آخرزمان را یادزهرادلنشین/چون شجاعت شیعیان رادر ره یکتادهد/دشمنان فاطمیه هم يهود وغربیان/بهرایران ولایی حضرت آقادهد/دررکاب رهبرخود ل
مرگ اسرائیل غاصب مژده ای قرآنی است/ریشه کن گردديهودی ظالم و شیطانی است/غرب وآمریکای خائن حامی قوم يهود/جسم اومثل سعودی هیکلی حیوانی است/از جنایات زیادش شدفلسطین داغدار/بهرنابودی دشمن لشکری انسانی است/قبله گاه اول ما دست قومی کافراست/محو اسرائیل غاصب مژده ای رحمانی است/سخت شد بهرفلسطین دوره آخرزمان/بعد نابودی آنهاموسم آسانی است/وحدت وگنج بصیرت رهگشای مسلمین/باولایت تاشهادت گلشنی ایمانی است/چون سلیمانی ایران ضربه بردشمن زده/دائمابردشمن
مرگ اسرائیل غاصب مژده ای قرآنی است/ریشه کن گردديهودی ظالم و شیطانی است/غرب وآمریکای خائن حامی قوم يهود/جسم اومثل سعودی هیکلی حیوانی است/از جنایات زیادش شدفلسطین داغدار/بهرنابودی دشمن لشکری انسانی است/قبله گاه اول ما دست قومی کافراست/محو اسرائیل غاصب مژده ای رحمانی است/سخت شد بهرفلسطین دوره آخرزمان/بعد نابودی آنهاموسم آسانی است/وحدت وگنج بصیرت رهگشای مسلمین/باولایت تاشهادت گلشنی ایمانی است/چون سلیمانی ایران ضربه بردشمن زده/دائمابردشمن
مرگ اسرائیل غاصب مژده ای قرآنی است/ریشه کن گردديهودی ظالم و شیطانی است/غرب وآمریکای خائن حامی قوم يهود/جسم اومثل سعودی هیکلی حیوانی است/از جنایات زیادش شدفلسطین داغدار/بهرنابودی دشمن لشکری انسانی است/قبله گاه اول ما دست قومی کافراست/محو اسرائیل غاصب مژده ای رحمانی است/سخت شد بهرفلسطین دوره آخرزمان/بعد نابودی آنهاموسم آسانی است/وحدت وگنج بصیرت رهگشای مسلمین/باولایت تاشهادت گلشنی ایمانی است/چون سلیمانی ایران ضربه بردشمن زده/دائمابردشمن
مرگ اسرائیل غاصب مژده ای قرآنی است/ریشه کن گردديهودی ظالم و شیطانی است/غرب وآمریکای خائن حامی قوم يهود/جسم اومثل سعودی هیکلی حیوانی است/از جنایات زیادش شدفلسطین داغدار/بهرنابودی دشمن لشکری انسانی است/قبله گاه اول ما دست قومی کافراست/محو اسرائیل غاصب مژده ای رحمانی است/سخت شد بهرفلسطین دوره آخرزمان/بعد نابودی آنهاموسم آسانی است/وحدت وگنج بصیرت رهگشای مسلمین/باولایت تاشهادت گلشنی ایمانی است/چون سلیمانی ایران ضربه بردشمن زده/دائمابردشمن
مرگ اسرائیل غاصب مژده ای قرآنی است/ریشه کن گردديهودی ظالم و شیطانی است/غرب وآمریکای خائن حامی قوم يهود/جسم اومثل سعودی هیکلی حیوانی است/از جنایات زیادش شدفلسطین داغدار/بهرنابودی دشمن لشکری انسانی است/قبله گاه اول ما دست قومی کافراست/محو اسرائیل غاصب مژده ای رحمانی است/سخت شد بهرفلسطین دوره آخرزمان/بعد نابودی آنهاموسم آسانی است/وحدت وگنج بصیرت رهگشای مسلمین/باولایت تاشهادت گلشنی ایمانی است/چون سلیمانی ایران ضربه بردشمن زده/دائمابردشمن
مرگ اسرائیل غاصب مژده ای قرآنی است/ریشه کن گردديهودی ظالم و شیطانی است/غرب وآمریکای خائن حامی قوم يهود/جسم اومثل سعودی هیکلی حیوانی است/از جنایات زیادش شدفلسطین داغدار/بهرنابودی دشمن لشکری انسانی است/قبله گاه اول ما دست قومی کافراست/محو اسرائیل غاصب مژده ای رحمانی است/سخت شد بهرفلسطین دوره آخرزمان/بعد نابودی آنهاموسم آسانی است/وحدت وگنج بصیرت رهگشای مسلمین/باولایت تاشهادت گلشنی ایمانی است/چون سلیمانی ایران ضربه بردشمن زده/دائمابردشمن
مرگ اسرائیل غاصب مژده ای قرآنی است/ریشه کن گردديهودی ظالم و شیطانی است/غرب وآمریکای خائن حامی قوم يهود/جسم اومثل سعودی هیکلی حیوانی است/از جنایات زیادش شدفلسطین داغدار/بهرنابودی دشمن لشکری انسانی است/قبله گاه اول ما دست قومی کافراست/محو اسرائیل غاصب مژده ای رحمانی است/سخت شد بهرفلسطین دوره آخرزمان/بعد نابودی آنهاموسم آسانی است/وحدت وگنج بصیرت رهگشای مسلمین/باولایت تاشهادت گلشنی ایمانی است/چون سلیمانی ایران ضربه بردشمن زده/دائمابردشمن
