پا گذاشتم رو قلبم که له شم بغض ابری

نتایج جستجو برای عبارت :

پا گذاشتم رو قلبم که له شم بغض ابری

کلید انداختم، در حیاط رو باز کردمو دویدم سمت خونه از همون بیرون با صدای بلند گفتم: مامااان داداش اومد؟ وارد خونه شدم مامان سلام گفت و منم جوابشو دادم
_ نه نیومده هنوز
گوشیمو از جیبم درآوردم و همونطور که از پله ها بالا میرفتم بهش زنگ زدم. قبل ازینکه چیزی بگم گفت: وسایلمو جمع کردم، لباسامم گذاشتم تو اتاقت، تا چند دقه دیگه هم میام خونه.
لبخند زدمو و با گفتن یه باشه و خدافظ تماسو قطع کردم.
چمدون رو گذاشتم وسط اتاق و بازش کردم. از رگال لباسام چند تا
کلید انداختم، در حیاط رو باز کردمو دویدم سمت خونه از همون بیرون با صدای بلند گفتم: مامااان داداش اومد؟ وارد خونه شدم مامان سلام گفت و منم جوابشو دادم
_ نه نیومده هنوز
گوشیمو از جیبم درآوردم و همونطور که از پله ها بالا میرفتم بهش زنگ زدم. قبل ازینکه چیزی بگم گفت: وسایلمو جمع کردم، لباسامم گذاشتم تو اتاقت، تا چند دقه دیگه هم میام خونه.
لبخند زدمو و با گفتن یه باشه و خدافظ تماسو قطع کردم.
چمدون رو گذاشتم وسط اتاق و بازش کردم. از رگال لباسام چند تا
حس می‌کنم قلبم اندازه‌‌‌ی قفسه‌ی سینه‌ام نیست، حس می‌کنم انقدر آدم‌ها را دوست‌دارم و انقدر مهربانی دیده‌ام که قلبم دارد می‌ترکد. حس می‌کنم تنهایی از پس حمل این همه مهر برنمی‌آیم.
حس می‌کنم قلبم اندازه‌ی تمام آدم‌‌‌ها ظرفیت دارد. همه‌ی کسانی که می‌شناسمشان، همه‌ی کسانی که قول دادند می‌مانند و نماندند، همه‌ی کسانی که دوستم داشتند و دیگر ندارند، همه‌ی کسانی که دوستم داشتند و هنوز هم دارند، همه‌یِ همه‌یِ آدم‌های زندگیم. 
حس می‌کنم قلبم اندازه‌‌‌ی قفسه‌ی سینه‌ام نیست، حس می‌کنم انقدر آدم‌ها را دوست‌دارم و انقدر مهربانی دیده‌ام که قلبم دارد می‌ترکد. حس می‌کنم تنهایی از پس حمل این همه مهر برنمی‌آیم.
حس می‌کنم قلبم اندازه‌ی تمام آدم‌‌‌ها ظرفیت دارد. همه‌ی کسانی که می‌شناسمشان، همه‌ی کسانی که قول دادند می‌مانند و نماندند، همه‌ی کسانی که دوستم داشتند و دیگر ندارند، همه‌ی کسانی که دوستم داشتند و هنوز هم دارند، همه‌یِ همه‌یِ آدم‌های زندگیم. 
حس می‌کنم قلبم اندازه‌‌‌ی قفسه‌ی سینه‌ام نیست، حس می‌کنم انقدر آدم‌ها را دوست‌دارم و انقدر مهربانی دیده‌ام که قلبم دارد می‌ترکد. حس می‌کنم تنهایی از پس حمل این همه مهر برنمی‌آیم.
حس می‌کنم قلبم اندازه‌ی تمام آدم‌‌‌ها ظرفیت دارد. همه‌ی کسانی که می‌شناسمشان، همه‌ی کسانی که قول دادند می‌مانند و نماندند، همه‌ی کسانی که دوستم داشتند و دیگر ندارند، همه‌ی کسانی که دوستم داشتند و هنوز هم دارند، همه‌یِ همه‌یِ آدم‌های زندگیم. 
حس می‌کنم قلبم اندازه‌‌‌ی قفسه‌ی سینه‌ام نیست، حس می‌کنم انقدر آدم‌ها را دوست‌دارم و انقدر مهربانی دیده‌ام که قلبم دارد می‌ترکد. حس می‌کنم تنهایی از پس حمل این همه مهر برنمی‌آیم.
حس می‌کنم قلبم اندازه‌ی تمام آدم‌‌‌ها ظرفیت دارد. همه‌ی کسانی که می‌شناسمشان، همه‌ی کسانی که قول دادند می‌مانند و نماندند، همه‌ی کسانی که دوستم داشتند و دیگر ندارند، همه‌ی کسانی که دوستم داشتند و هنوز هم دارند، همه‌یِ همه‌یِ آدم‌های زندگیم. 
حس می‌کنم قلبم اندازه‌‌‌ی قفسه‌ی سینه‌ام نیست، حس می‌کنم انقدر آدم‌ها را دوست‌دارم و انقدر مهربانی دیده‌ام که قلبم دارد می‌ترکد. حس می‌کنم تنهایی از پس حمل این همه مهر برنمی‌آیم.
حس می‌کنم قلبم اندازه‌ی تمام آدم‌‌‌ها ظرفیت دارد. همه‌ی کسانی که می‌شناسمشان، همه‌ی کسانی که قول دادند می‌مانند و نماندند، همه‌ی کسانی که دوستم داشتند و دیگر ندارند، همه‌ی کسانی که دوستم داشتند و هنوز هم دارند، همه‌یِ همه‌یِ آدم‌های زندگیم. 
حس می‌کنم قلبم اندازه‌‌‌ی قفسه‌ی سینه‌ام نیست، حس می‌کنم انقدر آدم‌ها را دوست‌دارم و انقدر مهربانی دیده‌ام که قلبم دارد می‌ترکد. حس می‌کنم تنهایی از پس حمل این همه مهر برنمی‌آیم.
حس می‌کنم قلبم اندازه‌ی تمام آدم‌‌‌ها ظرفیت دارد. همه‌ی کسانی که می‌شناسمشان، همه‌ی کسانی که قول دادند می‌مانند و نماندند، همه‌ی کسانی که دوستم داشتند و دیگر ندارند، همه‌ی کسانی که دوستم داشتند و هنوز هم دارند، همه‌یِ همه‌یِ آدم‌های زندگیم. 
حس می‌کنم قلبم اندازه‌‌‌ی قفسه‌ی سینه‌ام نیست، حس می‌کنم انقدر آدم‌ها را دوست‌دارم و انقدر مهربانی دیده‌ام که قلبم دارد می‌ترکد. حس می‌کنم تنهایی از پس حمل این همه مهر برنمی‌آیم.
حس می‌کنم قلبم اندازه‌ی تمام آدم‌‌‌ها ظرفیت دارد. همه‌ی کسانی که می‌شناسمشان، همه‌ی کسانی که قول دادند می‌مانند و نماندند، همه‌ی کسانی که دوستم داشتند و دیگر ندارند، همه‌ی کسانی که دوستم داشتند و هنوز هم دارند، همه‌یِ همه‌یِ آدم‌های زندگیم. 
حس می‌کنم قلبم اندازه‌‌‌ی قفسه‌ی سینه‌ام نیست، حس می‌کنم انقدر آدم‌ها را دوست‌دارم و انقدر مهربانی دیده‌ام که قلبم دارد می‌ترکد. حس می‌کنم تنهایی از پس حمل این همه مهر برنمی‌آیم.
حس می‌کنم قلبم اندازه‌ی تمام آدم‌‌‌ها ظرفیت دارد. همه‌ی کسانی که می‌شناسمشان، همه‌ی کسانی که قول دادند می‌مانند و نماندند، همه‌ی کسانی که دوستم داشتند و دیگر ندارند، همه‌ی کسانی که دوستم داشتند و هنوز هم دارند، همه‌یِ همه‌یِ آدم‌های زندگیم. 
حس می‌کنم قلبم اندازه‌‌‌ی قفسه‌ی سینه‌ام نیست، حس می‌کنم انقدر آدم‌ها را دوست‌دارم و انقدر مهربانی دیده‌ام که قلبم دارد می‌ترکد. حس می‌کنم تنهایی از پس حمل این همه مهر برنمی‌آیم.
حس می‌کنم قلبم اندازه‌ی تمام آدم‌‌‌ها ظرفیت دارد. همه‌ی کسانی که می‌شناسمشان، همه‌ی کسانی که قول دادند می‌مانند و نماندند، همه‌ی کسانی که دوستم داشتند و دیگر ندارند، همه‌ی کسانی که دوستم داشتند و هنوز هم دارند، همه‌یِ همه‌یِ آدم‌های زندگیم. 
حس می‌کنم قلبم اندازه‌‌‌ی قفسه‌ی سینه‌ام نیست، حس می‌کنم انقدر آدم‌ها را دوست‌دارم و انقدر مهربانی دیده‌ام که قلبم دارد می‌ترکد. حس می‌کنم تنهایی از پس حمل این همه مهر برنمی‌آیم.
حس می‌کنم قلبم اندازه‌ی تمام آدم‌‌‌ها ظرفیت دارد. همه‌ی کسانی که می‌شناسمشان، همه‌ی کسانی که قول دادند می‌مانند و نماندند، همه‌ی کسانی که دوستم داشتند و دیگر ندارند، همه‌ی کسانی که دوستم داشتند و هنوز هم دارند، همه‌یِ همه‌یِ آدم‌های زندگیم. 
زیرلب اوآهسته ، خندید ورفت .ضربه ایی به قلبم افکند و ، آهسته رفت .شبنمی لرزان گونه ام را ، خیس کرد .اولرزاند قلبم و ، درکبودی شب خندید ورفت .مات شد چهره ام ، در آینه گیچ مانده بود .گیسوانش درهم و ، همره باد رقصید و رفت .تند وبی تاب میدوید ، دیده ام سویش ولی ! .گوییا ازپنجره ، روح منم با اوبرفت .غرآ
