پرونده های مربوط سال ۹۱

نتایج جستجو برای عبارت :

پرونده های مربوط سال ۹۱

اگر پرونده ای را تازه ایجاد کرده باشیم در هنگام ذخیره(save)آن برای نام آن پرونده از شما یک اسم می خواهد تا آن پرونده را با آن اسم ذخیره کند.
اما اگر پرونده ای را که قبلا ذخیره کردیم را باز میکنم بعد از اتمام کار اتفاق خاصی برای ذخیره آن نمی افتد و روی پرونده قبلی ذخیره میشود.
حال اگر پرونده ای را که قبلا ذخیره کردیم را باز کنیم و تغییراتی را روی آن اعمال کنیم میتوانیم پرونده را با تغییرات آن در پرونده جدید ثبت کنیم save as نسخه جدید را که با قبلی متفا
اگر پرونده ای را تازه ایجاد کرده باشیم در هنگام ذخیره(save)آن برای نام آن پرونده از شما یک اسم می خواهد تا آن پرونده را با آن اسم ذخیره کند.
اما اگر پرونده ای را که قبلا ذخیره کردیم را باز میکنم بعد از اتمام کار اتفاق خاصی برای ذخیره آن نمی افتد و روی پرونده قبلی ذخیره میشود.
حال اگر پرونده ای را که قبلا ذخیره کردیم را باز کنیم و تغییراتی را روی آن اعمال کنیم میتوانیم پرونده را با تغییرات آن در پرونده جدید ثبت کنیم save as نسخه جدید را که با قبلی متفا
اگر پرونده ای را تازه ایجاد کرده باشیم در هنگام ذخیره(save)آن برای نام آن پرونده از شما یک اسم می خواهد تا آن پرونده را با آن اسم ذخیره کند.
اما اگر پرونده ای را که قبلا ذخیره کردیم را باز میکنم بعد از اتمام کار اتفاق خاصی برای ذخیره آن نمی افتد و روی پرونده قبلی ذخیره میشود.
حال اگر پرونده ای را که قبلا ذخیره کردیم را باز کنیم و تغییراتی را روی آن اعمال کنیم میتوانیم پرونده را با تغییرات آن در پرونده جدید ثبت کنیم save as نسخه جدید را که با قبلی متفا
اگر پرونده ای را تازه ایجاد کرده باشیم در هنگام ذخیره(save)آن برای نام آن پرونده از شما یک اسم می خواهد تا آن پرونده را با آن اسم ذخیره کند.
اما اگر پرونده ای را که قبلا ذخیره کردیم را باز میکنم بعد از اتمام کار اتفاق خاصی برای ذخیره آن نمی افتد و روی پرونده قبلی ذخیره میشود.
حال اگر پرونده ای را که قبلا ذخیره کردیم را باز کنیم و تغییراتی را روی آن اعمال کنیم میتوانیم پرونده را با تغییرات آن در پرونده جدید ثبت کنیم save as نسخه جدید را که با قبلی متفا
اگر پرونده ای را تازه ایجاد کرده باشیم در هنگام ذخیره(save)آن برای نام آن پرونده از شما یک اسم می خواهد تا آن پرونده را با آن اسم ذخیره کند.
اما اگر پرونده ای را که قبلا ذخیره کردیم را باز میکنم بعد از اتمام کار اتفاق خاصی برای ذخیره آن نمی افتد و روی پرونده قبلی ذخیره میشود.
حال اگر پرونده ای را که قبلا ذخیره کردیم را باز کنیم و تغییراتی را روی آن اعمال کنیم میتوانیم پرونده را با تغییرات آن در پرونده جدید ثبت کنیم save as نسخه جدید را که با قبلی متفا
اگر پرونده ای را تازه ایجاد کرده باشیم در هنگام ذخیره(save)آن برای نام آن پرونده از شما یک اسم می خواهد تا آن پرونده را با آن اسم ذخیره کند.
اما اگر پرونده ای را که قبلا ذخیره کردیم را باز میکنم بعد از اتمام کار اتفاق خاصی برای ذخیره آن نمی افتد و روی پرونده قبلی ذخیره میشود.
حال اگر پرونده ای را که قبلا ذخیره کردیم را باز کنیم و تغییراتی را روی آن اعمال کنیم میتوانیم پرونده را با تغییرات آن در پرونده جدید ثبت کنیم save as نسخه جدید را که با قبلی متفا
اگر پرونده ای را تازه ایجاد کرده باشیم در هنگام ذخیره(save)آن برای نام آن پرونده از شما یک اسم می خواهد تا آن پرونده را با آن اسم ذخیره کند.
اما اگر پرونده ای را که قبلا ذخیره کردیم را باز میکنم بعد از اتمام کار اتفاق خاصی برای ذخیره آن نمی افتد و روی پرونده قبلی ذخیره میشود.
حال اگر پرونده ای را که قبلا ذخیره کردیم را باز کنیم و تغییراتی را روی آن اعمال کنیم میتوانیم پرونده را با تغییرات آن در پرونده جدید ثبت کنیم save as نسخه جدید را که با قبلی متفا
پیگیری پرونده قضایی با کد ملی
همانطور که اشاره شد پس از دریافت رمز شخصی سامانه ثنا اکنون نوبت به ورود به سامانه اطلاع رسانی اشخاص برای پیگیری پرونده ها می باشد.
ابتدا به سایت خدمات الکترونیک قضایی(عدل ایران) مراجعه کرده و در قسمت سمت راست اولین گزینه اطلاع رسانی برای اشخاص” را انتخاب می کنیم :
 
پس از انتخاب وارد مرحله بعدی می شویم که باید کدملی خود و رمز شخصی که موقع ثبت نام سامانه ثنا دریافت کردید را وارد کنید :
 در این مرحله یک ” رمز موقت
پیگیری پرونده قضایی با کد ملی
همانطور که اشاره شد پس از دریافت رمز شخصی سامانه ثنا اکنون نوبت به ورود به سامانه اطلاع رسانی اشخاص برای پیگیری پرونده ها می باشد.
ابتدا به سایت خدمات الکترونیک قضایی(عدل ایران) مراجعه کرده و در قسمت سمت راست اولین گزینه اطلاع رسانی برای اشخاص” را انتخاب می کنیم :
 
پس از انتخاب وارد مرحله بعدی می شویم که باید کدملی خود و رمز شخصی که موقع ثبت نام سامانه ثنا دریافت کردید را وارد کنید :
 در این مرحله یک ” رمز موقت
پیگیری پرونده قضایی با کد ملی
همانطور که اشاره شد پس از دریافت رمز شخصی سامانه ثنا اکنون نوبت به ورود به سامانه اطلاع رسانی اشخاص برای پیگیری پرونده ها می باشد.
ابتدا به سایت خدمات الکترونیک قضایی(عدل ایران) مراجعه کرده و در قسمت سمت راست اولین گزینه اطلاع رسانی برای اشخاص” را انتخاب می کنیم :
 
پس از انتخاب وارد مرحله بعدی می شویم که باید کدملی خود و رمز شخصی که موقع ثبت نام سامانه ثنا دریافت کردید را وارد کنید :
 در این مرحله یک ” رمز موقت
پیگیری پرونده قضایی با کد ملی
همانطور که اشاره شد پس از دریافت رمز شخصی سامانه ثنا اکنون نوبت به ورود به سامانه اطلاع رسانی اشخاص برای پیگیری پرونده ها می باشد.
ابتدا به سایت خدمات الکترونیک قضایی(عدل ایران) مراجعه کرده و در قسمت سمت راست اولین گزینه اطلاع رسانی برای اشخاص” را انتخاب می کنیم :
 
پس از انتخاب وارد مرحله بعدی می شویم که باید کدملی خود و رمز شخصی که موقع ثبت نام سامانه ثنا دریافت کردید را وارد کنید :
 در این مرحله یک ” رمز موقت
پیگیری پرونده قضایی با کد ملی
همانطور که اشاره شد پس از دریافت رمز شخصی سامانه ثنا اکنون نوبت به ورود به سامانه اطلاع رسانی اشخاص برای پیگیری پرونده ها می باشد.
ابتدا به سایت خدمات الکترونیک قضایی(عدل ایران) مراجعه کرده و در قسمت سمت راست اولین گزینه اطلاع رسانی برای اشخاص” را انتخاب می کنیم :
 