مرگ اسرائیل غاصب مژده ای قرآنی است/ریشه کن گردديهودی ظالم و شیطانی است/غرب وآمریکای خائن حامی قوم يهود/جسم اومثل سعودی هیکلی حیوانی است/از جنایات زیادش شدفلسطین داغدار/بهرنابودی دشمن لشکری انسانی است/قبله گاه اول ما دست قومی کافراست/محو اسرائیل غاصب مژده ای رحمانی است/سخت شد بهرفلسطین دوره آخرزمان/بعد نابودی آنهاموسم آسانی است/وحدت وگنج بصیرت رهگشای مسلمین/باولایت تاشهادت گلشنی ایمانی است/چون سلیمانی ایران ضربه بردشمن زده/دائمابردشمن
مرگ اسرائیل غاصب مژده ای قرآنی است/ریشه کن گردديهودی ظالم و شیطانی است/غرب وآمریکای خائن حامی قوم يهود/جسم اومثل سعودی هیکلی حیوانی است/از جنایات زیادش شدفلسطین داغدار/بهرنابودی دشمن لشکری انسانی است/قبله گاه اول ما دست قومی کافراست/محو اسرائیل غاصب مژده ای رحمانی است/سخت شد بهرفلسطین دوره آخرزمان/بعد نابودی آنهاموسم آسانی است/وحدت وگنج بصیرت رهگشای مسلمین/باولایت تاشهادت گلشنی ایمانی است/چون سلیمانی ایران ضربه بردشمن زده/دائمابردشمن
مرگ اسرائیل غاصب مژده ای قرآنی است/ریشه کن گردديهودی ظالم و شیطانی است/غرب وآمریکای خائن حامی قوم يهود/جسم اومثل سعودی هیکلی حیوانی است/از جنایات زیادش شدفلسطین داغدار/بهرنابودی دشمن لشکری انسانی است/قبله گاه اول ما دست قومی کافراست/محو اسرائیل غاصب مژده ای رحمانی است/سخت شد بهرفلسطین دوره آخرزمان/بعد نابودی آنهاموسم آسانی است/وحدت وگنج بصیرت رهگشای مسلمین/باولایت تاشهادت گلشنی ایمانی است/چون سلیمانی ایران ضربه بردشمن زده/دائمابردشمن
مرگ اسرائیل غاصب مژده ای قرآنی است/ریشه کن گردديهودی ظالم و شیطانی است/غرب وآمریکای خائن حامی قوم يهود/جسم اومثل سعودی هیکلی حیوانی است/از جنایات زیادش شدفلسطین داغدار/بهرنابودی دشمن لشکری انسانی است/قبله گاه اول ما دست قومی کافراست/محو اسرائیل غاصب مژده ای رحمانی است/سخت شد بهرفلسطین دوره آخرزمان/بعد نابودی آنهاموسم آسانی است/وحدت وگنج بصیرت رهگشای مسلمین/باولایت تاشهادت گلشنی ایمانی است/چون سلیمانی ایران ضربه بردشمن زده/دائمابردشمن
مرگ اسرائیل غاصب مژده ای قرآنی است/ریشه کن گردديهودی ظالم و شیطانی است/غرب وآمریکای خائن حامی قوم يهود/جسم اومثل سعودی هیکلی حیوانی است/از جنایات زیادش شدفلسطین داغدار/بهرنابودی دشمن لشکری انسانی است/قبله گاه اول ما دست قومی کافراست/محو اسرائیل غاصب مژده ای رحمانی است/سخت شد بهرفلسطین دوره آخرزمان/بعد نابودی آنهاموسم آسانی است/وحدت وگنج بصیرت رهگشای مسلمین/باولایت تاشهادت گلشنی ایمانی است/چون سلیمانی ایران ضربه بردشمن زده/دائمابردشمن
مرگ اسرائیل غاصب مژده ای قرآنی است/ریشه کن گردديهودی ظالم و شیطانی است/غرب وآمریکای خائن حامی قوم يهود/جسم اومثل سعودی هیکلی حیوانی است/از جنایات زیادش شدفلسطین داغدار/بهرنابودی دشمن لشکری انسانی است/قبله گاه اول ما دست قومی کافراست/محو اسرائیل غاصب مژده ای رحمانی است/سخت شد بهرفلسطین دوره آخرزمان/بعد نابودی آنهاموسم آسانی است/وحدت وگنج بصیرت رهگشای مسلمین/باولایت تاشهادت گلشنی ایمانی است/چون سلیمانی ایران ضربه بردشمن زده/دائمابردشمن
دانلود مداحی حسین سیب سرخی روز ظهور روز انتقامه
شنبه 28 دی 139هیأت روضه العباسنوحه شور
 
برای دانلود کلیک کنید
 
متن شعر مداحیروز ظهور روز انتقامهبه درد ما روزه التیام ها زود آماده باشیدایشالله که نزدیک قیاممنتقم کرار یل هاشمی تبارمنتقم کرار شهریار تک سوارمنتقم کرار میرسه چه با وقارمنتقم کرار میرسه با ذوالفقارهمون کسی که ما را برده زیر دینمیرسه خطبه هاش به گوش عالمینتکیه به کعبه میزنه رو به همهمیگه منم همون جا جدم حسینروز ظهو