عاشقانه ترین عاشقانه های جهان
در برابر قلبم کم میاورند
وقتی که پای "تو" در میان است
.
بشنو!
فریاد عاشقانه ی قلبم را
دستهایم را که میگیری
نگاهم که میکنی
مشتاقانه تر از ثانیه ها.
عشق در وجودم میتپد
آوای بودنت، عاشقانه های جهان را میرقصاند
جهان در برق چشمانم میلرزد
و آغوشت تو گرم میکند تنم را.
با آرامشی از جنس بهشت. :)
.
آغوش تو آرامشی از جنس بهشت است
آرامشت از جنس "تو" در آینه ی "من"
خالیست جهان بی تو و عشقت شهِ قلبم!
بر بوم جهان با تو خوشست عشق کشید
زمستان بود.
حس می‌کردم قلبم دارد بزرگ می‌شود.
انکارش می‌کردم و بقیه بیشتر اصرار می‌کردند. با دست نشانم می‌دادند و می‌گفتند ببینید قلبش بزرگ شده. بیشتر می‌تپد.
چندماه طول کشید تا قبول کنم که راست می‌گویند.قلبم بزرگتر از همیشه شده است.
خوشحال بودم، با همیشه فرق کرده بودم، بیشتر از همیشه خودم بودم.
بزرگ بود. انقدر بزرگ که وقتی در قلبم جای گرفت، قلبم اندازه‌ش نبود و زد بیرون. 
کم‌کم اما اذیت می‌کرد، انقدری بزرگ شده بود که دیگر از باقی
زمستان بود.
حس می‌کردم قلبم دارد بزرگ می‌شود.
انکارش می‌کردم و بقیه بیشتر اصرار می‌کردند. با دست نشانم می‌دادند و می‌گفتند ببینید قلبش بزرگ شده. بیشتر می‌تپد.
چندماه طول کشید تا قبول کنم که راست می‌گویند.قلبم بزرگتر از همیشه شده است.
خوشحال بودم، با همیشه فرق کرده بودم، بیشتر از همیشه خودم بودم.
بزرگ بود. انقدر بزرگ که وقتی در قلبم جای گرفت، قلبم اندازه‌ش نبود و زد بیرون. 
کم‌کم اما اذیت می‌کرد، انقدری بزرگ شده بود که دیگر از باقی
زمستان بود.
حس می‌کردم قلبم دارد بزرگ می‌شود.
انکارش می‌کردم و بقیه بیشتر اصرار می‌کردند. با دست نشانم می‌دادند و می‌گفتند ببینید قلبش بزرگ شده. بیشتر می‌تپد.
چندماه طول کشید تا قبول کنم که راست می‌گویند.قلبم بزرگتر از همیشه شده است.
خوشحال بودم، با همیشه فرق کرده بودم، بیشتر از همیشه خودم بودم.
بزرگ بود. انقدر بزرگ که وقتی در قلبم جای گرفت، قلبم اندازه‌ش نبود و زد بیرون. 
کم‌کم اما اذیت می‌کرد، انقدری بزرگ شده بود که دیگر از باقی
زمستان بود.
حس می‌کردم قلبم دارد بزرگ می‌شود.
انکارش می‌کردم و بقیه بیشتر اصرار می‌کردند. با دست نشانم می‌دادند و می‌گفتند ببینید قلبش بزرگ شده. بیشتر می‌تپد.
چندماه طول کشید تا قبول کنم که راست می‌گویند.قلبم بزرگتر از همیشه شده است.
خوشحال بودم، با همیشه فرق کرده بودم، بیشتر از همیشه خودم بودم.
بزرگ بود. انقدر بزرگ که وقتی در قلبم جای گرفت، قلبم اندازه‌ش نبود و زد بیرون. 
کم‌کم اما اذیت می‌کرد، انقدری بزرگ شده بود که دیگر از باقی
زمستان بود.
حس می‌کردم قلبم دارد بزرگ می‌شود.
انکارش می‌کردم و بقیه بیشتر اصرار می‌کردند. با دست نشانم می‌دادند و می‌گفتند ببینید قلبش بزرگ شده. بیشتر می‌تپد.
چندماه طول کشید تا قبول کنم که راست می‌گویند.قلبم بزرگتر از همیشه شده است.
خوشحال بودم، با همیشه فرق کرده بودم، بیشتر از همیشه خودم بودم.
بزرگ بود. انقدر بزرگ که وقتی در قلبم جای گرفت، قلبم اندازه‌ش نبود و زد بیرون. 
کم‌کم اما اذیت می‌کرد، انقدری بزرگ شده بود که دیگر از باقی
زمستان بود.
حس می‌کردم قلبم دارد بزرگ می‌شود.
انکارش می‌کردم و بقیه بیشتر اصرار می‌کردند. با دست نشانم می‌دادند و می‌گفتند ببینید قلبش بزرگ شده. بیشتر می‌تپد.
چندماه طول کشید تا قبول کنم که راست می‌گویند.قلبم بزرگتر از همیشه شده است.
خوشحال بودم، با همیشه فرق کرده بودم، بیشتر از همیشه خودم بودم.
بزرگ بود. انقدر بزرگ که وقتی در قلبم جای گرفت، قلبم اندازه‌ش نبود و زد بیرون. 
کم‌کم اما اذیت می‌کرد، انقدری بزرگ شده بود که دیگر از باقی
زمستان بود.
حس می‌کردم قلبم دارد بزرگ می‌شود.
انکارش می‌کردم و بقیه بیشتر اصرار می‌کردند. با دست نشانم می‌دادند و می‌گفتند ببینید قلبش بزرگ شده. بیشتر می‌تپد.
چندماه طول کشید تا قبول کنم که راست می‌گویند.قلبم بزرگتر از همیشه شده است.
خوشحال بودم، با همیشه فرق کرده بودم، بیشتر از همیشه خودم بودم.
بزرگ بود. انقدر بزرگ که وقتی در قلبم جای گرفت، قلبم اندازه‌ش نبود و زد بیرون. 
کم‌کم اما اذیت می‌کرد، انقدری بزرگ شده بود که دیگر از باقی
زمستان بود.
حس می‌کردم قلبم دارد بزرگ می‌شود.
انکارش می‌کردم و بقیه بیشتر اصرار می‌کردند. با دست نشانم می‌دادند و می‌گفتند ببینید قلبش بزرگ شده. بیشتر می‌تپد.
چندماه طول کشید تا قبول کنم که راست می‌گویند.قلبم بزرگتر از همیشه شده است.
خوشحال بودم، با همیشه فرق کرده بودم، بیشتر از همیشه خودم بودم.
بزرگ بود. انقدر بزرگ که وقتی در قلبم جای گرفت، قلبم اندازه‌ش نبود و زد بیرون. 
کم‌کم اما اذیت می‌کرد، انقدری بزرگ شده بود که دیگر از باقی
زمستان بود.
حس می‌کردم قلبم دارد بزرگ می‌شود.
انکارش می‌کردم و بقیه بیشتر اصرار می‌کردند. با دست نشانم می‌دادند و می‌گفتند ببینید قلبش بزرگ شده. بیشتر می‌تپد.
چندماه طول کشید تا قبول کنم که راست می‌گویند.قلبم بزرگتر از همیشه شده است.
خوشحال بودم، با همیشه فرق کرده بودم، بیشتر از همیشه خودم بودم.
بزرگ بود. انقدر بزرگ که وقتی در قلبم جای گرفت، قلبم اندازه‌ش نبود و زد بیرون. 
کم‌کم اما اذیت می‌کرد، انقدری بزرگ شده بود که دیگر از باقی
زمستان بود.
حس می‌کردم قلبم دارد بزرگ می‌شود.
انکارش می‌کردم و بقیه بیشتر اصرار می‌کردند. با دست نشانم می‌دادند و می‌گفتند ببینید قلبش بزرگ شده. بیشتر می‌تپد.
چندماه طول کشید تا قبول کنم که راست می‌گویند.قلبم بزرگتر از همیشه شده است.
خوشحال بودم، با همیشه فرق کرده بودم، بیشتر از همیشه خودم بودم.
بزرگ بود. انقدر بزرگ که وقتی در قلبم جای گرفت، قلبم اندازه‌ش نبود و زد بیرون. 
کم‌کم اما اذیت می‌کرد، انقدری بزرگ شده بود که دیگر از باقی
رایانش ابري در کتابخانهچکیده رایانش ابري به برنامه‏ ها و سرویس‏ هایی اشاره دارد که در یک شبکه توزیع شده اجرا می‏شوند و از منابع مجازی استفاده می‏کنند. هدف از این پایان نامه بررسی ویژگی‏ های موجود و بالقوه سیستم ‏های مدیریت و اشتراک دانش مبتنی بر رایانش ابري در کتابخانه‏ است. این پژوهش، ضمن اینکه امکانات موجود و بالقوه نرم ‏افزارهای کتابخانه‏ ای را در مدل رایانش ابري "نرم ‏افزار به عنوان خدمت" و "قالب  به عنوان خدمت"مورد ب
دوست داشتن شما، قشنگترین حسی است که قلبم میتوانست تجربه کند. 
از دور اینگونه قلبم برایتان میلرزد، چه لحظات شیرینی است زمانی که دستتان را لمس کنم و غرق گرمای نگاه و آغوشتان شوم و عمق عشقم به شما را در باران شادی و شوق چشمانم نمایان کنم.
 
 
#شما، تمام رویا و آرزو های شیرین شبانه‌ام.
 
 
 
دوست داشتن شما، قشنگترین حسی است که قلبم میتوانست تجربه کند. 
از دور اینگونه قلبم برایتان میلرزد، چه لحظات شیرینی است زمانی که دستتان را لمس کنم و غرق گرمای نگاه و آغوشتان شوم و عمق عشقم به شما را در باران شادی و شوق چشمانم نمایان کنم.
 
 
#شما، تمام رویا و آرزو های شیرین شبانه‌ام.
 
 
 
دانلود آهنگ جدید اکبر عزیزی به نام مولای قلبم
متن آهنگ جدید مولای قلبم - اکبر عزیزی
Скачать ноую песнюAkbar Azizi Molaye Ghalbam
Текст песни Molaye Ghalbam Akbar Azizi
تورا میخوانم هر دم تو ای مولای قلبمЯ читаю ам каждый хост моем сердце
برای من تو کوهی نجات بخشی چو نوحیДля меня ты спасение Чо Ноа
تو ای مرهم و عشقم تو ای جان و بهشتم

ادامه مطلب
من که میدانم، تو به ندای قلبم گوش میدهی، تو اعماق خواسته هایم را می بینی، تو به آنچه قلبم میخواهد آگاهی :)
دوستت دارم خدای مهربانم :)
  سلااااااام :) موافقین سه تا از آرزوهاتون رو زیر این پست بنویسید؟ :) اول از خودم
اول:سلامتیمو بدست بیارم
دوم:به وزن دلخواهم برسم
سوم:سال دیگه بتونم رشته دلخواهمو ادامه بدم :)
حالا نوبت شماست :)) 
 
 
سال نو می شود، زمین نفسی دوباره می کشد، برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زند
پرنده های خسته بر می گردند و در این رویش سبز دوباره. من. تو. ما. کجا ایستاده ایم
سهم ما چیست؟ نقش ما چیست؟ پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟
امیدوارم اگر سال پیش به آرزوهاتون نرسیدید 
امسال هر چی خواستید رو به دست بیارید
سال جدید مبارک.
همتونو از ته قلبم دوست دارم
از ته ته قلبم
 
سال نو می شود، زمین نفسی دوباره می کشد، برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زند
پرنده های خسته بر می گردند و در این رویش سبز دوباره. من. تو. ما. کجا ایستاده ایم
سهم ما چیست؟ نقش ما چیست؟ پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟
امیدوارم اگر سال پیش به آرزوهاتون نرسیدید 
امسال هر چی خواستید رو به دست بیارید
سال جدید مبارک.
همتونو از ته قلبم دوست دارم
از ته ته قلبم
 
سال نو می شود، زمین نفسی دوباره می کشد، برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زند
پرنده های خسته بر می گردند و در این رویش سبز دوباره. من. تو. ما. کجا ایستاده ایم
سهم ما چیست؟ نقش ما چیست؟ پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟
امیدوارم اگر سال پیش به آرزوهاتون نرسیدید 
امسال هر چی خواستید رو به دست بیارید
سال جدید مبارک.
همتونو از ته قلبم دوست دارم
از ته ته قلبم
 
من هستم و یک عشق پاک در قلبم .
وقتی تو باشی زندگی برایم زیباست عاشقی برایم با معناست
وقتی تو باشی قلبم بی آرزوست‌
ای تنها آرزوی من در لحظه‌های تنهایی
وقتی تو عزیز دلم باشی، همدمم باشی، سر پناهم باشی،
طلوع آفتاب برایم آغاز یک روز پر خاطره دیگر با تو است
 
وقتی تو باشی عشق در وجودم همیشه زنده است، می‌تپد قلبم تنها برای تو و می‌گذرد لحظه‌ها به یاد تو
و می‌ماند برای همیشه یک عشق جاودانه در قلبهایمان
وقتی تو گل من باشی، باغچه خشک قلبم بهاری م
 
من هستم و یک عشق پاک در قلبم .
وقتی تو باشی زندگی برایم زیباست عاشقی برایم با معناست
وقتی تو باشی قلبم بی آرزوست‌
ای تنها آرزوی من در لحظه‌های تنهایی
وقتی تو عزیز دلم باشی، همدمم باشی، سر پناهم باشی،
طلوع آفتاب برایم آغاز یک روز پر خاطره دیگر با تو است
 
وقتی تو باشی عشق در وجودم همیشه زنده است، می‌تپد قلبم تنها برای تو و می‌گذرد لحظه‌ها به یاد تو
و می‌ماند برای همیشه یک عشق جاودانه در قلبهایمان
وقتی تو گل من باشی، باغچه خشک قلبم بهاری م
 
من هستم و یک عشق پاک در قلبم .
وقتی تو باشی زندگی برایم زیباست عاشقی برایم با معناست
وقتی تو باشی قلبم بی آرزوست‌
ای تنها آرزوی من در لحظه‌های تنهایی
وقتی تو عزیز دلم باشی، همدمم باشی، سر پناهم باشی،
طلوع آفتاب برایم آغاز یک روز پر خاطره دیگر با تو است
 
وقتی تو باشی عشق در وجودم همیشه زنده است، می‌تپد قلبم تنها برای تو و می‌گذرد لحظه‌ها به یاد تو
و می‌ماند برای همیشه یک عشق جاودانه در قلبهایمان
وقتی تو گل من باشی، باغچه خشک قلبم بهاری م
 
من هستم و یک عشق پاک در قلبم .
وقتی تو باشی زندگی برایم زیباست عاشقی برایم با معناست
وقتی تو باشی قلبم بی آرزوست‌
ای تنها آرزوی من در لحظه‌های تنهایی
وقتی تو عزیز دلم باشی، همدمم باشی، سر پناهم باشی،
طلوع آفتاب برایم آغاز یک روز پر خاطره دیگر با تو است
 
وقتی تو باشی عشق در وجودم همیشه زنده است، می‌تپد قلبم تنها برای تو و می‌گذرد لحظه‌ها به یاد تو
و می‌ماند برای همیشه یک عشق جاودانه در قلبهایمان
وقتی تو گل من باشی، باغچه خشک قلبم بهاری م
 
من هستم و یک عشق پاک در قلبم .
وقتی تو باشی زندگی برایم زیباست عاشقی برایم با معناست
وقتی تو باشی قلبم بی آرزوست‌
ای تنها آرزوی من در لحظه‌های تنهایی
وقتی تو عزیز دلم باشی، همدمم باشی، سر پناهم باشی،
طلوع آفتاب برایم آغاز یک روز پر خاطره دیگر با تو است
 
وقتی تو باشی عشق در وجودم همیشه زنده است، می‌تپد قلبم تنها برای تو و می‌گذرد لحظه‌ها به یاد تو
و می‌ماند برای همیشه یک عشق جاودانه در قلبهایمان
وقتی تو گل من باشی، باغچه خشک قلبم بهاری م
 
من هستم و یک عشق پاک در قلبم .
وقتی تو باشی زندگی برایم زیباست عاشقی برایم با معناست
وقتی تو باشی قلبم بی آرزوست‌
ای تنها آرزوی من در لحظه‌های تنهایی
وقتی تو عزیز دلم باشی، همدمم باشی، سر پناهم باشی،
طلوع آفتاب برایم آغاز یک روز پر خاطره دیگر با تو است
 
وقتی تو باشی عشق در وجودم همیشه زنده است، می‌تپد قلبم تنها برای تو و می‌گذرد لحظه‌ها به یاد تو
و می‌ماند برای همیشه یک عشق جاودانه در قلبهایمان
وقتی تو گل من باشی، باغچه خشک قلبم بهاری م
به نام خدا.
وقتی با او حرف میزنم چیزی درون ذهنم سوال میکند؛
"آیا او واقعا حرف هایت را میشنود ؟!"
و بعد چیزی درون قلبمله"را جواب میدهد.
.
.
_خدایا آن چیزی که درون قلبم کار گذاشته ای، همان که 
میگوید هستی و صدایم را میشنوی خیلی آرامم میکند.
ولی کاش می آمدی و تن خسته ام را در آغوش میگرفتی. 
من این روزها به چیزی بیشتر از یک "باور" احتیاج دارم.
.
.
التماس دعا
به نام خدا.
وقتی با او حرف میزنم چیزی درون ذهنم سوال میکند؛
"آیا او واقعا حرف هایت را میشنود ؟!"
و بعد چیزی درون قلبمله"را جواب میدهد.
.
.
_خدایا آن چیزی که درون قلبم کار گذاشته ای، همان که 
میگوید هستی و صدایم را میشنوی خیلی آرامم میکند.
ولی کاش می آمدی و تن خسته ام را در آغوش میگرفتی. 
من این روزها به چیزی بیشتر از یک "باور" احتیاج دارم.
.
.
التماس دعا
به نام خدا.
وقتی با او حرف میزنم چیزی درون ذهنم سوال میکند؛
"آیا او واقعا حرف هایت را میشنود ؟!"
و بعد چیزی درون قلبمله"را جواب میدهد.
.
.
_خدایا آن چیزی که درون قلبم کار گذاشته ای، همان که 
میگوید هستی و صدایم را میشنوی خیلی آرامم میکند.
ولی کاش می آمدی و تن خسته ام را در آغوش میگرفتی. 
من این روزها به چیزی بیشتر از یک "باور" احتیاج دارم.
.
.
التماس دعا
به نام خدا.
وقتی با او حرف میزنم چیزی درون ذهنم سوال میکند؛
"آیا او واقعا حرف هایت را میشنود ؟!"
و بعد چیزی درون قلبمله"را جواب میدهد.
.
.
_خدایا آن چیزی که درون قلبم کار گذاشته ای، همان که 
میگوید هستی و صدایم را میشنوی خیلی آرامم میکند.
ولی کاش می آمدی و تن خسته ام را در آغوش میگرفتی. 
من این روزها به چیزی بیشتر از یک "باور" احتیاج دارم.
.
.
التماس دعا
به نام خدا.
وقتی با او حرف میزنم چیزی درون ذهنم سوال میکند؛
"آیا او واقعا حرف هایت را میشنود ؟!"
و بعد چیزی درون قلبمله"را جواب میدهد.
.
.
_خدایا آن چیزی که درون قلبم کار گذاشته ای، همان که 
میگوید هستی و صدایم را میشنوی خیلی آرامم میکند.
ولی کاش می آمدی و تن خسته ام را در آغوش میگرفتی. 
من این روزها به چیزی بیشتر از یک "باور" احتیاج دارم.
.
.
التماس دعا
به نام خدا.
وقتی با او حرف میزنم چیزی درون ذهنم سوال میکند؛
"آیا او واقعا حرف هایت را میشنود ؟!"
و بعد چیزی درون قلبمله"را جواب میدهد.
.
.
_خدایا آن چیزی که درون قلبم کار گذاشته ای، همان که 
میگوید هستی و صدایم را میشنوی خیلی آرامم میکند.
ولی کاش می آمدی و تن خسته ام را در آغوش میگرفتی. 
من این روزها به چیزی بیشتر از یک "باور" احتیاج دارم.
.
.
التماس دعا
دانلود رمان قلبم نودهشتیا
دانلود رمان قلبم نودهشتیا
دانلود رمان قلبم دو تا دختر که به خاطر نداری مجبور میشن تن به ی بدن. اما…توی این راه اتفاق های غیر منتظره ای واسشون میوفته پیر خرفت یابو زندگی منو تباه کرده با اون پسرای قوزمیتش همینجوری تو افکارم غرق بودم که یهو صدای تق در اومد و شکوفه با لبخند حاکی از رضایت وسایلاشو جمع کرد حالا دیگه نوبت من بود خیلی سریع از در وارد شدم
ادامه مطلب
دانلود رمان قلبم نودهشتیا
دانلود رمان قلبم نودهشتیا
دانلود رمان قلبم دو تا دختر که به خاطر نداری مجبور میشن تن به ی بدن. اما…توی این راه اتفاق های غیر منتظره ای واسشون میوفته پیر خرفت یابو زندگی منو تباه کرده با اون پسرای قوزمیتش همینجوری تو افکارم غرق بودم که یهو صدای تق در اومد و شکوفه با لبخند حاکی از رضایت وسایلاشو جمع کرد حالا دیگه نوبت من بود خیلی سریع از در وارد شدم
ادامه مطلب
دانلود آهنگ جدید احمد سلو به نام سلطان قلبم 2Download New Music Ahmad Solo – Soltane Ghalbam 2احمد سلو سلطان قلبم 2داره تموم میشه این دنیای بی ارزش تا فرصتشو دارم میخوام بگم از عشقآهای دوست دارم .داره تموم میشه این دنیای بی قانون نذار بمونه باز تو سینه حرفامونببین دلی دوست دارم .یه دل دارم که ناقابله دوست دارم خدا شاهده چشمات کردن منو عاشقتشدی سلطان قلبم .برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید .دانلود آهنگ با کیفیت 320
دانلود آهنگ جدید احمد سلو به نام سلطان قلبم 2Download New Music Ahmad Solo – Soltane Ghalbam 2احمد سلو سلطان قلبم 2داره تموم میشه این دنیای بی ارزش تا فرصتشو دارم میخوام بگم از عشقآهای دوست دارم .داره تموم میشه این دنیای بی قانون نذار بمونه باز تو سینه حرفامونببین دلی دوست دارم .یه دل دارم که ناقابله دوست دارم خدا شاهده چشمات کردن منو عاشقتشدی سلطان قلبم .برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید .دانلود آهنگ با کیفیت 320
 روزی آمد در قلبم.طوری آمد که متوجه آمدنش نشدم؛یک  روزی  آمد اما ای کاااش نیامده بود.قلبم دوستش داشت.هر وقت او را میدیدم  دیوانه وار بر سینه ام میکوفتچشمانم هرگاه او را   میدیدند میخندیدند.دلم میلرزید.زبانم بند می آمد.رگهایم منقبض میشدند ،ضربان های قلبم شدت میافتند، ای کاش هیچ وقت نمیدیدمَش.از دیدَنَش خوشحال میشدم.عاشق خنده های زیبا و دلبرانه اش بودم.حتی اخمهایش هم  دوست داشتم.اما ،اما،اماهمه ما  آدم ها در زندگی امان  ای کاش ه
 
هر کی میبینه تو رو میشه عاشقت ♪
قلبم احساس عجیبی داره بهت ♪
کم کم خودمو جا میکنم تو دلت ♪
اصلا بگو نیاد کسی دور و برت ♪
اصلا بگو نیاد کسی دور و برت ♪
نگم برات قلبم داره بوم بوم میزنه برات ♪
نگم برات این ، دل داره پر پر میزنه برات ♪
نگم برات قلبم داره بوم بوم میزنه برات ♪
نگم برات این ، دل داره پر پر میزنه برات ♪
نگم برات این ، دل داره پر پر میزنه برات ♪
دلم برات پر میزنه به سیم آخر میزنه  ♪
 