پس از انتخاب وارد مرحله بعدی می شویم که باید کدملی خود و رمز شخصی که موقع ثبت نام سامانه ثنا دریافت کردید را وارد کنید :
 در این مرحله یک ” رمز موقت
پیگیری پرونده قضایی با کد ملی
همانطور که اشاره شد پس از دریافت رمز شخصی سامانه ثنا اکنون نوبت به ورود به سامانه اطلاع رسانی اشخاص برای پیگیری پرونده ها می باشد.
ابتدا به سایت خدمات الکترونیک قضایی(عدل ایران) مراجعه کرده و در قسمت سمت راست اولین گزینه اطلاع رسانی برای اشخاص” را انتخاب می کنیم :
 
پس از انتخاب وارد مرحله بعدی می شویم که باید کدملی خود و رمز شخصی که موقع ثبت نام سامانه ثنا دریافت کردید را وارد کنید :
 در این مرحله یک ” رمز موقت
پیگیری پرونده قضایی با کد ملی
همانطور که اشاره شد پس از دریافت رمز شخصی سامانه ثنا اکنون نوبت به ورود به سامانه اطلاع رسانی اشخاص برای پیگیری پرونده ها می باشد.
ابتدا به سایت خدمات الکترونیک قضایی(عدل ایران) مراجعه کرده و در قسمت سمت راست اولین گزینه اطلاع رسانی برای اشخاص” را انتخاب می کنیم :
 
پس از انتخاب وارد مرحله بعدی می شویم که باید کدملی خود و رمز شخصی که موقع ثبت نام سامانه ثنا دریافت کردید را وارد کنید :
 در این مرحله یک ” رمز موقت
با سلام و احترام
 
از امشب ضبط پادکست هاي صوتی تاریخی را شروع کردم و امیدوارم کانال جدید و خوب ارتباطی برای بیان مطالب تاریخی و ناگفته شده به علاقمندان باشد.
 
اولین پرونده مربوط به بررسی پرونده جاسوسی و نفوذ سیدمحمد رضا سعادتی در سال 1357 و 1358 است که می توانید از اینجا و اینجا این فایل را گوش کنید و نظرات خود را درج نمائید.
با سلام و احترام
 
از امشب ضبط پادکست هاي صوتی تاریخی را شروع کردم و امیدوارم کانال جدید و خوب ارتباطی برای بیان مطالب تاریخی و ناگفته شده به علاقمندان باشد.
 
اولین پرونده مربوط به بررسی پرونده جاسوسی و نفوذ سیدمحمد رضا سعادتی در سال 1357 و 1358 است که می توانید از اینجا و اینجا این فایل را گوش کنید و نظرات خود را درج نمائید.
با سلام و احترام
 
از امشب ضبط پادکست هاي صوتی تاریخی را شروع کردم و امیدوارم کانال جدید و خوب ارتباطی برای بیان مطالب تاریخی و ناگفته شده به علاقمندان باشد.
 