دانلود مداحی حسین سیب سرخی روز ظهور روز انتقامه
شنبه 28 دی 139هیأت روضه العباسنوحه شور
 
برای دانلود کلیک کنید
 
متن شعر مداحیروز ظهور روز انتقامهبه درد ما روزه التیام ها زود آماده باشیدایشالله که نزدیک قیاممنتقم کرار یل هاشمی تبارمنتقم کرار شهریار تک سوارمنتقم کرار میرسه چه با وقارمنتقم کرار میرسه با ذوالفقارهمون کسی که ما را برده زیر دینمیرسه خطبه هاش به گوش عالمینتکیه به کعبه میزنه رو به همهمیگه منم همون جا جدم حسینروز ظهو
می‌گویند ما مسئول حرف‌ها و اعمالی هستیم که می‌گوییم و انجام می‌دهیم نه آن چیزی که شما برداشت می‌کنید عبارت درستی هست؟
این مطلب 50 ، 50 هست یعنی ما هم مسئول حرف‌های خودمان هستیم وهم بایستی حرف‌هایمان را طوری بزنیم که کسی برداشت نادرست نکند یعنی صریح همان معنایی را برساند که باید برساند و چند پهلو نباشد و حتی جوری نباشد که دیگران بتوانند ما را و یا سخن‌مان را، مسخره کنند و یا دست آویزی برای دشمنان بشود! آیه 104 سوره بقره آمده: یا أَیُّهَا ال
می‌گویند ما مسئول حرف‌ها و اعمالی هستیم که می‌گوییم و انجام می‌دهیم نه آن چیزی که شما برداشت می‌کنید عبارت درستی هست؟
این مطلب 50 ، 50 هست یعنی ما هم مسئول حرف‌های خودمان هستیم وهم بایستی حرف‌هایمان را طوری بزنیم که کسی برداشت نادرست نکند یعنی صریح همان معنایی را برساند که باید برساند و چند پهلو نباشد و حتی جوری نباشد که دیگران بتوانند ما را و یا سخن‌مان را، مسخره کنند و یا دست آویزی برای دشمنان بشود! آیه 104 سوره بقره آمده: یا أَیُّهَا ال
می‌گویند ما مسئول حرف‌ها و اعمالی هستیم که می‌گوییم و انجام می‌دهیم نه آن چیزی که شما برداشت می‌کنید عبارت درستی هست؟
این مطلب 50 ، 50 هست یعنی ما هم مسئول حرف‌های خودمان هستیم وهم بایستی حرف‌هایمان را طوری بزنیم که کسی برداشت نادرست نکند یعنی صریح همان معنایی را برساند که باید برساند و چند پهلو نباشد و حتی جوری نباشد که دیگران بتوانند ما را و یا سخن‌مان را، مسخره کنند و یا دست آویزی برای دشمنان بشود! آیه 104 سوره بقره آمده: یا أَیُّهَا ال
می‌گویند ما مسئول حرف‌ها و اعمالی هستیم که می‌گوییم و انجام می‌دهیم نه آن چیزی که شما برداشت می‌کنید عبارت درستی هست؟
این مطلب 50 ، 50 هست یعنی ما هم مسئول حرف‌های خودمان هستیم وهم بایستی حرف‌هایمان را طوری بزنیم که کسی برداشت نادرست نکند یعنی صریح همان معنایی را برساند که باید برساند و چند پهلو نباشد و حتی جوری نباشد که دیگران بتوانند ما را و یا سخن‌مان را، مسخره کنند و یا دست آویزی برای دشمنان بشود! آیه 104 سوره بقره آمده: یا أَیُّهَا ال
می‌گویند ما مسئول حرف‌ها و اعمالی هستیم که می‌گوییم و انجام می‌دهیم نه آن چیزی که شما برداشت می‌کنید عبارت درستی هست؟
این مطلب 50 ، 50 هست یعنی ما هم مسئول حرف‌های خودمان هستیم وهم بایستی حرف‌هایمان را طوری بزنیم که کسی برداشت نادرست نکند یعنی صریح همان معنایی را برساند که باید برساند و چند پهلو نباشد و حتی جوری نباشد که دیگران بتوانند ما را و یا سخن‌مان را، مسخره کنند و یا دست آویزی برای دشمنان بشود! آیه 104 سوره بقره آمده: یا أَیُّهَا ال
٥٦»فَأَمَّا الَّذِینَ‌ کَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ‌ عَذاباً شَدِیداً فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ‌ وَ ما لَهُمْ‌ مِنْ‌ ناصِرِینَ‌ 
و امّا گروهى که کافر شدند،در دنیا و آخرت به عذابى سخت عذابشان مى‌کنم و براى آنها هیچ یاورانى نیست. 