 
 دانلود آهنگ نگم برات
می دونی لحظه ها خوب و بد توی زندگی همه آدما زیادن. ولی شاید خاصیت آدمیزاد همینه، این که خط تلخی توی ذهنش پررنگ تر میمونه از خط شادی های ناب روی قلبش. اینه که وقتی بر میگردم و 98 رو نگاه میکنم، تلخیش، اشک رو از چشام میریزه بیرون ولی وقتی دقیق تر نگاه اش کنم؛ قبل هر تلخی، بعد هر تلخی و گاها توی هر تلخی ای، یک خوشی عمیق، یک دست آورد خاص شخصی بوده که حیف ندیده گرفتنش، حیفه که بعدا توی پرونده ی 98 خوبی ها فدای بدی ها بشن. 
اینه که تقویم 98 رو گذاشتم جلوی ر
احساس می کنم قلبم آن چنان شکسته که دیگه نمی تونم تکه هاش رو به هم بچسبونم.خرد شده!دقیقا شبیه دونه های ماسه ی توی ساحل دریا!با این اوصاف دیگه نمی شه تیکه هاش رو به هم چسبوند!حتی اگه بشه و بخوام به هم بچسبونمشون ، اون قدر خردن که بعضی از تیکه هاش گم شدن!یعنی قلبم اون قدر شکسته و پودر شده که باد به راحتی یه مقدارش رو برده و گم کرده! :(
حتی باز هم با فشار دادن کفش هاشون به باقی مونده ی پودر قلبم ، بیشتر پودرش می کنن و می شکننش! :'(
احساس می کنم قلبم آن چنان شکسته که دیگه نمی تونم تکه هاش رو به هم بچسبونم.خرد شده!دقیقا شبیه دونه های ماسه ی توی ساحل دریا!با این اوصاف دیگه نمی شه تیکه هاش رو به هم چسبوند!حتی اگه بشه و بخوام به هم بچسبونمشون ، اون قدر خردن که بعضی از تیکه هاش گم شدن!یعنی قلبم اون قدر شکسته و پودر شده که باد به راحتی یه مقدارش رو برده و گم کرده! :(
حتی باز هم با فشار دادن کفش هاشون به باقی مونده ی پودر قلبم ، بیشتر پودرش می کنن و می شکننش! :'(
احساس می کنم قلبم آن چنان شکسته که دیگه نمی تونم تکه هاش رو به هم بچسبونم.خرد شده!دقیقا شبیه دونه های ماسه ی توی ساحل دریا!با این اوصاف دیگه نمی شه تیکه هاش رو به هم چسبوند!حتی اگه بشه و بخوام به هم بچسبونمشون ، اون قدر خردن که بعضی از تیکه هاش گم شدن!یعنی قلبم اون قدر شکسته و پودر شده که باد به راحتی یه مقدارش رو برده و گم کرده! :(
حتی باز هم با فشار دادن کفش هاشون به باقی مونده ی پودر قلبم ، بیشتر پودرش می کنن و می شکننش! :'(
احساس می کنم قلبم آن چنان شکسته که دیگه نمی تونم تکه هاش رو به هم بچسبونم.خرد شده!دقیقا شبیه دونه های ماسه ی توی ساحل دریا!با این اوصاف دیگه نمی شه تیکه هاش رو به هم چسبوند!حتی اگه بشه و بخوام به هم بچسبونمشون ، اون قدر خردن که بعضی از تیکه هاش گم شدن!یعنی قلبم اون قدر شکسته و پودر شده که باد به راحتی یه مقدارش رو برده و گم کرده! :(
حتی باز هم با فشار دادن کفش هاشون به باقی مونده ی پودر قلبم ، بیشتر پودرش می کنن و می شکننش! :'(
احساس می کنم قلبم آن چنان شکسته که دیگه نمی تونم تکه هاش رو به هم بچسبونم.خرد شده!دقیقا شبیه دونه های ماسه ی توی ساحل دریا!با این اوصاف دیگه نمی شه تیکه هاش رو به هم چسبوند!حتی اگه بشه و بخوام به هم بچسبونمشون ، اون قدر خردن که بعضی از تیکه هاش گم شدن!یعنی قلبم اون قدر شکسته و پودر شده که باد به راحتی یه مقدارش رو برده و گم کرده! :(
حتی باز هم با فشار دادن کفش هاشون به باقی مونده ی پودر قلبم ، بیشتر پودرش می کنن و می شکننش! :'(
احساس می کنم قلبم آن چنان شکسته که دیگه نمی تونم تکه هاش رو به هم بچسبونم.خرد شده!دقیقا شبیه دونه های ماسه ی توی ساحل دریا!با این اوصاف دیگه نمی شه تیکه هاش رو به هم چسبوند!حتی اگه بشه و بخوام به هم بچسبونمشون ، اون قدر خردن که بعضی از تیکه هاش گم شدن!یعنی قلبم اون قدر شکسته و پودر شده که باد به راحتی یه مقدارش رو برده و گم کرده! :(
حتی باز هم با فشار دادن کفش هاشون به باقی مونده ی پودر قلبم ، بیشتر پودرش می کنن و می شکننش! :'(
تانگاهم تنظیم شد ، سوی تو .ناگهان چشمم ، درگیرشد درچشم تو .با قلم موی عشق ، ترسیم کردم در دلم .نقش زیبای توبر ، روی قلبم ترسیم شد .آنچنان تاثیرکرد ، هُرم لبت .  کهنه زخمهایم ، ترمیم شد در دلم . ناگهان قلبم تپش هایش ، بالا گرفت .دوره تحریم تمام و ، عشقت جای گرفت در دلم .آنچنان عاشق شدم من ترا ، خاص شدعشقت دلم .عشق تو تقسیم شد ، بین خدا و دلم .غرآ
تانگاهم تنظیم شد ، سوی تو .ناگهان چشمم ، درگیرشد درچشم تو .با قلم موی عشق ، ترسیم کردم در دلم .نقش زیبای توبر ، روی قلبم ترسیم شد .آنچنان تاثیرکرد ، هُرم لبت .  کهنه زخمهایم ، ترمیم شد در دلم . ناگهان قلبم تپش هایش ، بالا گرفت .دوره تحریم تمام و ، عشقت جای گرفت در دلم .آنچنان عاشق شدم من ترا ، خاص شدعشقت دلم .عشق تو تقسیم شد ، بین خدا و دلم .غرآ
تانگاهم تنظیم شد ، سوی تو .ناگهان چشمم ، درگیرشد درچشم تو .با قلم موی عشق ، ترسیم کردم در دلم .نقش زیبای توبر ، روی قلبم ترسیم شد .آنچنان تاثیرکرد ، هُرم لبت .  کهنه زخمهایم ، ترمیم شد در دلم . ناگهان قلبم تپش هایش ، بالا گرفت .دوره تحریم تمام و ، عشقت جای گرفت در دلم .آنچنان عاشق شدم من ترا ، خاص شدعشقت دلم .عشق تو تقسیم شد ، بین خدا و دلم .غرآ
تانگاهم تنظیم شد ، سوی تو .ناگهان چشمم ، درگیرشد درچشم تو .با قلم موی عشق ، ترسیم کردم در دلم .نقش زیبای توبر ، روی قلبم ترسیم شد .آنچنان تاثیرکرد ، هُرم لبت .  کهنه زخمهایم ، ترمیم شد در دلم . ناگهان قلبم تپش هایش ، بالا گرفت .دوره تحریم تمام و ، عشقت جای گرفت در دلم .آنچنان عاشق شدم من ترا ، خاص شدعشقت دلم .عشق تو تقسیم شد ، بین خدا و دلم .غرآ
تانگاهم تنظیم شد ، سوی تو .ناگهان چشمم ، درگیرشد درچشم تو .با قلم موی عشق ، ترسیم کردم در دلم .نقش زیبای توبر ، روی قلبم ترسیم شد .آنچنان تاثیرکرد ، هُرم لبت .  کهنه زخمهایم ، ترمیم شد در دلم . ناگهان قلبم تپش هایش ، بالا گرفت .دوره تحریم تمام و ، عشقت جای گرفت در دلم .آنچنان عاشق شدم من ترا ، خاص شدعشقت دلم .عشق تو تقسیم شد ، بین خدا و دلم .غرآ
تانگاهم تنظیم شد ، سوی تو .ناگهان چشمم ، درگیرشد درچشم تو .با قلم موی عشق ، ترسیم کردم در دلم .نقش زیبای توبر ، روی قلبم ترسیم شد .آنچنان تاثیرکرد ، هُرم لبت .  کهنه زخمهایم ، ترمیم شد در دلم . ناگهان قلبم تپش هایش ، بالا گرفت .دوره تحریم تمام و ، عشقت جای گرفت در دلم .آنچنان عاشق شدم من ترا ، خاص شدعشقت دلم .عشق تو تقسیم شد ، بین خدا و دلم .غرآ
تانگاهم تنظیم شد ، سوی تو .ناگهان چشمم ، درگیرشد درچشم تو .با قلم موی عشق ، ترسیم کردم در دلم .نقش زیبای توبر ، روی قلبم ترسیم شد .آنچنان تاثیرکرد ، هُرم لبت .  کهنه زخمهایم ، ترمیم شد در دلم . ناگهان قلبم تپش هایش ، بالا گرفت .دوره تحریم تمام و ، عشقت جای گرفت در دلم .آنچنان عاشق شدم من ترا ، خاص شدعشقت دلم .عشق تو تقسیم شد ، بین خدا و دلم .غرآ
دانلود آهنگ جدید عباس خیری پور به نام تو قلبم جاته
متن آهنگ جدید تو قلبم جاته - عباس خیری پور
Download New Music By Abas Kheyripour Called Too Ghalbam Jate
Lyrics Music Abas Kheyripour Too Ghalbam Jate
Yeni şarkı indir Abas Kheyripour Adında Too Ghalbam Jate
Şarkı Sözleri Too Ghalbam Jate itibaren Abas Kheyripour
نگو نمیدونی چقدر عشقتو میخوامBana aşkını ne kadar istediğimi söyleme
با تو خوب میشه دنیام تو نباشی خیلی تنهامSenin için uygun
نگو نمیدونی چه آتیشی به پا شدترکیش موزیک : سایت دانلود آهنگ ایرانی به زبان ترکیه -فارسی
دانلود آهنگ جدید عباس خیری پور به نام تو قلبم جاته
متن آهنگ جدید تو قلبم جاته - عباس خیری پور
Download New Music By Abas Kheyripour Called Too Ghalbam Jate
Lyrics Music Abas Kheyripour Too Ghalbam Jate
Yeni şarkı indir Abas Kheyripour Adında Too Ghalbam Jate
Şarkı Sözleri Too Ghalbam Jate itibaren Abas Kheyripour
نگو نمیدونی چقدر عشقتو میخوامBana aşkını ne kadar istediğimi söyleme
با تو خوب میشه دنیام تو نباشی خیلی تنهامSenin için uygun
نگو نمیدونی چه آتیشی به پا شدترکیش موزیک : سایت دانلود آهنگ ایرانی به زبان ترکیه -فارسی
دانلود آهنگ جدید امیر ماهور به نام قلبم
Текст песни Ghalbam Amir Mahor
دست من نیست جالم خرابه Моя рука не сломана
تقصیر توه و اون دوتا چشمات که دلم میتابهЭто тоя ина и те да глаза, которые касаются моего сердца
گوشیت که خاموش من فراموش

ادامه مطلب
عررررررر کیلیکییکیلیکیلیکییییی
تولدت مبارک خوشگلللل مننن
واییی ببین کی بدنیا آمده پسر چشم قشنگگ مننن 
آآه نمیدونم چی بگم
یسال بزرگ تر شدی، قوی تر شو، گریه نکن وقتی ناراحتی قلبم میگیره  
مواظب خودت باش منو فراموش نکن، بازم بیا باهم چرت بگیم بخندیم تو یکی از کسایی هستی ک منو شاد میکنه، بچه مهربون خودمی مرسی از مامانت ک تورو برامون آورد و البته بابات ک روش کراش زدم  
دیگ هیچوقت گوه نخور ک کاش *** ******** ک میزنم دهنت
دیگ از اونجایی ک برات استوری
عررررررر کیلیکییکیلیکیلیکییییی
تولدت مبارک خوشگلللل مننن
واییی ببین کی بدنیا آمده پسر چشم قشنگگ مننن 
آآه نمیدونم چی بگم
یسال بزرگ تر شدی، قوی تر شو، گریه نکن وقتی ناراحتی قلبم میگیره  
مواظب خودت باش منو فراموش نکن، بازم بیا باهم چرت بگیم بخندیم تو یکی از کسایی هستی ک منو شاد میکنه، بچه مهربون خودمی مرسی از مامانت ک تورو برامون آورد و البته بابات ک روش کراش زدم  
دیگ هیچوقت گوه نخور ک کاش *** ******** ک میزنم دهنت
دیگ از اونجایی ک برات استوری
دانلود آهنگ جدید احمد سلو به نام سلطان قلبم ۲
Download New Music Ahmad Solo – Soltane Ghalbam 2
احمد سلو سلطان قلبم 2
داره تموم میشه این دنیای بی ارزش تا فرصتشو دارم میخوام بگم از عشقآهای دوست دارم .داره تموم میشه این دنیای بی قانون نذار بمونه باز تو سینه حرفامونببین دلی دوست دارم .یه دل دارم که ناقابله دوست دارم خدا شاهده چشمات کردن منو عاشقتشدی سلطان قلبم .
برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید .
دانلود آهنگ با کیفیت 320
احمد سلو دانلود آهنگ دانلود آهنگ ایر
دانلود آهنگ جدید احمد سلو به نام سلطان قلبم ۲
Download New Music Ahmad Solo – Soltane Ghalbam 2
احمد سلو سلطان قلبم 2
داره تموم میشه این دنیای بی ارزش تا فرصتشو دارم میخوام بگم از عشقآهای دوست دارم .داره تموم میشه این دنیای بی قانون نذار بمونه باز تو سینه حرفامونببین دلی دوست دارم .یه دل دارم که ناقابله دوست دارم خدا شاهده چشمات کردن منو عاشقتشدی سلطان قلبم .
برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید .
دانلود آهنگ با کیفیت 320
احمد سلو دانلود آهنگ دانلود آهنگ ایر
دانلود آهنگ جدید احمد سلو به نام سلطان قلبم ۲
Download New Music Ahmad Solo – Soltane Ghalbam 2
احمد سلو سلطان قلبم 2
داره تموم میشه این دنیای بی ارزش تا فرصتشو دارم میخوام بگم از عشقآهای دوست دارم .داره تموم میشه این دنیای بی قانون نذار بمونه باز تو سینه حرفامونببین دلی دوست دارم .یه دل دارم که ناقابله دوست دارم خدا شاهده چشمات کردن منو عاشقتشدی سلطان قلبم .
برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید .
دانلود آهنگ با کیفیت 320
احمد سلو دانلود آهنگ دانلود آهنگ ایر
دانلود آهنگ جدید احمد سلو به نام سلطان قلبم ۲
Download New Music Ahmad Solo – Soltane Ghalbam 2
احمد سلو سلطان قلبم 2
داره تموم میشه این دنیای بی ارزش تا فرصتشو دارم میخوام بگم از عشقآهای دوست دارم .داره تموم میشه این دنیای بی قانون نذار بمونه باز تو سینه حرفامونببین دلی دوست دارم .یه دل دارم که ناقابله دوست دارم خدا شاهده چشمات کردن منو عاشقتشدی سلطان قلبم .
برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید .
دانلود آهنگ با کیفیت 320
احمد سلو دانلود آهنگ دانلود آهنگ ایر
آدمایی که هر از چند گاهی اذیتم می‌کردن، رفتاراشون رو اعصابم بود، سرشون تو زندگی بقیه بود، اهل زرنگ‌بازی بودن، کنارشون احساس امنیت نداشتم، و رفتاراشون همیشه به نظرم یه حالی بود رو به مرور گذاشتم کنار.اینا یه زمانی جزو دوستای نزدیکم بودن.یکی‌شون مثلاً اینقدر باهام احساس نزدیکی داشت که یه روز بهم گفت توی درایو D توی فلان پوشه، یه فایل وُرد گذاشتم که خیلی چیزا توش نوشتم و یه جورایی وصیت‌نامه مه و اگه یه روز مُردم، برو ورش دار و رمز لپتاپمم
اهنگ احمد سلو سلطان قلبم دو
دانلود آهنگ جدید احمد سلو به نام سلطان قلبم ۲
Download music Ahmad Solo – Soltane Ghalbam 2
دانلود با دو کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰ و لینک مستقیم به همراه متن آهنگ
یه دل دارم که ناقابله دوست دارم خدا شاهدهچشمات کرده منو عاشقت شدی سلطان قلبم
 
ادامه مطلب
اهنگ احمد سلو سلطان قلبم دو
دانلود آهنگ جدید احمد سلو به نام سلطان قلبم ۲
Download music Ahmad Solo – Soltane Ghalbam 2
دانلود با دو کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰ و لینک مستقیم به همراه متن آهنگ
یه دل دارم که ناقابله دوست دارم خدا شاهدهچشمات کرده منو عاشقت شدی سلطان قلبم
 
ادامه مطلب
.
عصری که همه خواب بودن، در اتاقو بستم، چراغا رو خاموش کردم، رفتم روی تخت زیر پتو نشستم. نور سرد کمی از توی حیات خلوت میومد. مثل روتین هرروزم جیمیل رو باز کردم و بعد از حدود دو ماه دیدم ایمیل از طرف کیتسونه دارم. نمیدونم چی شد، ولی از همون بند اول ایمیل بغضم گرفت و بی صدا چندتا قطره از چشمام سر خورد. بعدش هدفون گذاشتم و پشت سر هم اهنگ گوش دادم. هری هم اومد اول کنار پام، بعد کنار پهلوم خوابید. دستمو گذاشتم روش و چشمامو بستم. همینجوری آهنگ گوش دادم و
داشتم تو باغ می‌دویدم. صبح زود بود. یک دفعه قلبم تیر کشید. نفسم داشت بند می‌آمد. زانو زدم. دو دستم را روی زمین گذاشتم. یواش یواش نفسم برگشت. رطوبت زمین از دستم انگار به همه تنم رفت. خنکای باران شبانه تمام تنم را گرفت. عطر درختان که به هم آمیخته بودند، رنگ سبز و زرد برگ‌ها و حسّ تردی برگ‌های انار، صدای دم جنبونک‌ها و جیغ گاه گاه طوطی‌ها و قار قار کلاغ‌ها؛ یک دفعه همه را شنیدم. دیدم، چشیدم و حس کردم. از جا بلند شدم.
                                     
داشتم تو باغ می‌دویدم. صبح زود بود. یک دفعه قلبم تیر کشید. نفسم داشت بند می‌آمد. زانو زدم. دو دستم را روی زمین گذاشتم. یواش یواش نفسم برگشت. رطوبت زمین از دستم انگار به همه تنم رفت. خنکای باران شبانه تمام تنم را گرفت. عطر درختان که به هم آمیخته بودند، رنگ سبز و زرد برگ‌ها و حسّ تردی برگ‌های انار، صدای دم جنبونک‌ها و جیغ گاه گاه طوطی‌ها و قار قار کلاغ‌ها؛ یک دفعه همه را شنیدم. دیدم، چشیدم و حس کردم. از جا بلند شدم.
                                     
داشتم تو باغ می‌دویدم. صبح زود بود. یک دفعه قلبم تیر کشید. نفسم داشت بند می‌آمد. زانو زدم. دو دستم را روی زمین گذاشتم. یواش یواش نفسم برگشت. رطوبت زمین از دستم انگار به همه تنم رفت. خنکای باران شبانه تمام تنم را گرفت. عطر درختان که به هم آمیخته بودند، رنگ سبز و زرد برگ‌ها و حسّ تردی برگ‌های انار، صدای دم جنبونک‌ها و جیغ گاه گاه طوطی‌ها و قار قار کلاغ‌ها؛ یک دفعه همه را شنیدم. دیدم، چشیدم و حس کردم. از جا بلند شدم.
                                     
داشتم تو باغ می‌دویدم. صبح زود بود. یک دفعه قلبم تیر کشید. نفسم داشت بند می‌آمد. زانو زدم. دو دستم را روی زمین گذاشتم. یواش یواش نفسم برگشت. رطوبت زمین از دستم انگار به همه تنم رفت. خنکای باران شبانه تمام تنم را گرفت. عطر درختان که به هم آمیخته بودند، رنگ سبز و زرد برگ‌ها و حسّ تردی برگ‌های انار، صدای دم جنبونک‌ها و جیغ گاه گاه طوطی‌ها و قار قار کلاغ‌ها؛ یک دفعه همه را شنیدم. دیدم، چشیدم و حس کردم. از جا بلند شدم.
                                     
داشتم تو باغ می‌دویدم. صبح زود بود. یک دفعه قلبم تیر کشید. نفسم داشت بند می‌آمد. زانو زدم. دو دستم را روی زمین گذاشتم. یواش یواش نفسم برگشت. رطوبت زمین از دستم انگار به همه تنم رفت. خنکای باران شبانه تمام تنم را گرفت. عطر درختان که به هم آمیخته بودند، رنگ سبز و زرد برگ‌ها و حسّ تردی برگ‌های انار، صدای دم جنبونک‌ها و جیغ گاه گاه طوطی‌ها و قار قار کلاغ‌ها؛ یک دفعه همه را شنیدم. دیدم، چشیدم و حس کردم. از جا بلند شدم.
                                     
داشتم تو باغ می‌دویدم. صبح زود بود. یک دفعه قلبم تیر کشید. نفسم داشت بند می‌آمد. زانو زدم. دو دستم را روی زمین گذاشتم. یواش یواش نفسم برگشت. رطوبت زمین از دستم انگار به همه تنم رفت. خنکای باران شبانه تمام تنم را گرفت. عطر درختان که به هم آمیخته بودند، رنگ سبز و زرد برگ‌ها و حسّ تردی برگ‌های انار، صدای دم جنبونک‌ها و جیغ گاه گاه طوطی‌ها و قار قار کلاغ‌ها؛ یک دفعه همه را شنیدم. دیدم، چشیدم و حس کردم. از جا بلند شدم.
                                     
داشتم تو باغ می‌دویدم. صبح زود بود. یک دفعه قلبم تیر کشید. نفسم داشت بند می‌آمد. زانو زدم. دو دستم را روی زمین گذاشتم. یواش یواش نفسم برگشت. رطوبت زمین از دستم انگار به همه تنم رفت. خنکای باران شبانه تمام تنم را گرفت. عطر درختان که به هم آمیخته بودند، رنگ سبز و زرد برگ‌ها و حسّ تردی برگ‌های انار، صدای دم جنبونک‌ها و جیغ گاه گاه طوطی‌ها و قار قار کلاغ‌ها؛ یک دفعه همه را شنیدم. دیدم، چشیدم و حس کردم. از جا بلند شدم.
                                     
دانلود آهنگ جدید عباس خیری پور به نام تو قلبم جاته
Текст песни Too Ghalbam Jate Abas Kheyripour
نگو نمیدونی چقدر عشقتو میخوامНе гоори мне, как сильно я хочу тоей люби
با تو خوب میشه دنیام تو نباشی خیلی تنهامС тобой се порядке
نگو نمیدونی چه آتیشی به پا شد

ادامه مطلب
دانلود آهنگ جدید عباس خیری پور به نام تو قلبم جاته
Текст песни Too Ghalbam Jate Abas Kheyripour
نگو نمیدونی چقدر عشقتو میخوامНе гоори мне, как сильно я хочу тоей люби
با تو خوب میشه دنیام تو نباشی خیلی تنهامС тобой се порядке
نگو نمیدونی چه آتیشی به پا شد

ادامه مطلب
دانلود آهنگ مهراد جم بعدت
هم اکنون شنونده موزیک جدید و فوق العاده ی * بعدت * با صدای زیبای هنرمند محبوب و مشهور , مهراد جم باشید.
دانلود آهنگ مهراد جم به همراه متن, پخش آنلاین و بهترین کیفیت (کیفیت اصلی) از رسانه مدیاک
Download new song by Mehraad Jam called Badet With online playback , text and the best quality in mediac
 
متن آهنگ بعدت مهراد جم
نمیدونی که چشمات دلو بی خونه کرده بعد تو میزنه بارون آخ منو دیوونه کردهجای خالیه دستات منو یاد اون حرفات امشبم نیستی تو پیشم ازت مونده فقط عکساتب
دانلود آهنگ مهراد جم بعدت
هم اکنون شنونده موزیک جدید و فوق العاده ی * بعدت * با صدای زیبای هنرمند محبوب و مشهور , مهراد جم باشید.
دانلود آهنگ مهراد جم به همراه متن, پخش آنلاین و بهترین کیفیت (کیفیت اصلی) از رسانه مدیاک
Download new song by Mehraad Jam called Badet With online playback , text and the best quality in mediac
 
متن آهنگ بعدت مهراد جم
نمیدونی که چشمات دلو بی خونه کرده بعد تو میزنه بارون آخ منو دیوونه کردهجای خالیه دستات منو یاد اون حرفات امشبم نیستی تو پیشم ازت مونده فقط عکساتب
دانلود آهنگ مهراد جم بعدت
هم اکنون شنونده موزیک جدید و فوق العاده ی * بعدت * با صدای زیبای هنرمند محبوب و مشهور , مهراد جم باشید.
دانلود آهنگ مهراد جم به همراه متن, پخش آنلاین و بهترین کیفیت (کیفیت اصلی) از رسانه مدیاک
Download new song by Mehraad Jam called Badet With online playback , text and the best quality in mediac
 
متن آهنگ بعدت مهراد جم
نمیدونی که چشمات دلو بی خونه کرده بعد تو میزنه بارون آخ منو دیوونه کردهجای خالیه دستات منو یاد اون حرفات امشبم نیستی تو پیشم ازت مونده فقط عکساتب
دانلود آهنگ مهراد جم بعدت
هم اکنون شنونده موزیک جدید و فوق العاده ی * بعدت * با صدای زیبای هنرمند محبوب و مشهور , مهراد جم باشید.
دانلود آهنگ مهراد جم به همراه متن, پخش آنلاین و بهترین کیفیت (کیفیت اصلی) از رسانه مدیاک
Download new song by Mehraad Jam called Badet With online playback , text and the best quality in mediac
 