اولین پرونده مربوط به بررسی پرونده جاسوسی و نفوذ سیدمحمد رضا سعادتی در سال 1357 و 1358 است که می توانید از اینجا و اینجا این فایل را گوش کنید و نظرات خود را درج نمائید.
سیاری فرمانده عملیات پرونده جنایت، در بیمارستان بستری است که ناگهان او را از پرونده کنار گذاشته می شود و به جای او، همسر سابقش مسئول پرونده می شود. اختلاف ها.نماوا کلیپ 7 بانک لینک هاي دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.
سیاری فرمانده عملیات پرونده جنایت، در بیمارستان بستری است که ناگهان او را از پرونده کنار گذاشته می شود و به جای او، همسر سابقش مسئول پرونده می شود. اختلاف ها.نماوا کلیپ 7 بانک لینک هاي دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.
سیاری فرمانده عملیات پرونده جنایت، در بیمارستان بستری است که ناگهان او را از پرونده کنار گذاشته می شود و به جای او، همسر سابقش مسئول پرونده می شود. اختلاف ها.نماوا کلیپ 7 بانک لینک هاي دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.
https://t.me/VermiSayehGostaran
25 آذر 1398
جلسه رسیدگی به اتهامات سه نفر از متهمان پرونده ورمی‌کمپوست در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حسینی حشمتیان برگزار شد. وی در ابتدای جلسه ضمن اعلام رسمیت جلسه و تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری از حاضرین در جلسه خواست تا مراقب اظهارات خود باشند. در ادامه، نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: بر اساس کیفرخواست صادره، متهمان به مشارکت در ی شبکه‌ای اقدام کرده‌اند که با
https://t.me/VermiSayehGostaran
25 آذر 1398
جلسه رسیدگی به اتهامات سه نفر از متهمان پرونده ورمی‌کمپوست در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حسینی حشمتیان برگزار شد. وی در ابتدای جلسه ضمن اعلام رسمیت جلسه و تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری از حاضرین در جلسه خواست تا مراقب اظهارات خود باشند. در ادامه، نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: بر اساس کیفرخواست صادره، متهمان به مشارکت در ی شبکه‌ای اقدام کرده‌اند که با
https://t.me/VermiSayehGostaran
25 آذر 1398
جلسه رسیدگی به اتهامات سه نفر از متهمان پرونده ورمی‌کمپوست در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حسینی حشمتیان برگزار شد. وی در ابتدای جلسه ضمن اعلام رسمیت جلسه و تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری از حاضرین در جلسه خواست تا مراقب اظهارات خود باشند. در ادامه، نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: بر اساس کیفرخواست صادره، متهمان به مشارکت در ی شبکه‌ای اقدام کرده‌اند که با
https://t.me/VermiSayehGostaran
25 آذر 1398
جلسه رسیدگی به اتهامات سه نفر از متهمان پرونده ورمی‌کمپوست در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حسینی حشمتیان برگزار شد. وی در ابتدای جلسه ضمن اعلام رسمیت جلسه و تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری از حاضرین در جلسه خواست تا مراقب اظهارات خود باشند. در ادامه، نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: بر اساس کیفرخواست صادره، متهمان به مشارکت در ی شبکه‌ای اقدام کرده‌اند که با
25 آذر 1398
جلسه رسیدگی به اتهامات سه نفر از متهمان پرونده ورمی‌کمپوست در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حسینی حشمتیان برگزار شد.
قاضی حسینی در ابتدای جلسه دادگاه ضمن اعلام رسمیت جلسه و تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری از حاضرین در جلسه خواست تا مراقب اظهارات خود باشند.
وی در ادامه از یوسفیان نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست را قرائت کند.
نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: بر اساس کیفرخواست صادره مته
ما روشهاي زیادی را پوشش داده ایم که می توانید در طی سالها فضای لازم را بر روی درایوهاي ذخیره سازی خود ذخیره کنید ، اخیراً در مورد نحوه دستی از طریق پرونده هاي بزرگ و آزمایش ابزارهاي پاکسازی ، بازنشانی ویندوز به حالت پیش فرض خود بدون از بین رفتن پرونده هاي خود ، و روشهاي حذف بحث در مورد تهیه نسخه پشتیبان از Windows.old ، در کلیه سناریوها که به طور بالقوه می توانند چندین گیگابایت فضای ذخیره را پس بگیرند. حذف فایل هاي تکراری بر روی سیستم شما می تواند
ما روشهاي زیادی را پوشش داده ایم که می توانید در طی سالها فضای لازم را بر روی درایوهاي ذخیره سازی خود ذخیره کنید ، اخیراً در مورد نحوه دستی از طریق پرونده هاي بزرگ و آزمایش ابزارهاي پاکسازی ، بازنشانی ویندوز به حالت پیش فرض خود بدون از بین رفتن پرونده هاي خود ، و روشهاي حذف بحث در مورد تهیه نسخه پشتیبان از Windows.old ، در کلیه سناریوها که به طور بالقوه می توانند چندین گیگابایت فضای ذخیره را پس بگیرند. حذف فایل هاي تکراری بر روی سیستم شما می تواند
ما روشهاي زیادی را پوشش داده ایم که می توانید در طی سالها فضای لازم را بر روی درایوهاي ذخیره سازی خود ذخیره کنید ، اخیراً در مورد نحوه دستی از طریق پرونده هاي بزرگ و آزمایش ابزارهاي پاکسازی ، بازنشانی ویندوز به حالت پیش فرض خود بدون از بین رفتن پرونده هاي خود ، و روشهاي حذف بحث در مورد تهیه نسخه پشتیبان از Windows.old ، در کلیه سناریوها که به طور بالقوه می توانند چندین گیگابایت فضای ذخیره را پس بگیرند. حذف فایل هاي تکراری بر روی سیستم شما می تواند
سخنگوی قوه قضائیه در نوزدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره تأیید صلاحیت قالیباف و پرونده قائم مقام او در دستگاه قضائی اظهار کرد: در پرونده عیسی شریفی اتهامی متوجه قالیباف نیست و کیفرخواستی درباره وی صادر و اتهامی به وی نسبت داده نشده است [ادامه دارد.]
سخنگوی قوه قضائیه در نوزدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره تأیید صلاحیت قالیباف و پرونده قائم مقام او در دستگاه قضائی اظهار کرد: در پرونده عیسی شریفی اتهامی متوجه قالیباف نیست و کیفرخواستی درباره وی صادر و اتهامی به وی نسبت داده نشده است [ادامه دارد.]
سخنگوی قوه قضائیه در نوزدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره تأیید صلاحیت قالیباف و پرونده قائم مقام او در دستگاه قضائی اظهار کرد: در پرونده عیسی شریفی اتهامی متوجه قالیباف نیست و کیفرخواستی درباره وی صادر و اتهامی به وی نسبت داده نشده است [ادامه دارد.]
سخنگوی قوه قضائیه در نوزدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره تأیید صلاحیت قالیباف و پرونده قائم مقام او در دستگاه قضائی اظهار کرد: در پرونده عیسی شریفی اتهامی متوجه قالیباف نیست و کیفرخواستی درباره وی صادر و اتهامی به وی نسبت داده نشده است [ادامه دارد.]
سخنگوی قوه قضائیه در نوزدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره تأیید صلاحیت قالیباف و پرونده قائم مقام او در دستگاه قضائی اظهار کرد: در پرونده عیسی شریفی اتهامی متوجه قالیباف نیست و کیفرخواستی درباره وی صادر و اتهامی به وی نسبت داده نشده است [ادامه دارد.]
سخنگوی قوه قضائیه در نوزدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره تأیید صلاحیت قالیباف و پرونده قائم مقام او در دستگاه قضائی اظهار کرد: در پرونده عیسی شریفی اتهامی متوجه قالیباف نیست و کیفرخواستی درباره وی صادر و اتهامی به وی نسبت داده نشده است [ادامه دارد.]
اخبار مهمی در مورد پرونده انتخابات
نور و محمودآباد در راه است؟
آیا
پست‌هاي مینی‌مال و عکس‌محور که این چند روز در کانال دکتر عبدالوحید
فیاضی بارگذاری شده، به این معناست که اخبار مهمی در مورد پرونده انتخابات
نور و محمودآباد در راه است؟مثال: برگرفته شده از majles98.blog.ir
اخبار مهمی در مورد پرونده انتخابات
نور و محمودآباد در راه است؟
آیا
پست‌هاي مینی‌مال و عکس‌محور که این چند روز در کانال دکتر عبدالوحید
فیاضی بارگذاری شده، به این معناست که اخبار مهمی در مورد پرونده انتخابات
نور و محمودآباد در راه است؟مثال: برگرفته شده از majles98.blog.ir
اخبار مهمی در مورد پرونده انتخابات
نور و محمودآباد در راه است؟
آیا
پست‌هاي مینی‌مال و عکس‌محور که این چند روز در کانال دکتر عبدالوحید
فیاضی بارگذاری شده، به این معناست که اخبار مهمی در مورد پرونده انتخابات
نور و محمودآباد در راه است؟مثال: برگرفته شده از majles98.blog.ir
اخبار مهمی در مورد پرونده انتخابات
نور و محمودآباد در راه است؟
آیا
پست‌هاي مینی‌مال و عکس‌محور که این چند روز در کانال دکتر عبدالوحید
فیاضی بارگذاری شده، به این معناست که اخبار مهمی در مورد پرونده انتخابات
نور و محمودآباد در راه است؟مثال: برگرفته شده از majles98.blog.ir
اخبار مهمی در مورد پرونده انتخابات
نور و محمودآباد در راه است؟
آیا
پست‌هاي مینی‌مال و عکس‌محور که این چند روز در کانال دکتر عبدالوحید
فیاضی بارگذاری شده، به این معناست که اخبار مهمی در مورد پرونده انتخابات
نور و محمودآباد در راه است؟مثال: برگرفته شده از majles98.blog.ir
اخبار مهمی در مورد پرونده انتخابات
نور و محمودآباد در راه است؟
آیا
پست‌هاي مینی‌مال و عکس‌محور که این چند روز در کانال دکتر عبدالوحید
فیاضی بارگذاری شده، به این معناست که اخبار مهمی در مورد پرونده انتخابات
نور و محمودآباد در راه است؟مثال: برگرفته شده از majles98.blog.ir
فایلی در هارد ذخیره شده است.اگر اکنون مجددا این فایل را دوباره باز کرده و روی آن کار کنیم وتغییراتی درآن ایحاد کنیم پس از اتمام کار اگر بخواهیم این اعمال تغییرات و ذخیره روی خود فایل و در همان محل ذخیره شده قبلی باشد از گزینه(save)استفاده میکنیم.
در صورتی که میخواهیم فایل اولیه را نگه داریم و تغییرات را در قالب یک فایل دیگری ذخیره نمائیم از گزینه(save as)استفاده میکنیم.بدین گونه که نسخه جدیدی از پرونده ایجاد خواهد شد که با پرونده قبلی متفاوت است و
فایلی در هارد ذخیره شده است.اگر اکنون مجددا این فایل را دوباره باز کرده و روی آن کار کنیم وتغییراتی درآن ایحاد کنیم پس از اتمام کار اگر بخواهیم این اعمال تغییرات و ذخیره روی خود فایل و در همان محل ذخیره شده قبلی باشد از گزینه(save)استفاده میکنیم.
در صورتی که میخواهیم فایل اولیه را نگه داریم و تغییرات را در قالب یک فایل دیگری ذخیره نمائیم از گزینه(save as)استفاده میکنیم.بدین گونه که نسخه جدیدی از پرونده ایجاد خواهد شد که با پرونده قبلی متفاوت است و
فایلی در هارد ذخیره شده است.اگر اکنون مجددا این فایل را دوباره باز کرده و روی آن کار کنیم وتغییراتی درآن ایحاد کنیم پس از اتمام کار اگر بخواهیم این اعمال تغییرات و ذخیره روی خود فایل و در همان محل ذخیره شده قبلی باشد از گزینه(save)استفاده میکنیم.
در صورتی که میخواهیم فایل اولیه را نگه داریم و تغییرات را در قالب یک فایل دیگری ذخیره نمائیم از گزینه(save as)استفاده میکنیم.بدین گونه که نسخه جدیدی از پرونده ایجاد خواهد شد که با پرونده قبلی متفاوت است و
فایلی در هارد ذخیره شده است.اگر اکنون مجددا این فایل را دوباره باز کرده و روی آن کار کنیم وتغییراتی درآن ایحاد کنیم پس از اتمام کار اگر بخواهیم این اعمال تغییرات و ذخیره روی خود فایل و در همان محل ذخیره شده قبلی باشد از گزینه(save)استفاده میکنیم.
در صورتی که میخواهیم فایل اولیه را نگه داریم و تغییرات را در قالب یک فایل دیگری ذخیره نمائیم از گزینه(save as)استفاده میکنیم.بدین گونه که نسخه جدیدی از پرونده ایجاد خواهد شد که با پرونده قبلی متفاوت است و
فایلی در هارد ذخیره شده است.اگر اکنون مجددا این فایل را دوباره باز کرده و روی آن کار کنیم وتغییراتی درآن ایحاد کنیم پس از اتمام کار اگر بخواهیم این اعمال تغییرات و ذخیره روی خود فایل و در همان محل ذخیره شده قبلی باشد از گزینه(save)استفاده میکنیم.
در صورتی که میخواهیم فایل اولیه را نگه داریم و تغییرات را در قالب یک فایل دیگری ذخیره نمائیم از گزینه(save as)استفاده میکنیم.بدین گونه که نسخه جدیدی از پرونده ایجاد خواهد شد که با پرونده قبلی متفاوت است و
 
سال 1394 در نشریه نسیم بیداری پرونده ای کار شد درباره سازمان مجاهدین خلق به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان که اکنون می توانم لینک تهیه نشریه را در اینجا قرار بدهم.
 
برای مطالعه مطالب من و مطالب دیگر دوستان و دانلود فایل پی دی اف نشریه می توانید اینجا را کلیک نمائید.
 
سال 1394 در نشریه نسیم بیداری پرونده ای کار شد درباره سازمان مجاهدین خلق به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان که اکنون می توانم لینک تهیه نشریه را در اینجا قرار بدهم.
 
برای مطالعه مطالب من و مطالب دیگر دوستان و دانلود فایل پی دی اف نشریه می توانید اینجا را کلیک نمائید.
 
سال 1394 در نشریه نسیم بیداری پرونده ای کار شد درباره سازمان مجاهدین خلق به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان که اکنون می توانم لینک تهیه نشریه را در اینجا قرار بدهم.
 
برای مطالعه مطالب من و مطالب دیگر دوستان و دانلود فایل پی دی اف نشریه می توانید اینجا را کلیک نمائید.
پرونده پاسداران در مرحله کیفر خواست متهمان / گزارشی از شروع اغتشاشات دراویش گنابادی در خیابان پاسداران و به پایان رسیدن آن و درس هايی که از این اغتشاشات گرفت.زحل کلیپ بانک لینک هاي دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.
پرونده پاسداران در مرحله کیفر خواست متهمان / گزارشی از شروع اغتشاشات دراویش گنابادی در خیابان پاسداران و به پایان رسیدن آن و درس هايی که از این اغتشاشات گرفت.زحل کلیپ بانک لینک هاي دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.
پرونده پاسداران در مرحله کیفر خواست متهمان / گزارشی از شروع اغتشاشات دراویش گنابادی در خیابان پاسداران و به پایان رسیدن آن و درس هايی که از این اغتشاشات گرفت.زحل کلیپ بانک لینک هاي دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد.
به گزارش تابناک به نقل از فرارو، اما این شایعه‌ها از آن جا شکل گرفت که وکیل محسن لرستانی در روز‌هاي گذشته جزئیاتی کوتاه از پرونده موکلش منتشر کرد. جزئیاتی که نه تنها به روشن شدن افکار عمومی کمک نکرد، بلکه بر ابهام‌ها هم افزود. کاظم حسینی گفته که "محسن لرستانی به ایجاد یک گروه اینستاگرامی ویژه افراد تراجنسی (ترنس) متهم شده و به همین دلیل با اتهام افساد فی الارض» روبرو است. "
این وکیل دادگستری افزود: "متهمین اصلی پرونده، نظامی هستند و اتهام‌
به گزارش تابناک به نقل از فرارو، اما این شایعه‌ها از آن جا شکل گرفت که وکیل محسن لرستانی در روز‌هاي گذشته جزئیاتی کوتاه از پرونده موکلش منتشر کرد. جزئیاتی که نه تنها به روشن شدن افکار عمومی کمک نکرد، بلکه بر ابهام‌ها هم افزود. کاظم حسینی گفته که "محسن لرستانی به ایجاد یک گروه اینستاگرامی ویژه افراد تراجنسی (ترنس) متهم شده و به همین دلیل با اتهام افساد فی الارض» روبرو است. "
این وکیل دادگستری افزود: "متهمین اصلی پرونده، نظامی هستند و اتهام‌
به گزارش تابناک به نقل از فرارو، اما این شایعه‌ها از آن جا شکل گرفت که وکیل محسن لرستانی در روز‌هاي گذشته جزئیاتی کوتاه از پرونده موکلش منتشر کرد. جزئیاتی که نه تنها به روشن شدن افکار عمومی کمک نکرد، بلکه بر ابهام‌ها هم افزود. کاظم حسینی گفته که "محسن لرستانی به ایجاد یک گروه اینستاگرامی ویژه افراد تراجنسی (ترنس) متهم شده و به همین دلیل با اتهام افساد فی الارض» روبرو است. "
این وکیل دادگستری افزود: "متهمین اصلی پرونده، نظامی هستند و اتهام‌
به گزارش تابناک به نقل از فرارو، اما این شایعه‌ها از آن جا شکل گرفت که وکیل محسن لرستانی در روز‌هاي گذشته جزئیاتی کوتاه از پرونده موکلش منتشر کرد. جزئیاتی که نه تنها به روشن شدن افکار عمومی کمک نکرد، بلکه بر ابهام‌ها هم افزود. کاظم حسینی گفته که "محسن لرستانی به ایجاد یک گروه اینستاگرامی ویژه افراد تراجنسی (ترنس) متهم شده و به همین دلیل با اتهام افساد فی الارض» روبرو است. "
این وکیل دادگستری افزود: "متهمین اصلی پرونده، نظامی هستند و اتهام‌
به گزارش تابناک به نقل از فرارو، اما این شایعه‌ها از آن جا شکل گرفت که وکیل محسن لرستانی در روز‌هاي گذشته جزئیاتی کوتاه از پرونده موکلش منتشر کرد. جزئیاتی که نه تنها به روشن شدن افکار عمومی کمک نکرد، بلکه بر ابهام‌ها هم افزود. کاظم حسینی گفته که "محسن لرستانی به ایجاد یک گروه اینستاگرامی ویژه افراد تراجنسی (ترنس) متهم شده و به همین دلیل با اتهام افساد فی الارض» روبرو است. "
این وکیل دادگستری افزود: "متهمین اصلی پرونده، نظامی هستند و اتهام‌
به گزارش تابناک به نقل از فرارو، اما این شایعه‌ها از آن جا شکل گرفت که وکیل محسن لرستانی در روز‌هاي گذشته جزئیاتی کوتاه از پرونده موکلش منتشر کرد. جزئیاتی که نه تنها به روشن شدن افکار عمومی کمک نکرد، بلکه بر ابهام‌ها هم افزود. کاظم حسینی گفته که "محسن لرستانی به ایجاد یک گروه اینستاگرامی ویژه افراد تراجنسی (ترنس) متهم شده و به همین دلیل با اتهام افساد فی الارض» روبرو است. "
این وکیل دادگستری افزود: "متهمین اصلی پرونده، نظامی هستند و اتهام‌
به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، هرگاه دادگاه تشخیص دهد که موضوع پرونده مطرح شده دارای جنبه هاي فنی و تخصصی است ، پرونده را به کارشناس مربوطه ارجاع می دهد . در واقع ، کارشناسی پرونده در مواردی لازم است که جنبه هاي فنی و تخصصی موضوع توسط قاضی قابل بررسی نباشد که در این صورت دادگاه باید کارشناس را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است ، انتخاب می نماید . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه قرار کارشناسی دادگاه چیست ب
حدود دو هفته قبل بود که بی بی سی فارسی، در گزارش کوتاهی خبر داد که به سراغ یکی از افرادی در آلمان رفته است که در سال 1391 در گزارش "کلوب ترور" که از شبکه اول سیما پخش شد، ادعا شده بود یکی از افرادی بوده است که در ترور دانشمندان هسته ای ایران نقش داشته است. این فرد از ایران خارج شده و زنده است و مشخص شد که بی گناه دستگیر شده بود!
این فرد مازیار ابراهیمی نام دارد که می گوید او را بر اساس یک گزارش کاملا غلط در سال 1391 دستگیر کردند و تحت فشار و شکنجه مجبور
حدود دو هفته قبل بود که بی بی سی فارسی، در گزارش کوتاهی خبر داد که به سراغ یکی از افرادی در آلمان رفته است که در سال 1391 در گزارش "کلوب ترور" که از شبکه اول سیما پخش شد، ادعا شده بود یکی از افرادی بوده است که در ترور دانشمندان هسته ای ایران نقش داشته است. این فرد از ایران خارج شده و زنده است و مشخص شد که بی گناه دستگیر شده بود!
این فرد مازیار ابراهیمی نام دارد که می گوید او را بر اساس یک گزارش کاملا غلط در سال 1391 دستگیر کردند و تحت فشار و شکنجه مجبور
حدود دو هفته قبل بود که بی بی سی فارسی، در گزارش کوتاهی خبر داد که به سراغ یکی از افرادی در آلمان رفته است که در سال 1391 در گزارش "کلوب ترور" که از شبکه اول سیما پخش شد، ادعا شده بود یکی از افرادی بوده است که در ترور دانشمندان هسته ای ایران نقش داشته است. این فرد از ایران خارج شده و زنده است و مشخص شد که بی گناه دستگیر شده بود!
این فرد مازیار ابراهیمی نام دارد که می گوید او را بر اساس یک گزارش کاملا غلط در سال 1391 دستگیر کردند و تحت فشار و شکنجه مجبور
                                  (به خداوندمتعال)
****فیش حقوقی وجوازکسب (100%تضمینی)برای دادگاه ودادسراهها
****مشاوررایگان برای پرونده هاي موفق زندانیان کشور(آزادی فوری)
****ارباب رجوعان محترم:انجام خدمات ضمانت زندانی اجاره فیش حقوقی وجوازکسب(کفالت)سندصرفاجهت کلیه دادگاه ودادسراها؛تامین تودیع وثیقه ملکی بدون نقص برای پرونده هاي حقوقی -کیفری:
****جهت اطلاعات بیشتردرزمینه مرخصی زندانی وآزادی زندانی باکارشناسان مادرتماس باشید:09196513016و09307336926
                                  (به خداوندمتعال)
****فیش حقوقی وجوازکسب (100%تضمینی)برای دادگاه ودادسراهها
****مشاوررایگان برای پرونده هاي موفق زندانیان کشور(آزادی فوری)
****ارباب رجوعان محترم:انجام خدمات ضمانت زندانی اجاره فیش حقوقی وجوازکسب(کفالت)سندصرفاجهت کلیه دادگاه ودادسراها؛تامین تودیع وثیقه ملکی بدون نقص برای پرونده هاي حقوقی -کیفری:
****جهت اطلاعات بیشتردرزمینه مرخصی زندانی وآزادی زندانی باکارشناسان مادرتماس باشید:09196513016و09307336926
                                  (به خداوندمتعال)
****فیش حقوقی وجوازکسب (100%تضمینی)برای دادگاه ودادسراهها
****مشاوررایگان برای پرونده هاي موفق زندانیان کشور(آزادی فوری)
****ارباب رجوعان محترم:انجام خدمات ضمانت زندانی اجاره فیش حقوقی وجوازکسب(کفالت)سندصرفاجهت کلیه دادگاه ودادسراها؛تامین تودیع وثیقه ملکی بدون نقص برای پرونده هاي حقوقی -کیفری:
****جهت اطلاعات بیشتردرزمینه مرخصی زندانی وآزادی زندانی باکارشناسان مادرتماس باشید:09196513016و09307336926
                                  (به خداوندمتعال)
****فیش حقوقی وجوازکسب (100%تضمینی)برای دادگاه ودادسراهها
****مشاوررایگان برای پرونده هاي موفق زندانیان کشور(آزادی فوری)
****ارباب رجوعان محترم:انجام خدمات ضمانت زندانی اجاره فیش حقوقی وجوازکسب(کفالت)سندصرفاجهت کلیه دادگاه ودادسراها؛تامین تودیع وثیقه ملکی بدون نقص برای پرونده هاي حقوقی -کیفری:
****جهت اطلاعات بیشتردرزمینه مرخصی زندانی وآزادی زندانی باکارشناسان مادرتماس باشید:09196513016و09307336926
                                  (به خداوندمتعال)
****فیش حقوقی وجوازکسب (100%تضمینی)برای دادگاه ودادسراهها
****مشاوررایگان برای پرونده هاي موفق زندانیان کشور(آزادی فوری)
****ارباب رجوعان محترم:انجام خدمات ضمانت زندانی اجاره فیش حقوقی وجوازکسب(کفالت)سندصرفاجهت کلیه دادگاه ودادسراها؛تامین تودیع وثیقه ملکی بدون نقص برای پرونده هاي حقوقی -کیفری:
****جهت اطلاعات بیشتردرزمینه مرخصی زندانی وآزادی زندانی باکارشناسان مادرتماس باشید:09196513016و09307336926
                                  (به خداوندمتعال)
****فیش حقوقی وجوازکسب (100%تضمینی)برای دادگاه ودادسراهها
****مشاوررایگان برای پرونده هاي موفق زندانیان کشور(آزادی فوری)
****ارباب رجوعان محترم:انجام خدمات ضمانت زندانی اجاره فیش حقوقی وجوازکسب(کفالت)سندصرفاجهت کلیه دادگاه ودادسراها؛تامین تودیع وثیقه ملکی بدون نقص برای پرونده هاي حقوقی -کیفری:
****جهت اطلاعات بیشتردرزمینه مرخصی زندانی وآزادی زندانی باکارشناسان مادرتماس باشید:09196513016و09307336926
 8.0/10 از 23,243 رای
 58/100
کیفیت: WEB-DL 1080p
ژانر: جنایی، درام، فانتزی
مدت زمان: 50 دقیقه
شبکه: Amazon
سال هاي پخش: 2019-
روز پخش: جمعه
وضعیت: پایان فصل اول
کارگردان: –
ستارگان: Orlando Bloom, Cara Delevingne, Simon McBurney
همچنان که یک قاتل سریالی در شهری تاریک و مرموز دست به شکار موجودات اسرار آمیز میزند، کارآگاهی که بر روی این پرونده کار میکند به عنوان قاتل و اولین مظنون پرونده شناخته میشود…مستر مووی
نکته: این شرایط تا زمان اعلام بعدی پابرجاست.
لطفا برای اقدام با شماره 09395171753 تماس بگیرید یا از طریق واتساپ پیام بدهید.
( در صورتی که خط خاموش یا مشغول بود بعد از چند دقیقه یا در ساعاتی بعد تماس بگیرید.)
اگر از طریق واتساپ پیام فرستادید لطفا صبور باشید تا پیام شما بررسی و پاسخ داده شود. ممنون از بردباری شما.
* شرکت لیزینگ پارسیان که نامه ها خطاب به آن می باشد زیرمجموعه ی خود بانک پارسیان بوده و قابل تحقیق جهت جلب اعتماد شماست.
*
نکته: این شرایط تا زمان اعلام بعدی پابرجاست.
لطفا برای اقدام با شماره 09395171753 تماس بگیرید یا از طریق واتساپ پیام بدهید.
( در صورتی که خط خاموش یا مشغول بود بعد از چند دقیقه یا در ساعاتی بعد تماس بگیرید.)
اگر از طریق واتساپ پیام فرستادید لطفا صبور باشید تا پیام شما بررسی و پاسخ داده شود. ممنون از بردباری شما.
* شرکت لیزینگ پارسیان که نامه ها خطاب به آن می باشد زیرمجموعه ی خود بانک پارسیان بوده و قابل تحقیق جهت جلب اعتماد شماست.
*
نکته: این شرایط تا زمان اعلام بعدی پابرجاست.
لطفا برای اقدام با شماره 09395171753 تماس بگیرید یا از طریق واتساپ پیام بدهید.
( در صورتی که خط خاموش یا مشغول بود بعد از چند دقیقه یا در ساعاتی بعد تماس بگیرید.)
اگر از طریق واتساپ پیام فرستادید لطفا صبور باشید تا پیام شما بررسی و پاسخ داده شود. ممنون از بردباری شما.
* شرکت لیزینگ پارسیان که نامه ها خطاب به آن می باشد زیرمجموعه ی خود بانک پارسیان بوده و قابل تحقیق جهت جلب اعتماد شماست.
*
نکته: این شرایط تا زمان اعلام بعدی پابرجاست.
لطفا برای اقدام با شماره 09395171753 تماس بگیرید یا از طریق واتساپ پیام بدهید.
( در صورتی که خط خاموش یا مشغول بود بعد از چند دقیقه یا در ساعاتی بعد تماس بگیرید.)
اگر از طریق واتساپ پیام فرستادید لطفا صبور باشید تا پیام شما بررسی و پاسخ داده شود. ممنون از بردباری شما.
* شرکت لیزینگ پارسیان که نامه ها خطاب به آن می باشد زیرمجموعه ی خود بانک پارسیان بوده و قابل تحقیق جهت جلب اعتماد شماست.
*
نکته: این شرایط تا زمان اعلام بعدی پابرجاست.
لطفا برای اقدام با شماره 09395171753 تماس بگیرید یا از طریق واتساپ پیام بدهید.
( در صورتی که خط خاموش یا مشغول بود بعد از چند دقیقه یا در ساعاتی بعد تماس بگیرید.)
اگر از طریق واتساپ پیام فرستادید لطفا صبور باشید تا پیام شما بررسی و پاسخ داده شود. ممنون از بردباری شما.
* شرکت لیزینگ پارسیان که نامه ها خطاب به آن می باشد زیرمجموعه ی خود بانک پارسیان بوده و قابل تحقیق جهت جلب اعتماد شماست.
*
نکته: این شرایط تا زمان اعلام بعدی پابرجاست.
لطفا برای اقدام با شماره 09395171753 تماس بگیرید یا از طریق واتساپ پیام بدهید.
( در صورتی که خط خاموش یا مشغول بود بعد از چند دقیقه یا در ساعاتی بعد تماس بگیرید.)
اگر از طریق واتساپ پیام فرستادید لطفا صبور باشید تا پیام شما بررسی و پاسخ داده شود. ممنون از بردباری شما.
* شرکت لیزینگ پارسیان که نامه ها خطاب به آن می باشد زیرمجموعه ی خود بانک پارسیان بوده و قابل تحقیق جهت جلب اعتماد شماست.
*
با توجه در دادگاههاي قضایی کشور گاهی اوقات برای برخی پرونده ها نیاز به ضمانت در دادگاه ودادسرا وجود دارد،وجود ضامن در دادگاه برای مواردی همچون درخواست مهریه،طلاق غیابی و مشکلات مربوط به چک واام تنظیم کردن سند مورد نیاز است بد نیست بدانید ضامن شدن برای دعوای کیفری و حقوقی متفاوت است در صورت نیاز با ما تماس حاصل فرماید
09307336926 
با توجه در دادگاههاي قضایی کشور گاهی اوقات برای برخی پرونده ها نیاز به ضمانت در دادگاه ودادسرا وجود دارد،وجود ضامن در دادگاه برای مواردی همچون درخواست مهریه،طلاق غیابی و مشکلات مربوط به چک واام تنظیم کردن سند مورد نیاز است بد نیست بدانید ضامن شدن برای دعوای کیفری و حقوقی متفاوت است در صورت نیاز با ما تماس حاصل فرماید
09307336926 
با توجه در دادگاههاي قضایی کشور گاهی اوقات برای برخی پرونده ها نیاز به ضمانت در دادگاه ودادسرا وجود دارد،وجود ضامن در دادگاه برای مواردی همچون درخواست مهریه،طلاق غیابی و مشکلات مربوط به چک واام تنظیم کردن سند مورد نیاز است بد نیست بدانید ضامن شدن برای دعوای کیفری و حقوقی متفاوت است در صورت نیاز با ما تماس حاصل فرماید
09307336926 
حوالی سال نود و دو، در همشهری جوان یک پرونده کار کردیم برای ژنرال قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس. روز شهادت حاجی، یاد این افتادم که من برای آن پرونده تحلیل یک روانشناس معروف از شخصیت او را دنبال کرده و گرفته بودم. اما حتی به خاطر نیاوردم آن نوشته کجاست.امروز که داشتم فایل‌هاي قدیم را مرتب می‌کردم، رسیدم به همین یادداشت معروف.آه.ای به قول روانشناس‌ها شخصیتِ درون‌گرایِ متفکرِ شهودیِ قضاوت‌گرالان که دور از محدودیت‌هاي این دنیا بهتر می‌ش
حوالی سال نود و دو، در همشهری جوان یک پرونده کار کردیم برای ژنرال قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس. روز شهادت حاجی، یاد این افتادم که من برای آن پرونده تحلیل یک روانشناس معروف از شخصیت او را دنبال کرده و گرفته بودم. اما حتی به خاطر نیاوردم آن نوشته کجاست.امروز که داشتم فایل‌هاي قدیم را مرتب می‌کردم، رسیدم به همین یادداشت معروف.آه.ای به قول روانشناس‌ها شخصیتِ درون‌گرایِ متفکرِ شهودیِ قضاوت‌گرالان که دور از محدودیت‌هاي این دنیا بهتر می‌ش
حوالی سال نود و دو، در همشهری جوان یک پرونده کار کردیم برای ژنرال قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس. روز شهادت حاجی، یاد این افتادم که من برای آن پرونده تحلیل یک روانشناس معروف از شخصیت او را دنبال کرده و گرفته بودم. اما حتی به خاطر نیاوردم آن نوشته کجاست.امروز که داشتم فایل‌هاي قدیم را مرتب می‌کردم، رسیدم به همین یادداشت معروف.آه.ای به قول روانشناس‌ها شخصیتِ درون‌گرایِ متفکرِ شهودیِ قضاوت‌گرالان که دور از محدودیت‌هاي این دنیا بهتر می‌ش
حوالی سال نود و دو، در همشهری جوان یک پرونده کار کردیم برای ژنرال قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس. روز شهادت حاجی، یاد این افتادم که من برای آن پرونده تحلیل یک روانشناس معروف از شخصیت او را دنبال کرده و گرفته بودم. اما حتی به خاطر نیاوردم آن نوشته کجاست.امروز که داشتم فایل‌هاي قدیم را مرتب می‌کردم، رسیدم به همین یادداشت معروف.آه.ای به قول روانشناس‌ها شخصیتِ درون‌گرایِ متفکرِ شهودیِ قضاوت‌گرالان که دور از محدودیت‌هاي این دنیا بهتر می‌ش
                                              (باعنایت خداوندتعالی)
****فیش حقوقی وجوازکسب برای زندانی ومتهم(کفالت)برای دادگاه ودادسراها وشوراوتعزیرات حکومتی (کالای قاچاق)وتقسیط واعساربرای اجرای احکام قضایی برای پرونده هاي زندانی(آزادی فوری)
****قبول وارائه مشاوررایگان پرونده هاي (کیفری-حقوقی)توسط وکلای باتجربه (24ساعته)پشتیبانی وباکمترین زمان ممکن وقیمت مناسب امکان پذیر میباشد:(یک تلفن تاآزادی زندانی شما)
*****جهت مرخصی زندانی وآزادی زندانی باکار
                                             (به نام ایزدمهربان)
****فیش حقوقی باحکم کارگزینی(100%تضمینی)قبول وارائه مشاوررایگان برای پرونده هاي موفق زندانی(یک تلفن تاآزادی زندانی شما)
*****توجه ؛توجه؛ارباب رجوعان محترم :هرموقع ازطرف مراجع ذیل صلاح قوه قضاییه بعنوان خوانده یامتهم پرونده هاي(حقوقی-کیفری)به دادگاه ودادسراوسازمان تعزیرات حکومتی احضارشده اید؛مطلقا بدونه کفیل ووثیقه گذاربه مراجع قضایی مراجعه نکنید؛درغیراینصورتمیتوانیدباگروه مشاوری
                                             (به نام ایزدمهربان)
****فیش حقوقی باحکم کارگزینی(100%تضمینی)قبول وارائه مشاوررایگان برای پرونده هاي موفق زندانی(یک تلفن تاآزادی زندانی شما)
*****توجه ؛توجه؛ارباب رجوعان محترم :هرموقع ازطرف مراجع ذیل صلاح قوه قضاییه بعنوان خوانده یامتهم پرونده هاي(حقوقی-کیفری)به دادگاه ودادسراوسازمان تعزیرات حکومتی احضارشده اید؛مطلقا بدونه کفیل ووثیقه گذاربه مراجع قضایی مراجعه نکنید؛درغیراینصورت میتوانیدباگروه مشاوری
                                             (به نام ایزدمهربان)
****فیش حقوقی باحکم کارگزینی(100%تضمینی)قبول وارائه مشاوررایگان برای پرونده هاي موفق زندانی(یک تلفن تاآزادی زندانی شما)
*****توجه ؛توجه؛ارباب رجوعان محترم :هرموقع ازطرف مراجع ذیل صلاح قوه قضاییه بعنوان خوانده یامتهم پرونده هاي(حقوقی-کیفری)به دادگاه ودادسراوسازمان تعزیرات حکومتی احضارشده اید؛مطلقا بدونه کفیل ووثیقه گذاربه مراجع قضایی مراجعه نکنید؛درغیراینصورت میتوانیدباگروه مشاوری
‍ برخی نکات در مورد آیین نامه اصلاحی حق الوکاله برخی از نوآوری‌هايی که به پیشنهاد مرکز در آیین‌نامه اضافه شده است به شرح زیر است:
۱. امکان استفاده از تمبر مالیاتی مازاد ابطال شده در وکالتنامه‌هاي قبلی از سوی وکلا با گواهی مدیر دفتر شعبه۲. اام هیئتهاي حل اختلاف مالیاتی به اخذ مالیات بر اساس تمبر مالیاتی ابطالی۳. امکان استفاده وکلای مرکز و کانون از فرم‌هاي مشترک در پروندههايی که مشترکا وکالت می‌کنند(و مهر ابطال ضمنی بر مقرره غیر قانو
‍ برخی نکات در مورد آیین نامه اصلاحی حق الوکاله برخی از نوآوری‌هايی که به پیشنهاد مرکز در آیین‌نامه اضافه شده است به شرح زیر است:
۱. امکان استفاده از تمبر مالیاتی مازاد ابطال شده در وکالتنامه‌هاي قبلی از سوی وکلا با گواهی مدیر دفتر شعبه۲. اام هیئتهاي حل اختلاف مالیاتی به اخذ مالیات بر اساس تمبر مالیاتی ابطالی۳. امکان استفاده وکلای مرکز و کانون از فرم‌هاي مشترک در پروندههايی که مشترکا وکالت می‌کنند(و مهر ابطال ضمنی بر مقرره غیر قانو
‍ برخی نکات در مورد آیین نامه اصلاحی حق الوکاله برخی از نوآوری‌هايی که به پیشنهاد مرکز در آیین‌نامه اضافه شده است به شرح زیر است:
۱. امکان استفاده از تمبر مالیاتی مازاد ابطال شده در وکالتنامه‌هاي قبلی از سوی وکلا با گواهی مدیر دفتر شعبه۲. اام هیئتهاي حل اختلاف مالیاتی به اخذ مالیات بر اساس تمبر مالیاتی ابطالی۳. امکان استفاده وکلای مرکز و کانون از فرم‌هاي مشترک در پروندههايی که مشترکا وکالت می‌کنند(و مهر ابطال ضمنی بر مقرره غیر قانو
‍ برخی نکات در مورد آیین نامه اصلاحی حق الوکاله برخی از نوآوری‌هايی که به پیشنهاد مرکز در آیین‌نامه اضافه شده است به شرح زیر است:
۱. امکان استفاده از تمبر مالیاتی مازاد ابطال شده در وکالتنامه‌هاي قبلی از سوی وکلا با گواهی مدیر دفتر شعبه۲. اام هیئتهاي حل اختلاف مالیاتی به اخذ مالیات بر اساس تمبر مالیاتی ابطالی۳. امکان استفاده وکلای مرکز و کانون از فرم‌هاي مشترک در پروندههايی که مشترکا وکالت می‌کنند(و مهر ابطال ضمنی بر مقرره غیر قانو
 8.5/10 از 104,003 رای
 90/100
کیفیت: BluRay 1080p
ژانر: جنایی، درام
مدت زمان: 525 دقیقه
شبکه: HBO
سال هاي پخش: 2016
روز پخش: دوشنبه
وضعیت: به اتمام رسیده
کارگردان: Richard Price, Steven Zaillian
ستارگان: Riz Ahmed, John Turturro, Bill Camp
داستان سریال که پیمان معادی در آن ایفای نقش کرده در مورد بررسی تحقیقات پلیس و رسیدگی هاي قانونی حول محور یک پرونده قتل پیچیده در نیویورک است. مردی پس از یک شب مهمانی گرفتن با زنی غریبه، صبح که بیدار میشود متوجه میشود آن زن با ضربات چاقو به قتل رسیده
 8.5/10 از 104,003 رای
 90/100
کیفیت: BluRay 1080p
ژانر: جنایی، درام
مدت زمان: 525 دقیقه
شبکه: HBO
سال هاي پخش: 2016
روز پخش: دوشنبه
وضعیت: به اتمام رسیده
کارگردان: Richard Price, Steven Zaillian
ستارگان: Riz Ahmed, John Turturro, Bill Camp
داستان سریال که پیمان معادی در آن ایفای نقش کرده در مورد بررسی تحقیقات پلیس و رسیدگی هاي قانونی حول محور یک پرونده قتل پیچیده در نیویورک است. مردی پس از یک شب مهمانی گرفتن با زنی غریبه، صبح که بیدار میشود متوجه میشود آن زن با ضربات چاقو به قتل رسیده
 8.5/10 از 104,003 رای
 90/100
کیفیت: BluRay 1080p
ژانر: جنایی، درام
مدت زمان: 525 دقیقه
شبکه: HBO
سال هاي پخش: 2016
روز پخش: دوشنبه
وضعیت: به اتمام رسیده
کارگردان: Richard Price, Steven Zaillian
ستارگان: Riz Ahmed, John Turturro, Bill Camp
داستان سریال که پیمان معادی در آن ایفای نقش کرده در مورد بررسی تحقیقات پلیس و رسیدگی هاي قانونی حول محور یک پرونده قتل پیچیده در نیویورک است. مردی پس از یک شب مهمانی گرفتن با زنی غریبه، صبح که بیدار میشود متوجه میشود آن زن با ضربات چاقو به قتل رسیده
 8.5/10 از 104,003 رای
 90/100
کیفیت: BluRay 1080p
ژانر: جنایی، درام
مدت زمان: 525 دقیقه
شبکه: HBO
سال هاي پخش: 2016
روز پخش: دوشنبه
وضعیت: به اتمام رسیده
کارگردان: Richard Price, Steven Zaillian
ستارگان: Riz Ahmed, John Turturro, Bill Camp
داستان سریال که پیمان معادی در آن ایفای نقش کرده در مورد بررسی تحقیقات پلیس و رسیدگی هاي قانونی حول محور یک پرونده قتل پیچیده در نیویورک است. مردی پس از یک شب مهمانی گرفتن با زنی غریبه، صبح که بیدار میشود متوجه میشود آن زن با ضربات چاقو به قتل رسیده
 8.5/10 از 104,003 رای
 90/100
کیفیت: BluRay 1080p
ژانر: جنایی، درام
مدت زمان: 525 دقیقه
شبکه: HBO
سال هاي پخش: 2016
روز پخش: دوشنبه
وضعیت: به اتمام رسیده
کارگردان: Richard Price, Steven Zaillian
ستارگان: Riz Ahmed, John Turturro, Bill Camp
داستان سریال که پیمان معادی در آن ایفای نقش کرده در مورد بررسی تحقیقات پلیس و رسیدگی هاي قانونی حول محور یک پرونده قتل پیچیده در نیویورک است. مردی پس از یک شب مهمانی گرفتن با زنی غریبه، صبح که بیدار میشود متوجه میشود آن زن با ضربات چاقو به قتل رسیده