٥٧»وَ أَمَّا الَّذِینَ‌ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ‌ فَیُوَفِّیهِمْ‌ أُجُورَهُمْ‌ وَ اللّهُ‌ لا یُحِبُّ‌ الظّالِمِینَ‌ 
و امّا کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده‌اند،پاداش‌هاى
نماز جمعه آقا نشان ایمان است/نمادوحدت ملت شکوه ایران است/برای شیعه حیدربصیرتی بخشد/طلوع رحمت وعزت زنور قرآن است/به چشم ملت ایران نگار، ای/زمام قلب محبین به دست رحمان است/برای دشمن مولا شکستها دارد/نگرکه لشکر نابی برای یزدان است/ولایت علوی را زجان کند ترسیم/زسوی کوثرایزد گلاب احسان است/به خطبه های ولایت جهان شودزیبا/پیام راه امام وهمه شهیدان است/جهان زچشم رسانه شکوه می بیند/چوتیرغیب الهی به سوی شیطان است/يهود وغرب و سعودی زلشکرابلیس/
نماز جمعه آقا نشان ایمان است/نمادوحدت ملت شکوه ایران است/برای شیعه حیدربصیرتی بخشد/طلوع رحمت وعزت زنور قرآن است/به چشم ملت ایران نگار، ای/زمام قلب محبین به دست رحمان است/برای دشمن مولا شکستها دارد/نگرکه لشکر نابی برای یزدان است/ولایت علوی را زجان کند ترسیم/زسوی کوثرایزد گلاب احسان است/به خطبه های ولایت جهان شودزیبا/پیام راه امام وهمه شهیدان است/جهان زچشم رسانه شکوه می بیند/چوتیرغیب الهی به سوی شیطان است/يهود وغرب و سعودی زلشکرابلیس/
نماز جمعه آقا نشان ایمان است/نمادوحدت ملت شکوه ایران است/برای شیعه حیدربصیرتی بخشد/طلوع رحمت وعزت زنور قرآن است/به چشم ملت ایران نگار، ای/زمام قلب محبین به دست رحمان است/برای دشمن مولا شکستها دارد/نگرکه لشکر نابی برای یزدان است/ولایت علوی را زجان کند ترسیم/زسوی کوثرایزد گلاب احسان است/به خطبه های ولایت جهان شودزیبا/پیام راه امام وهمه شهیدان است/جهان زچشم رسانه شکوه می بیند/چوتیرغیب الهی به سوی شیطان است/يهود وغرب و سعودی زلشکرابلیس/
نماز جمعه آقا نشان ایمان است/نمادوحدت ملت شکوه ایران است/برای شیعه حیدربصیرتی بخشد/طلوع رحمت وعزت زنور قرآن است/به چشم ملت ایران نگار، ای/زمام قلب محبین به دست رحمان است/برای دشمن مولا شکستها دارد/نگرکه لشکر نابی برای یزدان است/ولایت علوی را زجان کند ترسیم/زسوی کوثرایزد گلاب احسان است/به خطبه های ولایت جهان شودزیبا/پیام راه امام وهمه شهیدان است/جهان زچشم رسانه شکوه می بیند/چوتیرغیب الهی به سوی شیطان است/يهود وغرب و سعودی زلشکرابلیس/
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

ملاقه نسیم بیهود galkhabar youmovies عرضه انواع هدیه تبلیغاتی و هدیه مناسبتی به صورت عمده و تکی در سراسر ایران برنامه مطالعاتی حرف آخر مجتمع فرهنگی مذهبی خادمین ائمه اطهار علیهما السلام منه ی من! فروشگاه بدلیجات خدمات فرهنگي و کامپيوتري قائم رايانه السلام علیک یا قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف