مزایای بنیاد نخبگان

نتایج جستجو برای عبارت :

مزایای بنیاد نخبگان

دستگاه‌های تبلیغاتی و اطلاعاتی وابسته‌ به استکبار، میدان‌دارترین عناصر برای به آشوب کشیدن ملتها هستند؛ دستورالعمل‌هایشان برای گروه‌های غافل و نادانِ اغتشاشگر توی رسانه‌های خودشان به طور علنی دارد پخش میشود: اینجوری با پلیس درگیر بشوید؛ اینجوری علیه بسیج حرف بزنید؛ اینجوری توی خیابان اغتشاش ایجاد کنید؛ اینجوری تخریب کنید؛ اینجوری آتش بزنید!
 
 
هر کسی امروز جامعه را به سمت اغتشاش و ناامنی سوق بدهد، از نظر عامه‌‌ی ملت ایران انسان م
دستگاه‌های تبلیغاتی و اطلاعاتی وابسته‌ به استکبار، میدان‌دارترین عناصر برای به آشوب کشیدن ملتها هستند؛ دستورالعمل‌هایشان برای گروه‌های غافل و نادانِ اغتشاشگر توی رسانه‌های خودشان به طور علنی دارد پخش میشود: اینجوری با پلیس درگیر بشوید؛ اینجوری علیه بسیج حرف بزنید؛ اینجوری توی خیابان اغتشاش ایجاد کنید؛ اینجوری تخریب کنید؛ اینجوری آتش بزنید!
 
 
هر کسی امروز جامعه را به سمت اغتشاش و ناامنی سوق بدهد، از نظر عامه‌‌ی ملت ایران انسان م
دستگاه‌های تبلیغاتی و اطلاعاتی وابسته‌ به استکبار، میدان‌دارترین عناصر برای به آشوب کشیدن ملتها هستند؛ دستورالعمل‌هایشان برای گروه‌های غافل و نادانِ اغتشاشگر توی رسانه‌های خودشان به طور علنی دارد پخش میشود: اینجوری با پلیس درگیر بشوید؛ اینجوری علیه بسیج حرف بزنید؛ اینجوری توی خیابان اغتشاش ایجاد کنید؛ اینجوری تخریب کنید؛ اینجوری آتش بزنید!
 
 
هر کسی امروز جامعه را به سمت اغتشاش و ناامنی سوق بدهد، از نظر عامه‌‌ی ملت ایران انسان م
دستگاه‌های تبلیغاتی و اطلاعاتی وابسته‌ به استکبار، میدان‌دارترین عناصر برای به آشوب کشیدن ملتها هستند؛ دستورالعمل‌هایشان برای گروه‌های غافل و نادانِ اغتشاشگر توی رسانه‌های خودشان به طور علنی دارد پخش میشود: اینجوری با پلیس درگیر بشوید؛ اینجوری علیه بسیج حرف بزنید؛ اینجوری توی خیابان اغتشاش ایجاد کنید؛ اینجوری تخریب کنید؛ اینجوری آتش بزنید!
 
 
هر کسی امروز جامعه را به سمت اغتشاش و ناامنی سوق بدهد، از نظر عامه‌‌ی ملت ایران انسان م
دستگاه‌های تبلیغاتی و اطلاعاتی وابسته‌ به استکبار، میدان‌دارترین عناصر برای به آشوب کشیدن ملتها هستند؛ دستورالعمل‌هایشان برای گروه‌های غافل و نادانِ اغتشاشگر توی رسانه‌های خودشان به طور علنی دارد پخش میشود: اینجوری با پلیس درگیر بشوید؛ اینجوری علیه بسیج حرف بزنید؛ اینجوری توی خیابان اغتشاش ایجاد کنید؛ اینجوری تخریب کنید؛ اینجوری آتش بزنید!
 
 
هر کسی امروز جامعه را به سمت اغتشاش و ناامنی سوق بدهد، از نظر عامه‌‌ی ملت ایران انسان م
دستگاه‌های تبلیغاتی و اطلاعاتی وابسته‌ به استکبار، میدان‌دارترین عناصر برای به آشوب کشیدن ملتها هستند؛ دستورالعمل‌هایشان برای گروه‌های غافل و نادانِ اغتشاشگر توی رسانه‌های خودشان به طور علنی دارد پخش میشود: اینجوری با پلیس درگیر بشوید؛ اینجوری علیه بسیج حرف بزنید؛ اینجوری توی خیابان اغتشاش ایجاد کنید؛ اینجوری تخریب کنید؛ اینجوری آتش بزنید!
 
 
هر کسی امروز جامعه را به سمت اغتشاش و ناامنی سوق بدهد، از نظر عامه‌‌ی ملت ایران انسان م
با عنایت به این امر که جنگ شناختی به تازگی وارد قلمرو ادبیات نظامی شده است  و نگرش ها به این مفهوم دچار قبض وبسط های متعددی است هنوز به دشواری می توان تعریفی مورد اتفاق و اجماع در این خصوص ارائه کرد. به هر روی، از این امر نمی توان غافل شد که شناسایی عناصر اصلی و وجوه تمایز این مفهوم از خلال مباحث متفکران قابل ردیابی و فهم می باشد.
 
تعاریف مختلفی از جنگ شناختی توسط اندیشمندان مختلف جهان ارائه شده است که بیان همه آنها در این مقال نمی گنجد.  یکی
با عنایت به این امر که جنگ شناختی به تازگی وارد قلمرو ادبیات نظامی شده است  و نگرش ها به این مفهوم دچار قبض وبسط های متعددی است هنوز به دشواری می توان تعریفی مورد اتفاق و اجماع در این خصوص ارائه کرد. به هر روی، از این امر نمی توان غافل شد که شناسایی عناصر اصلی و وجوه تمایز این مفهوم از خلال مباحث متفکران قابل ردیابی و فهم می باشد.
 
تعاریف مختلفی از جنگ شناختی توسط اندیشمندان مختلف جهان ارائه شده است که بیان همه آنها در این مقال نمی گنجد.  یکی
 
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی را با هدف تبیین، ان
 
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی را با هدف تبیین، ان
 
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی را با هدف تبیین، ان
 
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی را با هدف تبیین، ان
 
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی را با هدف تبیین، ان
 
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی را با هدف تبیین، ان
 
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی را با هدف تبیین، ان
 
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی را با هدف تبیین، ان
 
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی را با هدف تبیین، ان
 
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی را با هدف تبیین، ان
 
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی را با هدف تبیین، ان
 
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی را با هدف تبیین، ان
 
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی را با هدف تبیین، ان
 
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی را با هدف تبیین، ان
 
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی را با هدف تبیین، ان
 
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی را با هدف تبیین، ان
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دوم
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دوم
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دوم
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دوم
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دوم
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دوم
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دوم
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دوم
 
 
 
 
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی را با هدف تبیی
 
 
 
 
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی را با هدف تبیی
 
 
 
 
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی را با هدف تبیی
 
 
 
 
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی را با هدف تبیی
 
 
 
 
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی را با هدف تبیی
 
 
 
 
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی را با هدف تبیی
 
 
 
 
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی را با هدف تبیی
 
 
 
 
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی را با هدف تبیی
 
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی را با هدف تبیین، ان
 
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی را با هدف تبیین، ان
 
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی را با هدف تبیین، ان
 
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی را با هدف تبیین، ان
 
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی را با هدف تبیین، ان
 
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی را با هدف تبیین، ان
 
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی را با هدف تبیین، ان
 
فراخوان دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی منتشر شد.
با اعلام دبیرخانه دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، فراخوان این جشنواره که با امکان ثبت‌نام در سایت جشنواره فراهم خواهد بود، به شرح ذیل می­باشد:
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با همکاری نخبگان جوان، فعالان مردمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها،  و نهادهای لشکری و کشوری دومین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی را با هدف تبیین، ان
روز گذشته رئیس قوه قضائیه فراخوانی منتشر کرد که در آن آمده است: امروزه با گسترش دسترسی‌های ارتباطاتی، فارغ از چارچوب‌های سنتی خشک و دیوان‌سالارانه، فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی به فرصتی بزرگ برای کم‌کردن فاصله‌های زمانی و مکانی در ارتباطات و به‌اشتراک‌گذاری نظرات تبدیل شده است». این فراخوان اگرچه بر اساس اخبار رسمی درباره مشارکت‌جویی مردم و نخبگان در روند تحولات دستگاه قضائی صادر شده است، در دل خود حکایت از تغییر نگاه و رویکرد
روز گذشته رئیس قوه قضائیه فراخوانی منتشر کرد که در آن آمده است: امروزه با گسترش دسترسی‌های ارتباطاتی، فارغ از چارچوب‌های سنتی خشک و دیوان‌سالارانه، فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی به فرصتی بزرگ برای کم‌کردن فاصله‌های زمانی و مکانی در ارتباطات و به‌اشتراک‌گذاری نظرات تبدیل شده است». این فراخوان اگرچه بر اساس اخبار رسمی درباره مشارکت‌جویی مردم و نخبگان در روند تحولات دستگاه قضائی صادر شده است، در دل خود حکایت از تغییر نگاه و رویکرد
روز گذشته رئیس قوه قضائیه فراخوانی منتشر کرد که در آن آمده است: امروزه با گسترش دسترسی‌های ارتباطاتی، فارغ از چارچوب‌های سنتی خشک و دیوان‌سالارانه، فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی به فرصتی بزرگ برای کم‌کردن فاصله‌های زمانی و مکانی در ارتباطات و به‌اشتراک‌گذاری نظرات تبدیل شده است». این فراخوان اگرچه بر اساس اخبار رسمی درباره مشارکت‌جویی مردم و نخبگان در روند تحولات دستگاه قضائی صادر شده است، در دل خود حکایت از تغییر نگاه و رویکرد
بسمه تعالیان الله لا یغیر مابقوم حتی یغیروا مابانفسهم (رعد 11)نمایش عظیم حماسه حضور  کم نظیر مردم شریف و عزیزمان در حوزه انتخابیه بار دیگر چهره پرنشاط و پرصلابت مردم منطقه را در معرض قضاوت همگان گذاشت .آفرین به تلاش و غیرت و حمیت شما مردم همیشه در صحنه و تبریک و شاد باش صمیمانه به همه شما عزیزان و سروران چه آنانی که به من حقیر رای دادند و چه عزیزانی که در سطح حوزه انتخابیه به بنده رای نداده اند. عرصه انتخابات میدان هنرنمایی مردم آگاه و و آزاده
بسمه تعالیان الله لا یغیر مابقوم حتی یغیروا مابانفسهم (رعد 11)نمایش عظیم حماسه حضور  کم نظیر مردم شریف و عزیزمان در حوزه انتخابیه بار دیگر چهره پرنشاط و پرصلابت مردم منطقه را در معرض قضاوت همگان گذاشت .آفرین به تلاش و غیرت و حمیت شما مردم همیشه در صحنه و تبریک و شاد باش صمیمانه به همه شما عزیزان و سروران چه آنانی که به من حقیر رای دادند و چه عزیزانی که در سطح حوزه انتخابیه به بنده رای نداده اند. عرصه انتخابات میدان هنرنمایی مردم آگاه و و آزاده
بسمه تعالیان الله لا یغیر مابقوم حتی یغیروا مابانفسهم (رعد 11)نمایش عظیم حماسه حضور  کم نظیر مردم شریف و عزیزمان در حوزه انتخابیه بار دیگر چهره پرنشاط و پرصلابت مردم منطقه را در معرض قضاوت همگان گذاشت .آفرین به تلاش و غیرت و حمیت شما مردم همیشه در صحنه و تبریک و شاد باش صمیمانه به همه شما عزیزان و سروران چه آنانی که به من حقیر رای دادند و چه عزیزانی که در سطح حوزه انتخابیه به بنده رای نداده اند. عرصه انتخابات میدان هنرنمایی مردم آگاه و و آزاده
آیا برای ما اهمّیت اشغال سرزمین مسلمان فلسطین به دست رژیم صهیونیستی، تنها به خاطر این است که مثلاً قدس قبلۀ اوّل مسلمین و محلّ معراج پیامبر(ص) است یا قضیه دارای ابعاد ناموسی و امنیّتی فراتر از اینهاست؟
آیا شهدای مدافع حرم صرفاً به خاطر دفاع از حرم حضرت زینب(س) و دختر نداشتۀ امام حسین(ع) راهی سوریه شده‌اند یا در کنار آن امنیّت سوریه برای ما یک مسئلۀ حیاتی است؟
آیا راهپیمایی اربعین حسینی صرفاً یک حرکت مذهبی است یا دارای نتایج و برکات امنیّتی ن
آیا برای ما اهمّیت اشغال سرزمین مسلمان فلسطین به دست رژیم صهیونیستی، تنها به خاطر این است که مثلاً قدس قبلۀ اوّل مسلمین و محلّ معراج پیامبر(ص) است یا قضیه دارای ابعاد ناموسی و امنیّتی فراتر از اینهاست؟