متن آهنگ بعدت مهراد جم
نمیدونی که چشمات دلو بی خونه کرده بعد تو میزنه بارون آخ منو دیوونه کردهجای خالیه دستات منو یاد اون حرفات امشبم نیستی تو پیشم ازت مونده فقط عکساتب
دانلود آهنگ مهراد جم بعدت
هم اکنون شنونده موزیک جدید و فوق العاده ی * بعدت * با صدای زیبای هنرمند محبوب و مشهور , مهراد جم باشید.
دانلود آهنگ مهراد جم به همراه متن, پخش آنلاین و بهترین کیفیت (کیفیت اصلی) از رسانه مدیاک
Download new song by Mehraad Jam called Badet With online playback , text and the best quality in mediac
 
متن آهنگ بعدت مهراد جم
نمیدونی که چشمات دلو بی خونه کرده بعد تو میزنه بارون آخ منو دیوونه کردهجای خالیه دستات منو یاد اون حرفات امشبم نیستی تو پیشم ازت مونده فقط عکساتب
دانلود آهنگ مهراد جم بعدت
هم اکنون شنونده موزیک جدید و فوق العاده ی * بعدت * با صدای زیبای هنرمند محبوب و مشهور , مهراد جم باشید.
دانلود آهنگ مهراد جم به همراه متن, پخش آنلاین و بهترین کیفیت (کیفیت اصلی) از رسانه مدیاک
Download new song by Mehraad Jam called Badet With online playback , text and the best quality in mediac
 
متن آهنگ بعدت مهراد جم
نمیدونی که چشمات دلو بی خونه کرده بعد تو میزنه بارون آخ منو دیوونه کردهجای خالیه دستات منو یاد اون حرفات امشبم نیستی تو پیشم ازت مونده فقط عکساتب
دانلود آهنگ جدید احمد سولو به نام سلطان قلبم دو
Текст песни soltane ghalbam 2 Ahmad Solo
داره تموم میشه این دنیای بی ارزشЭтот бесполезный мир заканчиается
تا فرصتشو دارم میخوام بگم از عشقУ меня есть шанс сказать любоь
آهای دوست دارم

ادامه مطلب
دانلود آهنگ جدید احمد سولو به نام سلطان قلبم دو
Текст песни soltane ghalbam 2 Ahmad Solo
داره تموم میشه این دنیای بی ارزشЭтот бесполезный мир заканчиается
تا فرصتشو دارم میخوام بگم از عشقУ меня есть шанс сказать любоь
آهای دوست دارم

ادامه مطلب
دیگه چجوری بهش بفهمونم دوسش دارم؟چرا هی ی بهونه ای برای دلخوری پیدا میشههه؟چرا امروز انقدر روز ***بود قلبم داره میترکه از درد.از اینکه ناخواسته زخم میزنه به قلبم.چقدر بهش بفهمونم؟تا کجا زار بزنم تا بفهمه هیچکس تو زندگیم مثل اون نیست؟چقدر زار بزنم تا بفهمه به خاطر اون بود اون سرم لعنتی رو نکندم.پست اولم تو این وبلاگ رو برید ببینید.اون روز  رو تخت ک بودم.وقتی پرستاره بهم گفت دستتو ت نده فقط به این فکر کردم انقدر ت بدم تمام رگام پاره
چراغ نارنجی‌رنگ روشن است. موزیک مدیتیشن گذاشتم تا پخش شود. عود روشن کردم. ضربان قلبم بالاست. نمی‌دانم خسته‌ام یا کرخت. بالاخره پمپ آب را تعمیر کردند. صدایش واقعا آزاردهنده شده بود. صدا. صدای تلویزیون واحد بغلی آزارم می‌دهد؛ سریال‌های آبکی، گزارش دروغین از راهپیمایی، سخنرانی رییس جمهور، اذان! وای اذان! نسبت به صدای اذان آلرژی پیدا کرده‌ام. مردم مرتب در رفت و آمد هستند. معنی قرنطینه را نمی‌فهمند. واحد کناری و بچه‌ها و نوه‌هایشان مدام به
چراغ نارنجی‌رنگ روشن است. موزیک مدیتیشن گذاشتم تا پخش شود. عود روشن کردم. ضربان قلبم بالاست. نمی‌دانم خسته‌ام یا کرخت. بالاخره پمپ آب را تعمیر کردند. صدایش واقعا آزاردهنده شده بود. صدا. صدای تلویزیون واحد بغلی آزارم می‌دهد؛ سریال‌های آبکی، گزارش دروغین از راهپیمایی، سخنرانی رییس جمهور، اذان! وای اذان! نسبت به صدای اذان آلرژی پیدا کرده‌ام. مردم مرتب در رفت و آمد هستند. معنی قرنطینه را نمی‌فهمند. واحد کناری و بچه‌ها و نوه‌هایشان مدام به
چراغ نارنجی‌رنگ روشن است. موزیک مدیتیشن گذاشتم تا پخش شود. عود روشن کردم. ضربان قلبم بالاست. نمی‌دانم خسته‌ام یا کرخت. بالاخره پمپ آب را تعمیر کردند. صدایش واقعا آزاردهنده شده بود. صدا. صدای تلویزیون واحد بغلی آزارم می‌دهد؛ سریال‌های آبکی، گزارش دروغین از راهپیمایی، سخنرانی رییس جمهور، اذان! وای اذان! نسبت به صدای اذان آلرژی پیدا کرده‌ام. مردم مرتب در رفت و آمد هستند. معنی قرنطینه را نمی‌فهمند. واحد کناری و بچه‌ها و نوه‌هایشان مدام به
به گمانم زندگی هیچ کاری ندارد جز انکه به ادمهایش ثابت کند اشتباه فکر میکرده اند. این را خیلی خیلی وقت پیش یک گوشه وبلاگ نوشته بودم. شاید برای همین است که خیلی وقت است اموخته ام. حکمی ندهم. قضاوتی نکنم. اصلا حرفی نزنم. و به خدا که به سن و سال هم ربطی ندارد. آدم های مسن تر زیادی را دیده ام.
 کار سختی است. فکر است دیگر.  از فکر بازیگوش تر هم مگر میتوان پیدا کرد. به نظرم تا حدی موفق بوده ام. مخصوصا از وقتی بابا رفت، خدا میداند که چقدر دندان بر جگر گذاشت
فهرست مطالب
شماره صفحه    
محاسبات ابري چیست؟                                                                     
دیدگاه های مختلف درخصوص محاسبات ابري                             
شناخت بهترمحاسبات ابري                                                                 
محاسبات جادویی                                                                                
ظرفیت نامحدودذخیره سازی                       
فهرست مطالب
شماره صفحه    
محاسبات ابري چیست؟                                                                     
دیدگاه های مختلف درخصوص محاسبات ابري                             
شناخت بهترمحاسبات ابري                                                                 
محاسبات جادویی                                                                                
ظرفیت نامحدودذخیره سازی                       
فهرست مطالب
شماره صفحه    
محاسبات ابري چیست؟                                                                     
دیدگاه های مختلف درخصوص محاسبات ابري                             
شناخت بهترمحاسبات ابري                                                                 
محاسبات جادویی                                                                                
ظرفیت نامحدودذخیره سازی                       
فهرست مطالب
شماره صفحه    
محاسبات ابري چیست؟                                                                     
دیدگاه های مختلف درخصوص محاسبات ابري                             
شناخت بهترمحاسبات ابري                                                                 
محاسبات جادویی                                                                                
ظرفیت نامحدودذخیره سازی                       
فهرست مطالب
شماره صفحه    
محاسبات ابري چیست؟                                                                     
دیدگاه های مختلف درخصوص محاسبات ابري                             
شناخت بهترمحاسبات ابري                                                                 
محاسبات جادویی                                                                                
ظرفیت نامحدودذخیره سازی                       
فهرست مطالب
شماره صفحه    
محاسبات ابري چیست؟                                                                     
دیدگاه های مختلف درخصوص محاسبات ابري                             
شناخت بهترمحاسبات ابري                                                                 
محاسبات جادویی                                                                                
ظرفیت نامحدودذخیره سازی                       
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

آقـــــآیــــــ... سر بهـ هوا خانه امن خاطرات بلاگ همگانی سئو و ديجيتال مارکتينگ قلقلی روایات پراکنده چرک نویس هیوا اقیانوس پنهان پدرام فیضی ترجمه متون تخصصي