(برای دانلود می توانید به اینجا مراجعه کنید)
در سال 1996 قانونی تصویب شد که بر اساس آن دولت فدرال امریکا کسانی را که دست به افشاگری علیه تخلفات بزنند تشویق مالی خواهد کرد. یک مطالعه علمی به بررسی عملکرد این قانون طی سالهاي 1996 تا سال 2005 در نظام سلامت پرداخته است که در سال 2008 در مجله سالنامه طب داخلی امریکا(نوع مجله هم قابل توجه است!) به چاپ رسیده است. در بین سالهاي 1996 تا سال 2005 به 379 مورد رسیدگی شده است که از این پرونده‌ها مبلغ 9.3 میلیارد دلار با
با پیشرفت تکنولوژی و تغییر در رویه نگهداری اطلاعات، هنوز هم پروندههاي فیزیکی در شرکت‌ها وجود دارند. برای نگهداری آن‌ها هر فرد از کشو یا کمد مخصوص به خود استفاده می‌کند. اما زمانی که تعداد آن‌ها بیشتر شود چه باید کرد؟ در ادامه می‌خواهیم درباره فواید فایلینگ اداری با شما صحبت کنیم.فایلینگ‌ها یکبار برای همیشه در سازمان شما نصب می‌شوند و تغییر بزرگی در نظم اسناد و پرونده‌ها ایجاد می‌کنند. با این حساب شما هم فضای بیشتری
با پیشرفت تکنولوژی و تغییر در رویه نگهداری اطلاعات، هنوز هم پروندههاي فیزیکی در شرکت‌ها وجود دارند. برای نگهداری آن‌ها هر فرد از کشو یا کمد مخصوص به خود استفاده می‌کند. اما زمانی که تعداد آن‌ها بیشتر شود چه باید کرد؟ در ادامه می‌خواهیم درباره فواید فایلینگ اداری با شما صحبت کنیم.فایلینگ‌ها یکبار برای همیشه در سازمان شما نصب می‌شوند و تغییر بزرگی در نظم اسناد و پرونده‌ها ایجاد می‌کنند. با این حساب شما هم فضای بیشتری
با پیشرفت تکنولوژی و تغییر در رویه نگهداری اطلاعات، هنوز هم پروندههاي فیزیکی در شرکت‌ها وجود دارند. برای نگهداری آن‌ها هر فرد از کشو یا کمد مخصوص به خود استفاده می‌کند. اما زمانی که تعداد آن‌ها بیشتر شود چه باید کرد؟ در ادامه می‌خواهیم درباره فواید فایلینگ اداری با شما صحبت کنیم.فایلینگ‌ها یکبار برای همیشه در سازمان شما نصب می‌شوند و تغییر بزرگی در نظم اسناد و پرونده‌ها ایجاد می‌کنند. با این حساب شما هم فضای بیشتری
با پیشرفت تکنولوژی و تغییر در رویه نگهداری اطلاعات، هنوز هم پروندههاي فیزیکی در شرکت‌ها وجود دارند. برای نگهداری آن‌ها هر فرد از کشو یا کمد مخصوص به خود استفاده می‌کند. اما زمانی که تعداد آن‌ها بیشتر شود چه باید کرد؟ در ادامه می‌خواهیم درباره فواید فایلینگ اداری با شما صحبت کنیم.فایلینگ‌ها یکبار برای همیشه در سازمان شما نصب می‌شوند و تغییر بزرگی در نظم اسناد و پرونده‌ها ایجاد می‌کنند. با این حساب شما هم فضای بیشتری
با پیشرفت تکنولوژی و تغییر در رویه نگهداری اطلاعات، هنوز هم پروندههاي فیزیکی در شرکت‌ها وجود دارند. برای نگهداری آن‌ها هر فرد از کشو یا کمد مخصوص به خود استفاده می‌کند. اما زمانی که تعداد آن‌ها بیشتر شود چه باید کرد؟ در ادامه می‌خواهیم درباره فواید فایلینگ اداری با شما صحبت کنیم.فایلینگ‌ها یکبار برای همیشه در سازمان شما نصب می‌شوند و تغییر بزرگی در نظم اسناد و پرونده‌ها ایجاد می‌کنند. با این حساب شما هم فضای بیشتری
دراپ‌باکس (به انگلیسی: Dropbox) یک ارائه‌کنندهٔ خدمات میزبانی پرونده در وب است که توسط شرکتی به همین نام اداره می‌شود و امکان همگام سازی (به انگلیسی: synchronization) پرونده‌ها روی چند رایانهٔ مختلف یا بین چند کاربر مختلف از طریق اینترنت را فراهم می‌کند. دراپ‌باکس در سال ۲۰۰۷ توسط درو هوستون و آرش فردوسی، فارغ‌التحصیلان ام‌آی‌تی ایجاد گردید.[۱]
ادامه مطلب
دراپ‌باکس (به انگلیسی: Dropbox) یک ارائه‌کنندهٔ خدمات میزبانی پرونده در وب است که توسط شرکتی به همین نام اداره می‌شود و امکان همگام سازی (به انگلیسی: synchronization) پرونده‌ها روی چند رایانهٔ مختلف یا بین چند کاربر مختلف از طریق اینترنت را فراهم می‌کند. دراپ‌باکس در سال ۲۰۰۷ توسط درو هوستون و آرش فردوسی، فارغ‌التحصیلان ام‌آی‌تی ایجاد گردید.[۱]
ادامه مطلب
در ادامه مقاله قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره 724 به بیان رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در مورد پرونده اول و همچنین خلاصه جریان پرونده دوم می‌پردازیم:رأی وحدت رویه شماره 724 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 22/1/1391 موضوع: نحوه تغییرکاربری اراضی زراعی (زمین‌هاي کشاورزی) و باغ‌ها برای ست صاحبان زمینرأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازنداران در مورد پرونده اولسازمان جهاد کشاورزی از آقای غ.د به اتهام تغییر کاربری به صو
در ادامه مقاله قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره 724 به بیان رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در مورد پرونده اول و همچنین خلاصه جریان پرونده دوم می‌پردازیم:رأی وحدت رویه شماره 724 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 22/1/1391 موضوع: نحوه تغییرکاربری اراضی زراعی (زمین‌هاي کشاورزی) و باغ‌ها برای ست صاحبان زمینرأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازنداران در مورد پرونده اولسازمان جهاد کشاورزی از آقای غ.د به اتهام تغییر کاربری به صو
در ادامه مقاله قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره 724 به بیان رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در مورد پرونده اول و همچنین خلاصه جریان پرونده دوم می‌پردازیم:رأی وحدت رویه شماره 724 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 22/1/1391 موضوع: نحوه تغییرکاربری اراضی زراعی (زمین‌هاي کشاورزی) و باغ‌ها برای ست صاحبان زمینرأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازنداران در مورد پرونده اولسازمان جهاد کشاورزی از آقای غ.د به اتهام تغییر کاربری به صو
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

نوشته های یک مهندس مکانیک نقطه های روشن ایمان من چشمان توست ... فروشگاه خرید اینترنتی پوشاک هودی پافر سویشرت زمستانی 2020 شماره مجازی رایگان نگماریوم دانلود خلاصه کتاب نظریه های مشاوره و روان درمانی جرالد کوری map of the army:persona گردابِ عشق بهينه سازي سايت|سئو وب سايت ژنرال و ماه