آیا شهدای مدافع حرم صرفاً به خاطر دفاع از حرم حضرت زینب(س) و دختر نداشتۀ امام حسین(ع) راهی سوریه شده‌اند یا در کنار آن امنیّت سوریه برای ما یک مسئلۀ حیاتی است؟
آیا راهپیمایی اربعین حسینی صرفاً یک حرکت مذهبی است یا دارای نتایج و برکات امنیّتی ن
آیا برای ما اهمّیت اشغال سرزمین مسلمان فلسطین به دست رژیم صهیونیستی، تنها به خاطر این است که مثلاً قدس قبلۀ اوّل مسلمین و محلّ معراج پیامبر(ص) است یا قضیه دارای ابعاد ناموسی و امنیّتی فراتر از اینهاست؟
آیا شهدای مدافع حرم صرفاً به خاطر دفاع از حرم حضرت زینب(س) و دختر نداشتۀ امام حسین(ع) راهی سوریه شده‌اند یا در کنار آن امنیّت سوریه برای ما یک مسئلۀ حیاتی است؟
آیا راهپیمایی اربعین حسینی صرفاً یک حرکت مذهبی است یا دارای نتایج و برکات امنیّتی ن
آیا برای ما اهمّیت اشغال سرزمین مسلمان فلسطین به دست رژیم صهیونیستی، تنها به خاطر این است که مثلاً قدس قبلۀ اوّل مسلمین و محلّ معراج پیامبر(ص) است یا قضیه دارای ابعاد ناموسی و امنیّتی فراتر از اینهاست؟
آیا شهدای مدافع حرم صرفاً به خاطر دفاع از حرم حضرت زینب(س) و دختر نداشتۀ امام حسین(ع) راهی سوریه شده‌اند یا در کنار آن امنیّت سوریه برای ما یک مسئلۀ حیاتی است؟
آیا راهپیمایی اربعین حسینی صرفاً یک حرکت مذهبی است یا دارای نتایج و برکات امنیّتی ن
آیا برای ما اهمّیت اشغال سرزمین مسلمان فلسطین به دست رژیم صهیونیستی، تنها به خاطر این است که مثلاً قدس قبلۀ اوّل مسلمین و محلّ معراج پیامبر(ص) است یا قضیه دارای ابعاد ناموسی و امنیّتی فراتر از اینهاست؟
آیا شهدای مدافع حرم صرفاً به خاطر دفاع از حرم حضرت زینب(س) و دختر نداشتۀ امام حسین(ع) راهی سوریه شده‌اند یا در کنار آن امنیّت سوریه برای ما یک مسئلۀ حیاتی است؟
آیا راهپیمایی اربعین حسینی صرفاً یک حرکت مذهبی است یا دارای نتایج و برکات امنیّتی ن
جان خود را فدای جانان کرد پهلوان مرد آسمانی ما
رستم دیگری به میدان زد از دل شاهنامه خوانی مااو خودش یک تنه سپاهی بود زخمی از هر نبرد بر تن اونبی سلاح و زره به خط میزد نام پرودگار جوشن او
آری ، حاج قاسم تو که رفتی ، تربیت شدگان مکتب تو تک به تک در حال پرپر شده اند ؛ آری امروز سربازن و جان برکفان عرصه سلامت ، نخبگان ایران عزیز ، رتبه های برتر کنکور ، آنان که نوجوانی نکردند و سخت درس خواندند تا بلکه در آینده زندگی بهتری داشته باشند اما افسوس که امرو
با حضور مسئولین ارشد شهرستان ، زمین چمن مصنوعی فوتسال روستا افتتاح و به بهره برداری رسید.
به گفته امین ترک زاده دهیار روستا : این مجموعه با مشارکت دهیاری روستای سلیمان آباد و بنياد مسکن انقلاب اسلامی و با اعتباری بالغ بر 4/000/000/000 ریال از محل درآمدهای محلی دهیاری و اعتبارات ماده 11 بنياد مسکن انقلاب اسلامی احداث و در آئینی با حضور مسئولین ارشد شهرستان افتتاح و به بهره برداری رسید.
وی از تلاش ها و همکاری آقایان حسن زاده بخشدار محترم بخش مرکزی،م
با حضور مسئولین ارشد شهرستان ، زمین چمن مصنوعی فوتسال روستا افتتاح و به بهره برداری رسید.
به گفته امین ترک زاده دهیار روستا : این مجموعه با مشارکت دهیاری روستای سلیمان آباد و بنياد مسکن انقلاب اسلامی و با اعتباری بالغ بر 4/000/000/000 ریال از محل درآمدهای محلی دهیاری و اعتبارات ماده 11 بنياد مسکن انقلاب اسلامی احداث و در آئینی با حضور مسئولین ارشد شهرستان افتتاح و به بهره برداری رسید.
وی از تلاش ها و همکاری آقایان حسن زاده بخشدار محترم بخش مرکزی،م
با حضور مسئولین ارشد شهرستان ، زمین چمن مصنوعی فوتسال روستا افتتاح و به بهره برداری رسید.
به گفته امین ترک زاده دهیار روستا : این مجموعه با مشارکت دهیاری روستای سلیمان آباد و بنياد مسکن انقلاب اسلامی و با اعتباری بالغ بر 4/000/000/000 ریال از محل درآمدهای محلی دهیاری و اعتبارات ماده 11 بنياد مسکن انقلاب اسلامی احداث و در آئینی با حضور مسئولین ارشد شهرستان افتتاح و به بهره برداری رسید.
وی از تلاش ها و همکاری آقایان حسن زاده بخشدار محترم بخش مرکزی،م
با حضور مسئولین ارشد شهرستان ، زمین چمن مصنوعی فوتسال روستا افتتاح و به بهره برداری رسید.
به گفته امین ترک زاده دهیار روستا : این مجموعه با مشارکت دهیاری روستای سلیمان آباد و بنياد مسکن انقلاب اسلامی و با اعتباری بالغ بر 4/000/000/000 ریال از محل درآمدهای محلی دهیاری و اعتبارات ماده 11 بنياد مسکن انقلاب اسلامی احداث و در آئینی با حضور مسئولین ارشد شهرستان افتتاح و به بهره برداری رسید.
وی از تلاش ها و همکاری آقایان حسن زاده بخشدار محترم بخش مرکزی،م
حضرت آیت‌الله ‌ای (حفظه‌الله):. مجموعه بزرگی از نخبگان که سررشته کار در دنیا در دست آنهاست، اسیر یأس و ناامیدی‌اند و این یأس و ناامیدی را به ملت‌های خود سرریز می‌کنند و آنها را از این‌که بتوان نقشه ظالمانه و شیطانی امروز دنیا را عوض کرد، مأیوس می‌کنند؛بدیهی است که انسان‌های مأیوس نمی‌توانند هیچ حرکتی در راه اصلاح انجام دهند. آن چیزی که انسان‌ها را وادار به کار و حرکت می‌کند، نور و نیروی امید است.
اعتقاد به مهدی موعود، دل‌ها را
حضرت آیت‌الله ‌ای (حفظه‌الله):. مجموعه بزرگی از نخبگان که سررشته کار در دنیا در دست آنهاست، اسیر یأس و ناامیدی‌اند و این یأس و ناامیدی را به ملت‌های خود سرریز می‌کنند و آنها را از این‌که بتوان نقشه ظالمانه و شیطانی امروز دنیا را عوض کرد، مأیوس می‌کنند؛بدیهی است که انسان‌های مأیوس نمی‌توانند هیچ حرکتی در راه اصلاح انجام دهند. آن چیزی که انسان‌ها را وادار به کار و حرکت می‌کند، نور و نیروی امید است.
اعتقاد به مهدی موعود، دل‌ها را
حضرت آیت‌الله ‌ای (حفظه‌الله):. مجموعه بزرگی از نخبگان که سررشته کار در دنیا در دست آنهاست، اسیر یأس و ناامیدی‌اند و این یأس و ناامیدی را به ملت‌های خود سرریز می‌کنند و آنها را از این‌که بتوان نقشه ظالمانه و شیطانی امروز دنیا را عوض کرد، مأیوس می‌کنند؛بدیهی است که انسان‌های مأیوس نمی‌توانند هیچ حرکتی در راه اصلاح انجام دهند. آن چیزی که انسان‌ها را وادار به کار و حرکت می‌کند، نور و نیروی امید است.
اعتقاد به مهدی موعود، دل‌ها را
حضرت آیت‌الله ‌ای (حفظه‌الله):. مجموعه بزرگی از نخبگان که سررشته کار در دنیا در دست آنهاست، اسیر یأس و ناامیدی‌اند و این یأس و ناامیدی را به ملت‌های خود سرریز می‌کنند و آنها را از این‌که بتوان نقشه ظالمانه و شیطانی امروز دنیا را عوض کرد، مأیوس می‌کنند؛بدیهی است که انسان‌های مأیوس نمی‌توانند هیچ حرکتی در راه اصلاح انجام دهند. آن چیزی که انسان‌ها را وادار به کار و حرکت می‌کند، نور و نیروی امید است.
اعتقاد به مهدی موعود، دل‌ها را
حضرت آیت‌الله ‌ای (حفظه‌الله):. مجموعه بزرگی از نخبگان که سررشته کار در دنیا در دست آنهاست، اسیر یأس و ناامیدی‌اند و این یأس و ناامیدی را به ملت‌های خود سرریز می‌کنند و آنها را از این‌که بتوان نقشه ظالمانه و شیطانی امروز دنیا را عوض کرد، مأیوس می‌کنند؛بدیهی است که انسان‌های مأیوس نمی‌توانند هیچ حرکتی در راه اصلاح انجام دهند. آن چیزی که انسان‌ها را وادار به کار و حرکت می‌کند، نور و نیروی امید است.
اعتقاد به مهدی موعود، دل‌ها را
حضرت آیت‌الله ‌ای (حفظه‌الله):. مجموعه بزرگی از نخبگان که سررشته کار در دنیا در دست آنهاست، اسیر یأس و ناامیدی‌اند و این یأس و ناامیدی را به ملت‌های خود سرریز می‌کنند و آنها را از این‌که بتوان نقشه ظالمانه و شیطانی امروز دنیا را عوض کرد، مأیوس می‌کنند؛بدیهی است که انسان‌های مأیوس نمی‌توانند هیچ حرکتی در راه اصلاح انجام دهند. آن چیزی که انسان‌ها را وادار به کار و حرکت می‌کند، نور و نیروی امید است.
اعتقاد به مهدی موعود، دل‌ها را
حضرت آیت‌الله ‌ای (حفظه‌الله):. مجموعه بزرگی از نخبگان که سررشته کار در دنیا در دست آنهاست، اسیر یأس و ناامیدی‌اند و این یأس و ناامیدی را به ملت‌های خود سرریز می‌کنند و آنها را از این‌که بتوان نقشه ظالمانه و شیطانی امروز دنیا را عوض کرد، مأیوس می‌کنند؛بدیهی است که انسان‌های مأیوس نمی‌توانند هیچ حرکتی در راه اصلاح انجام دهند. آن چیزی که انسان‌ها را وادار به کار و حرکت می‌کند، نور و نیروی امید است.
اعتقاد به مهدی موعود، دل‌ها را
طرح صنعتی هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط ،رنگ ها و یا بدون آن به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد طرح صنعتی است.در واقع هرگونه خطوط و رنگهایی که با هم ترکیب شوند و شکل ظاهری یک محصول را تغییر دهند و باعث افزایش زیبایی و جذابیت آن برای مصرف کنندگان شوند طرح صنعتی می گویند و باید ثبت شوند پس اگر قصد ثبت طرحی را داریم باید به فکر نوآوری و تغییرات ظاهری باشیم نه فنی.وقتی محصولی ط
طرح صنعتی هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط ،رنگ ها و یا بدون آن به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد طرح صنعتی است.در واقع هرگونه خطوط و رنگهایی که با هم ترکیب شوند و شکل ظاهری یک محصول را تغییر دهند و باعث افزایش زیبایی و جذابیت آن برای مصرف کنندگان شوند طرح صنعتی می گویند و باید ثبت شوند پس اگر قصد ثبت طرحی را داریم باید به فکر نوآوری و تغییرات ظاهری باشیم نه فنی.وقتی محصولی ط
هفتمین دوره مسابقات طلاب و ون اهل سنت خراسان به کار خود پایان داد.
به گزارش شریعت نیوز  به نقل از  خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، مسئول برگزاری این دوره از مسابقات گفت: این مسابقات با حضور 200 نفر از ان و طلاب اهل سنت از 24 دی در اردوگاه ثامن الائمه در مشهد آغاز شد.
حجت الاسلام والمسلمین مهربان افزود: شرکت کنندگان در این مسابقات در رشته های حفظ، قرائت، ترجمه و مفاهیم در دو بخش برادران و خواهران با هم به رقابت پرداختند و در ن
هفتمین دوره مسابقات طلاب و ون اهل سنت خراسان به کار خود پایان داد.
به گزارش شریعت نیوز  به نقل از  خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، مسئول برگزاری این دوره از مسابقات گفت: این مسابقات با حضور 200 نفر از ان و طلاب اهل سنت از 24 دی در اردوگاه ثامن الائمه در مشهد آغاز شد.
حجت الاسلام والمسلمین مهربان افزود: شرکت کنندگان در این مسابقات در رشته های حفظ، قرائت، ترجمه و مفاهیم در دو بخش برادران و خواهران با هم به رقابت پرداختند و در ن
هفتمین دوره مسابقات طلاب و ون اهل سنت خراسان به کار خود پایان داد.
به گزارش شریعت نیوز  به نقل از  خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، مسئول برگزاری این دوره از مسابقات گفت: این مسابقات با حضور 200 نفر از ان و طلاب اهل سنت از 24 دی در اردوگاه ثامن الائمه در مشهد آغاز شد.
حجت الاسلام والمسلمین مهربان افزود: شرکت کنندگان در این مسابقات در رشته های حفظ، قرائت، ترجمه و مفاهیم در دو بخش برادران و خواهران با هم به رقابت پرداختند و در ن
هفتمین دوره مسابقات طلاب و ون اهل سنت خراسان به کار خود پایان داد.
به گزارش شریعت نیوز  به نقل از  خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، مسئول برگزاری این دوره از مسابقات گفت: این مسابقات با حضور 200 نفر از ان و طلاب اهل سنت از 24 دی در اردوگاه ثامن الائمه در مشهد آغاز شد.
حجت الاسلام والمسلمین مهربان افزود: شرکت کنندگان در این مسابقات در رشته های حفظ، قرائت، ترجمه و مفاهیم در دو بخش برادران و خواهران با هم به رقابت پرداختند و در ن
هفتمین دوره مسابقات طلاب و ون اهل سنت خراسان به کار خود پایان داد.
به گزارش شریعت نیوز  به نقل از  خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، مسئول برگزاری این دوره از مسابقات گفت: این مسابقات با حضور 200 نفر از ان و طلاب اهل سنت از 24 دی در اردوگاه ثامن الائمه در مشهد آغاز شد.
حجت الاسلام والمسلمین مهربان افزود: شرکت کنندگان در این مسابقات در رشته های حفظ، قرائت، ترجمه و مفاهیم در دو بخش برادران و خواهران با هم به رقابت پرداختند و در ن
هفتمین دوره مسابقات طلاب و ون اهل سنت خراسان به کار خود پایان داد.
به گزارش شریعت نیوز  به نقل از  خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، مسئول برگزاری این دوره از مسابقات گفت: این مسابقات با حضور 200 نفر از ان و طلاب اهل سنت از 24 دی در اردوگاه ثامن الائمه در مشهد آغاز شد.
حجت الاسلام والمسلمین مهربان افزود: شرکت کنندگان در این مسابقات در رشته های حفظ، قرائت، ترجمه و مفاهیم در دو بخش برادران و خواهران با هم به رقابت پرداختند و در ن
 سی ان ان میگوید آمریکا و ایران برای هدف قرار دادن پایگاه عین الاسد توافق نموده و موشک باران کاملا نمایشی است. بی بی سی اذعان کرده که موشک روسی بویینگ را منهدم کرده است و یورونیوز در نهایت دیدگاهش این است که پدافند موشکی تهران هواپیمای مسافربری را هدف قرار داده! حالا اگر بر فرض بعید بپذیریم ایران و آمریکا در این مسئله توافق داشته اند و در عین توافق سامانه پدافندی ایران  فعال بوده است، چگونه قبول کنیم که موشک روسی پرتابی را همین سامانه پدافن
 سی ان ان میگوید آمریکا و ایران برای هدف قرار دادن پایگاه عین الاسد توافق نموده و موشک باران کاملا نمایشی است. بی بی سی اذعان کرده که موشک روسی بویینگ را منهدم کرده است و یورونیوز در نهایت دیدگاهش این است که پدافند موشکی تهران هواپیمای مسافربری را هدف قرار داده! حالا اگر بر فرض بعید بپذیریم ایران و آمریکا در این مسئله توافق داشته اند و در عین توافق سامانه پدافندی ایران  فعال بوده است، چگونه قبول کنیم که موشک روسی پرتابی را همین سامانه پدافن
 سی ان ان میگوید آمریکا و ایران برای هدف قرار دادن پایگاه عین الاسد توافق نموده و موشک باران کاملا نمایشی است. بی بی سی اذعان کرده که موشک روسی بویینگ را منهدم کرده است و یورونیوز در نهایت دیدگاهش این است که پدافند موشکی تهران هواپیمای مسافربری را هدف قرار داده! حالا اگر بر فرض بعید بپذیریم ایران و آمریکا در این مسئله توافق داشته اند و در عین توافق سامانه پدافندی ایران  فعال بوده است، چگونه قبول کنیم که موشک روسی پرتابی را همین سامانه پدافن
 سی ان ان میگوید آمریکا و ایران برای هدف قرار دادن پایگاه عین الاسد توافق نموده و موشک باران کاملا نمایشی است. بی بی سی اذعان کرده که موشک روسی بویینگ را منهدم کرده است و یورونیوز در نهایت دیدگاهش این است که پدافند موشکی تهران هواپیمای مسافربری را هدف قرار داده! حالا اگر بر فرض بعید بپذیریم ایران و آمریکا در این مسئله توافق داشته اند و در عین توافق سامانه پدافندی ایران  فعال بوده است، چگونه قبول کنیم که موشک روسی پرتابی را همین سامانه پدافن
 سی ان ان میگوید آمریکا و ایران برای هدف قرار دادن پایگاه عین الاسد توافق نموده و موشک باران کاملا نمایشی است. بی بی سی اذعان کرده که موشک روسی بویینگ را منهدم کرده است و یورونیوز در نهایت دیدگاهش این است که پدافند موشکی تهران هواپیمای مسافربری را هدف قرار داده! حالا اگر بر فرض بعید بپذیریم ایران و آمریکا در این مسئله توافق داشته اند و در عین توافق سامانه پدافندی ایران  فعال بوده است، چگونه قبول کنیم که موشک روسی پرتابی را همین سامانه پدافن
 سی ان ان میگوید آمریکا و ایران برای هدف قرار دادن پایگاه عین الاسد توافق نموده و موشک باران کاملا نمایشی است. بی بی سی اذعان کرده که موشک روسی بویینگ را منهدم کرده است و یورونیوز در نهایت دیدگاهش این است که پدافند موشکی تهران هواپیمای مسافربری را هدف قرار داده! حالا اگر بر فرض بعید بپذیریم ایران و آمریکا در این مسئله توافق داشته اند و در عین توافق سامانه پدافندی ایران  فعال بوده است، چگونه قبول کنیم که موشک روسی پرتابی را همین سامانه پدافن
 سی ان ان میگوید آمریکا و ایران برای هدف قرار دادن پایگاه عین الاسد توافق نموده و موشک باران کاملا نمایشی است. بی بی سی اذعان کرده که موشک روسی بویینگ را منهدم کرده است و یورونیوز در نهایت دیدگاهش این است که پدافند موشکی تهران هواپیمای مسافربری را هدف قرار داده! حالا اگر بر فرض بعید بپذیریم ایران و آمریکا در این مسئله توافق داشته اند و در عین توافق سامانه پدافندی ایران  فعال بوده است، چگونه قبول کنیم که موشک روسی پرتابی را همین سامانه پدافن
 سی ان ان میگوید آمریکا و ایران برای هدف قرار دادن پایگاه عین الاسد توافق نموده و موشک باران کاملا نمایشی است. بی بی سی اذعان کرده که موشک روسی بویینگ را منهدم کرده است و یورونیوز در نهایت دیدگاهش این است که پدافند موشکی تهران هواپیمای مسافربری را هدف قرار داده! حالا اگر بر فرض بعید بپذیریم ایران و آمریکا در این مسئله توافق داشته اند و در عین توافق سامانه پدافندی ایران  فعال بوده است، چگونه قبول کنیم که موشک روسی پرتابی را همین سامانه پدافن
یاد ایّامی که از ما دوستان را یاد بودروحمان از قید و بند زندگی آزاد بودچشمها پر نور و غمها دور و جانهادر سرورسینه ها پرمهر و سرها سبز و دلها شاد بوددر کنار جویباری ، سایه سار گلبنیباده پیما حرفهامان هر چه باداباد بوددر دل ویرانه گر بیتوته می کردیم ، بازشادمان بودیم چون میخانه مان آباد بوددر کنار باده ی شورآفرین تلخ وشلحظه ها شیرینمان از قصه ی فرهاد بودپیر دائم مست دل بیدارمان یادش بخیردر طواف خمّ می هم از پی ارشاد بوددست در دامان رند باده نو
یاد ایّامی که از ما دوستان را یاد بودروحمان از قید و بند زندگی آزاد بودچشمها پر نور و غمها دور و جانهادر سرورسینه ها پرمهر و سرها سبز و دلها شاد بوددر کنار جویباری ، سایه سار گلبنیباده پیما حرفهامان هر چه باداباد بوددر دل ویرانه گر بیتوته می کردیم ، بازشادمان بودیم چون میخانه مان آباد بوددر کنار باده ی شورآفرین تلخ وشلحظه ها شیرینمان از قصه ی فرهاد بودپیر دائم مست دل بیدارمان یادش بخیردر طواف خمّ می هم از پی ارشاد بوددست در دامان رند باده نو
یاد ایّامی که از ما دوستان را یاد بودروحمان از قید و بند زندگی آزاد بودچشمها پر نور و غمها دور و جانهادر سرورسینه ها پرمهر و سرها سبز و دلها شاد بوددر کنار جویباری ، سایه سار گلبنیباده پیما حرفهامان هر چه باداباد بوددر دل ویرانه گر بیتوته می کردیم ، بازشادمان بودیم چون میخانه مان آباد بوددر کنار باده ی شورآفرین تلخ وشلحظه ها شیرینمان از قصه ی فرهاد بودپیر دائم مست دل بیدارمان یادش بخیردر طواف خمّ می هم از پی ارشاد بوددست در دامان رند باده نو
✨✨ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَکَانَ اللَّهُ عَزِیزًا حَکِیمًا (7 - فتح)
⚡و سپاه قوایِ آسمان‌ها و زمین لشکر خداست و خدا بسیار مقتدر و به تدبیر نظام عالَم داناست.
کرونا! تو کدامین سرباز نامرئی خدا هستی که همه‌ی خلایق را بدون نگهبان در خانه‌هایشان حبس و زندانی کرده‌ای؟❄ کرونا! هر چه هستی و به دست هر که و برای هر چه درست شده‌ای من نمی‌دانم، ولی این را می‌دانم که بدون اذنِ خدا وقتی برگی از درختی نمی‌افتد تو هم بدونِ اذن
✨✨ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَکَانَ اللَّهُ عَزِیزًا حَکِیمًا (7 - فتح)
⚡و سپاه قوایِ آسمان‌ها و زمین لشکر خداست و خدا بسیار مقتدر و به تدبیر نظام عالَم داناست.
کرونا! تو کدامین سرباز نامرئی خدا هستی که همه‌ی خلایق را بدون نگهبان در خانه‌هایشان حبس و زندانی کرده‌ای؟❄ کرونا! هر چه هستی و به دست هر که و برای هر چه درست شده‌ای من نمی‌دانم، ولی این را می‌دانم که بدون اذنِ خدا وقتی برگی از درختی نمی‌افتد تو هم بدونِ اذن
✨✨ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَکَانَ اللَّهُ عَزِیزًا حَکِیمًا (7 - فتح)
⚡و سپاه قوایِ آسمان‌ها و زمین لشکر خداست و خدا بسیار مقتدر و به تدبیر نظام عالَم داناست.
کرونا! تو کدامین سرباز نامرئی خدا هستی که همه‌ی خلایق را بدون نگهبان در خانه‌هایشان حبس و زندانی کرده‌ای؟❄ کرونا! هر چه هستی و به دست هر که و برای هر چه درست شده‌ای من نمی‌دانم، ولی این را می‌دانم که بدون اذنِ خدا وقتی برگی از درختی نمی‌افتد تو هم بدونِ اذن
✨✨ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَکَانَ اللَّهُ عَزِیزًا حَکِیمًا (7 - فتح)
⚡و سپاه قوایِ آسمان‌ها و زمین لشکر خداست و خدا بسیار مقتدر و به تدبیر نظام عالَم داناست.
کرونا! تو کدامین سرباز نامرئی خدا هستی که همه‌ی خلایق را بدون نگهبان در خانه‌هایشان حبس و زندانی کرده‌ای؟❄ کرونا! هر چه هستی و به دست هر که و برای هر چه درست شده‌ای من نمی‌دانم، ولی این را می‌دانم که بدون اذنِ خدا وقتی برگی از درختی نمی‌افتد تو هم بدونِ اذن
✨✨ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَکَانَ اللَّهُ عَزِیزًا حَکِیمًا (7 - فتح)
⚡و سپاه قوایِ آسمان‌ها و زمین لشکر خداست و خدا بسیار مقتدر و به تدبیر نظام عالَم داناست.
کرونا! تو کدامین سرباز نامرئی خدا هستی که همه‌ی خلایق را بدون نگهبان در خانه‌هایشان حبس و زندانی کرده‌ای؟❄ کرونا! هر چه هستی و به دست هر که و برای هر چه درست شده‌ای من نمی‌دانم، ولی این را می‌دانم که بدون اذنِ خدا وقتی برگی از درختی نمی‌افتد تو هم بدونِ اذن
✨✨ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَکَانَ اللَّهُ عَزِیزًا حَکِیمًا (7 - فتح)
⚡و سپاه قوایِ آسمان‌ها و زمین لشکر خداست و خدا بسیار مقتدر و به تدبیر نظام عالَم داناست.
کرونا! تو کدامین سرباز نامرئی خدا هستی که همه‌ی خلایق را بدون نگهبان در خانه‌هایشان حبس و زندانی کرده‌ای؟❄ کرونا! هر چه هستی و به دست هر که و برای هر چه درست شده‌ای من نمی‌دانم، ولی این را می‌دانم که بدون اذنِ خدا وقتی برگی از درختی نمی‌افتد تو هم بدونِ اذن
برای دانلود رایگان مستند میراث آلبرتا 1 بر روی لینک زیر کلیک فرمایید:http://www.sarbazeakhar.ir/post/8
 
 
برای دانلود رایگان مستند میراث آلبرتا 2 بر روی لینک زیر کلیک فرمایید:http://www.sarbazeakhar.ir/post/9
 
برای دانلود رایگان مستند میراث آلبرتا 3 بر روی لینک زیر کلیک فرمایید:
 
http://www.sarbazeakhar.ir/post/220
 
این چند مستند زیر هم خیلی جالبه حتما ببینید
 
+دانلود قانونی مستند انقلاب جنسی 1 +دانلود قانونی مستند انقلاب جنسی 2
 
+دانلود قانونی مستند انقلاب جنسی 3
+ دانلود مستند انقلا
برای دانلود رایگان مستند میراث آلبرتا 1 بر روی لینک زیر کلیک فرمایید:http://www.sarbazeakhar.ir/post/8
 
 
برای دانلود رایگان مستند میراث آلبرتا 2 بر روی لینک زیر کلیک فرمایید:http://www.sarbazeakhar.ir/post/9
 
برای دانلود رایگان مستند میراث آلبرتا 3 بر روی لینک زیر کلیک فرمایید:
 
http://www.sarbazeakhar.ir/post/220
 
این چند مستند زیر هم خیلی جالبه حتما ببینید
 
+دانلود قانونی مستند انقلاب جنسی 1 +دانلود قانونی مستند انقلاب جنسی 2
 
+دانلود قانونی مستند انقلاب جنسی 3
+ دانلود مستند انقلا
دسترسی به ARPANET در سال 1981 زمانی که بنياد ملی علوم (NSF) از شبکه علوم کامپیوتر (CSNET) تأمین مالی کرد ، گسترش یافت. در سال 1982 ، مجموعه پروتکل اینترنت (TCP / IP) استانداردسازی شد ، که باعث گسترش جهانی شبکه های بهم پیوسته می شود. دسترسی به شبکه TCP / IP دوباره در سال 1986 گسترش یافت وقتی که شبکه بنياد ملی علوم (NSFNet) دسترسی به سایت های ابر رایانه در ایالات متحده را برای محققان فراهم کرد ، ابتدا با سرعت 56 کیلوبیت در ثانیه و بعد با 1.5 مگابیت در ثانیه و 45 مگابیت در ثانیه
دسترسی به ARPANET در سال 1981 زمانی که بنياد ملی علوم (NSF) از شبکه علوم کامپیوتر (CSNET) تأمین مالی کرد ، گسترش یافت. در سال 1982 ، مجموعه پروتکل اینترنت (TCP / IP) استانداردسازی شد ، که باعث گسترش جهانی شبکه های بهم پیوسته می شود. دسترسی به شبکه TCP / IP دوباره در سال 1986 گسترش یافت وقتی که شبکه بنياد ملی علوم (NSFNet) دسترسی به سایت های ابر رایانه در ایالات متحده را برای محققان فراهم کرد ، ابتدا با سرعت 56 کیلوبیت در ثانیه و بعد با 1.5 مگابیت در ثانیه و 45 مگابیت در ثانیه
دسترسی به ARPANET در سال 1981 زمانی که بنياد ملی علوم (NSF) از شبکه علوم کامپیوتر (CSNET) تأمین مالی کرد ، گسترش یافت. در سال 1982 ، مجموعه پروتکل اینترنت (TCP / IP) استانداردسازی شد ، که باعث گسترش جهانی شبکه های بهم پیوسته می شود. دسترسی به شبکه TCP / IP دوباره در سال 1986 گسترش یافت وقتی که شبکه بنياد ملی علوم (NSFNet) دسترسی به سایت های ابر رایانه در ایالات متحده را برای محققان فراهم کرد ، ابتدا با سرعت 56 کیلوبیت در ثانیه و بعد با 1.5 مگابیت در ثانیه و 45 مگابیت در ثانیه
بدن انسان به طور متوسط ​​۶۵٪ آب است كه در واقع در تمامی كاركردهای بدن نقش مهمی دارد. به همین دلیل، همیشه لازم است كه ذخیره آب بدن شما دوباره پر شود. اگر به طور خاص در مورد آب درمانی صحبت كنیم، این یك درمان پاك كننده سموم است كه به شما كمك می كند بیماری ها را از بین ببرید و وزن خود را با بسیاری از مزاياي دیگر كاهش دهید.آب درمانیآب درمانی یك عمل ساده است كه نیاز به نوشیدن یك و نیم لیتر آب آشامیدنی خالص را یك بار از صبح بلند شدن دارید. قبل از مسواك ز
بدن انسان به طور متوسط ​​۶۵٪ آب است كه در واقع در تمامی كاركردهای بدن نقش مهمی دارد. به همین دلیل، همیشه لازم است كه ذخیره آب بدن شما دوباره پر شود. اگر به طور خاص در مورد آب درمانی صحبت كنیم، این یك درمان پاك كننده سموم است كه به شما كمك می كند بیماری ها را از بین ببرید و وزن خود را با بسیاری از مزاياي دیگر كاهش دهید.آب درمانیآب درمانی یك عمل ساده است كه نیاز به نوشیدن یك و نیم لیتر آب آشامیدنی خالص را یك بار از صبح بلند شدن دارید. قبل از مسواك ز
بدن انسان به طور متوسط ​​۶۵٪ آب است كه در واقع در تمامی كاركردهای بدن نقش مهمی دارد. به همین دلیل، همیشه لازم است كه ذخیره آب بدن شما دوباره پر شود. اگر به طور خاص در مورد آب درمانی صحبت كنیم، این یك درمان پاك كننده سموم است كه به شما كمك می كند بیماری ها را از بین ببرید و وزن خود را با بسیاری از مزاياي دیگر كاهش دهید.آب درمانیآب درمانی یك عمل ساده است كه نیاز به نوشیدن یك و نیم لیتر آب آشامیدنی خالص را یك بار از صبح بلند شدن دارید. قبل از مسواك ز
بدن انسان به طور متوسط ​​۶۵٪ آب است كه در واقع در تمامی كاركردهای بدن نقش مهمی دارد. به همین دلیل، همیشه لازم است كه ذخیره آب بدن شما دوباره پر شود. اگر به طور خاص در مورد آب درمانی صحبت كنیم، این یك درمان پاك كننده سموم است كه به شما كمك می كند بیماری ها را از بین ببرید و وزن خود را با بسیاری از مزاياي دیگر كاهش دهید.آب درمانیآب درمانی یك عمل ساده است كه نیاز به نوشیدن یك و نیم لیتر آب آشامیدنی خالص را یك بار از صبح بلند شدن دارید. قبل از مسواك ز
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

حا.میم معرفی مشاهیر و بزرگان قیمت بیت کوین شرکت باربری و اتوبار ظرافت بار Solitude is a solitary boat floating in a sea of possible companions الکترون‍‍ــــ وبگاه رسمی کربلایی حسین رضائیان خانه بوش مشگین موزیک | دانلود آهنگ ترکی آموزشگاه آشپزی